FEN-1 ersätter RNA-primerna med DNA och ligas 1 fogar ihop dem. Prokaryot replikation är kopplad till bakteriens tillväxt. Den ... För start krävs att den har ATP påkopplat, det vill säga att den är aktiverad. Väl på ori bildar den en hexamer. En 13-mer- ... På "leading strand" bygger DNA-polymeras α en RNA-primer på 20 nukleotider varvid DNA-polymeras ε tar vid och börjar DNA- ... Fragmenten byggs inte sammanhängande av DNA-polymeras utan sammanfogas i ett senare steg av ett DNA-ligas. Efter replikation ...
Restriktionsenzymer, DNA-ligas och polymeraser med flera. Används för att manipulera DNA inom genteknik, något som är viktigt ... Man känner till över 4 000 biokemiska reaktioner som katalyseras av enzymer.[3] Ett fåtal RNA-molekyler kan också katalysera ... ATPaser är en klass enzymer som katalyserar klyvning av ATP. ATPaser i cellmembranet fungerar som jonpumpar involverade i aktiv ... Exempelvis förbrukar och återskapar kroppen ungefär sin egen vikt i ATP varje dag.[43] ...
Restriktionsenzymer, DNA-ligas och polymeraser med flera. Används för att manipulera DNA inom genteknik, något som är viktigt ... Man känner till över 4 000 biokemiska reaktioner som katalyseras av enzymer.[3] Ett fåtal RNA-molekyler kan också katalysera ... ATPaser är en klass enzymer som katalyserar klyvning av ATP. ATPaser i cellmembranet fungerar som jonpumpar involverade i aktiv ... Som ett exempel kan glukos i glykolysens första steg reagera direkt med ATP därigenom blir dess kol fosforylerade. Saknas ...