*  Sökjätten Google varnar för att flera svenska storföretags sajter är osäkra - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap ...
Telefax: 08-703 90 25. Telefon personal. Godsleveransadress: Borgarfjordsgatan 8, lastkajen, Kista Telefon: 08-16 16 22, 08-16 32 99 Mottagningstider: måndag till fredag, kl. 09:00-15:00. Fler kontaktuppgifter finns i länken nedan.. ...
http://dsv.su.se/omdsv/nyheter/s%C3%B6kj%C3%A4tten-google-varnar-f%C3%B6r-att-flera-svenska-storf%C3%B6retags-sajter-%C3%A4r-os%C3%A4kra-1.335896?editor=functionAddress&mode=su-contact-editor
*  Data- och systemvetenskap, 180 hp - DSV, Institutionen för data- och systemvetenskap - Stockholms universitet
För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett passerkort. Passerkortet tar 2-5 arbetsdagar att levereras efter det att du har registrerat dig och laddat upp ett foto. Det är därför viktigt att du registrerar dig och laddar upp ett foto så fort som möjligt. Mer information och öppettider hittar du här: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/passerkort. ...
https://dsv.su.se/utbildning/studieinformation/inforterminsstart/informationsbrev/data-och-systemvetenskap-180-hp-1.138898
*  Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation - PDF
... inför och under graviditet och för att kontrollera effekten av dosändringen för läkemedel med icke-linjär kinetik. Det är ...
http://docplayer.se/303004-Lakemedelsbehandling-av-epilepsi-ny-rekommendation.html
*  Utbildning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Nationellt centrum för svenska som andraspråk tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och kan utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå.. ...
http://www.andrasprak.su.se/gymnasieskola/utbildning?cache=%2Fpsychotherapist-programme%27%2C1%29%3B
*  Presentationer medarbetare - Stockholms universitet - Institutionen för lingvistik
På dessa sidor hittar du presentationer av alla våra medarbetare. Där finns också kontaktuppgifter och information om aktuell undervisning.. Information om våra forskares och doktoranders forskningsintressen, forskningsprojekt, länk till publikationslista finns i Stockholms universitets forskningsdatabas.. ...
http://www.ling.su.se/om-oss/kontakt/presentationer-medarbetare?cache=%2Fphd-level-studies
*  Nationalekonomi II/III, vt 2017 - Nationalekonomiska institutionen
Du ansöker till våra kurser på www.antagning.se. Sista ansökningsdag för våren 2017 var den 17 oktober. Om kurser har öppet för sen anmälan ser du det på antagning.se från och med 15 december. Sena anmälningar behandlas enbart i mån av plats ...
http://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalek-ii-iii/nationalekonomi-ii-iii-vt-2017-1.298495
*  Om social innovation i Malmö - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att tolka antingen bilden eller ljudspåret nedan.. ...
http://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/om-social-innovation-i-malm%C3%B6-1.278469?mode=su-form-tell
*  Meeting Ethnography Network - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
De flesta av oss spenderar mycket av vår arbetstid i möten. Trots att möten är en så stor del av vårt liv är möten ett underutforskat område.
https://www.score.su.se/forskning/n%C3%A4tverk/meeting-ethnography-network-1.257256?mode=su-form-tell
*  Uppgifter från personalkatalogen - Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Kerstin Bodström E-post: Kerstin.Bodstrom@humangeo.su.se Adress: 106 91 Stockholm Bes�ksdress: Svante Arrhenius väg 8 Titel: FD Enhet: Kulturgeografiska institutionen UserId: bodst �vriga uppgifter: Pensionerad universitetslektor ...
http://www.socarb.su.se/om-oss/personal/uppgifter-fr%C3%A5n-personalkatalogen/lista-%C3%B6ver-personal-med-kontaktuppgifter-7.11277?entityUrl=http%3A%2F%2Fsukat.su.se%2Fperson.jsp%3Fdn%3Duid%253Dbodst%252Cdc%253Dhumangeo%252Cdc%253Dsu%252Cdc%253Dse%26targetFormat%3Datom
*  november | 2009 | LINGVISTBLOGGEN | Sida 2
Ett i språkdebatten tämligen ofta upprepat påstående är 'Vi svenskar är inte så bra på engelska som vi tror'. Jag kan däremot inte påminna mig att jag har sett någon ge något belägg för det. Har det gjorts någon undersökning … Läs mer →. ...
