"Autonomous" syftar på den "individuella reaktionen på egenskaperna hos olika stimuli och förmågan att avsiktligen underlätta ... Andra stimuli kan utgöras av målorienterade uppdrag, mjukt tal, rollspel och musik. ASMR omnämndes i en artikel i Kotaku där ... Personer som upplever ASMR uppger att olika stimuli påverkar dem. Ett stimulus som ofta nämns är viskningar. Som tydligt ... Artiklar i The Huffington Post redogör för olika stimuli inom ASMR.[5][6] Artiklarna nämner bland annat kittlande eller ...
Stimuli[redigera , redigera wikitext]. Stimuli för dessa kontraktioner uppkommer genom aktiviteten i de modifierade ...
Sociala stimuli som zeitgeber[redigera , redigera wikitext]. Med sociala stimuli menar man interaktion med andra individer, ... Vilka externa stimuli som kan fungera som zeitgebers är olika för olika arter, men den viktigaste och kanske mest kända för de ... Sociala stimuli som zeitgeber har framför allt studerats hos däggdjur. Det är ett område som är förknippat med vissa ... Även vuxna djur påverkas av sociala stimuli. Hos vissa grottlevande fladdermusarter har man funnit att djur som hålls i en bur ...
Hos kackerlackor utgörs den viloperioden av ett tillstånd med nerfällda antenner och minskad känslighet för yttre stimuli.[10] ... oemottaglighet för stimuli från omgivningen,. *motorisk passivitet (eventuellt med vissa undantag; se nedan om fåglars sömn ... De reagerar också på hotfulla stimuli som upptäcks av det öppna ögat.)[21] ... även att det krävs kraftigare stimuli för att väcka dem, då de är sömndepriverade än då de har sovit normalt innan. Det ...
Normala reaktioner på stimuli (beröring, ljud, ljus) uteblir. Medvetandegraden kan vara sänkt, men måste inte vara det. ... Personen kan företa sig rörelser om personen upprepade gånger stimuleras till detta, men förefaller utan sådan stimuli att vara ... samt att personen inte reagerar på stimuli, detta utan att vara medvetslös. ...
De simmar med hjälp av en flagell och attraheras till kräftor genom kemisk stimuli.[6] Då sporerna hittat en värd så fäster de ... Kräftan rör sig endast vid fysisk stimuli och undviker ej öppna miljöer. Svaga antennrörelser. ...
Omständigheten som den uppfattar som fara är stimuli. Orsaken till instinktiva beteenden går ofta att finna i studier av ... Modersinstinkten är hos vissa djur nedärvda beteendemönster, som beror av olika men bestämda stimuli. Exempel på en ...
Sådana svaga stimuli kan dock orsaka primning, det vill säga kortvarigt förbereda hjärnan så att den snabbare kan reagera på ... Visuella stimuli är den typ av subliminala signaler runt vilka en stor del av forskningen runt subliminal perception bedrivs. I ... Med termen subliminal perception avses fenomenet att en individs tankar, beteenden eller känslor påverkas av stimuli som inte ... För att validera studier av subliminala stimuli försöker man att maskera den subliminala signalen. Visuellt görs detta ofta ...
En annan form är implosivterapi (eller flooding) som innebär att personen exponeras för detta stimuli i så hög grad att den ... Den består av att patienten under kontrollerade former utsätts för samma mentala stimuli som orsakar ångest. Till skillnad från ... chockterapi är inte desensibiliseringens stimuli anatomiska. Systematik desensibilisering, desensibilisering såsom terapi, ...
Att uppleva ett smärtsamt stimuli som angenämt kallas paralgesi. ^ http://runeberg.org/medterm/0425.html. ...
Övergång mellan formerna kan till exempel triggas av mekaniska stimuli. Klassen innehåller både sötvattenslevande och marina ...
Antagligen registrerar de inte bara känselstimuli utan även elektriska stimuli. På så sätt uppfattar de elektriska fält som ...
Området reagerar starkare på ansikten än på några andra stimuli. Särskilt starkt reagerar FFA på släktingars och nära vänners ...
Här försöker man tolka en individs associationer till olika stimuli. I Rorschachtestet använder man sig av bläckplumpstest, där ...
Intelligenstester fokuserar därför på olika typer av respons på sensorisk stimuli. Det finns också kritik gentemot slutsatsen ...
