Waters växande dominans i gruppen blev allt tydligare. Dubbelalbumet The Wall gavs ut 1979, och handlar främst om social ...
I början av 1990-talet var Herlitz domare i TV-programmet Dominans. Sedan mars 2017 driver han podden Vid mogen ålder ... House, 1999 Socialgrammatik: om social kompetens eller förmågan att umgås med folk, Konsultförlaget, 2001, ny omarbetad upplaga ... Han har skrivit böcker om och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. ...
En av de viktigaste orsakerna till denna aggression är upprättandet av social dominans (hierarki). När vissa slags djur ... Heitor, F. (3 december 2006). "Social Relationships in a Herd of Sorraia Horses Part I. Correlates of Social Dominance and ... En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan ... I samhället brukar pojkars aggressioner motiveras av att de vill skaffa sig social status och självkänsla, något som i olika ...
Individer med högre social status har större chans att påverka de andra. Graden av dominans beror på hur stabil gruppens miljö ... Grupptryck Heteronormativitet Jämlikhet Jämställdhet Kulturradikalism Normkritik Social kompetens Social kontroll Social ... Social norms and economic theory, Journal of Economic Perspectives, 3, no. 4, 99-117. Fehr, Ernst, Urs Fischbacher, and Simon ... Det kan handla om allt från subtila sociala signaler till social utfrysning eller till och med trakasserier eller våld. Ett ...
Matvanorna har utvecklats från århundraden av social och politisk förändring. Köket är influerat från de odlade grödor och djur ... Potatisen ersatte till stora delar mejeriprodukternas dominans i det irländska köket. ^ http://www.bonappetit.com/trends/ ...
... dominans uppstod genom att de besegrade rivaler, till exempel "Sloggers", i en kamp om territorium i Birmingham ... Det fick social makt genom rån, våld, utpressning, olaglig vadhållning och kontrollerande av spel. Medlemmarna hade en ...
Social mobiliseringsteori: Klaus Schmidt, som arbetat vid Göbekli Tepemenar att de stora kollektiva arbeten som ligger bakom ... för att hålla stora gillen och fester för att utöva dominans. Det innebar att man samlade samman stora kvantiteter av mat, ... Han menar att hierarki och samhällsmakt kom före jordbruket, och att ökande social konkurrens mellan tätare befolkade grupper ... Andra förklaringar kan vara av social art, eftersom jordbrukande samhällen medför en annan organisation som ofta ger en ...
... evolutionsvetenskaplig utgångspunkt tillskrivs den manliga identiteten vanligen egenskaper som hör samman med social dominans, ... Social jämställdhet mellan könen har ännu inte existerat i något samhälle. Många kulturer hänför till maskuliniteten egenskaper ... Journal of Social Issues. Vol. 49. No. .?. 1993, pp. 11-29 ^ Hawley, Patricia H., Todd D. Little, and Noel A. Card. "The myth ... se exempelvis könsroll och social konstruktion). Maskulinitet har traditionellt uppfattats som motsats till det som är ...
Läst 9 juni 2021 Connell på University of Sydney, Faculty of Education and Social Work (Australiska sociologer, Födda 1944, ... som exempelvis kan vara inriktade på dominans och våld, liksom på värdighet och strategiskt användande av stereotyper för att ... även påverkat inom andra forskningsinriktningar så som social-, queer- och historieforskning. Connell som inspirerats av ...
... använder ibland fjäderdräkten för att avgöra och hävda social dominans, för att visa upp häckningskondition i arter med ... "How We Use and Show Our Social Organs". Body Hot Spots: The Anatomy of Human Social Organs and Behavior. Arkiverad från ... doi:10.1111/j.2006.0908-8857.03666.x ^ Cockburn A (1996). "Why do so many Australian birds cooperate? Social evolution in the ... Fjädrarnas ordning och utseende på kroppen, fjäderdräkten, kan variera inom arter efter ålder, social status och kön. ...
Oavsett detta har de idag mycket varierande social status, från fursteätter till vanliga jordbrukare. De flesta rajputer är ... Perioden 1210-1858 rådde i stort sett muslimsk dominans över området (Delhisultanatet, Mogulriket), men många små hinduiska ...
