Propan och butan (tre respektive fyra kolatomer) används som bränsle i brännare, såsom bunsenbrännare, och i cigarettändare. ...
Propan. 50.35. 46.35 Butan. 49.5. 45.75 Pentan. 45.35 Bensin. 47.3. 44.4 Paraffin. 46. ...
Gasol: Propan, butan Bensin Fotogen för jetmotorer Dieselolja för mindre dieselmotorer Gasolja, en obehandlad dieselolja av ...
Propan-1,2,3-triol. Övriga namn. Propantriol, glycerol, glycerin. Kemisk formel. C3H5(OH)3. ...
propan C3H8. *butan C4H10. *pentan C5H12 ...
Den framställs genom alkylering av lätta olefiner med lätta paraffiner; till exempel iso-buten med isobutan, butan och propan. ...
Propan-1,2,3-triol, C3H5(OH)3. Gult blodlutsalt. Kaliumferrocyanid, ferrocyankalium, K4Fe(CN)6 · 3H2O. ...
Bränslet kan vara butan, propan eller en blandning av olika kolväteföreningar. Gasen kan finnas i engångskärl eller i ...
Gasen består till stor del av propan (C3H8) och butan (C4H10). I Nederländerna är fördelningen mellan propan och butan på ... En hög andel propan är bra i kallare trakter, medan det i varmare områden är en hög halt av butan som rekommenderas. I Grekland ... I både ottomotorer och dieselmotorer kan biopropan användas som är propan framställt ur biologiska råvaror. Vid framställandet ... vid en sammansättning av lika delar propan och butan (50/50). Ett annat kännetecken är motorgasens förlust av effekt på några ...
Namnet propyl är härlett från propan, CH3CH2CH3. ...
Gasbränslen som propan lagras och transporteras till distributörer i flytande form under tryck i särskilda tågvagnar. ...
... eller propylenglykol är en glykol av propan och har formeln C3H6(OH)2. Namnet propylenglykol kan också användas ...
... propan och butan kan också ingå. I princip kan även flytande energiråvara användas. Alla råvaror som är energirika och ...
... eller Propanaldehyd är en aldehyd av propan. Den är en av två möjliga isomerer. Den andra är aceton. Propanal ...
... är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan. Gasen kallas i ...
Propan Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... Den har en något lägre kokpunkt än propan och är därför mer flyktig. Den saknar starkt polära bindningar, men molekylen har ett ...
Gasol består till större delen av propan och lagras i flytande form under relativt lågt tryck (ungefär 20 bar). Motorgas och ...
... propan och butan) och svavel. Nedströmsindustri inkluderar oljeraffinaderier, petrokemiska fabriker, producenter av ...
Exempel på olika köldmedier är propan, ammoniak och olika hydrofluorkarboner. Även en ny typ av köldmedium finns, ...
Exempelvis så är LFL för gasol (propan 95) 2,1 vol%. En koncentration av gasol på 0,21 vol% kan då anges som 10 %LFL, det vill ... https://flogas.se/sites/default/files/sakerhetsdatablad_propan_95_0.pdf. Läst 24 juli 2018. ^ "What is %LEL / %UEL / PID - ... "SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006, Propan 95, Gasol". FloGas. 14 juli 2014. ...
... sprayen för kol och pastell kan vara etanolbaserad och ha en svag lukt, eller innehålla propan-butan, en miljövänlig ...
Det förekommer även modellånglok som eldas med dieselolja, propan eller butan. Dessutom finns det motorlok med mindre ...
Begreppet gaständare är något oegentligt, men anspelar på kolväten som är gasformiga vid atmosfärstryck, framför allt propan ... Flertalet varianter använder bensin eller lägre kolväten (propan och butan) som bränsle. Bränslet antänds med gnistor som ...
Bland de huvudsakliga råvarorna som fraktas finns bland annat timmer, stål, gödsel, spannmål, propan och kimrök, med cirka 1 ...
... kondensat (etan, propan, butan och lättbensin nafta) används som råvara till s.k. ångkrackrar, som producerar främst ... En viss mängd av bland annat etan och propan finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller ... Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. ... naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan.[källa behövs] Sammansättningen varierar något från land till ...
... eller trimetylenglykol är en glykol av propan med formeln C3H6(OH)2. 1,3-Propandiol kan framställas genom oxo- ...
Som drivgas används kväve, butan eller propan, som heller inte är så aggressivt som freon. Graffitimålarna använder oftast ...
En blandning av DME och propan används också för att behandla vårtor, genom att frysa dem. Noter ^ "Domsjös miljardprojekt ...