Polymerer[redigera , redigera wikitext]. Trots att kisel har stordriftsfördelar inom elektronikindustrin är kristallint kisel ... Polymerer har däremot fördelar vid produktion av stora volymer med ett stort antal materialegenskaper. ...
... i det senare fallet blandas stereokomplexet med gummiliknande polymerer som ABS). Bioteknologiska framesteg har tillåtit ...
Polymerer: *Peptider, oligopeptider, polypeptider, proteiner. *Nukleinsyror, DNA, RNA. *Oligosackarider, polysackarider (bland ...
Modifiering av naturliga polymerer[redigera , redigera wikitext]. Många kommersiella polymerer syntetiseras genom kemisk ... Polymerer kan inte existera i gasfas. Vid höga temperaturer sönderdelas helt enkelt polymerkedjorna. Alla polymerer har en s.k ... Polymerer (från grekiskans πολύ - poly som betyder flera och μέρος - meros som betyder delar)[1] är kemiska föreningar som ... Polymerer som är delvis kristallina har även en smältpunkt, Tm, vid en högre temperatur än Tg. En sådan saknas dock hos helt ...
I en vattenrik omgivning skulle oligomerer och polymerer tendera till att delas upp i monomerer genom hydrolys, snarare än att ... Under vilka förhållanden komplexa polymerer spontant uppstått ur abiotiskt genererade monomerer förblir en kvistig fråga. I ... och polymerer. Man har därför föreslagit att ett sådant Wächtershäuser-system skulle kunna utvecklas till autokatalytiska ... ämnen som skulle förhindrat bildandet av polymerer. Som Brooks och Straw påpekade 1973 finns heller inga geologiska spår av den ...
Nästan alla biologiska polymerer är sampolymerer. Två vanliga exempel på syntetiska sampolymer är ABS-plast och SBR (en ...
Vid tvärbindning binds polymerer, molekylkedjor, ihop till tredimensionella nätverk, med kovalenta bindningar eller ...
Elektroaktiva polymerer (EAP) är polymerer som ändra form under påverkan av en elektrisk spänning. Dessa material kan användas ... Dielektriska elektroaktiva polymerer leder ingen ström. Materialet ändrar form på grund av den elektriska fältstyrkan mellan ...
Skalet tillverkas i höghållfasta polymerer och lättmetall. TAR-21 är 720 mm, väger 3,27 kg (3,63 laddad) och har en pipa på 460 ...
Några år senare tillkom polymerer bland produkterna. Strax efter kriget började man också producera en ny generation ...
Bland annat berörs material, polymerer och biologiska makromolekyler. Tidskriftens impact factor 2012 var 3,164 enligt Thomson ...
Liksom för polymerer är deras lösningar ofta viskösa. Laddade molekylkedjor, som vanligen förekommer i mjuk materia, spelar en ... Polyelektrolytiska egenskaper är lika för båda elektrolyter (salter) och polymerer (hög molekylvikt-föreningar) och kallas ...
Eftersom proteiner är polymerer används begreppet även om dessa. I allmänhet är en konformation mera energimässigt fördelaktig ...
Vanliga kemikalier är karboximetylcellulosa (CMC), karboxyetylcellulosa eller andra polymerer. Nationalencyklopedin ...
Smarta oorganiska polymerer som visar föränderliga och kontrollerbara egenskaper. pH-känsliga polymerer är material som ... Temperatur-responsiva polymerer är material som förändras beroende på temperatur. Halokromiska material är vanliga och ändrar ...
De är polyterpener, det vill säga polymerer av isoprenenheter. Gummi tillverkas traditionellt av mjölksaften från träd, och ...
... er är plaster som baseras på polymerer innehållande fluor. Polytetrafluoreten (mer känd som Teflon eller Gore-Tex), ...
Plaster är polymerer, molekyler som upprepar sin struktur regelbundet i långa kedjor. För att en polymer ska kunna leda ... Han tilldelades priset för "upptäckten och utvecklandet av ledande polymerer". Han delade priset med amerikanen Alan G ... MacDiarmid och Shirakawa var pionjärer inom detta område på slutet av 1970-talet och har därefter utvecklat ledande polymerer ... Nyligen har dessutom halvledande polymerer fått tillämpningar i ljusdioder och solceller samt som i displayer på mobiltelefoner ...
En del del polymerer används även som geler eller smörjmedel. Petroleumkemikalier kan också användas som lösningsmedel eller ... Monomererna polymeriseras på olika sätt för att forma polymerer. Polymermaterial kan användas i form av plaster, elastomerer ...
Rent HMTA används huvudsakligen som syntesråvara för sprängämnen och polymerer. Ingår också i produkter som ensileringsmedel, ...
Svällningsförmågan eller bindningsförmågan kan också påverkas genom behandling med polymerer. Svällningsförmågan gör bentoniten ...
Kolfiber görs ofta av polymerer men slutprodukten består av rent kol.. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Eldfast keramisk ...
Kolhydrater är ett näringsämne och gemensamt namn för sockerarter (sackarider) och kedjor (polymerer) av sådana. Även vissa ... derivat av sackarider och deras polymerer räknas till kolhydraterna. Namnet kommer av att många sackarider har formeln Cn(H2O)n ...
I modern medicinsk och balneologisk vetenskap anser man[vem?] att polymerer i humussyror har potential att bli mycket effektiva ...
... er är en grupp näringsämnen och ett gemensamt namn för sockerarter (sackarider) och kedjor (polymerer) av sådana, ... Även vissa derivat av sackarider och deras polymerer räknas till kolhydrater. Kolhydrater består endast av grundämnena kol, ...
Dessa enzymer skulle potentiellt kunna användas för att skapa polymerer rent biologiskt, s.k. biobaserade polymerer. ... Polymerer återfinns alltså även i naturen, och där i form av tex. cellulosa i träd eller proteiner i människokroppen som också ... År 2000 delades till exempel Nobelpriset i kemi ut till en grupp forskare som lyckats skapa elektroniskt ledande polymerer[30] ... Plast består huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med tillsatser. En polymer är en stor molekyl som består av ...
Skyddslagret består av 80 taggar av polymerer (bestående av 3 identiska monomerer). Alfavirusets genom är kapslat och består ...
... används som mjukgörare i polymerer (plaster) som till exempel polyvinylklorid (PVC). En tillämpning är att behandla ...
Se även Silikon (TV-program). Silikon, även kallat silikonelaster, är ett samlingsnamn för i grunden oorganiska polymerer som ... Strukturellt kan silikoner anses utgöra ett mellanting mellan organiska och oorganiska polymerer. Deras molekyler kan antingen ...
Vanliga material att extrudera är metall, polymerer, keramik, trä, betong och matvaror. Exempelvis stålrör eller långsmala ...