... är en stor grupp av organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper, -COOH. Dessa syrors styrka påverkas till stor del av hur resterande delen av molekylen är uppbyggd. Karboxylsyror är i allmänhet mycket svagare än oorganiska syror som till exempel saltsyra och svavelsyra, och endast ungefär 1 % av syramolekylerna är normalt protolyserade. Salter och anjoner av karboxylsyror kallas karboxylater. Karboxylsyror uppkommer oftast genom kraftig oxidation av en alkohol. Den enklaste karboxylsyran är myrsyra - HCOOH, en enda väteatom med karboxylgrupp på. Ättikssyra med en kort kolkedja om två kolatomer är den näst enklaste - CH3COOH. Karboxylsyror vars molekyl utöver själva karboxylgruppen består av en kolkedja kallas alifatiska karboxylsyror. Sådana kan precis som alifatiska kolväten vara mättade eller omättade. ...
Bensoesyra Pyrogallol Salicylsyra. ...
Penicillum chrysogenes Salicylsyra - älgört; Filipendula ulmaria, Rosaceae Paklitaxel - idegran; Taxus sp., Taxaceae Vinkristin ...
Salicylsyra är en β-hydroxisyra. ^ s.228, Modell och Verklighet A, kemi för gymnasieskolan, Pilström m.fl. 2000 Denna artikel ...
Det innehåller salicylsyra och såldes på apoteken. Att bävern, genom jakt, utrotades i Sverige på 1800-talet var till stor del ...
Medlet ansågs mildare än salicylsyra och salol. Det gavs i doser av 0,5-1,5 g upp till 4 gånger dagligen vid reumatiska åkommor ... I likhet med salol sönderdelas salofen först i tarmen till salicylsyra och paracetamol, som tas upp och verkar febernedsättande ...
... är en ester av salicylsyra och metanol. Den förekommer i många vintergröna växter, därav namnet vintergrönolja. ... Numera framställs metylsalicylat syntetiskt genom att blanda salicylsyra och metanol. C 7 H 6 O 3 + C H 3 O H → C 8 H 8 O 3 + H ...
I lakrits förekommer naturligt salicylsyra, vanligtvis under 1 mg/kg. Salicylsyra är en närbesläktad förening med samma ... den aktiva substansen salicylsyra förekommer även i andra frukter, bär och grönsaker och har visat sig hämma inflammatoriska ...
Bladen och blommorna innehåller salicylsyra. En drog gjord på torkade blommor (i den gamla farmakologin benämnt spiræe herba) ... s utveckling av salicylsyra till acetylsalicylsyra. I dag är acetylsalicylsyra en läkemedelssubstans som fortfarande tillverkas ...
... är ett salt av natrium och salicylsyra med formeln NaC7H4O2OH. Natriumsalicylat kan framställas genom att ...
Salol sönderdelas av alkaliska lösningar i salicylsyra och fenol, en process, som äger rum i tarmens översta del, där alkalisk ... Det möjliggjorde att undgå den ofta mindre behagliga verkan på magen av salicylsyra och fenol, som däremot båda kunde verka i ... Salol passerar därför del av magen utan att verka; i tarmen frisätts salicylsyra och fenol. ... Fenylsalicylat bildas om salicylsyra uppvärms med fenol och fosforoxiklorid. ...
Acetylcalisylsyran fick namnet från växtsläktet salix i vars bark ursprunget salicylsyra finns. Friedrich Hoffmann med ...
Diagnos ställs i allmänhet baserat på upprepade blodprover för att mäta nivåer av salicylsyra samt blodgaser. Ett typ av ...
Han förbättrade även metoden genom att byta ut karbolsyran mot salicylsyra. Thiersch gjorde sig ett namn både som lärare och ...
Barken innehåller salicylsyra (som fått sitt namn med inspiration från Salix). Våtmarker, längs långsamflytande vattendrag. Upp ...
Varumärket fick namnet Aspirin från växten älgörts äldre botaniska namn Ulmaria Spiraea, som även den innehåller salicylsyra. ... under rubriken N02BA Salicylsyra och derivat) som exempelvis Albyl(R), Aspirin(R) och Bamyl(R), samt som B01 Antikoagulantia ( ... 1897 av Felix Hoffman vid Bayer AG i Tyskland och fick namnet från växtsläktet Salix i vars bark ursprunget salicylsyra finns. ... ett annat preparat med liknande effekter men ej av NSAID-typ Salicylsyra, kemiskt närbesläktad förening Ättiksyra ^ http://www. ...
Inom kosmetiken syftar termen mer specifikt på salicylsyra som används som "antiåldringsmedel". Denna artikel inom organisk ...
Ur torkade växtdelar kan utvinnas salicylsyra och violaquercitrin (summaformel C42H42O24), en glykosid. Om bladknoppar gnuggas ...
Okänt datum - Edward Stone publicerar sin upptäckt om de medicinska egenskaperna hos salicylsyra. Copleymedaljen: Inget pris ...
Resultatet blev en blandning som förutom bensen, bensoesyra och salicylsyra innehöll ett dittills okänt ämne som fick namnet ...
Lancet volym i, sid 15-16 1946 Berglund, Erik, Para-amino-salicylsyra 50 år. En historisk återblick. Läkartidningen volym 4, ... Ett stycke i brevet lyder: "Från enzymteoretisk synpunkt kan man förvänta sig, att salicylsyra närstående föreningar skall ha ...
... är en pasta av kaolin, glycerin, borsyra, salicylsyra och eteriska oljor, som påverkar blodtillströmningen till ...
Namnet Aspirin har sitt ursprung i upptäckten av salicylsyra ("spireasyra") i växten älgört (Spiraea ulmaria). Därför gav man ...
Ett stycke i brevet lyder: "Från enzymteoretisk synpunkt kan man förvänta sig, att salicylsyra närstående föreningar skall ha ...
Den inkluderar en cleanser, toner och behandling som består av salicylsyra och glykolsyra som dess aktiva ingredienser. Den kan ...
Vid förtäring spjälkas salicin först i tarmarna till salicylalkohol och sedan i levern till glukos och salicylsyra (2- ...
... , 3-(2-hydroxi-1-naftylmetyl)salicylsyra, är en kondensationsprodukt av kresotinsyra och naftol, vilken i regel ...
År 1873 uppfann han en enkel metod att ur fenol och kolsyra framställa salicylsyra, vars antiseptiska egenskaper han upptäckte ...