Beta-karboliner: harmin, Harmala-alkaloider, yohimbin, reserpin. *Rauwolfia-alkaloider: reserpin. *Purin-gruppen: *Xantiner: ...
De mest populära och ganska effektiva var tetrametylammoniumklorid och dess derivat hexametonium, hydralazin och reserpin (som ... En randomiserad kontrollerad studie som sponsrades av Veterans Administration jämförde hydroklortiazid plus reserpin plus ...
atropin, efedrin, tubokurarin, digoxin, reserpin) har kommit till användning genom studier av den folkliga eller etniskt ...
... det lugnande medlet reserpin och växtfärgämnet klorofyll. För sina unika framsteg inom synteskemi, belönades han med 1965 års ...
Under 1900-talet upptäckte man att det verksamma ämnet reserpin framkallade depressionssymptom vid behandlingen hos vissa ...
Försök att utvinna reserpin har även gjorts med de andra släktmedlemmarna, Rauvolfia vomitoria (kräkbuske) och Rauvolfia ... Rauvolfia serpentina innehåller det nervlugnande och blodtryckssänkande ämnet reserpin och den används därför i den ...
Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. C02AA01 Rescinnamin C02AA02 Reserpin C02AA03 Kombinationer av ... C02LA01 Reserpin och diuretika C02LA02 Rescinnamin och diuretika C02LA03 Deserpidin och diuretika C02LA04 Metoserpidin och ... inkl kombinationer med andra läkemedel C02LA71 Reserpin och diuretika, kombinationer med neuroleptika C02LB01 Metyldopa och ... hela roten C02AA05 Deserpidin C02AA06 Metoserpidin C02AA07 Bietaserpin C02AA52 Reserpin, kombinationer C02AA53 Kombinationer av ...
Guanabenz och Reserpin. FEI diskvalificerade O'Connor den 10 juni 2005 vilket också innebar att hela det irländska laget ...
... är en kemisk förening med formeln C33H40N2O9. Ämnet har använts bland annat som neuroleptikum, men används sällan idag ... Biotillgängligheten är 50%. Reserpin fungerar genom att blockera vesikulär-monoamin-transportören (Vmat) som är viktig för att ...