... , även känt som Douyin i Kina (kinesiska: 抖音; pinyin: Dǒuyīn; ordagrant: "vibrato"), är en social medie-applikation för ... data och konton slogs ihop och namnet Tiktok behölls Tiktoks snabba tillväxt har setts som ett hot mot Tencents dominans i ... äger en populär social media-app för den amerikanska tonåringsmarknaden. Med siktet på att ta plats på den amerikanska ... "rädda barn och ungdomar från moralisk och social förnedring." Nyligen togs mer än 2,6 miljoner videor bort från Bangladesh, ...
Social demokrati står för ett samhälle där alla medborgare har lika värde och ursprungligen handlade det om att alla väljares ... Frihet kan förstås ur ett negativt perspektiv som frånvaro av dominans, eller i positiv bemärkelse som individens makt över sig ... Claudia Zilla menar att demokrati per definition handlar om politisk inkludering, och enligt vissa även om social och ekonomisk ... Dessa sammanträdde på Marsfältet utanför staden och var enligt socialt spektrum (inkomst, social bakgrund mm) indelade i 193 ...
Den ekonomiska krisen 1929 drabbade Rumänien svårt under det tidiga 1930-talet och innebar social oro, hög arbetslöshet, och ... Det nationella liberal partiet blev alltmer nationellt och tappade alltmer sin tidigare dominans inom rumänsk politik. Det ...
Eleverna anses få tillräckliga kunskaper i spanska genom dess dominans i Spaniens samhällsliv i övrigt, inklusive det spanska ... ökad social integration. Samtidigt bidrog genomförandet av det katalanska språkbadet att regionen förlorade ett stort antal ...
Social Evolution gav honom ett ekonomiskt tillskott, men också internationell ryktbarhet, och han fick ett otal nya vänner som ... traditionen använde religionen för att sanktionera kungars gudomliga rättigheter och den styrande klassens dominans. Han ... Å andra sidan höll han med rasisterna att den engelska rasen var överlägsen när det kom till "social effektivitet", med vilket ... Social Evolution, 1894 Control of the Tropics, 1898 Principles of Western Civilization, 1902 Herbert Spencer and After, 1908 ...
"In formal terms, complex equality means that no citizen's standing in one sphere or with regard to one social good can be ... medan Walzer istället väljer att kritisera dominans. Teorin handlar om rättvisa inom politiska enheter, till exempel nationer ...
Detta är i sin tur ett försök att "erövra mitten", för att på så sätt uppnå politisk dominans i landet. Tekniken kallas ... Denna social- och nationalkonservativa rörelse går under namnet one-nation conservatism och dess anhängare benämns med det ...
Under 2010-talet har dock USA:s AI dominans börjat sjunka, på grund av att Kina investerat stora summor pengar inom AI och har ... I boken AI Superpowers skriver Kai-Fu Lee att AI hotar att skapa enorm social och politisk tumult som härrör från omfattande ... http://social.techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-users-teach-it-racism/. Läst 11 ...
Dahrendorf menade alltså på att personlig maktutövning är det centrala framför opersonlig institutionell dominans. ... Time, Labor, and Social Domination. Cambridge University Press. 1993-04-30. sid. 186-225. ISBN 978-0-521-56540-0. http://dx.doi ...
1960-talets etnologer intresserade sig ofta för frågor kring sed, samhällsstruktur och social organisation med funktionalismen ... teori importerades konkretiserades den oftast i studier av arbetarkultur och frågor kring kulturell dominans eller försvarskamp ... rum och social miljö - en folksaga, ett jordbruksredskap, en festtradition. Under 1930- och 1940-talet, efter pijonärer som ...
Under nazismens framtåg började Reza Shah alltmer motsätta sig britternas dominans. När Storbritannien skulle placera trupper i ... Den iranska revolutionens centrala paroll var inte demokrati utan antiimperialism och social rättvisa. I revolutionens första ...
Användande av en empiriskt baserad formell definition av dominans i relationer mellan två länder, Piana[förtydliga] definierade ... "a protest against the way in which social scientific inquiry is structured for all of us at its inception in the middle of the ...
Detta övergick till en social struktur bestående av fem samhällsklasser efter att mandinka-folket erövrat delar av Västafrika ( ... där de kom under dominans av folkgruppen tukulor. Senare, runt 1100-talet, tvingade wolof-folket dem att flytta söderut till ...
