Principerna för proteinbindning i EBA är detsamma som för klassisk kolonnkromatografi med vanliga jonbytare, hydrofoba ...