Hepatocyterna renar blodet från skadliga ämnen (se xenobiotika). Kupfferceller är en form av makrofager, det vill säga ...
Miljögifter är för naturen främmande ämnen, xenobiotika, som i viss koncentration har en negativ inverkan på levande organismer ...
Sinusoiderna är små sexkantiga enheter som blodet passerar igenom, under denna passage kommer xenobiotika att metaboliseras. ...
... är en process som ofta förknippas med miljöproblem och ansamling av xenobiotika hos framförallt högt stående ...
... ett xenobiotika. Ämnet är fettlösligt och kan därför ansamlas i levande vävnad. Ämnet är stabilt, det vill säga att det inte ... till boken Tyst vår av Rachel Carson som startade en massiv debatt om det relativt outforskade användandet av xenobiotika inom ...
... är ett miljöproblem då ex. könshormoner leder till att fiskarnas sexualitet störs. Många xenobiotika är eller kan i ... även abnormala koncentrationer kallas xenobiotika). Däggdjur eliminerar xenobiotika via olika vägar, framförallt via avföringen ... Xenobiotika (av grekiska xenos, främling och bios, liv) är beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen, vanligtvis i betydelsen ... Det viktigaste enzymsystemet för att biotransformera xenobiotika är Cytokrom P450 (CYP) där människan har runt 60 olika CYP- ...
... där de utgör den huvudsakliga avgiftningssystemet för xenobiotika. Även många kroppsegna substanser metaboliseras av CYP, t.ex ...
... av alla xenobiotika kemikalier). De är upptagna av Stockholmskonventionen och räknas till långlivade organiska föroreningar. ...