Wikipedias riktlinjer kan sammanfattas i fem grundläggande principer, eller "grundpelare":. Wikipedia är ett uppslagsverk. Allt ... Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte ...
Specifikationen innehåller fjorton riktlinjer som är generella principer för tillgänglig design. Till varje riktlinje finns det ... Det är riktlinjer utformade av WAI som talar om hur webbsidor ska vara utformade för att vara tillgängliga. ... WCAG 1.0 är en förkortning för Web Content Accesibility Guidelines 1.0, på svenska Riktlinjer för utformning av innehåll på ... Detta arbete bedrivs i huvudsak inom fem olika områden; tekniker, riktlinjer, verktyg, utbildning och information, och ...
Svenskt standardiseringsarbete genomfördes enligt ISO och CEN:s principer för standardisering. Denna träningsrelaterade artikel ... Svenska nationella riktlinjer publicerades i november 2012 efter konsensus inom en teknisk grupp tillsammans med ... I Sverige har man tagit fram nationella riktlinjer för personliga tränare. Arbetet genomfördes inom Swedish Standards Institute ...
... är en ramlag, vilket innebär att den anger övergripande principer och riktlinjer för biblioteksväsendet. Enligt ...
SEB har sedan 2009 publicerat en övergripande företagsansvarsrapport i enlighet med riktlinjer från Global Reporting Initiative ... GRI). SEB följer även Förenta nationernas principer för ansvarsfulla investeringar, Principles for Responsible Investments (PRI ...
Den militära doktrinutvecklingen kan beskrivas som en process där kunskap och beprövad erfarenhet omsätts i principer för ... I Sverige har begreppet doktrin tidigare oftast använts i betydelsen "riktlinjer för säkerhetspolitisk handling" och därmed ...
En internrevisor bör upprätthålla fyra principer: integritet, objektivitet, förtroende och skicklighet. Dessa principer bör ... De rekommenderade riktlinjer omfattar praktiska råd så som metoder och tillvägagångssätt. Med hjälp av dessa vägledningar kan ... Den etiska koden består av två delar; principer som är väsentliga för internrevisionsyrket samt tillämpningsregler om ... att internrevisionen av finansiella bolag bör följa vissa regler och riktlinjer. Till dessa typer av företag hör bland annat ...
Dokumentet ger också riktlinjer för hur kyrkan ska förhålla sig till de världsliga staterna, såväl religiöst pluralistiska som ... och erkänner att kyrkan tidigare inte alltid följt dessa principer. I och med Dignitatis humanae tog Katolska kyrkan avstånd ...
Riktlinjer och allmänna principer för språkkodning 2008 ISO 639-5 Part 5: Alpha-3 code for language families and groups ...
De principer och riktlinjer för namngivning av artiklar som beskrivs på denna sida, sammanfattar den standard som vuxit fram på ... Artiklar om musikaliska verk med särskilda titlar, som Leningradsymfonin eller De fyra årstiderna, namnges enligt de riktlinjer ... årtal för fastställandet av verket ingår i namnet enligt en av två principer: *Den svenska psalmboken särskiljs genom ...
Denna verksamhet hade bedrivits efter Hälsofrämjandets riktlinjer med laktovegetarisk kost. Genom Tallmogårdens chefsläkare, ... Karl-Otto Aly kom verksamheten att även omfatta behandlingar enligt komplementärmedicinska principer. Uppehåll på Tallmogården ...
... strategiska riktlinjer för området med frihet, säkerhet och rättvisa och riktlinjer för medlemsstaternas och unionens ... Huvudartikel: Demokratiska principer inom Europeiska unionen Enligt fördraget om Europeiska unionen ska unionen bygga på ... Europeiska rådet har ett övergripande ansvar för att dra upp riktlinjer och mål. Europaparlamentet granskar också all ... men ska ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling samt bestämma riktlinjer och prioriteringar. Detta innefattar ...
... är någon form av grundläggande moraliska eller filosofiska riktlinjer eller principer för hur skogsbruk ... Motiven för de olika principerna varierar men gemensamt är att de beskriver grundläggande principer för hur enskilda ingrepp ...
Oavsett vilken inriktning man har på verksamheten så finns det sju principer eller grundvärderingar som gäller som riktlinjer ... Även de tidiga svenska sparbankerna, som startades under 1820-talet, fungerade i viss mån enligt kooperativa principer. Under ... 2. Demokratisk medlemskontroll - Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i fastställande av mål och riktlinjer och i ... 7. Samhällshänsyn - Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt de riktlinjer som ...