Ankring är att koppla ett yttre stimuli med en inre respons. Ankring kan användas inom NLP för att flytta känslomässiga ...
Rörelse skapas för det mesta som en respons på sensoriska stimuli. Sensoriska stimuli kan initiera rörelse på två sätt: Direkta ... parietala cortex till primära motoriska cortex antyder att en rörelse kan genereras som direkt respons på sensoriska stimuli. ...
... är intensitetsgraden på känslan inför ett stimuli, medan valens betecknar huruvida känslan är positiv eller negativ. ... Koncentrationssvårigheterna gäller då annat än det stimuli som aktiverar personens arousal; det som aktiverar tillståndet blir ... hjärnbarkens och limbiska systemets beredskap och reaktionsstyrka på stimuli. Det översätts ibland med vaksamhet eller ...
... , när en växt rör sig som svar på stimuli i form av beröring, ljus eller temperatur. Till skillnad från tropism påverkas ... Efter typen av stimuli skiljer man mellan geonasti, fotonasti och termonasti. Seismonasti förekommer hos bland annat köttätande ...
Detta yttrar sig i att stämningsläget påverkas positivt av vissa stimuli. Andra depressiva psykoser uppstår utan att det finns ...
Kognitiv flexibilitet: Förmågan att ändra sina responser, lära sig av misstag samt hantera flera stimuli samtidigt. Om ... De fyra domänerna definieras som följande: Uppmärksamhetsreglering: Förmågan att selektivt ta in yttre stimuli, hämma ... Informationshantering Förmågan att bearbeta insamlade stimuli och snabbt producera en funktionell respons. Denna domän anses ... skifta fokus mellan yttre stimuli eller se situationer från nya perspektiv.[källa behövs] Fastän dessa nedsättningar länge ...
Reflexen är mycket känslig för habituering, men kan också mycket snabbt återkomma vid nya stimuli. Hur startle-reflexen ... Startle-reflexen uppkommer vid överraskning, och är den sekundsnabba reaktionen på plötsliga stimuli. Carney Landis och William ... Psykopater [föråldrad term] däremot, reagerar mindre eller inte alls affektivt på negativa stimuli. Personer med anhedoni ( ... Blinkningsreflexen uppkommer i normalfallet 30-50 tusendels sekunder efter ett plötsligt auditivt stimuli. ...
Förmågan att tolka yttre stimuli är olika hos olika individer/arter och beskrivs ofta med termer så som till exempel färgseende ... Visuell perception är förmågan att med hjälp av synintryck tolka yttre stimuli. Tolkningsresutatet sker i samverkan mellan ett ...
Ett "sinne" är generellt en förmåga genom vilken uppfattning av externa stimuli sker. Det kan också indirekt tala för att om ...
Vid fysiologiska tester av hörselsystemet behöver testpersonen inte medvetet svara på givet stimuli. Detta kan t.ex. vara vid ... antingen vid spontanaktivitet eller framkallat av ett externt stimuli. ^ Roeser, Ross J; Valente, Michael; Hosford-Dunn, Holly ...
Ett urval sker i RAS där en stor del av stimuli-informationen sker. Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
Effekten påverkar också viljan till att påverkas av andra stimuli, och ökar motivationen. Det finns belägg för att en variant ... Dopaminerga systemet är centralt för en känslas valens, huruvida ett stimuli upplevs som attraktivt eller frånstötande, dock ...
Inui, K; Tsuji, T; Kakigi, R (2006). "Temporal analysis of cortical mechanisms for pain relief by tactile stimuli in humans". ... får också stimuli från Aβ-fibrer. Aβ-fibrerna hämmar på vissa platser i laminae indirekt effekterna hos Aδ- och C-fibrerna (' ...
Symtomens styrka varierar helt, och ett förhöjt stimuli kan utlösas antingen av väder, kost eller hur folk omkring en är klädda ... Hypersensitivitet, även kallad överkänslighet, uppkommer när stimuli för olika organ har blivit förhöjda. De mest drabbade ... Hypersensitivitet ger bortsett från förhöjda stimuli som verkar och känns negativa ofta en positiva biverkningar, såsom förhöjd ...
Till skillnad från desensibilisering är chockterapins stimuli anatomiska, till exempel kroppsfrämmande ämnen och elektricitet. ...