Strontium. 38. 87,62. 2,63. 769. 1384. 1790. Crawford Ta. Tantal. 73. 180,9479. 16,68. 2996. 5425. 1802. Ekeberg ...
... - grundämnet strontium. sr[redigera , redigera wikitext]. *sr - -språkkod för serbiska. *sr - härledd SI-enheten för ...
Katastrofkurs, The strontium code (1982) 175. Maffians märke, Mark of Cosa Nostra (1982, tidigare utgiven 1972 som nr 63) 176. ...
Humphry Davy lyckas isoloera barium, kalcium, magnesium och strontium. Carl Friedrich Gauss härleder en metod för att beräkna ...
Rb-87 har en halveringstid på 48,8 milliarder år, og henfalder til den stabile isotop strontium-87 ved at udsende en ... Sten og klipper kan dateres ved at måle forholdet mellem rubidium og strontium i en prøve; en metode der kaldes for rubidium- ...
Den är också ett viktigt råmaterial för utvinning av rent strontium. Meyers varulexikon, Forum, 1952 Den här artikeln är helt ...
"Hundreds of trillions of becquerels of radioactive strontium leaked into sea". The Asahi Shimbun. Arkiverad från originalet den ... av radioaktivt strontium har släppts ut i Stilla Havet[31]. ...
Material med denna egenskap är svavelföreningar med kalcium, barium och strontium. Även materialen (sibirisk) topas, krita, ...
Faserna K5Hg7 och KHg11 är också kända; rubidium, strontium och barium med 11 Hg är kända och är isostrukturella. ...
Davy var även först att framställa metallerna kalcium, strontium, barium och magnesium. Davy gjorde även upptäckter inom andra ...
strontium och cesium från radioaktivt nedfall. En del av namnen antyder växtens användning som medicinalväxt. Marie Eriksson: ...
Den drevs av en radioisotopgenerator laddad med Strontium-90. Kraftkällan installerades för att testa om radioisotopgeneratorer ...
Andra klyvningsprodukter kan vara 131I (Jod-131), 137Cs (Cesium-137) och 90Sr (Strontium-90). ...
Andra metaller som ökade i mätningarna var: vanadin, krom, nickel, strontium, titan, mangan, molybden, koppar, kobolt, kadmium ...
Strontium, Sr-89, samarium, Sm-153 och radium, Ra-223, används för behandling av smärtande metastaser i skelettet. Radiofosfor ...
... strontium, barium och radium. De är alla silverfärgade och mjuka metaller med låg densitet, som lätt reagerar med halogener. ...
Rubidium-strontium-datering Samarium-neodymdatering Kalium-argondatering baserad på K-40 med en halveringstid på 1,26 miljard ...
Libris 1203237 Suomela, Jorma; Melin Judith (1992). Förekomsten av cesium och strontium-90 i mejerimjölk för perioden 1955-1990 ...
... strontium-, kalcium-, bly- och kvicksilversulfat. En annan serie sulfat är de sura vätesulfaterna HSO4-; pKa för denna jon är 1 ...
Berget har med hjälp av radiometriskt datering (rubidium-strontium-metoden) åldersbestämts till 1386 miljoner år. Klippön utgör ...
Katoden beläggs med ett skikt av strontium- och bariumsalter för att öka förmågan att emittera elektroner. Arbetstemperaturen ...
I synnerhet bildar stjärnan fläckar med större eller mindre överskott av yttrium, strontium, titan och krom. Stjärnan kan visa ... February 2010), "Dynamical evolution of titanium, strontium, and yttrium spots on the surface of the HgMn star HD 11753", ...
Strontium, atomnummer 38 38 Leda, en asteroid M38, öppen stjärnhop i Kusken, Messiers katalog 38 f.Kr. och 38 e.Kr. (årtal) Tal ...
Utsläppen bestod av 600 TBq jod-131, 20 TBq cesium-137 och 0,07 TBq strontium-90. De förhållandevis låga halterna berodde på ...
1959 disputerade han med en avhandling om hur strontium från nedfall efter kärnexplosioner kunde ansamlas i människors skelett ...
Bland metaller med en lägre densitet (lättmetaller) kan nämnas aluminium, beryllium, kalcium, magnesium, natrium, strontium, ... strontium). Oftast är mängd och halt avgörande om en metall ska klassas som livsnödvändig eller skadlig. Ibland spelar kvoten ...
En av dem, en ingenjör, förklarar för de andra att plutonium, strontium och cesium från kärnreaktorerna sprids med vinden och ...
Pekuljära A-stjärnor (Ap-stjärnor) är variabler med en ovanligt hög halt av ämnen som kisel, strontium, krom och sällsynta ... Stjärnor av spektralklass A med en ovanligt hög halt av ämnen som kisel, strontium, krom och sällsynta jordartsmetaller i sitt ...
Strontium 90 spelade in flera demolåtar, och spelade på en av Gongs återföreningskonsert i Paris den 28 maj 1977. Ett album med ... Kort efter konserterna av Strontium 90 sprang Summers på Copeland, och efter att ha känt på sig att Sting var missnöjd med ... in Sting och gitarristen Andy Summers för ett projekt som de döpte till Strontium 90. Howlett ville ha med trummisen Chris ... några av dessa låtar (både live och studioinspelade) gavs ut 1997, 20 år senare, under namnet Strontium 90: Police Academy. ...
Den kan således antingen vara en stjärna i huvudserien som visar ett överskott av strontium, eller en mer utvecklad ...