Huvudartiklar: Kemisk termodynamik och termokemi Kemisk termodynamik och den närliggande termokemin studerar kopplingen mellan ... Begreppet termodynamik formulerades först 1849 i ett verk av Lord Kelvin. Termodynamiken är en bred vetenskap som ofta delas ... Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den ... Levi Tansjö: Termodynamik i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 17 februari 2010. ^ [a b] Laird 2009, sid. 446-450 ^ Laird ...
Fysikalisk kemi Termodynamik Josiah Willard Gibbs (Termodynamik, Fysikalisk kemi). ... Kemisk termodynamik är en gren inom termodynamiken, som beskriver förhållandet mellan värme, Q {\displaystyle Q} , och arbete, ... Centrala begrepp inom kemisk termodynamik är: Inre energi ( U {\displaystyle U} ) Entalpi ( H {\displaystyle H} ) Entropi ( S ...
Gibbs fasregel Wikimedia Commons har media som rör Fas (termodynamik). Bilder & media (Artiklar som behöver källor 2019-12, ... Alla artiklar märkta med mallen källor, Alla artiklar som behöver källor, Termodynamik och statistisk fysik). ...
För Carnots sats inom geometri, se Carnots sats (geometri). Carnots sats, också kallad Carnots teorem eller Carnots regel, formulerades 1824 av Nicolas Léonard Sadi Carnot och är en princip som bestämmer gränserna för den maximala verkningsgrad (Carnotverkningsgrad) som en värmemaskin kan uppnå. Carnotverkningsgraden beror enbart av skillnaden i temperatur mellan den varma och kalla reservoaren. Carnots teorem säger: Alla irreversibla värmemaskiner mellan två värmereservoarer har lägre verkningsgrad än en Carnotmaskin som arbetar mellan samma reservoarer. Alla reversibla värmemaskiner mellan två värmereservoarer har samma verkningsgrad som en Carnotmaskin som arbetar mellan samma reservoarer. Formeln för denna maximala verkningsgrad lyder η max = η Carnot = 1 − T C T H {\displaystyle \eta _{\text{max}}=\eta _{\text{Carnot}}=1-{\frac {T_{C}}{T_{H}}}} där TC är den absoluta temperaturen hos den kalla reservoaren, TH är den absoluta temperaturen hos den varma reservoaren, ...
Fas (termodynamik) Trippelpunkt Superkritisk vätska ^ International Association for the Properties of Water and Steam, 2007. ... Wikimedia Commons har media som rör Kritisk punkt (termodynamik). Bilder & media (Aggregationstillstånd). ...
Termodynamik med kompressibel strömning Beckman, Olof; Kjöllerström Bengt, Sundström Tage (1991). Energilära: grundläggande ... termodynamik för högskolestudier (3. uppl.). Solna: Almqvist & Wiksell. Libris 8347474. ISBN 91-21-11741-1 Wall, Göran. "Vad är ...
Inom termodynamik är den specifika volymen av ett ämne (symbol: ν eller ν \nu ) en inneboende egenskap hos ämnet, definierad ... termodynamik) Partiell molvolym Som ett tankeexperiment går det ta en lufttät kammare med en variabel volym som innehåller ett ...
Termodynamik, Värmeöverföring). ...
Ny Teknik om "överföringsförlust". (Termodynamik, Energi). ...
Akronymer, Mikroekonomi, Termodynamik). ...
Tillståndsstorhet Termodynamik (Termodynamik). ...
Strömningsmekanik, Termodynamik, Värmeöverföring). ...
Grundläggande termodynamik (tills. med O. Beckman, B. Kjöllerström, T. Sundström, 2005) Ingenjörens verktyg (2007) Teknikens ...
Beckman, Olof (2002). Energilära: grundläggande termodynamik (fjärde omarbetade upplagan). Stockholm: Liber. sid. 269. ISBN 978 ...
Översatta artiklar, Termodynamik). ...
Fysikalisk kemi, Termodynamik). ...