Reglering av genuttryck sker främst genom att olika former av proteiner binder till bestämda ställen på den regulatoriska ... Detta förekommer främst i RNA-molekyler som ingår i enzymer som kallas ribozymer, och i vissa av cellens organeller såsom ... Detta visade att specifika gener kodade specifika proteiner, vilket ledde till den s.k. "en gen - ett enzym" -hypotesen. 1953 ...
Deras avsikt var att identifiera kärnfaktorer som krävs för LG-genuttryck i B-lymfocyter. Det de upptäckte, NF-KB, visade sig ... Han fortsatte med att upptäcka omvänt transkriptas (RTas eller RT) - enzymet som polymeriserar DNA från en RNA-mall. Genom att ... Han flyttade sin forskargrupp till New York och fortsatte att ge kreativa bidrag till virologi och cellulär reglering. Han ... NF-KB är involverad i reglering av cellulära svar och tillhör kategorin "snabbverkande" primära transkriptionsfaktorer. Deras ...
En av generna ger upphov till β-galaktosidas vilket är ett enzym som spjälkar laktoset till β-D-galaktos samt β-D-glukos vilket ... Positiv reglering sker istället med hjälp av en aktivator som underlättar initieringen av transkription för RNA-polymeras. ... Upplaga 1:1 (Genuttryck). ... detta kallas för negativ reglering. Emellertid finns det en gen ...
Störd reglering av cellcykeln kan leda till cancer, eftersom celler med mutationer, som normalt skulle dö i apoptos, kan ... Cyklin-CDK-komplexen har två funktioner: De aktiverar de enzymer som driver cellcykeln framåt och in i respektive cellfas (G1, ... I människoceller tar den första signaltransduktionen mindre än fem minuter, den tidiga förändringen i genuttryck då Fos, Jun ... samt för förberedelse av M-fasens enzymer och proteiner där bland annat syntesen av de mikrotubuli som ska komma att utgöra ...