För det mesta har testet en underliggande psykologisk teori. I vissa fall saknas en underliggande teori, och då har testet ... Ofta grundar sig personlighetstestet i en teori om personlighet. En populär sådan teori är Femfaktorteorin, eller "Big Five", ... Myers-Briggs Type Indicator är ett test som bygger på Carl Gustaf Jungs personlighetspsykologiska teori, som delar in ... Projektiva test bygger på psykoanalytisk teori. Här försöker man tolka en individs associationer till olika stimuli. I ...
ISBN 0-534-63306-4 ^ Stig Fhanér, Psykologisk testning - Teori och tillämpningar. Norstedts, 1986. ...
... används också inom viss psykologisk teori som sammanfattande benämning på masochism och sadism. En föreslagen ...
Senare utvecklade han en psykologisk teori som kallades "hormisk". Den hävdar att överallt där det finns liv finns också en ... psykologisk strävan efter mål, en åsikt som ledde till stormiga konflikter med den framväxande behaviorismen. Bland MacDougalls ...
Även inom psykologisk forskning används test. Det finns två sätt att utforma psykologiska test. Ett test är antigen ipsativt ... Projektiva test utgår från psykodynamisk teori, och skiljer sig från andra psykologiska test genom att de bygger på tolkning. ... Inom psykologisk testning brukar man anta att de psykologiska egenskaper man mäter är normalt fördelade över populationen. ... till exempel ett prov i skolan relateras psykologiska test till psykologiska teorier eller vetenskapligt etablerad psykologisk ...
Utvecklingspsykologen Erik H. Erikson formulerade en psykologisk teori som förklarade att människor genomgår serier av kriser ... Med utgångspunkt i denna teori vore människors dagliga beteenden sprungna ur försök att förneka döden och därigenom reglera ...
Denna teori förklarar varför humor skiljer sig åt mellan individer då olika människor har olika psykologisk distans till och ...
Heidenstam svarade Key den 2 januari 1898 med uppsatsen "Det nationella som teori och känsla". Han inledde med att argumentera ... för att patriotismen är en psykologisk nödvändighet. Han accepterade dock inte Keys krav på att den ska vara outtalad, utan ...
Som hans huvudarbete betraktas The Origins of Art (1900), där han utvecklar en egen estetisk teoripsykologisk och ... Förstudier till en konstfilosofi på psykologisk grundval 1896 Skildringar ur pueblofolkens konstlif 1901 Konstens ursprung 1902 ...
ISBN 91-27-07972-4 Cullberg, Johan (2004). Gustaf Fröding och kärleken: en psykologisk och psykiatrisk studie. Stockholm: Natur ... Spri). Libris 8201545 Cullberg, Johan (1984). Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur. Libris 7228350 ...
Det finns en tänkt psykologisk normalutveckling, men ingen teori för vad som händer efter det att personen utvecklats klart i ... I sin ursprungliga teori (1982) identifierade Gardner sju sorters intelligenser: lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, ... Det finns följande teorier: Psykometrisk teori Piagettraditionen Kultur-ekologisk tradition Den pedagogiska modellen En för ...
För det andra har de stött sig på G.E. Moores teori om intrinsikala värden och med hjälp av denna argumenterat för att det är " ... Psykologisk hedonism är teorin om att sökande efter njutning och undvikande av lidande är människans enda drivkraft eller ... Roger Crisps teori, som bygger vidare på Mills, möjliggör enligt honom själv att man kan skilja olika njutningar åt kvalitativt ... Om man tolkar hedonismen som en teori om vad som utgör ett gott liv, vad som betingar en människas välfärd, så behöver inte ...
2 Teori. *3 Kognitiva scheman. *4 Tanken styr ofta känslan. *5 Psykologisk konservatism ... Teori[redigera , redigera wikitext]. Till skillnad från psykoanalysen som ser känslorna som drivkraft ser kognitivisterna ... Psykologisk konservatism[redigera , redigera wikitext]. Många kognitiva psykologer har pekat på människans psykologiska ...