http://lingvistbloggen.ling.su.se/?m=200911&paged=2
*  Bibliotek - Matematiska institutionen
kan få viss handledningshjälp då biblioteket är bemannat. Du kan dock inte räkna med att handledarna ska ge fullständiga lösningar till uppgifter eller göra hela genomgångar av avsnitt i kurslitteraturen. Handledarna måste fördela sin tid så rättvist som möjligt mellan de studenter som söker hjälp.. Du som behöver hjälp med matematik ska i första hand vända dig till handledarna från avdelning matematik medan du som vill ha hjälp med matematisk statistik bör vända dig till handledarna från avdelning matematisk statistik.. ...
https://www.math.su.se/om-oss/kontakt/bibliotek?cache=%2Fphd-studies%2Fresa%2Fcourses%2Fentry-requirements
*  Uppdragsutbildning och kompetensutveckling - Stockholms universitet
högskolenivå och ger möjlighet till högskolepoäng. Genom uppdragsutbildning får deltagarna snabb tillgång till forskningsresultat och får direkt nytta
https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/uppdragsutbildning/uppdragsutbildning-och-kompetensutveckling-1.149145?mode=su-form-tell
*  Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av - PDF
6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar 6.2 Partikelns kinetik - Tillämpningar Ledningar 6.13 Det som känns som ...
http://docplayer.se/205994-Vad-menas-med-ett-tankeexperiment-ar-det-en-form-av.html
*  Kurssidor: Matematisk statistik - Grundnivå HT17
This course is taught in Swedish.. Kursen behandlar grundläggande statistiska principer och teori från en såväl frekventistisk som Bayesiansk synvinkel. Som en del härav studeras bland annat likelihoodteori, tillräcklighet, information, asymptotik och Bootstrap tillämpat på metoder för punktskattning, intervallskattning och hypotestest. Implementering av härledda metoder i statistisk programvara utgör ett viktigt moment i kursen.. Kurslitteratur: "Applied Statistical Inference" av Leonhard Held och Daniel Sabanés Bové, Springer 2014.. Boken finns tillgänglig som e-bok genom universitetsbiblioteket (logga in med universitetskonto).. Kursansvarig: Martin Sköld. Preliminärt schema. ...
http://kurser.math.su.se/course/index.php?categoryid=77&lang=sv
*  Tillgång och bokning - Centrum för tvåspråkighetsforskning
För att få tillgång Flerspråkighetslaboratoriet behöver du registrera dig som användare och godkänna användarvillkoren. I vissa fall (vid användning av EEG och Eye Tracker) krävs ytterligare introduktion vilket ordnas vid behov. Kontakta labbets föreståndare för mer information, se Kontakt.. ...
http://www.biling.su.se/flerspr%C3%A5kighetslaboratoriet/tillg%C3%A5ng-och-bokning
*  Hur kan en kurs se ut? - Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan
Kurserna omfattar i allmänhet 4, 7.5, 15 eller 30 högskolepoäng. Kursutbudet är mycket omfattande och består av institutionens samlade masterkurser (kurser på avancerad nivå) och fristående kurser. Vi kan även skräddarsy kurser utifrån beställarens egna behov. Kontakta oss för att höra vad som är möjligt!. Exempel på utbildningar som institutionen har anordnat:. ...
http://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/uppdragsutbildning/hur-kan-en-kurs-se-ut?cache=title%3DUse
*  Instruktion - Mathematica - Stockholms universitet
Stockholms universitet tillhandahåller ett antal program som du kan utnyttja under dina studier. Nedan följer en lista på vilka program det är.
http://www.su.se/utbildning/studentservice/it-f%C3%B6r-studenter/licenser-och-program/instruktion-mathematica-1.271738
*  Forskning - Stockholms universitet
Universitetets forskare är aktiva i debatt och samhällsutveckling och är bland de mest citerade i Norden enligt forskningsorganisationen Nordforsk. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.. ...
https://www.su.se/forskning
*  Examensarbete i matematisk statistik - Matematiska institutionen
I både kandidatexamen och masterexamen ingår ett obligatoriskt självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 respektive 30 hp. Ämne för arbetet bestäms av student och handledare i samråd. Kandidatarbete görs på halvfart under termin 6 och handledning sker gruppvis. Masterarbete görs vanligtvis under det sista året och kan antingen göras internt på avdelningen eller externt vid ett företag eller myndighet. Både kandidat och master-arbete redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig presentation. För mer detaljer, se länkarna nedan eller kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.. Aktuellt: Nästa presentationstillfälle är 19 december för kandidatarbete och 13 december för masterarbete. Meddela koordinator (joper@math.su.se) om du vill presentera ditt examensarbete då. En definitiv anmälan görs genom att senast 22 november skicka in uppsatsen (som pdf) till koordinator. Vid det tillfället ska uppsatsen vara godkänd av din handledare.. Kursplaner ...
https://www.math.su.se/utbildning/examina-och-examensarbeten/examensarbeten-i-matematisk-statistik/examensarbete-i-matematisk-statistik-1.70732