Viremi kan fastställas genom att räkna antalet lymfocyter då mindre än 1000 lymfocyter per kubikmilliliter blod är associerat ... Febern pågår ungefär en vecka och sammanfaller med viremi med höga halter av virus i blodet. Febern avtar sedan vanligen efter ... med viremi. För att säkert fastställa att chikungunyaviruset orsakar symtomen krävs molekylär diagnostik i form av PCR med ...
Däggdjur utvecklar inte samma grad av viremi som fåglar och kan oftast inte föra viruset vidare till nästa mygga. För viruset ... under och efter perioden av infektiös viremi , vilket kan tolkas som att en spridning via flyttfåglar är möjlig så länge ... Av de fåglar som undersökts utvecklar nordamerikanska kråkfåglar högst viremi (koncentration virus i blodet) 3-4 dagar efter ...
Dock kan tiden med viremi vara kort, och Världshälsoorganisationen rekommenderar att RT-PCR-test utförs på serum som tagits ...