... utgår från hypotesen att all mänsklig aktivitet går att beskriva med hjälp av ett antal definierade variabler ... Det innebär också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer som individ, relation, grupp, organisation och samhälle. ... Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring; när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, ... ämnesområde som behandlar struktur och dynamik inom kommunikation och förändring. Kommunikologi med ovanstående definition ...
... studera dess funktion till exempel genom att undersöka dess enzymatiska aktivitet eller studera dess tredimensionella struktur ... Figuren till höger vill visa ett sätt att se de olika disciplinernas relation till varandra. Biokemin studerar de kemiska ...
Denna relation kan användas för att uppskatta avståndet. Väte- och heliumrikt material som ansamlas på den vita dvärgens yta ... Detta är stjärnor i ett tätt dubbelstjärnesystem som uppvisar hög aktivitet i kromosfären och koronan genom emissionslinjer av ... Bidragit till förståelsen om universums storskaliga struktur. Teorin om mörk energi och att takten i universums expansion ökar ... Glass, I.S.; Lloyd Evans, T. (1981) (på engelska). A period-luminosity relation for Mira variables in the Large Magellanic ...
De övre delarna av cumulonimbus med städ (incus) har fibrig struktur och sägs vara cirriform. Då WMO:s molnklassificering bland ... Molnskådning (engelska: Cloud spotting) är en aktivitet som på senare tid ökat markant, exempelvis i Storbritannien. Ett tecken ... I Tabell 1 sätts molndropparnas diameter och gränshastighet i relation till några andra partiklar. Vattenmassan i ett moln ... Cirriforma moln består av endast iskristaller och får en fibrig struktur. Detta gäller i första hand cirrus, men även ...
och att det inte finns någon synlig aktivitet på platsen innan dess, utan att helgedomen då användes mer sporadiskt. Ön var ... På andra sidan av den moderna vägen som leder till helgedomen har en rektangulär struktur (byggnad G) hittats. Denna utgörs av ... Förutom den strategiska platsen i landskapet kan man även studera helgedomens relation till närliggande den stad (polis) som ... De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet på Kalaureia har daterats till bronsåldern, cirka 1200 f.Kr. och tyder på att en ...
... faller man tillbaka i den imaginära preoidipala triangeln och får pervers struktur. I relation till driften positionerar man ... vilka hon benämnde identifikation med angriparen eller omkastning av passivitet till aktivitet (att man tar över angriparens ... Kohut placerar självet i centrum och utvecklar en teori om självet som en struktur i den psykiska apparaten. Kohut tonar ner ... På dessa sätt kunde psykoanalysen leva sitt eget liv i en med den akademiska världen parallell struktur. Freud kunde så behålla ...
I den här kontexten förstås inte struktur som social struktur, utan en semiotisk förståelse av mänsklig kultur som ett ... Simmel menade att främlingen skiljer sig från en konventionell "outsider" genom att den inte har någon specifik relation till ... Under 1200- till 1300-talet genomgick synen på mänsklig aktivitet en förändring. De intellektuella inordnades i lönearbete, ... som begåvats med eget liv och står i relation till varandra och till människorna. På samma sätt är det i varuvärlden med den ...
Genom denna sexuella aktivitet smittades Foucault av HIV och utvecklade senare Aids. Sommaren 1983 ådrog han sig en ihållande ... Begreppen och deras struktur, hypoteserna och dessas uttryck, är detsamma som diskurs, som med de skillnader som presenteras ... Frihet är således för Foucault inte ett tillstånd, utan en praktik - ett sätt att vara i relation till sig själv, till andra ... Vad som utgör en epok avgörs av dess skillnader mot andra epoker, inte dess identitet, struktur, eller vara i sig. I "Qu'est-ce ...
... även om det rent strukturellt följer ett oratoriums struktur. Till sin struktur påminner även dikten om mysteriespel, pjäser ... Auden gav Augustinus och Søren Kierkegaard rätt i att människan genom sin tro och nåd har en unik, existentiell relation till ... Amos N. Wilder beskriver detta som en "Kierkegaardsk avgrund" som Auden själv skapade mellan "estetisk aktivitet och trons ... Miriam Starkman menar dock att det är ett oerhört svårdefinierat verk, och även om det finns en allmän struktur som kan sägas ...
Deras relation utvecklades långsamt, och nästa gång de sågs var våren 1967, och då friade Gumiljov till Natalia. Hon flyttade ... Artamonov ansåg att etnos var en amorf struktur, inte var förbunden med landskapet och inte hade tydliga grunddrag, och att ... Försök att besvara frågan om orsakerna till Xiongnus stora sociala och krigiska aktivitet. Just i den kontexten inför Gumiljov ... Deras relation fortsatte nästan tills Gumiljov träffade sin blivande hustru i mitten av 1960-talet. Då Gumiljov och Inna ...
Han skrev två böcker år 1871; The Descent of man, och Selection in Relation to Sex. År 1872 skrev han The expression of the ... Liksom att andra organ och vävnader är universellt för en art bör även denna funktionella struktur vara universell för arten ... Sömnen kan ha utvecklats för att spara energi när aktivitet skulle vara mindre fruktsamt eller farligare, som på natten, och ... har en funktionell struktur som har en genetisk grund och därför har utvecklats genom naturligt urval. ...
Antalet skrivtimmar ökade till tolv timmar varje dag, då de ägnade tre veckor för att slutligen avgöra hur filmernas struktur ... Men i augusti 2007, efter en serie av floppar, försökte Shaye reparera sin relation till regissören. Han sa, "I really respect ... är bäst känd för leksaker som till exempel Inkoos aktivitet plysch, och plyschleksaken Zhu Zhu Pets. Den 16 december 2011, ... vilket var baserat på kommentarer från fans kring förändringen av Bilbos relation med dvärgarna. Den andra filmens handling ...
Antal döda i relation till folkmängden var högst i Stockholms län följt av Sörmlands, Västmanlands och Dalarnas län, och lägst ... Regeringskansliet, Regeringen och (23 februari 2022). "Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga". ... "Coronapandemin och fysisk aktivitet En prognos om kort- och långsiktiga effekter"]. Centrum för epidemiologi och hälsa. 1 april ... Antal bekräftade smittfall i relation till folkmängd var högst i Sörmlands, Örebro, Jämtlands och Stockholms län (totalt sedan ...