Proteaserna degraderar proteinet till peptidfragment som sedan degraderas i cytosolen av specifika proteaser. Proteasomet har ...
Om sådana peptidfragment påträffas kommer cellen att förgöras genom olika typer av mekanismer, exempelvis genom apoptos. ... Kroppens mördar-T-celler läser sedan kontinuerligt av alla MHC-klass I-komplex och identifierar därefter peptidfragment vars ...
En T-hjälparcell kan ha receptorer med specificitet för det peptidfragment som är bundet till MHC-klass II-komplexet på ...