Hans mastersavhandling vid University of Nottingham handlade om socio-ekonomiska faktorer bakom skillnader i mortalitet. Hans ...
Med andra ord att individen ska ha makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan. Inom ...
Det finns en stark ärftlig komponent, det finns korrelationer med socio-ekonomiska faktorer, kroppskonstitution, individuella ... Tiden för menopausen, och därmed klimakteriet, avgörs av flera faktorer. ...
Sarnecki blir själv också kritiserad kring socioekonomiska faktorer i boken. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet gick Hans ...
... som menar att socioekonomiska faktorer och andra hierarkier också måste tas hänsyn till. Inom vissa riktningar av Sociobiologi ... Viktiga faktorer för bevarandet av patriarkala strukturer är religiös och politisk konservatism, ofta med hänvisning till ...
Sexuella och reproduktiva rättigheter påverkas av kulturella och sociala normer, socio-ekonomiska faktorer och lagar och ...
Även om man inte förstår mönstret för epidemicyklerna i Afrika särskilt väl, finns det flera faktorer som har förknippats med ... socioekonomiska förhållanden (trängsel och svåra livsförhållanden), klimatförhållanden (torka och sandstormar) och samtidiga ... ett flertal faktorer förutom ålder, t.ex. patogenets identitet och den tid det tar för patogenet att elimineras från ... en kombination av faktorer, bl.a. dehydrering, inadekvat exkretion av antidiuretiskt hormon (SIADH), eller alltför aggressiv ...
... åtgärder som ser till att individers socio-ekonomiska utsikter inte beror på faktorer som ras, kön och klass som man föds in i ...
Riskfaktorer sprungna ur socioekonomiska förhållanden och psykologi behandlas närmare under andra rubriker). Den ökade ... Brottsframkallande faktorer[redigera , redigera wikitext]. Biologiska faktorer[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: ... Kriminogena faktorer behöver dock inte leda till brottslighet men bakom all brottslighet finns kriminogena faktorer.[4] ... Den mängd faktorer som identifierats i den samhällsvetenskapliga forskningen är mycket omfattande. Kriminogena faktorer har ...
Ett antal faktorer av betydelse för resultatet har identifierats: Studietradition i hemmet Mängden böcker i hemmet är den ... socioekonomiska faktor som har störst korrelation med individens Pisa-resultat. Invandring Utländsk bakgrund har också ... Exempel på faktorer som diskuterats: Kommunaliseringen av skolan i Sverige syftade till besparingar och möjliggjorde också ...
En källa är slumpmässiga faktorer som klimatet, vädret eller närvaron av en specifik grupp människor. Den andra källan är ... Det kan avse en paradigmatisk förändring i den socioekonomiska strukturen, till exempel att avlägsna sig från feodalism och mot ... Så, i det stora hela taget, samhällsförändringar uppstår vanligen genom kombinationer av systematiska faktorer tillsammans med ... slumpmässiga och unika faktorer. Det finns många teorier om samhällsförändringar. I allmänhet bör en teori om förändring ...
... även andra faktorer påverkar: den etniska omgivningen, den geografiska miljön, den socio-ekonomiska utvecklingsnivån och den ...
Kognitiv förmåga påverkas av många andra faktorer än gener och socio-ekonomiska uppväxtförhållanden (inlärning och kost under ... även finns vid likartade socioekonomiska uppväxtförhållanden. Hypoteser av detta slag anses vara rasistiska då de bygger på ...
Några av de faktorer som avgör om en delstat eller ett county röstar rött eller blått är: bland stadsbor röstar en majoritet på ... demokraterna medan lantbor och förortsbor röstar på republikanerna inom rikare socioekonomiska grupper röstar en majoritet på ...
... därmed behöver man se hur till exempel ideologiska faktorer som mentalitet och socioekonomiska aspekter kan vara avgörande för ... Att det var ekonomiska och sociala faktorer som var avgörande för andra världskrigets utbrott. Att de främsta faktorer till att ...
... ens storlek påverkas av flera faktorer, ärftliga och förvärvade. Det påverkas av näringsstatus från att kvinnan själv ... var foster och under hennes liv, av andra biologiska, kemiska och socioekonomiska miljöfaktorer och hälsostatus, samt av hur ... Ålder och hormonstatus (det vill säga biologiska och biokemiska faktorer) kan kompletteras med histologiska undersökningar av ... eftersom andra faktorer är mera avgörande, vilket också påverkar tiden för menopaus som är mycket varierande. Äggreserven ...
