Av sin ställning som Roms biskop hade Gregorius en storslagen uppfattning. Efter sin invigning kallade han sig liksom före ... De summor den förbättrade förvaltningen inbringade använde Gregorius till en storartad social verksamhet som gjorde honom ...
... politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värdighet och har ...
Som utgivare av samlingsverket Lux mundi (1890) framförde han en historisk uppfattning av bibeln. Hans social intressen var ...
... är ett ord med polynesiskt ursprung som innebär en allmän uppfattning, ofta grundad i religion, om att något är heligt ... hästkött mokita skamkänsla social kompetens ^ Ljung, Magnus (2007). Svordomsboken. Norstedts Akademiska Förlag. sid. 37. ISBN ...
Denna uppfattning kom att bli central för den amerikanska feminismens så kallade "andra våg". Stad och landsbygd anses av vissa ... Känsla av sammanhang Känslomässig isolering Nya vänstern Social isolering ^ Cavallin, Christian: Swensk-latinsk ordbok, 1876. [ ...
Social norm Värdeteori Moral Kultur Personlighet ^ [a b] Mooney Marini, Margaret (2000). "Social Values and Norms" i ... En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd, tillvägagångssätt eller resultat. ... En social norm är en uppsättning konsistenta värderingar. Värderingar varierar mellan olika individer och mellan kulturer. ...
Däremot så anser många genusvetare att vår uppfattning om vad som är biologiskt är kulturellt påverkad.[9] Hur mycket av vår ... Att anse att genus är en social produkt är i det här sammanhanget inte det samma som att förneka den materiella existensen av ... Teoretiker som exempelvis Judith Butler hävdar att även kön måste betraktas som en social konstruktion eftersom ... är en social konstruktion är Shulamith Firestone som i sin The Dialectic of Sex (1970) hävdade att kvinnors förmåga att föda ...
Social jämställdhet mellan könen har ännu inte existerat i något samhälle. En egenartad variant av den duala klassifikationen ... Denna uppfattning är nära nog vederlagd. Med en biologisk och evolutionsvetenskaplig utgångspunkt tillskrivs den manliga ... Journal of Social Issues. Vol. 49. No. .?. 1993, pp. 11-29 ^ Hawley, Patricia H., Todd D. Little, and Noel A. Card. "The myth ... se exempelvis könsroll och social konstruktion). Maskulinitet har traditionellt uppfattats som motsats till det som är ...
Hans inspiration till studier fick emellertid liten näring och det mesta av hans tid använde han till att utveckla sitt social ... vilket var av stor betydelse för hans författarskap och uppfattning av konsten. Efter en del problem med intagningsregler ...
von Liszt verkade för sin rättsliga uppfattning genom bildandet (tillsammans med Gerard Anton van Hamel och Adolphe Prins) av ... Brottet är, efter hans mening, företrädesvis en social företeelse. Straffet avser att bekämpa denna företeelse, att avskräcka, ... övervägande biologiska uppfattning av förbrytelsen. von Liszts straffrättsliga syn lade han 1882 fram i vad som brukar kallas ...
En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel ... God tro Social norm Etik Moral Filosofilexikonet, Forum, 1988. Denna filosofiartikel saknar väsentlig information. Du kan ...
Två förhållningssätt till sådan social ojämlikhet kan spåras till antiken; en konservativ uppfattning att olikheter är ... Platons uppfattning var att det bara var möjligt med social jämlikhet vad beträffar materiell rikedom och möjligheten att ... naturgivna och ofrånkomliga, och en radikal uppfattning att detta i grund och botten är orättvisa; ...
... bör inte förväxlas med social fobi, som delar en del symptom. I ICD-10 beskrivs störningen som att ... samt en uppfattning om att man är värdelös i sociala sammanhang. Tänker överdrivet mycket på om man mottagit kritik eller ...
... främst bekant för sin marxistiska politiska uppfattning och sin tro på en social roll för musiken. Han var son till Rudolf ...
... äta i barndomen har en viss social eller kulturell uppfattning om hälsa och skönhet försöker vara perfekt Hyperfagi ^ [a b c] ...
1995 etablerade International Society for History, Philosophy and Social Studies of Biology ett pris för unga forskare i Grenes ... Mendels uppfattning om genetiskt arv och senare upptäckter av molekulärbiologer". Tillsammans med David Depew skrev Grene den ... Social Networks and Archival Context ID: w6s476xkomnämd som: [ Marjorie Grene], läst: 9 oktober 2017 ^ läs online,. ...
