Några exempel på subdiscipliner är medicinsk sociologi, historisk sociologi och datorunderstödd sociologi. Olika sociologiska ... En avdelning för sociologi instiftades vid Lunds universitet samma år. 2014 bildades Institutet för analytisk sociologi vid ... Antalet elever som läser sociologi visar en positiv trend sedan ämnets införande. Ordet Sociologi (eller "sociologie") kommer ... https://www.gu.se/socav/studera-hos-oss/sociologi. Läst 6 juni 2021. ^ "Sociologi , Institutionen för sociologi och ...
Sociologi. (p.565)" ^ Bra Böckers lexikon, 1979. ^ Howard T. Welser, JoSS Article: Volume 8, "Visualizing the Signatures of ...
Social norm Värdeteori Moral Kultur Personlighet Habitus (sociologi) ^ [a b] Mooney Marini, Margaret (2000). "Social Values and ...
... är typ av sociologi vilken sysslar med komparativa studier gällande samhälleliga system i olika tidsepoker ... Medicinsk sociologi Datorunderstödd sociologi ^ The Blackwell encyclopedia of sociology. Blackwell Pub. 2007. sid. 2133. ISBN 1 ... Max Weber var en inspirationskälla för sociologer intresserade av historisk sociologi under 1900-talet. Större figurer inom den ...
... kan delas in i en klassisk och en samtida gren. Klassisk ekonomisk sociologi fokuserade särskilt på ... Ekonomisk sociologi ligger i gränsområdet mellan sociologi och ekonomiska discipliner, som nationalekonomi och företagsekonomi ... Ekonomisk sociologi är en gren av sociologin som analyserar ekonomiska fenomen med utgångspunkt i sociologiska grundsatser och ... Således söker ekonomisk sociologi förklara ekonomiska fenomen med samma teorier som förklarar andra sociala fenomen, så som ...
Habitus (latin: habitus, karaktär, fysiskt eller emotionellt tillstånd) är en term inom sociologi och antropologi. Termen ...
... är ett fält som växt fram i takt med att sociologer börjat nyttja metoder vilka kräver stora mängder ...
... ses vanligen som en variant av konfliktteori även om det också finns funktionalistiska tendenser i Marx ... Marxistisk sociologi är en sociologisk tradition som tar sin teoretiska utgångspunkt i ett samhällsperspektiv grundat på den ... Karl Marx eget tänkande är således sekundärt för mycket av marxistisk sociologi, och perspektivet kan vara lika mycket, om inte ... Därav förkastar marxistisk sociologi, marxistiska teser, i fallet att de inte håller för empirisk prövning. ...
Dubbelbindning är ett socialpsykologiskt begrepp först beskrivit av Gregory Bateson och hans kollegor (inklusive Don D. Jackson, Jay Haley och John H. Weakland) under 1950-talet. Med dubbelbindning avses ett känslomässigt dilemma i kommunikation där en person (eller grupp) erhåller två eller flera motstridiga budskap, och ett meddelande upphäver andra. Detta skapar en situation som resulterar i ett misslyckat svar på det andra. Innebörden beskrivs som att en person tar emot dolda motstridiga budskap på olika kommunikationsnivåer och varken får kommentera budskapen eller lämna situationen. Dubbelbindning är ett kommunikationssätt som berör problem att sända ett entydigt budskap. Man säger en sak men visar genom kroppshållning eller liknande på något annat. Det icke-verbala budskapet går fram till mottagaren därför att man står varandra nära. Annars, om man inte har en nära relation till sändaren, går det icke-verbala budskapet förbi. Dubbelbindning är något många ...
Kvinnoseparatism Lesbisk separatism Segregation Denna artikel om sociologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
... ursprungligen skriven som en exkurs till ett kapitel som behandlar rummets sociologi, i boken Soziologie. I essän introducerade ...
Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Sociologi, Migrationspolitik, Wikipedia:Projekt neutralitet, Kulturell assimilation). ...
Utanförskap Marginalisering Diskriminering Separatism (sociologi) Mobbning Ostracism Stigmatisering (sociologi) Social ... isolering Exkluderande design(stadsplanering) ^ Phillips, Tove, 1972- (2012). Sociologi : grunderna. Gleerup. ISBN 978-91-40- ...
Området medicinsk sociologi lärs vanligen ut som en del av sociologi, klinisk psykologi och studier inom hälsa, eller på ... Historisk sociologi Sociologi Vårdvetenskap Socialmedicin Den sociala funktionsvariationsmodellen Diagnosglidning Medicinsk ... Medicinsk sociologi är sociologisk analys av medicinska organisationer och institutioner, produktion av kunskap och val av ... I Storbritannien infördes sociologi i den medicinska läroplanen efter att Goodenough-rapporten utkommit år 1944. Huvudartikel: ...
Denna artikel om sociologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. Om man vant sig vid ...
Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar. Den tyske sociologen Franz ... Ordbok Wikimedia Commons har media som rör Samhälle (sociologi). Bilder & media (Artiklar som behöver källor 2021-06, Alla ...
