I infekterade celler återfinns bakterien framförallt i vakuoler och cytoplasma. Cellmorfologin hos A. phagocytophilum skiljer ...
Den större volymen verkade associeras med förekomsten av stora vakuoler. När forskarna lade till radioaktivt märkt arsenat till ... som har uppmätts i förhöjda halter i vakuoler i de besläktade släktet halomonas) för att minska den kemiska aktiviteten på ...
Växtceller innehåller även: Stora vätskefyllda vakuoler som ger växterna sin spänst. Vakuolen har även en funktion som ...
I växten förvaras tanninet i vakuoler som går sönder om någon äter av den. Detta är ett skydd för att göra växten svårsmält och ...
Både betalainer och antocyaniner är vattenlösliga pigment som finns lösta i vätskan i cellernas vakuoler. Men, betalainer ...
Hos växter utgörs slem av polysackarider och kan lagras i vakuoler i speciella slemceller (till exempel hos hästhov) och i ... Det kan lagras inuti vakuoler i särskilda slemceller, exempelvis hos tussilago, alternativt i slemkanaler (intercellularer). ...
Innovationer och utvecklingar inom processen har dock ökat utvinningen av vakuoler. Metoden för att frigöra vakuoler i stor ... Vakuoler finns främst inom växtceller, men finns också i tidiga djurceller. Vakuolen kan också hittas i svamp- och ... P-ATPas, vars jon-reglerande förmåga hjälper vakuolen att hålla ett lågt pH brukar finnas i de flesta membran hos vakuoler. Den ... 30 år senare anmärkte Hugo de Vries att vakuoler växer ihop från små kroppar av membranet som han kallade "tonoplast". "Tono" ...
Inuti dessa specialiserade vakuoler, en sorts parasitplasmodium, bildar sporozoiterna pseudocystor, som innehåller mängder av ...
... som lever i deras vakuoler. N. scintillans förefaller inte själv att vara toxisk, men eftersom de livnär sig på växtplankton så ...
Bakterierna förökar sig i värdcellens vakuoler tills cellen dör och bakterierna släpps ut och sprids till nya celler. ...
Cellerna innehåller vakuoler och har även långa cytoplasmatiska utskott. Ribosomer och en stor mängd mitokondrier återfinns ...
... överleva i parasiten Entamoeba histolyticas vakuoler . Liksom S. Dysenteriae kan även Escherichia coli, orsaka dysenteri . ...
... är obligata intracellulära bakterier som förökar sig i membranbundna vakuoler i cytoplasman hos eukaryota blodceller . De är ...
Det innebär att födopartiklarna omsluts av cellmembranet som knoppas av inne i cellen och bildar sk vakuoler. Dessa ...
... degeneration kallas också för vakuolär degeneration och sker vid cellskada när cellen sväller och det uppstår vakuoler. Det ...
Cyanogena glykosider lagras i växternas vakuoler och när dessa går sönder angrips de av enzymer (i gräscellernas cytoplasma ...
... -arterna har flera olika vakuoler i sin cytoplasma för bland annat födointag via fagocytos, reglering av vatten i ...
Aleuron uppkommer ur vakuoler genom uttorkning av innehållet vid frönas mognad och kan även innehålla proteiner i kristallinsk ...