Strukturen liknar den hos polysilikater. Framställning[redigera , redigera wikitext]. Fosforpentoxid framställs vanligen genom ...
Silikater är föreningar av kisel och syre. Manteln utgör cirka 80 procent av jordens diameter. Jordmantelns övre del och ...
Silikater är den största mineralgruppen, och de flesta bergarter består till 95 procent av olika silikater. Jordskorpan ... Silikater förekommer även som par av SiO4-molekyler. Ett mineral som har sådan struktur är epidot, som ringar av tre eller sex ... Exempel på sådana mineral är muskovit och biotit, vilka har en spaltning i ett plan.[5] Vidare finns silikater med en ... T.v.: Silikattetraedern, SiO4, en neosilikat och grunden för mer avancerade silikater. T.h.: Skiktsilikat. ...
Genom att dela atomer bildas långa kedjor av silikater som i sin tur kan slå ihop sig till skikt, som i mineralet glimmer, och ... Natriumsilikat är en av de silikater som använts för vattenglas, den konserveringsvätska som förr användes för att konservera ... Silikater skyddar tvättmaskinen mot korrosion genom att bilda ett skyddande skikt på metallytor. De utgör också ett ...
Sammansättningen av ringpartiklarna varierar från den ena planeten till den andra; de kan vara silikater eller isstoft. Större ...
Silikater inneholder en forbindelse med silisium og minst et annet grunnstoff, og er de vanligste bergartsdannende mineralene. ...
Europas inre är rätt likt stenplaneternas sammansättning; det är huvudsakligen uppbyggt av silikater och sten. Månen har ett ...
... , Zn2SiO4, är ett mineral i gruppen silikater. Dess färg är oftast gröngul men kan vara allt från vit till brun. ...
Dess värde beror på halten av fosforsyra och på halten av järn- och aluminiumoxid, samt lätt sönderdelade silikater. De senare ...
Silikater, den vanligaste mineralgruppen, bryts i huvudsak ned av hydrolys, som är en reaktion med vätejoner i vatten. ...
Mineralfraktionen i oljeskiffer omfattar olika finkorniga silikater och karbonater. Geologer klassificerar oljeskiffrar enligt ...
Enligt Strunz systematik 9. utgåvan tillhör ägirin systemnummer 9.DA.25 (9= silikater; D= kedje- och bandsilikater ( ...
Främst olika silikater av mangan, men därtill olika antimon- och arseniksalter, samt barium-, bly- och berylliumföreningar, ...
... förekommer i naturen mest i oxider, karbonater och silikater. Den största förekomsten av manganföreningar är bland annat ...
... kommer till användning vid etsning av glas, för lösning av silikater eller som desinfektionsmedel för ...
Miranda består huvudsakligen av is, silikater och organiskt material, huvudsakligen metanföreningar. Mirandas genomsnittliga ...
Generellt sett innehåller den väsentligt mindre av mörka silikater, t.ex. biotit, än var granit gör. Den är oftast mycket ...
Densiteten är uppskattad till 4 500 kg/m3 vilket kan tyda på att den är uppbyggd av silikater och fruset vatten. Den har en ...
... består av uppskattningsvis sjuttio procent metalliska ämnen och trettio procent silikater. Planetens densitet är den ...
Ett exempel på de sistnämnda är de silikater som utgör huvuddelen av jordskorpan. Organiska föreningar som innehåller syre ...
Inom industrin framställs kiselgel ur salter av kisel (silikater, särskilt natriumsilikat) som behandlas med saltsyra eller ...
... är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral och är vanligast ...
Det antas att det beror på att Massalia är ett solitt block av silikater. Sådant är ovanligt i asteroidbältet för andra objekt ...
Silikater bildas genom att man i kiselsyran byter ut väte mot en eller flera metaller. Bland de naturligt förekommande ... den mest stabila formen av silikater. Kemister betraktar kvarts som olöslig under normala atmosfäriska förhållanden. Under ...
Sten används för att beskriva material med hög smältpunkt (högre än 500 K), såsom silikater. Sådana material är dominerande i ... Objekten i det inre solsystemet ligger mycket nära solen och består främst av silikater och metaller. Regionens radie är mindre ... De består till största delen av mineraler med en hög smältpunkt, till exempel silikater som dominerar i planeternas skorpor och ...
Kolonnen er et langt, tynt rør som inneholder en fast matriks, oftest av silikater, innsatt med et mikroskopisk lag av ...
... en är naturliga silikater som huvudsakligen består av SiO4-tetraedrar ensamma eller förenade med varandra på ...
Ariels sammansättning är ungefär 70 % is (koldioxidis och möjligen metanis) och 30 % silikater, och månen ser ut att ha färsk ... Den består till cirka 50 % av is (fruset vatten), 30 % silikater och 20 % organiskt material, huvudsakligen metanföreningar. ...
... vanligen mestadels bestående av kiseldioxid och silikater. Sand kan delas upp i mellansand (0,2-0,6 mm) och grovsand (0,6-2 mm ...