För andra betydelser, se Patriarkat. Patriarkat (av grekiskans πατριάρχης, patriarkhēs, "fadersvälde") är ett samhällssystem där män har den primära makten. Där innehas de flesta ledande politiska, ekonomiska, religiösa, sociala och positioner av män. Systemet utgår från att barnens börd och arvsrätt räknas genom deras härstamning från sin far. Detta har också historiskt har fått till följd av kvinnor på olika sätt har kontrollerats, för att göra det möjligt att säkerställa ett barns faderskap. Enligt antropologin[vem?] har de flesta förhistoriska jägare- och samlarsamhällen varit relativt egalitära. Det antyder att patriarkala samhälleliga strukturer inte utvecklades förrän många år efter bondestenålderns inträde, vilken var en följd av social och teknologisk utveckling såsom jordbruk och domesticering. Enligt Robert M. Stroizer, så har historisk forskning ännu inte funnit en specifikt "initierande händelse" som skulle ha introducerat ...
Funktionalismen är ett brett perspektiv inom sociologi och antropologi som i sitt vetenskapliga verk studerar både samhällets ...
För andra betydelser, se Chicagoskolan. Chicagoskolan är en tankeskola grundad av sociologer från University of Chicago, särskilt känd för utvecklingen av kriminologiska teorier med sociologisk inriktning. Chicagoskolans sociologiska kriminologi kan delas in i fyra inriktningar: socialekologi, differentiella associationer, symbolisk interaktionism och kulturkonflikter. Chicagoskolan är även känd för sina stadsmodeller för samhällsplanering, utvecklade från 1920-talet och fram till 1945 (se cirkelmodellen, flerkärnmodellen och sektorsmodellen). Chicagoskolans kriminologiska teorier ämnar förklara orsaker till brottslighet och socialt avvikande beteende ur ett samhällsperspektiv snarare än utifrån individuella faktorer. Kända forskare inom Chicagoskolan är Ernest Burgess, Clifford Shaw, Henry McKay, Edwin Sutherland, Robert Park, Albert Cohen, Richard Cloward och Lloyd E. Ohlin, Howard S. Becker, Gresham Sykes, David Matza. Chicago präglades av stor invandring i början av ...
Stigmatisering innebär att medlemmar av sociala kategorier - om vilka andra har negativa uppfattningar eller stereotyper - diskrimineras för sin egenskap av andra medlemmar i samhället. Sådana sociala kategorier är utgrupper relativt samhällets dominerande grupp. Vad som betingar de sociala kategorier som leder till stereotyper, innefattar attribut som är synliga eller osynliga, kontrollerbara eller inte kontrollerbara, och kan vara knutet till utseendet, beteendet eller medlemskapet i en grupp. Sådant kan leda till psykisk stigmatisering. Social stigmatisering förutsätter å andra sidan att en stigmatisering försämrar de sociala villkoren. Det kan, i sociologisk mening, innebära ett nedvärderande utpekande, en psykologisk brännmärkning, ett "vi mot dem", ett förakt för grupper eller enskilda personer som avviker från den egna samhällsnormen. Vanliga offer för stigmatisering i det västerländska samhället är exempelvis HBTQ-personer, bidragstagare eller andra ekonomiskt ...
Samtidigt övertogs den inom det nygrundade ämnet Sociologi såväl som statliga utredningar för att klassgruppera det svenska ... 61 ^ Gunnar Boalt, Edmund Dahlström, Roland von Euler, Erland von Hofsten, Georg Karlsson, Bengt Rundblad (1951). Sociologi ^ ...
... är en jämförande vetenskaplig metod inom sociologi för att studera sociala processer mellan nationer och ... Det finns två huvudsakliga angreppssätt inom komparativ sociologi. Att söka likheter mellan olika länder, system, företeelser ...
För det fysiska begreppet, se Massa. Massan är ett sociologiskt begrepp, och avser en mängd människor som är koncentrerade till ett visst men relativt fysiskt rum, och vilka kommunicerar och interagerar med varandra. Termen har negativa konnotationer ("den enfaldiga massan"). Begreppet skapades när Vilfredo Pareto skilde eliten och reserveliten från massan, och sedan dess används termen inom den sociologiska vetenskapen inom bland annat den så kallade elitteorin. "Massan" har varit föremål för alster av till exempel Gustave Le Bon, Sigmund Freud, José Ortega y Gasset, C. Wright Mills och Elias Canetti. C. Wright Mills ser i sin studie Makteliten, The Power Elite, 1956, ett samhälle till största delen befolkat av en massa, som en direkt motsats till ett samhälle där de klassiska demokratiska idealen förverkligats. Mills anser, att det råder en skillnad mellan de i USA allmänt omfattade liberala idealen och den faktiska verkligheten. Enligt Mills terminologi kan man säga, att ...
Inom sociologi är ett socialt nätverk ett mänskligt kontaktnätverk. Det är en social struktur uppbyggd av individer (eller ...
... Forskningssinstitut vid Linköpings universitet Institutet för analytisk sociologi (förkortat ... Vid institutet verkar forskare från sociologi, statistik, nätverksanalys, statsvetenskap, filosofi och textanalys. Institutet ... "Institutet för analytisk sociologi". liu.se. https://liu.se/organisation/liu/iei/ias. Läst 5 januari 2021. (Underhållskategori ...
... inom sociologi, föreslår att påtryckningar härrörande från samhälleliga strukturerade normer och värderingar, ...
Giddens, Anthony (1994). Sociologi. "vol. 1". Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-46051-1 ^ Triandis, Harry (1994). Culture and ...
Vetenskapligt används begreppet framför allt inom sociologi och mentalitetshistoria. Antagandet om kollektiva strömningar som ...