Fosforyleringen bidrar även till att proteiner som ska processa RNA efter transkriptionen kan binda in till polymeraset. De ... Alla transkriptionsfaktorer innehåller dock DNA-bindande regioner vilket särskiljer dem från andra proteiner som är involverade ... DNA-bindande regioner är proteinstrukturer som känner igen och binder till DNA, antingen genom sekvensspecifik bindning eller ... Transkriptionsfaktorer är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener. ...
Är viktig i DNA-bindande proteiner. Zinkfinger: Två betasträngar med änden av en alfahelix end vikt över för att binda en ... som protein och RNA) som förekommer i flera olika molekyler. För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ... För proteiner används begreppet ibland omväxlande med begreppet (strukturell) domän, även om en domän inte behöver vara ... Andra motiv, särskilt i proteiner, kan bestå av bara några få aminosyror, funktionella grupper eller funktionella atomer, och ...
Det mesta av RNA och några proteiner från cytoplasman samlas runt DNA. De kommer tillsammans utgöra kärnan, den levande delen ... kalcium och DNA-bindande proteiner. I sporstadiet är bakterien ej reproduktiv utan är vilande. Under gynnsamma förutsättningar ... Vid det tredje steget, utväxten, börjar proteiner och RNA syntetiseras, och efter ca 1 h börjar syntesen av DNA. Slutligen ... är en förutsättning för hydrolys av DNA och proteiner, vilket är en viktig anledning till att värms så effektivt dödar ...
... t medan RNA-polymeraset arbetar, dels så fosforylerar RNA-polymerasets CTD-domän, vilket aktiverar transkriptionen, får ... TATA bindande proteinet, TBP, binder till promotorregionen, vilket ger en skarp böj i DNA-strängen. Denna böjning kommer att ... De fosforylerade aminosyraresterna utgör bindningsplats för andra proteiner, såsom polynukleotid adenylyltransferas, Capping ... N-terminala domänen på TFIIB för DNA:t till dess rätta position, så att de fäster in mot RNA-polymeraset. TFIIE binder in till ...