Oximer reduceras med lätthet till aminer. Epoxider reduceras till sekundära eller tertiära alkoholer (hydridjonen attackerar ...
Två stereoisomerer av oximer (då R1 ≠ R2) förekommer, dessa kallas syn (Z) och anti (E) liknade cis-trans-isomerin hos alkener ... Oximer är derivat av aldehyder och ketoner och fås ur dessa genom deras kondensation med hydroxylamin. Oximers generella formel ... Oximer ingår som en viktig intermediär i Berckmannomlagringen; där en aldehyd/keton bildar motsvarande oxim genom kondensation ... R1R2C=O + H2NOH → R1R2C=NOH + H2O Reaktionen är pH-beroende och brukar fungera bäst vid pH ~4. Oximer kan även framställas ...
Bland de förra kan nämnas hans undersökningar om oximer, om diazo- och azoföreningar samt hans metod att med hjälp av ...