Porositet[redigera , redigera wikitext]. Aktivt kols struktur ger upphov till en stor porvolym (mellan 0,7 och 1,8 cm3/g. Den ... Oordningen beror till stor del av det syre (O) och väte (H) som finns i kolet.[4] Strukturen ger aktivt kol en stor porositet ... I detta avsnitt presenteras sammansättning, struktur, porositet och kemisk struktur. Aktivt kol består av 85-95 % kol, övriga ...
Bearbetningen ger även jorden lämplig fuktighet och porositet. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title= ...
Stor porositet ger större utrymme för adsorption av partiklar. De kemiska bindningar som uppstår genom adsorption mellan de ... Detta är möjligt tack vare att det granulära materialet är mer uniformt till storleken vilket ger en högre porositet som ...
... är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast ...
Det ökade trycket medför att sedimenten kompakteras; dess porositet minskar. Om trycket ökar ytterligare sedan kornen i ...
Den har en hög porositet, eftersom det består av mikroskopiskt små, ihåliga partiklar. Kiselgur används inom kemin för att ...
Kvaliteten på beläggningen bedöms genom att mäta porositet, oxidhalt, makrohårdhet, mikrohårdhet, vidhäftning och ytjämnhet. ...
Lera kan minska i volym så mycket som 40 % och löst packad sand kan minska sin porositet från 50 % till 27 %. Osorterade, ... Denna process minskar också sedimentets porositet. Diagenes sker vid låga temperaturer, och när dessa överskrids kallas ...
Materialitet anges ofta i procent (%). Motsatsen till materialitet kallas för porositet. Materialitet Denna geologiartikel ...
Phobos densitet är för låg för att vara uppbyggt av ren sten och anses ha en betydande porositet. ...
Porositet försvagar materialets mekaniska egenskaper och gör det sprött. Stelningskrympning motverkas genom att mer smälta ...
När jästen fyller hinnorna med koldioxid ökar brödets volym och porositet. Beroende på mjölets proteinhalt behöver man knåda ...
På grund av ekens porositet, kommer vinet i begränsad kontakt med syre. Detta leder till en långsam oxideringsprocess som ...
Den låga densiteten (1,25 g/cm³) antyder en hög porositet (>30%). Asteroiden är en dubbelasteroid som består av två jämnstora ...
Den låga densiteten (1,2 g/cm³) antyder att asteroiden består av löst packade block och damm med en porositet på 25-60%.[7] ...
... i jorden gör att det ofta växer bättre, tack vare stor porositet vilket ofta kan hålla mer vatten som växter och jordens ...
Såväl substratets karaktär (exempelvis materialets porositet) som dess form styr vilka grafiska tekniker som kan användas. ...
Skivan har tack vare sin porositet en viss isoleringsförmåga och användes därför ofta på insidan av ytterväggar. Skivan används ...
... ens styrka beror på murens tjocklek i förhållande till längd och höjd, stenarnas form, tyngd, täthet, hårdhet, porositet och ...
Cire perdue inom konstgjutning och Precisionsgjutning inom industrin ytnära blåsor oxidation porositet restspänning ...
... porositet, ytvikt, fiberorientering. Generellt sett är en mindre fiberdiameter gynnsam förutsatt att porositeten är på rätt ...
Bland annat så är en hög porositet samt en lämplig porstorlek nödvändig, en effektiv biodegraderbarhet är fördelaktigt då det ...
... till värdet av materialets porositet vid mättnad. Fukten kan vara närvarande i det fasta materialet som adsorberat vatten vid ...
... med tillräcklig porositet och genomsläpplighet för att medge antingen en betydande ström av grundvatten eller uttag av ...
Hårdheten är enligt Mohs 2-2,5 och specifik vikt 2,0, men skenbart 0,8-1,1 beroende på materialets porositet. Det möjliggör för ...
Trädens rötter som söker sig djupt ned i jorden ger stadga åt jorden samt förbättrar struktur, porositet, näringstillgång och ...
... vilket kan ge olika porositet. Oftast är viktförhållandet mellan nickel och aluminium 1:1, samma förhållande som Murray Raney ...