*  List of MeSH codes (D12.125) - Wikipedia
... tosyllysine chloromethyl ketone MeSH D12.125.065.930 --- tosylphenylalanyl chloromethyl ketone MeSH D12.125.067.500 --- ...
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_MeSH_codes_(D12.125)
*  List of MeSH codes (D02) - Wikipedia
... tosyllysine chloromethyl ketone MeSH D02.455.426.559.389.832.710 --- tosylphenylalanyl chloromethyl ketone MeSH D02.455.426.559 ... tosyllysine chloromethyl ketone MeSH D02.886.590.887.660 --- tosylphenylalanyl chloromethyl ketone MeSH D02.886.640.150 --- ... methyl n-butyl ketone MeSH D02.522.585.175 --- acetoacetates MeSH D02.522.585.342 --- acetone MeSH D02.522.675.500 --- methadyl ... chloromethyl) ether MeSH D02.355.601.400 --- enflurane MeSH D02.355.601.536 --- guaiacol MeSH D02.355.601.536.400 --- ...
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_MeSH_codes_(D02)
*  dict.md | T
Tosyllysine Chloromethyl Ketone. Tosyllysine Chloromethyl Ketone [Chemical/Ingredient]. tosyllysine chloromethyl ketone- ... Tosylphenylalanyl Chloromethyl Ketone. Tosylphenylalanyl Chloromethyl Ketone [Chemical/Ingredient]. tosylserylglycine methyl ...
  http://en.dict.md/T/224