... av den kvinnliga läsekretsen mentalt anses kunna göra sig fri från den praktikens kopplingar till obehag eller manlig dominans ... Humanities and Social Sciences Communications 8 (1): sid. 1-13. doi:10.1057/s41599-021-00764-3. ISSN 2662-9992. https://www. ...
Det var fler än efter napoleonkrigen då officerskåren började få karaktär av en sluten social kast. De underofficerare som blev ... Ackordssystemet var nära knutet till det politiska systemet och whigpartiets politiska dominans. Det ansågs garantera att ... Vid slutet av sjuttonhundratalet kom regementskvartermästarna uteslutande från denna kategori, med åtföljande social ... A Social History of Military Life in the Revolutionary Period (Austin). Glover, Michael (1977), Wellington's Army in the ...
The Women Founders: Sociology and Social Theory. Boston, MA: McGraw-Hill. ^ Michele Tracy Berger,Kathleen Guidroz, The ... Intersektionalitet är studiet av överlappande sociala identiteter och samverkande system av förtryck, dominans, eller ...
... skap är en social aktivitet som möjliggörs genom ett nätverk av resurser. Det är en process som är sammanvävd och ... Den entreprenöriella diskursen betonar ekonomiska och maskulina värden såsom kontroll, rivalitet, rationalitet och dominans som ... Företagare Social entreprenör Utlokalisering Entreprenörskapsforum Esbri - Institutet för entreprenörskaps- och ... "Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, discursive and social dimensions". Entrepreneurship & ...
... öststaternas dominans. En strävan som låg bakom exempelvis Bandungkonferensen år 1955. Sukarnos styre utmärktes framför allt av ... demokrati och social välfärd. Den 17 augusti 1945 utropades den självständiga republiken Indonesien med Sukarno som president ...
Att slicka en annan individ på nosen är ett tecken på undergivenhet och att nafsa i nosen är ett tecken på dominans. Hjortdjur ... I flocken finns en social rangordning där alfaparet står högst i rang. Rangordningen är i själva verket två rangordningar: en ... Inom flocken kan konflikter inträffa men dessa löses ofta genom att de visar sin dominans genom kroppsspråk och det är sällan ... är antalet flockmedlemmar som en varg kan skapa sociala band till och mängden social konkurrens varje medlem i flocken klarar ...
Under loppet av ett par århundraden med franskspråkig dominans ersattes en mängd engelska ord med franska. Det ledde till ett ... Stafford, Pauline (1989): Unification and Conquest: A Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh ... osäkerheter med hänsyn till rättsmässiga egendomsförhållandena samt en fientlig befolkning och social oro. Frågor om äganderätt ...
Whitebook, Joel (2019). "Our Dual Inheritance: On Psychoanalytic Social Theory Today". American Imago 76 (1): sid. 1-14. doi: ... Newt Gingrich Trump med en aggressiv björn i positiva ordalag i sitt tal Principles of Trumpism där denne beskrev dominans som ...
Konkret ses en mans misshandel av en kvinna som ett sätt att upprätthålla en dominans och kontroll över henne, och hon kan då ... Med våld avses som regel också handlingen att avsiktligt tillfoga en annan människa psykisk, emotionell eller social skada. ... Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of ... Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of ...
Likväl luras många användare att installera illvillig kod genom social ingenjörskonst. Internet Explorers förespråkare kan ... https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/browserkriget-den-eviga-kampen-om-dominans-pa-natet/. Läst 28 mars 2018. ^ "Internet ... den eviga kampen om dominans på nätet". Internetmuseum. ...
Det lockade till sig en social och kulturell elit som stod under Gustav III:s beskydd som absolut monark efter statskuppen 1772 ... Östersjön och utmanade därmed Sveriges dominans i regionen. Vid den här tiden tillhörde hela Finland, stora delar av Baltikum ...
Era socialistă : Revistă teoretică și social - politică a Comitetului Central al Partidului Comunist Român ^ CV Aristide Cioabă ... återinrättade kommunistpartiets totala dominans över Rumäniens socialekonomiska och kulturvetenskapliga sfärer. Tidningen Era ...
