Oxider[redigera , redigera wikitext]. Oxider har mycket stor betydelse inom gruvindustrin eftersom de bildar många av de ... Vanliga oxider inkluderar hematit (järnoxid, Fe2O3), magnetit (järnoxid, Fe2O4), kromit (järn-/magnesiumkromoxid, (Fe,Mg)Cr2O4 ... Den kemiska bindning som dominerar i oxider och hydroxider är jonbindning.[8] Oxidgruppen innehåller ungefär 460 mineral.[11] ... Oxider förekommer vanligen som fällningar nära jordytan, som oxidationsprodukter av andra mineral i ytnära vittringzoner och ...
Oxider[redigera , redigera wikitext]. Svavel har två olika vanligen förekommande oxider, svaveldioxid (SO2) och svaveltrioxid ( ...
... är en kemisk förening med formeln OsO4. Osmiumtetroxid är fast och kristallin. I helt ren form är osmiumtetroxid troligen färglös, men orenheter av osmiumdioxid (OsO2) ger ämnet en blek, gulbrun färg. I rumstemperatur sublimeras dock föreningen och existerar som en gas med obehaglig lukt. Höga koncentrationer är dödliga, och även mycket små koncentrationer kan orsaka lungödem. Osmiumtetroxid har benämnts världens giftigaste gasförening.[1] ...
Oxider. Dana klassificering. 7.2.2.3. Strunz klassificering. 4.BB.05. Kemisk formel. Fe3O4. ...
Platinaelektroden kontamineras av oxider och andra föroreningar. Ej i markvätskan skiljer sig rejält från Ej i redoxbufferten. ...
Rubidium kan danne mindst fire forskellige oxider: Rb2O, Rb2O2, Rb2O3 og RbO2. Andre almindeligt forekommende rubidium- ... Andre mineraler, som leucit, pollucit, zinnwaldit, kan indeholde op til 1% rubidium i form af oxider, og ligeledes kan visse ...
Viktiga klasser av salter är oxider, karbonater, halogenider och sulfater. Ofta är oorganiska salter dåliga strömledare i fast ...
Järn(III)-oxider är mycket svårlösliga så länge syre finns närvarande. I fuktiga eller blöta miljöer där syrebrist uppstår ... Limonit kallas ibland de rödbruna massor av järn(III)oxider som bildar bl.a. så kallad myrmalm eller sjömalm. Limonit består ... Järnoxid är ett sammanfattande namn på en grupp föreningar, oxider, mellan järn och syre. Järnoxider är mycket vanliga i ... På det bildas sedan magnetit och ytterst vanligen en blandning av olika Fe(III)-oxider, goethit, lepidocrocit och maghemit, ...
Fosfatcement bildas när oxider, hydroxider eller basiska salter reagerar med fosforsyra. Vissa typer av fosfatcement har hög ...
När ett ämnet reagerar med syre fås respektive grundämnes oxider som produkter. Oxideringsmedlet kan dock också vara ett annat ...
Eftersom klortrifluorid är ett starkare oxidationsmedel än syre så angriper den även oxider. Dessa reaktioner är dock inte ...
Ur dessa oxider utvinns järn. Mineralen kvarts, SiO2, bildades av kiselsyra som sedimenterades för ca 3,5-1,8 miljarder år ...
Även oxider såsom järnoxid eller mangandioxid uppges kunna användas som sickativ beroende på bindemedel. Eftersom i stort sett ...
... och han lyckades 1843 isolera yttriumoxid från två andra oxider - erbium- och terbiumoxid. Först långt senare kunde man genom ...
Dessa oxider bildas i syrefattig miljö och detta tyder på en syrgasbrist på botten. Syret förbrukas av ämnen som släpps ut i ...
Oxidation av aminer till N-oxider. MCPBA är brandfarlig och potentiellt explosiv. Kommersiellt tillgänglig mCPBA är ...
Vanliga oxider är koppar(I)oxid och koppar(II)oxid och vanligaste salt är kopparsulfat. ...
En annan typ av reaktion som natriumhydroxid kan vara inblandad i är med sura oxider. Till exempel så absorberar basen ...
Vid kraftig reduktion kan vissa oxider metallisera. Reduktion kan också ge upphov till fläckighet.. ...
Den tidigare är en förening som kan antingen bestå av två oxider, så kallade syresalter, eller av två sulfider eller så kallade ... Visserligen tolkades saltet till en början som en förening mellan två oxider, men undersökningar visade att ex. vätecyanid och ... saltsyra inte innehöll syre, och vid inverkan med oxider skapas både vatten och salter. 1810 framlades teorin att saltsyrade ...
Inom metallurgin används processen för framställning av metaller ur oxider som annars är svåra att reducera. Man får till ...
Ett inre skikt kuprit (Cu2O), som är svart, samt ett yttre skikt som kan bestå av två olika oxider. Om luften är fri från salt ... Metaller är inte lika stabila som många oxider. Metallens inre krafter gör därför att metallen bryts ner till en stabilare ... som exempelvis oxider, hydroxider och sulfider. Även andra material än metaller, såsom plaster eller keramer, kan korrodera. I ...
Det består av oxider av uran, som ett kommersiellt halvfabrikat och kan förädlas vidare till rent uran. Namnet kommer från ...
Den används också för rening av andra metaller genom att bortföra nitrider, karbider och oxider från smältan. Vid tillverkning ...
De definierades av att deras oxider förr kallades jordarter. Under 1700-talet, brukade alkemister och tidiga flogistonkemister ...
Dessutom förekommer oxider av kalium, natrium (Na2O,) svavel (SO3). Torvaska innehåller framför allt oxider av aluminium, järn ... Vid kolets förbränning bildar de oorganiska huvudkomponenterna oxider och karbonater. Det är framför allt aluminium, järn, ... till oxider. En del metalloxider, t.ex. kvicksilveroxid kan till och med delas upp i sina beståndsdelar och därefter förångas ...
Beroende på fosforatomernas oxidationstillstånd kan olika oxider från P4O6 till P4O10 bildas. ...
Högrenat tetranitrometan kan inte göras explosivt, men dess känslighet ökas dramatiskt genom föroreningar av oxider, som t. ex ...
... förekommer i naturen mest i oxider, karbonater och silikater. Den största förekomsten av manganföreningar är bland annat ...
Ett inre skikt kuprit (Cu2O), som är svart, samt ett yttre skikt som kan bestå av två olika oxider. Om luften är fri från salt ...