En studie har visat på att den underliggande teori för social ångest som ligger till grund för KBT-behandlingen inte har det ... Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk ... Det är dock inte belagt i vilken utsträckning våra beteenden styrs av denna typ av inlärning.) Denna teori har anammats som ... Linton, S. J. & Flink, I.. 12 verktyg i KBT: från teori till färdighet. Natur & Kultur. 2011. ISBN 9789127121126 ^ Westbrook, D ...
För det första har påståenden framförts om att teorin inte är någon teori över huvud taget. För det andra har vissa menat att ... Psykologisk egoism är den psykologiska och filosofiska teorin om att människors handlingar ytterst styrs av egoism; vi bryr oss ... Man bör skilja mellan psykologisk och etisk egoism då den senare behandlar vad som bör vara fallet och den förra vad som är ... Marc Mercer har gjort en distinktion mellan stark- och svag psykologisk egoism. I sin artikel In Defence Of Weak Psychological ...
En teori angående seriemördares patologi, framförd av Helen Morrison, är att de inte är en produkt av sexuella övergrepp, ... "Profilering av multimördare : likheter och skillnader mellan tre svenska multimördare : en psykologisk undersökning" av Akbar ... Morrisons teori påstår också att en seriemördare inte har utvecklat en grundläggande nivå av emotionell kontroll, och känner på ... Hennes teori påstår att seriemördares låga emotionella utvecklingsnivå orsakar deras spruckna och disparata personligheter - ...
Historiografiskt skiljer han sig från Polybios, och anlägger en psykologisk förklaringsmodell, men han vävde även in sin teori ...
I en psykologisk studie av Poe föreslog en psykolog att Poe var dipsoman, och led av återkommande anfall som ledde till ... Enligt denna teori drack Poe endast på grund av olyckliga händelser i sitt liv, som verkade finnas utan något slut. En ... Denna teori, som föreslogs redan 1870, har blivit standardteorin i de flesta biografier om Poe, fastän Poes ställning i ... från Jeffrey Meyers bedyrande att det var hypoglykemi till John Evangelist Walshs konspiratoriska teori om en mordkomplott. Det ...
Han tillhörde från början den Brentanoska kretsen och var därför, särskilt påverkad av Hume, psykologisk i läran om ... Senare utbildade han som teori för verklighet över huvud en särskild "gegenstandstheorie" (närmast objektteori), som avhandlar ...
Det finns tre sätt som en överträdelse kan verka oskyldig på: Psykologisk distans Att det framförs utan övertygelse Alternativ ... tolkning Denna teori förklarar varför humor skiljer sig åt mellan individer då olika människor har olika psykologisk distans ...
Konformism Normalfördelning Normalitet (kemi) Normaliseringsprocess, en sociologisk/psykologisk teori om en anpassning ( ...
... , född 7 mars 1944 i Ormskirk i Lancashire, är en brittisk professor i psykologisk kriminologi vid ... inom vilken han utvecklat en kriminologisk teori inom "life-course" (livscykelteorier), som är en integrerad modell kallad The ... är verksam som professor i psykologisk kriminologi sedan 1969. Farrington är gästprofessor i psykiatri på Western Psychiatric ...
... och därtill också sökt göra generella utsagor om en sådan psykologisk tendens hos människan. Dvs att reducera en teori så till ... Langs menar också att skälen till att Freuds sekundära teori kommit att bli så accepterad handlar om en allmänmänsklig ...
En teori om tidspreferens som något skiljer sig från Böhm-Bawerks ursprungliga har framförts av George Reisman i Capitalism: A ... När den framfördes först av Böhm-Bawerk så menade han att det som låg till grunden för tidspreferens var en psykologisk faktor ... Denna teori framfördes första gången av Eugen von Böhm-Bawerk i Kapital und Kapitalzins (Capital and Interest). Själva termen " ...
Få terapier har dock en tydlig bakomliggande teori om varifrån psykisk ohälsa kommer. Betydligt många fler har en tydlig teori ... Hypnos kan dock användas som psykologisk behandling. För behandling av akut och kronisk smärta har en metaanalys visat att ... MKT berör och hanterar kognitioner och beteenden (genom metakognitioner), men har en teori och därmed interventioner som står i ... Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska ...