Förutom hörsel undersöker testet andra förmågor, som syn, social kontakt och viss psykomotorisk utveckling. I den så kallade ... svårt att tolka och avläsa barnet och Boelprovet kan vara ett tillfälle att på ett strukturerat sätt skapa sig en uppfattning ...
Kunskap måste sättas i social kontext. Han föregick Paul Tillich i hans gudsteori. Den här artikeln är helt eller delvis ... Han skrev en avhandling om ontologiska villkor för möjligheten till intuition som direkt uppfattning av verkligheten, och ...
En vanlig missuppfattning är att det handlar om social kompetens, men det har alltså inte att göra med hur bra vi är på att ... Sinnesförnimmelse: Uppfattning av världen sker direkt via de fem sinnena. Det primära intresset ligger i det befintliga. ... Intuition: Uppfattning av världen sker indirekt via det undermedvetna. Det primära intresset ligger i möjligheter - vad något ...
Lippa, Richard A. (2010-10-20). "Gender Differences in Personality and Interests: When, Where, and Why?" (på en). Social and ... är av annan uppfattning. Förbättrad barnomsorg och åtgärder för att fler kvinnor skall studera naturvetenskap och teknik ... testing evolutionary and social-environmental theories". Archives of Sexual Behavior 39 (3): sid. 619-636. doi:10.1007/s10508- ... en uppfattning som enligt ovan kritiseras av flera biologer och psykologer, bland annat Dahlström och Harvardprofessorn Steven ...
att välfärsstaten inte främjar individens substantiella möjlighet att fullfölja sitt livsprojekt och sin uppfattning om det ... Ken Binmore i Game Theory and the Social Contract (1994-1998) att naturtillståndet ska betraktas som det tillstånd som vi ...
En ganska svag uppfattning om lika möjligheter är den formella. Enligt denna uppfattning bör alla positioner i samhällets ... som social bakgrund eller andra omständigheter. Den drar därför en skiljelinje mellan det privata och det offentliga. Den ... åtnjuta stora fördelar i form av social status och materiellt välstånd. I detta samhälle blir barnen till krigarna välnärda och ... även tar hänsyn till sådana faktorer som social bakgrund. Enligt nyliberalismen har människor okränkbara rättigheter till bland ...
Även om en extremist i gruppen må inta en avvikande uppfattning, kan gruppens uppfattning bara förändras vid fungerande samspel ... Den mest erkända av dessa är teorin om jagkategorisering, som är en del av teorin om social identitet som antar att likhet i en ... a b c] Hogg, M.A.; Turner, J.C. & Davidson, B. (1990). "Polarized norms and social frames of reference: A test of the self- ... a b] Aronson, Elliot (2010). Social Psychology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. sid. 273 ^ [a b c d e] Isenberg, D.J. ( ...
Enligt Goldsteins aristoteliska uppfattning är potentialen genetiskt bestämd, och olika för olika individer, samt förbunden med ... För många människor handlar den formen av självförverkligande om ekonomisk och social framgång, att skaffa sig färdigheter, att ...
Social epistemologi är studiet av kunskap och rättfärdigad tro inom en specifik historisk och social kontext. Vissa företrädare ... Åt andra hållet kan man tänka sig en form av naiv uppfattning om att vi kan veta allting. De flesta kunskapsteoretiker befinner ... Feministisk epistemologi kan ses som en form av social epistemologi. Fokus ligger på kvinnors åtkomst till institutioner och ... Denna skeptiska argumentsamling bestod av tio olika faktorer, troperna, som påverkar vår uppfattning av världen. En av dessa ...
Det ironiska begreppet social nörd används ibland av nördar om personer som har ett starkt fixerat intresse av socialt umgänge ... En vanlig uppfattning är att så kallade nördar ofta intresserar sig mer för teknik eller naturvetenskap (exempelvis datornörd, ... Datorintresserad Intelligent Enkelspårig Tekniskt kunnig Låg social kompetens Nördar har framställts i populärkultur, bland ...
... i metodiskt avseende arbetade han särskilt för social statistik. Av hans allmänna uppfattning betingas dels hans initiativ ( ...
... är en namngiven social kategorisering av människor utifrån språk och deras uppfattning om ett gemensamt kulturarv och om sina ... "In essence, an ethnic group is a named social category of people based on perceptions of shared social experience or one's ... En etnisk grupp är en social grupp som delar en etnicitet. Medlemmar av en etnisk grupp delar samma språk och bevarar ... 389: "In contrast to social stratification, which divides and unifies people along a series of horizontal axes on the basis of ...