I samtliga fall så rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedastående ... Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal riktlinjer som är mer specifika för Wikipedia. ... Det exakta formatet beror på vilken form du använder, men det finns några generella principer att beakta: *Ett speciellt ...
Svenska Psykiatriska Föreningen.(2010) Schizofreni - kliniska riktlinjer för utredning och behandling, Gothia Förlag, Stockholm ... principer.html ^ https://books.google.se/books?id=msz57s9QwUcC&pg=PA65&lpg=PA65&dq#v=onepage&q&f=false ^ Isbister G, Murray L, ...
... s Principer och Kriterier finns övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas och som gäller generellt över hela ... "FSC:s principer och kriterier". FSC Forest Stewardship Council®. https://se.fsc.org/principer-och-kriterier.264.htm. Läst 24 ...
Koden är att se som en minimistandard och är uppbyggd av ett antal principer som följs av riktlinjer där önskvärd professionell ... ICOM arbetar med policyarbete och riktlinjer för hur museer ska utformas, ledas och hur samlingar ska hanteras. ICOM:s etiska ...
Dessa riktlinjer och policyer tillämpas genom att Wikipedia-skribenterna kan ta bort, märka eller ändra artikelmaterial som ... Utöver detta är Wikipedias redaktionella principer sammanfattade i de så kallade "fem pelarna", och många policyer och ... Policyer ("policies") och riktlinjer ("guidelines") underlättar ofta konfliktlösning men forskarna har hittat flera exempel där ... Även dessa regler finns lagrade i wiki-form, och Wikipedia-skribenter kan skriva och revidera dessa policyer och riktlinjer. ...
I Jehovas vittnens publikationer har Sällskapets syn på övergrepp på barn presenterats, även om mer specifika riktlinjer endast ... Det har från medier och domstolar rapporterats om att Jehovas Vittnen har interna principer och förhållningssätt, som påstås ...
Jag vill att våra riktlinjer ska visa att EU vill något konkret och positivt för Europas befolkning McCreevy är ansvarig för ... Dock blev McCreevy besviken med den nye taoiseach och hans finansiella principer. I oktober år 1982 begärde McCreevy ... felaktigheter i regeringens riktlinjer, orsakade av dåvarande finansminister McCreevy som under åren 2000 till 2003 ökade de ... åsikter anknöt till konservativa ekonomiska riktlinjer. Även om McCreevy ansågs ha åsikter i linje med PD, och dessutom var vän ...
I Sverige och internationellt finns riktlinjer för att allmänheten och beställare ska känna förtroende till att ... undersökningarna utförs enligt vetenskapliga principer och att respondenter och insamlad data hanteras etiskt korrekt. ...
"Tio principer om medborgarforskning" (pdf) formulerade av den europeiska organisationen för medborgarforskning, ECSA. "Nu blir ... "En nationell samlingspunkt där alla som är intresserade av medborgarforskning kan hitta råd och riktlinjer, delta i projekt, ... har tagit fram 10 principer för medborgarforskning, Ten Principles of Citizen Science. Medborgarforskningsprojekt engagerar på ... "Tio principer om medborgarforskning". https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_swedish. ...
För första gången i Iran hade rättsstatens principer överträffat shahens vilja. Den konstitutionella rörelsen hade vunnit en ... riktlinjer för införandet av kommunerna (anjumnas) och status för den nationella armén. Den 11 november 1907 gick Muhammad Ali ... Denna rörelse baserades på islamiska principer och sharialagar (persiska: maschrueh). Båda rörelserna ville ersätta shahens ... överensstämmer med islamiska principer. Således hade prästerskapet beviljats ett konstitutionellt veto. Enligt en ...
... se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt • säkerställa att bolagets ... Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer ...
Dessa riktlinjer, som kallas Washingtonprinciperna är oprecisa och lämnar stort utrymme till tolkningar, men efterlyser ... 44 regeringar och 13 ideella organisationer deltog och kom överens om 11 icke-bindande principer kring problematiken av ...
Oavsett vilken inriktning man har på verksamheten så finns det sju principer/grundvärderingar som gäller som riktlinjer för ... Demokratisk medlemskontroll - Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i fastställande av mål och riktlinjer och i ... Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt de riktlinjer som godtagits av ...