... teori och tillämpning (2012). I början av 2000-talet startade Claudia Fahlke tillsammans med kollegor det longitudinella och ... erhöll Claudia Fahlke ett nationellt drogforskningspris för framstående insatser inom experimentell och klinisk psykologisk ...
En metaanalys kommer fram till att compassioninterventioner har låg effekt på ångest och psykologisk distress och måttlig ... Routledge: UK., ^ Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik (1. utg). Natur & Kultur. 2015. ISBN ...
Affektfokuserad psykodynamisk terapi : teori, empiri och praktik (1. utg). Natur & Kultur. 2015. ISBN 9789127135581. OCLC ... Andersson, Gerhard, 1966- (2012). Psykologisk behandling vid depression : teorier, terapimetoder och forskning (1. utg). Natur ... Få terapier har dock en tydlig bakomliggande teori om varifrån psykisk ohälsa kommer[3]. Betydligt många fler har en tydlig ... Psykoterapi, psykologisk behandling, innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska ...
Några av teoretikerna i denna skola var Abraham Maslow, som är känd för sin teori om behovstrappan, Carl Rogers som utvecklade ... Inom biologiskt inriktad psykologisk vetenskap utgår man från människan som biologisk varelse. Olika aspekter av människans ... Psykologisk forskning bedrivs utifrån ett antal forskningsområden, där människors beteenden och upplevelser på ett systematiskt ... ENiVECKAN En webbtidskrift (ISSN 2001-2829) för personer med intresse för psykologisk forskning. ...
Metakognitiv teori förklarar att social ångest uppkommer delvis genom ett fokus (även kallat hotbevakning) på det som vi inte ... Det är även tänkbart att serotoninrelaterade genvarianter kan påverka effekten av psykologisk behandling. ... I syfte att jämföra förklaringsvärdet av olika terapiers (MKT och KBT) underliggande teori för social ångeststörning har en ...
Det finns även andra deterministiska teser, såsom kulturell determinism och psykologisk determinism.[1] Än mer vanligt är ... I Elbow Room lägger Dennett fram ett argument för en kompatibilistisk teori om fri vilja, vilken han utvecklar i boken Freedom ... Frankfurts teori kan förgrena sig till vilket antal nivåer som helst. Teorins kritiker pekar på att det är tveksamt huruvida ... Sartre presenterar även en psykologisk version av detta argument genom att hävda att om människans handlingar inte är hennes ...
Jung ägnade en stor del av sitt liv åt att utforska och försöka förstå det kollektivt undermedvetna och hans teori var att ... är ett av de svåraste och mest belönande stegen inom psykologisk mognad. ...
Ås, Berit (1966) (på nor). Forbrukeren i det moderne samfunn: en orientering om psykologisk og sosiologisk forbrukerforskning. ... Berit Ås populariserade Ingjald Nissens teori om de (ursprungliga) nio härskartekniker och minskade dem till fem i 1978 och ... Ås populariserade den norska psykologen Ingjald Nissens teori om härskarteknikerna och definierade den akademiska termen ...
Begreppen sexualisering och sexuell objektifiering, i synnerhet av kvinnor, är en viktig idé i feministisk teori och ... Ordet används vanligen som feministisktterm, som psykologisk term eller som term i social- och kulturvetenskaper. ...
Historia och teori[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Pedagogisk filosofi och pedagogikens historia. ... Kommunikation har dels en verbal nivå, dels en psykologisk: inställningen till vem som säger en sak kan ibland vara mer ... Enligt Piagets teori kan alltså inte ett barn förstå logik före en viss ålder: att fråga vem som är längst av A, B och C om A ... Enligt Gardners teori är utvecklingen mer flexibel än vad Piagets medger, inte bara vad beträffar underbarn eller barn med ...