... socioekonomiska och kulturella faktorer. Fördjupning: Människoraser och Etnicitet Människorasbegreppet som utgår från ärftliga ... I och med att etnicitet sätts i centrum blir frågan om miljö (inklusive kulturella faktorer) och arvs relativa betydelse ... Dock finns en rad snedvridande faktorer (så kallad confounding) som inte kontrolleras i denna typ av studier, exempelvis ... är en av de faktorer som påverkar ett lands välstånd och tillväxt och diskuterar i hur hög grad skillnader i nationers medel-IQ ...
... socioekonomiska och kulturella faktorer. ... Dock finns en rad snedvridande faktorer (så kallad confounding ... I och med att etnicitet sätts i centrum blir frågan om miljö (inklusive kulturella faktorer) och arvs relativa betydelse ... är en av de faktorer som påverkar ett lands välstånd och tillväxt och diskuterar i hur hög grad skillnader i nationers medel-IQ ...
... ett flertal faktorer förutom ålder, t.ex. patogenets identitet och den tid det tar för patogenet att elimineras från ... socioekonomiska förhållanden (trängsel och svåra livsförhållanden), klimatförhållanden (torka och sandstormar) och samtidiga ... en kombination av faktorer, bl.a. dehydrering, inadekvat exkretion av antidiuretiskt hormon (SIADH), eller alltför aggressiv ... finns det flera faktorer som har förknippats med utvecklingen av epidemier i meningitbältet. Dessa inkluderar: medicinska ...
Genetiska faktorer kan bidra till ökad risk att drabbas. Vissa grupper är mer drabbade än andra, där äldre är särskilt utsatta ... Det finns samband i båda riktningarna mellan depressiva symtom och missbruk, socioekonomiska problem, personlighetsfaktorer och ... Depression kan utlösas av psykiska faktorer, eller uppstå som ett symptom på en annan kroppslig sjukdom (organisk psykisk ...
Deras andel av befolkningen har minskat på grund av invandring och andra faktorer. Den övriga befolkningen består av etniska ... medan rika fransmän i exil bildade toppen av den socioekonomiska hierarkin. De asiatiska och polynesiska invånarna dominerar ...
ICD-10 räknar postpartumpsykoser till klassen Beteendesyndrom associerade med fysiska störningar och fysiska faktorer (F53.1). ... socioekonomiska problem, eller att någon annan släkting har haft det. Gravida kvinnor som äter litium men som avbryter ...
Uppskatta essentiella abiotiska faktorer som påverkar tillhandahållandet av tjänster. Mät på den temporära och långvariga ... Konceptet ekosystemtjänster har fortsatt att utvidgas och inkluderar socioekonomiska och konservativa mål, vilka diskuteras ...
Det finns flera faktorer som bidrar till denna förändring, även om många av dem fortfarande är spekulativa: *På landet bidrar ... länder med minskande födelse- och dödsnivåer i vissa socioekonomiska grupper, där tendensen är att dödstalen minskar snabbare ... Minskningen i dödstal beror initialt på två faktorer: *Förbättringar i födotillgång och bättre jordbruksmetoder och ...
Att frågan splittrar forskarvärlden beror på flera olika faktorer - dels råder ingen enighet om vad folkmord egentligen är. ... politiska och socioekonomiska minoriteter, handikappade, homosexuella etc. riskerar begreppet folkmord att bli urvattnat enligt ...
Oljesanering och återhämtning från ett oljeutsläpp är svårt och beror på många faktorer, bland annat vilken typ av olja som ... Forsman, B. (2006). Socioekonomiska effekter av större oljepåslag - Scenariostudier för Halland, Skåne, Blekinge och Kalmar län ... Forsman, B. (2007). Socioekonomiska Effekter Av Större Oljepåslag -Scenariostudie För Stockholmsregionen (No. 2007 4478) (pp. 1 ... Effekterna av ett oljeutsläpp beror på många faktorer som det drabbade områdets känslighet, typ och mängd av olja, ...
Målet är att bevara arten och att bedriva forskning kring trädets användningsområden samt dess fysiska och socioekonomiska ... ett lämpligt mål för den kriminella handlingen och en avsaknad av avskräckande faktorer som kan hindra att brottet begås. I det ...