Kommittén tar fram ramverk, riktlinjer och standarder inom olika områden - några av de mer kända bland dessa är deras ... internationella standard för kapitaltäckning, deras grundläggande principer för effektiv banktillsyn, samt överenskommelsen om ... Baselkommittén formulerar allmänna standarder och riktlinjer för finansinspektion (se exempelvis Basel III), och utfärdar ...
WOSM:s konstitution förklarar "Plikt gentemot Gud" med "följsamhet till andliga principer, lojalitet till religionen som ... och följer samma riktlinjer. Även om WOSM:s konstitution kräver att löftet ska innehålla en referens till Plikt gentemot Gud, ... att alltid handla osjälviskt och lojalt att följa scoutlagen Jag svär på min heder att upprätthålla följande tre principer: Att ...
Enligt IAS 200 fastställer del A i denna etikkod grundläggande principer för god yrkessed för revisorer.[1] ... ISQC säkerställer att revisionsföretagen har ett ansvar för att lägga riktlinjer och rutiner för att följa upp att revisorerna ...
I hälso- och sjukvården används motiverande samtal inom alla områden som ingår i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för ... Metoden bygger på fyra principer:[3] *visa empati. *uttrycka ambivalens. *stärka patientens egen förmåga att genomföra ...
Jag ser nu att texten handlar om steget "före" riktlinjer kring konsensus. Texten är bra! Men några av oss är också nyfikna på ... Är det inskrivet i någon riktlinje? Det finns ju gott om principer lite varstans som vi inte har så det behöver inte betyda ... 4) Riktlinjer för denna regel, som tycks vara allmänt godkänt enligt diskussion ovan, är redan postad på presentationen av " ... Flummiga är väl ändå det sista riktlinjer skall vara. Strikta torde vara en bättre beskrivning. Jag skulle dock tro att vad ...
Wikipedias riktlinjer kan sammanfattas i fem grundläggande principer, eller "grundpelare": Wikipedia är ett uppslagsverk. Allt ... Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte ...
... som handlar om principer för hur ett bolag ska styras. Analytiker behöver kunna bedöma ett företags förmåga att hantera ... säger finns också en gemensam branschkod för fondbolag med verksamhet i Sverige samt ytterligare ett tiotal olika riktlinjer ...
Avtalet, som slog fast en rad riktlinjer för arbetskonflikter och förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare i allmänhet, ... vilken SDUF menade brutit mot partiets program och socialismens principer. I och med SDUF:s svar på partiledningens krav var ...
I linje med planhushållningens principer socialiserade regeringen också, förutom sjukvården, järnvägarna, Bank of England, ... Planekonomin bygger på att följa administrativa eller politiska riktlinjer för hur samhällets ekonomi ska utvecklas.[3] Ordet ... än vad traditionell Laissez faire och klassiska marknadsekonomiska principer medgav, bl.a. i form av offentliga satsningar och ...
... få det att utvecklas enligt kommunistiska riktlinjer. För behovet av att gå Turkiet till mötes, accepterade Moskva en ... för att diskutera grundläggande principer för en lösning av konflikten, inkluderat tillbakadragande av trupper, bildande av ...
Riktlinjer[redigera , redigera wikitext]. Se #policy och riktlinjer.. Robot[redigera , redigera wikitext]. Ett program som ... Mergismen är en slags kompromiss mellan #deletionistens och #inklusionistens principer.. Meta[redigera , redigera wikitext]. En ... Officiella riktlinjer återfinns på Policy och riktlinjer.. Sidan tar inte upp förkortningar, sammanfattningskommentarer och IRC ... "wikiprojekt, #riktlinjer, #policy och riktlinjer och essäer), Användare:, Special:, Kategori:, Mall: och Diskussion:. Man bör ...
2002 hölls ett traditionellt Loya jirga för att dra upp riktlinjer för landets framtid efter Taliban. ... även om att förtala personer eller att producera material som motsätter sig islams principer är förbjudet. 2008 listade ...
Jag upplever att våra riktlinjer om intressekonflikter ibland används med för hård tolkning mot framför allt ny skribenter. ... eller svenska principer. Det senare är att föredra när svenska och utländska titlar förekommer i samma text. När man återger ... Vi bör fortsätta ha riktlinjer kring IK och rutiner för hur man bemöter "sådana användare". Har för dålig koll på hur IK- ... återger utländska titlar kan man antingen följa originalspråkets principer för stor eller liten bokstav i titlar (om man känner ...
