För klaner inom datorspel, se klan (datorspel). En klan är en social grupp, oftast definierad genom släktskap. Klaner är ofta ...
Den är en världsomfattande LUG och social grupp för kvinnliga GNU/Linuxanvändare. Den grundades därför att vissa kvinnor ...
som markering av tillhörighet i någon etnisk, religiös eller social grupp, såsom kors, ingenjörsring ...
... (samhälle) - i Sverige en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp ...
... innebär att man har fobi för bisexualitet och bisexuella personer som social grupp eller individer. Bisexualitet innebär ...
Till socialgrupp 1 räknade man högre tjänstemän och större företagare, till grupp 2 övriga tjänstemän och företagare och till ... Sociolekt är ett sociolingvistiskt uttryck, som syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp. Sociolekter ...
Socialgrupp Samhällsklass ^ Glover, Julian (20 oktober 2007). "Riven by class and no social mobility - Britain in 2007". London ...
... är politiska ställningstaganden som grundar sig på särintressen och perspektiv utifrån tillhörighet av en social grupp. ...
Där klassades i Socialgrupp I bland annat universitetsstuderande och företagsledande tjänstemän. Socialgrupp II inkludera då ... De tre kategorierna definierades enligt följande: Socialgrupp I: Större företagare, högre tjänstemän Socialgrupp II: Lägre ... Bland annat Socialgrupp tre har dock fortfarande en viss användning som informellt begrepp. SEI-grupperingarna delar upp ... Till Socialgrupp III fördes samtidigt bland annat fiskare och skogsarbetare, biträden och arbetare, arbetslösa, handikappade ...
... innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller ...
Väpnare uppträder som en ny social grupp under riddarna. Under dem står en spridd samling av serjeants, franklins och ... Allmogen var ingen enhetlig social grupp, utan det högmedeltida engelska bondesamhället var hårt socialt stratifierat med ... sociala stratifieringen inom gentryn fortsatte och de som stod närmast under riddarna utkristalliserade sig som en egen social grupp ...
Huvudartikel: Kvinnohistoria Kvinnohistoria undersöker kvinnan som social grupp genom historien. Pedagogikhistoria ser på den ...
En snobb imiterar de vanor, attityder och livsstilar som kännetecknar den (högre) socialgrupp han/hon antingen tillhör eller ...
En etnisk grupp är en social grupp som delar en etnicitet. Medlemmar av en etnisk grupp delar samma språk och bevarar ...
... eller en social grupp av människor. Begreppet appliceras även på hela nationers befolkning. Vetenskapligt används begreppet ...
Kvinnor som utbildade sig till folkskollärarinnor var av något högre social grupp. ^ "folkskollärare". Nationalencyklopedin. ...
Korpralerna har en egen mäss och utgör sålunda en egen social grupp. I Tyskland däremot tillhör både underofficerare ( ...
Barn från socialgrupp ett återkommer i hans teckningar som miniatyrer av vuxna. Efter tiden som skämttecknare blev det bland ... många gånger med texter som driver med socialgrupp etts förnäma uttal. Då och då publicerades teckningar med bråkstakar, ...
... kan avse en vertikal rörlighet vilket innebär att en individ byter socialgrupp i ett samhälle och den sociala ...
Individen intar alltid en position någonstans mellan identifiering och motstånd när hon förhåller sig till en social grupp ...
Libris 634794 Söderberg, Tom (1956). Den namnlösa medelklassen: socialgrupp två i det gamla svenska samhället intill 1770-talet ...
Kvinnor som valde att utbilda sig till folkskollärarinnor var av något högre social grupp. Huvudartikel: Överlärare Överlärare ...
Livsstilen formas av en persons socialgrupp, personlighet samt personens sätt att interagera i samhället. Konsumenter köper ...
En minoritetsgrupp är en social grupp som har färre medlemmar i förhållande till en konkurrerande grupp (majoriteten). I ...
... är negativa attityder och beteenden som är riktade mot homosexuella kvinnor som individer, par eller social grupp. ...
Namnet kommer från sanskrit-ordet kāyastha, en social grupp i Indien som traditionellt består av administratörer och bokhållare ...
... (från latin classis, jämför calare, kalla, sammankalla) eller socialgrupp är ett samhällsvetenskapligt begrepp ...
... socialgrupp).[källa behövs] Fynd som dessa ligger bakom en kraftig utbyggnad av den psykologiska mödrahälsovården i hela ...
... är språket, eller det som utmärker språket, hos en social grupp, till exempel mäns, kvinnors, ungdomars, jägares ...