Alfred Kinsey var biolog, men har haft stor betydelse för psykologisk kunskap inom det sexuella området. ... Margaret Mahlers separations-individuations-teori ... Typ-teori. Myers-Briggs Type Indicator · Personlighetsstörning ... är den statliga myndighet som sammanställer och utvärderar forskning av både medicinsk och psykologisk behandling. Legitimerade ...
NET (Narrative Exposure Therapy) är en psykologisk behandling som är anpassad för personer som har upplevt krig och tortyr. ... så som författarna haft en teori om skulle finnas hos de med PTSD. ... I dagsläget finns det typer av psykologisk behandling som har visat sig vara effektiva i slumpmässigt kontrollerade studier:[41 ... EMDR, traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och BEP (Brief Eclectic Psychotherapy) rekommenderas för psykologisk behandling ...
... och därtill också sökt göra generella utsagor om en sådan psykologisk tendens hos människan. Dvs att reducera en teori så till ... Langs menar också att skälen till att Freuds sekundära teori kommit att bli så accepterad handlar om en allmänmänsklig ...
I modern psykologisk vetenskap inkorporeras fysiologiska och neurologiska processer i begreppen perception, kognition, ... och att medvetandet förr eller senare helt kommer att kunna förklaras i termer av de entiteter som fysisk teori ständigt ...
... vilket skapar en psykologisk obalans som förändrar perceptionen (den uppfattade bilden). ... känner till eftersläpningen och diskussioner har rört sig runt olika teorier hur vi kompenserar för detta och någon teori är ...
Psykologisk, psykosocial och farmakologisk behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga. Statens ... så som författarna haft en teori om skulle finnas hos de med PTSD. ... "Psykologisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna". www.sbu.se ... NET (Narrative Exposure Therapy) är en psykologisk behandling som är anpassad för personer som har upplevt krig och tortyr. ...
Under 1880-talet konkurrerade dock den psykologisk realismen och socialrealismen med romantiken i romanen. Amerikansk ... som baserades på samtida medicinsk teori. George Chapman (ca 1559-ca 1634) är främst ihågkommen för sin berömda översättning ...
Denne kategorien omfatter alle typer litteratur og alle typer personer og institusjoner som deltar i å skape eller formidle litteratur. Artikler som kan plasseres i noen av underkategoriene bes plassert dit. Bemerk spesielt kategoriene Kategori:Bøker, eller enda mer presist Kategori:Romaner, og Kategori:Forfattere . ...
Kuhns teori för paradigmskifte var under en period mycket populär, men det idag verkligt bestående bidraget är att han förde in ... Den logiska positivismen kom under nittonhundratalet att utstå mer och mer kritik, i och med att sociologisk och psykologisk ... Grundad teori och hermeneutik har under 1900-talet vuxit fram som viktiga metoder i vetenskap. Vägen mot accepterad ... Genom studier av historien ta fram ny teori om hur vetenskapen växer och hur val mellan teorier sker. Så använde Thomas Samuel ...
Psykologisk · Religiösa · Science fiction · Slasher · Splatter · Sataniska · Musikal (Backstage · Jukebox · Operett) · Mysterie ... han grundlade montagets teori samt den om det audiovisuella. Eisensteins teorier fick sin plats främst i hans film Oktober. ...
En annan teori är att reaktionen är gemensam för alla däggdjur, och att den beror på en stressrelaterad reaktion på ... En psykologisk metod som förebygger depression efter förlossning är IPT, interpersonell psykoterapi. För KBT (kognitiv ...
Deras verksamhet kan även beskrivas som tillämpandes den pragmatiska metoden på feministisk teori, särskilt i samband med ... Enligt Emma Goldmann låg grunden till kvinnlig frirörelse i psykologisk och sexuell frihet.[12] ...
... , född 7 mars 1944 i Ormskirk i Lancashire, är en brittisk professor i psykologisk kriminologi vid ... inom vilken han utvecklat en kriminologisk teori inom "life-course" (livscykelteorier), som är en integrerad modell kallad The ... är verksam som professor i psykologisk kriminologi sedan 1969. Farrington är gästprofessor i psykiatri på Western Psychiatric ...