Spelets principerRedigera. Spelarna (två i singel eller fyra i dubbel) står på banan mot varandra på var sin sida av nätet. I ... motverka de negativa konsekvenserna av racketutvecklingen anläggs numera banorna med långsammare underlag och nya riktlinjer ...
Gemenskapen har inga riktlinjer om när man ska slå samman och när det är dags att splita. Olika användare har olika åsikter. ... Det kan verka en smula förvirrande, men namngivningen på olika vattendrag följer inte hydrologiska principer utan är vad folk i ...
SCC enades om så kallade riktlinjer för Japan-USA:s försvarssamarbete, som kommer att komplettera 1960 Fördraget ömsesidigt ... som dikterade villkoren för sitt styre efter kinesiska konfucianska principer. Fram till slutet av 1500-talet avlöste en rad ...
Deras krav vann på det sätt tillmötesgående, att konferensen antog fyra av Elihu Root formulerade allmänna principer, enligt ... om allmänna riktlinjer för makternas Kinapolitik. ... "om principer och politik rörande Kina jämte ett stort antal ...
Det finanspolitiska ramverket är ett antal principer för finanspolitiken, hur budgeten ska se ut samt hur beslutsprocessen i ... är regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Propositionen lämnas senast den 15 ...
Ordföranden anger riktlinjer för kommissionens uppgifter, beslutar om kommissionens interna organisation, fastställer ... nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av ...
Skola för bildning: Huvudbetänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Stockholm: Allmänna ... Den år 2013 uppdaterade värdegrunden, med utgångspunkt i rättsordningen, sammanfattas i sex följande grundläggande principer:[2 ... Som en följd av att komplexiteten i undervisningen är hög kan inte arbetet utan vidare anges i regler, riktlinjer eller ... utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer ...
Principer. Antropogen · Antropocen · Ekologism · Ekomodernism · Förvaltarskap · Globala katastrofrisker · Hållbar utveckling · ... Denna påkallade behovet av en global deklaration för att fastställa nya normer och riktlinjer för en mer hållbar ... ", "Universellt ansvarstagande". Deklarationens samlande Principer sammanfattas i fyra kapitel: *I : Respektera och värna ...
Upprepade och allvarliga brott mot Wikipedias grundläggande principer. Se Wikipedia:Grundprinciperna. *Uppsåt som kan tolkas ... återfinns på denna sida centrala riktlinjer. ...
Rådet för utrikes frågor utformar unionens yttre åtgärder enligt de strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer.[30 ... överstatliga principer.[8] ... Mot bakgrund av de allmänna och strategiska riktlinjer som ...
Vidare finns stränga riktlinjer om förbud att bebygga vissa områden utanför stadsgränsen, allt för att inte Wienerwalds skogar ... Systemet med så kallade Gemeindebauten (kommunala bostadshus) används med andra principer än idag. Ett bekant exempel är Karl- ... Stadsförvaltningen har satt upp stränga riktlinjer för var höghusbyggnation får ske, allt för att inte den arkitektoniskt ...
Dessa principer inarbetades i 1952 års generalplan, och byggdes ut ända till i slutet av 1970-talet. Holger Bloms tid som ... Han formulerade och omsatte sociala riktlinjer för Stockholms parker och tillsammans med sin medarbetare Erik Glemme upplevde ...
Specifikationen innehåller fjorton riktlinjer som är generella principer för tillgänglig design. Till varje riktlinje finns det ... WCAG 1.1 är en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines 1.1, på svenska Riktlinjer för utformning av innehåll på ... Det är riktlinjer utformade av WAI som talar om hur webbsidor ska vara utformade för att vara tillgängliga. ...
Inom ramen för dessa riktlinjer ledde varje riksminister självständigt sitt departement och bar ansvaret därför inför riksdagen ... kunde riket uppställa principer för ländernas lagstiftning. Riksförfattningen ingrep likaledes på landsförfattningarnas område ... Även på det ekonomiska området gav författningen principiella riktlinjer. Artikel 151 stadgade: "Det ekonomiska livets ...
Man arbetar fram multidisciplinära och miljömässigt hållbara principer för vattenanvändning och arbetar med människans påverkan ... år för att fastställa riktlinjer, program och budget. Generalkonferensen väljer också generaldirektör samt ledamöter till ...
Riktlinjerna listar följande principer: Accountability / ansvar av ägare, leverantörer och användare Awareness / medvetenhet ... OECD Riktlinjer för säkerhet i informationssystemen, eller (engelska) OECD Guidelines for the Security of Information Systems ...