... och denna uppfattning gjorde han gällande även som medlem av kyrkokommissionerna 1854 och 1868. Martensens sista och utan ... "Social Ethik", 1878 (tredje upplagan 1879). Detta arbete översattes till tyska, engelska och svenska ("Den kristliga ethiken. ...
Freud och Breuer kommer dock inte överens på alla punkter, och då Freud delger honom sin uppfattning att de allra flesta av ... Social Networks and Archival Context ID: w6tb3vshomnämd som: [ Josef Breuer], läst: 9 oktober 2017. ...
Mångfalden i gruppens arbete, dess uttalade experimentella karaktär och mest av allt smaken för social satir, gör att hon gärna ... Språkmedvetenheten hos Wiener Gruppe visade sig också i medlemmarnas uppfattning om språket som optiskt och akustiskt material ... En svår ekonomisk och social situation rådde i Österrike efter andra världskriget. I konsten och litteraturen kallades den ...
Som T skriver ovan så är det numera min uppfattning att alltför långa artiklar inte är bra, utan närmast bör brytas upp för att ... Vi är några studenter som just nu läser kursen Social and Interactive Media vid Umeå Universitet. Inom kursen ska vi försöka ... Tostarpadius vidhåller sin uppfattning om att dessa kategorier bör användas på ett missvisande och förvirrande sätt, se ... Så du vill alltså införa förbud mot att ifrågasätta din personliga uppfattning? /Annika (diskussion) 7 februari 2015 kl. 09.28 ...
Termoception är sinnet för uppfattning av värme och kyla, genom huden, bland annat med interna hudgångar. Det finns till viss ... och en del använder dehär elektriska fältgenererande och uppfattande förmågorna för social kommunikation. Mekanismerna genom ... Ett "sinne" är generellt en förmåga genom vilken uppfattning av externa stimuli sker. Det kan också indirekt tala för att om ... Proprioception, det kinestetiska sinnet, är sinnet för uppfattning av den egna kroppen med receptorer som återfinns i muskler, ...
Dessutom har internets spridning givit upphov till begreppet social reading, där läsaren, författaren och distributören ingår i ... politiska och ekonomiska frågor som förespråkade en sekulär uppfattning av världen och som gav en allmän känsla av framsteg. ...
En social/ekonomisk grupp benämnd kväner, bosatta i ett geografiskt område benämnt Kvänland i den norra delen av den ... Lappmarken ansågs länge utgöra en särskild landsända som inte hörde till "det egentliga Norrland", en uppfattning som ...
Av sin ställning som Roms biskop hade Gregorius en storslagen uppfattning. Efter sin invigning kallade han sig liksom före ... De summor den förbättrade förvaltningen inbringade använde Gregorius till en storartad social verksamhet som gjorde honom ...
Introvigne, Massimo (2016) (på eng). Satanism: a social history. Aries book series. Texts and studies in Western esotericism, ... Många har diskuterat huruvida LaVeys satanism ens är att betrakta som en satanism, även om gängse uppfattning (bland annat på ...
Orsaken anses snarare vara social än genetisk, och sammanhängande med andelen tid som barn och ungdomar tillbringar inomhus med ... Det fanns två motsägande teorier om miljöfaktorers inverkan, vilka utgick från diametralt olika uppfattning om arbetssättet hos ...
Hotbevakning och oro sker, trots att det väcker jobbiga känslor, på grund av en uppfattning att det är hjälpsamt att oroa sig ... Social fobi finns i två olika former, generell social fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ... Social fobi eller social ångest är en ångeststörning där individen upplever obehag eller rädsla i, inför eller efter sociala ... I en studie som jämförde personer med social fobi och personer utan social fobi har man även kommit fram till att blodflödet i ...
Enligt en spridd uppfattning beror många militära konflikter om territorier och gränser under Afrikas moderna historia på de ... United Nations (Department of Economic and Social Affairs, population division). *^ Egypten brukar anses ligga i två ...
... är en kunskapsteoretisk uppfattning som är kritisk eftersom den hävdar att allt inte nödvändigtvis är som vi ... philosophy of the social sciences) Kritisk realism har blivit en inflytelserik rörelse inom bland annat brittisk sociologi och ...
Enligt en omstridd uppfattning var det Niccolò Machiavelli som lanserade ordet stat i betydelsen 'en territoriell suverän makt ... social trygghet, och löner till dem som har staten som arbetsgivare. Sådana åtaganden inom staten gäller i första hand statens ... Staten bands, enligt denna nya uppfattning, samman av ett samhällsfördrag, och inte av en ensam härskares rätt.[14] ... Enligt en förhärskande uppfattning avses alltså med "stat" en samhällsbildning; ett territorium i vilket det finns medborgare; ...