Till skillnad från gråsparven, där strider för att uppnå dominans begränsas då fåglar visar upp halsfläcken, vars storlek ... "The effects of predation risk on the use of social foraging tactics". Animal Behaviour "67," (2): ss. 301-308. ^ Berthold, ...
Høyres och Arbeiderpartiets gamla dominans är nästan borta. I valet 2007 fick Høyre cirka 5 % fler röster i Oslo än ... Ökad utbildningsnivå, mer användning av massmedier och större social rörlighet bidrar till denna utveckling. A-ändelser ("gata ... Vid valet 1906 hade Høyre och Arbeiderpartiet tillsammans 86 % av rösterna mot 49 % i Norge som helhet, och denna dominans från ...
A hormonal marker for proneness to social aggression, Int J Law Psychiatry. 2009 Jul-Aug;32(4):216-23. Epub 2009 May 15 ^ ... samt om den rådande uppfattningen om mäns dominans inom personlighetstypen egentligen vore ett utslag av en könsbias när det ... är benägna att betona sociala faktorer till uppkomsten av avvikelser har som regel förklarat psykopatin med dålig social och ... THE LINKS BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY PSYCHOPATHY AND SOCIAL ADAPTATION, Colgate University Journal of the Sciences, 2002 ^ ...
... åtnjöt en hög grad av självständighet och lockade till sig en social och kulturell elit som var under Gustav III:s beskydd ... Östersjön och utmanade därmed Sveriges dominans i regionen. Vid den här tiden tillhörde hela Finland, stora delar av Baltikum ...
Theravāda Buddhism: A Social History. 1988. s. 137 ^ Gombrich, Richard Francis. Theravāda Buddhism: A Social History. 1988. s. ... Abhyagiri Viharas dominans förändrades dock under 1100-talet, då Mahaviharatraditionen fick politiskt stöd av kungen ... Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo. 1988. s. 159 ^ [a b] Sujato, Bhikkhu. Sects & ... Theravāda Buddhism: A Social History. 1988. p. 158 ^ Baruah, Bibhuti. Buddhist Sects and Sectarianism. 2008. s. 53 ^ Kalupahana ...
... åtnjöt en hög grad av självständighet och lockade till sig en social och kulturell elit som var under Gustav III:s beskydd ... Östersjön och utmanade därmed Sveriges dominans i regionen. Vid den här tiden tillhörde hela Finland, stora delar av Baltikum ...
På hösten samma år höll han ett tal till Lunds studenter där han avvisade svensk dominans över dess grannländer men hyllade ... Den innebar ett brott med den dittills förhärskande naturalismen och istället för social misär och enformigt industriarbete ...
Boken använder sig av tidigare marxistiskt tänkande av bland annat Antonio Gramsci och Louis Althusser samt teorier om social ... det vill säga kapitalisterna med lagstiftningen som verktyg missgynnar andra klasser och upprätthåller sin egen dominans i ...
Partido Social Democrático (PSD) och PTB gav sitt stöd åt den förre arméministern Henrique Lott och Ademar de Barros ställde ... Efter 1650 lärde sig holländare, fransmän och engelsmän att odla sockerrör i Västindien och bröt Brasiliens dominans. Under ... Det regimen närstående ARENA bytte namn till Partido Democrático Social (PDS) medan MDB bytte till PMDB. Av grupper nära ... Presidentvalet blev en match mellan Juscelino Kubitschek, stödd av Partido Social Democrático (PSD) och PTB som hade stått ...
Läst 13 maj 2020 ^ [a b] Bottero, Wendy, 1965- (2005). Stratification : social division and inequality. Routledge. ISBN 0-203- ... Relationerna i produktionslivet bildar också basen för borgarklassens politiska dominans över lönearbetarna, likaså för en ...
... men också en social och politisk makt (krig, imperialism etc). Mest känd är förmodligen Nietzsches uppdelning av moralen i ... de grekiska stadsstaternas självständighet försvann och de förlorade sin kulturella dominans. Alla de fyra nya skolorna inom ...
Den anses ofta som en motpol mot USA:s (och i viss mån EU:s) ekonomiska dominans på den internationella arenan. Den här ... tillfälliga kontrakt till permanenta avtal och att räkna om pensionsutbetalningarna för att minska utgifterna för social ...