The function and formation of methylated nucleoside in bacterial and phage specific transfer RNA.. Umeå. Libris 29129 ^ Hanna ...
... -RNA - RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ribosomerna i cellen ... Transfer (fotboll) - en spelare flyttar från en klubb till en annan. *Transferfönster - en sportterm som främst används inom ... Transfer (organisation) - en ideell organisation vars främsta uppgift är att förmedla kostnadsfria föreläsningar från ... fotboll och åsyftar den period då en transfer (övergång) av fotbollsspelare mellan klubbar kan ske ...
... (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ... Det finns en sådan transfer-RNA-molekyl för varje kodon i den genetiska koden. Schematiskt har transport-RNA-molekylerna formen ... Man kan säga att det är uppsättningen tillgängliga typer av transport-RNA-molekyler som ser till att den genetiska koden ...
Ribosom Translation (biologi) Budbärar-RNA Transfer-RNA Denna genetikrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan ... Ribosom-RNA, eller rRNA, är RNA-kedjor (ribonukleinsyra) som utgör beståndsdelar i ribosomer. Tillsammans med olika proteiner ... DNA som kodar för ribosom-RNA kallas ribosom-DNA (rDNA). Funktionen hos rRNA är att katalysera bildningen av nya ...
Transfer-RNA. *Transkriptionsfaktor. *Translation (biologi). *Translokation. *Trunkering. *Tyst mutation. (föregående sida) ( ...
... (av engelskans transfer RNA, förkortat tRNA) är RNA som har till uppgift att transportera aminosyror till ... Det finns en sådan transfer-RNA-molekyl för varje kodon i den genetiska koden. Schematiskt har transfer-RNA-molekylerna formen ... Man kan säga att det är uppsättningen tillgängliga typer av transfer-RNA-molekyler som ser till att den genetiska koden ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfer-RNA&oldid=46810961" ...
De ingår till exempel ribosomer och fungerar som transfer-RNA. RNA kan också ha reglerande funktioner genom interaktion med ... RNA som har denna roll kallas budbärar-RNA. RNA-molekylen används sedan som mall vid tillverkning av en kedja av aminosyror. ... Vissa gener kopieras till RNA utan att detta RNA i sin tur blir använt som mall för proteinsyntes. Sådana RNA-molekyler kallas ... I en föreläsning 1957 redogjorde Crick för sina idéer om kopplingen mellan DNA, RNA och proteiner: "DNA ger RNA ger protein", ...
"The transfer of DNA from Agrobacterium tumefaciens into plants: a feast of fundamental insights" (på en). The Plant Journal 23 ... "A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity" (på en). Science 337 (6096): sid. 816-821. doi: ... en serie av experiment och metodutveckling kunde en plasmid innehållandes en gen från groda kodandes för ett ribosomalt RNA ...
Man har även funnit att cytoplasmatiskt DNA innehåller gener för egna DNA-polymeras och RNA-polymeras, tRNA, rRNA och ... High frequency gene transfer from the chloroplast to the nucleus, Proceedings of the National Academy of science USA 100, 8828- ...