"Immigration, segregation and social cohesion: is the 'German model'fraying at the edges?." Identities ahead-of-print (2014): 1- ... Enligt de Wijks uppfattning är det inte de fattiga som radikaliseras i parallellsamhällen, utan främst de högutbildade, och ... "Undocumented bodies, burned identities: refugees, sans papiers, harraga-when things fall apart." Social Science Information ... "The paradoxes of organized crime." Crime, law and social change 37.1 (2002): 51-97. ...
Under 1900-talet har det dock varit en utbredd uppfattning att den ekonomiska politiken varit ett ideologiskt kännetecken på en ... dock till priset av en stigande arbetslöshet och social oro. Efter intriger från den ärkekonservative[42] Franz von Papen[42] ... "hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med ...
Fisher, A. G. & Griswold, L. A. (2010). Evaluation of Social Interaction (2nd ed.). Ft. Collins, CO: Three star press. ... Gapet mellan värderingar och kompetens ger en uppfattning om klienten/patientens tillfredsställelse med sina dagliga ... OTPF kartlägger de motoriska färdigheterna, processfärdigheterna samt kommunikation och social interaktion. Man kan även som ... social och fysisk aktiv.[34] Aktivitet är en viktig del av människans liv, den är nödvändig för att må bra och ha ett hälsosamt ...
"uppenbart nära besläktat med en uppfattning av trygghet och altruistisk uppmärksamhet" och såg en stor likhet med fysisk ... "Latest Social Media Craze: Autonomous Sensory Meridian Response". MPBN.net. http://www.mpbn.net/News/MaineNewsArchive/tabid/ ...
De flesta av oss har en felaktig uppfattning av vad ordet syftar på. Termen hänför sig endast till England, Skottland och Wales ... Sinn Féin och Social Democratic and Labour Party, vilka verkar för ett enat Irland, det vill säga att Nordirland ska bli en del ...
Denna uppfattning kom att bli central för den amerikanska feminismens så kallade "andra våg". ... Social isolering. *Exklusion (sociologi). Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ Cavallin, Christian: Swensk-latinsk ...
Författaren talar om situationer i sitt liv där man varit social med människor men egentligen aldrig sedd. Ta exemplet då du ... I centrum står hans uppfattning att människans värld har två grundläggande dimensioner, jag-du-relationen och jag-det- ... Ni har en slags social samvaro då ni vandrar i tåget tillsammans med hundratals andra. Relationen mellan dig och dina två ...
Många har en uppfattning av hur en typisk heterosexuell eller homosexuell person ser ut och beter sig, om man då är varken ... Bifobi innebär att man har fobi för bisexualitet och bisexuella personer som social grupp eller individer. Bisexualitet innebär ...
Rankin, David Ivan, From Clement to Origen: the social and historical context of the Church Fathers. Aldershot, England: ... genom sin bok De Trinitate varit bestämmande för den romersk-katolska och de protestantiska kyrkornas uppfattning. Augustinus ...
Peacott, Joe An Overview of Individualist Anarchist Thought by Joe Peacott (2003) The spontaneous order generated by the social ... Icke-våld har varit en ständigt närvarande uppfattning inom den anarkistiska rörelsen. En av de tidiga, mest välkända ... Andrews, Stephen Pearl The Science of Society (1848) What Socialism demands is the emancipation of the Individual from social ... Social anarkism, frihetlig socialism eller anarkokommunism företräds främst av Michail Bakunins och Pjotr Kropotkins arvtagare ...
a b] Epstein J.M. and Axtell R. (1996) Growing Artificial Societies - Social Science from the Bottom. Cambridge MA, MIT Press. ... Idén om karma inom buddhism är annorlunda än hinduismens uppfattning om karma. Inom buddhismen är karma mycket mindre ... var oskyldiga med hjälp av en sådan deterministisk uppfattning.[37] Under sin slutplädering förklarade han: " Vad har den här ... Han avvisar kompatibilismen eftersom den, liksom inkompatibilismen, antar en enda fundamental uppfattning om friheten. Han ...
Det var också en vanlig uppfattning att det egna språket borde vara "rent" och "nationellt" och därför rensas från främmande ... Uppfattningen kontrasterar mot dagens mer vanliga vetenskapliga syn på nationen som social konstruktion, det vill säga ...
Dessutom är den nyfiken, lekfull, social och välvilligt inställd till människor, liksom till andra hundar och djur. Den är ... För att få en uppfattning om rastypens historia har kynologer använt sig av hundavbildningar på målningar samt skriftliga ...