Dessa primrar är vanligtvis korta syntetiska oligonukleotider, med en längd på cirka 20 baser. Primrarna är designade för att ...
Dessa oligonukleotider fungerar som primrar vid syntes av DNA in vitro som utförs av ett DNA-polymeras, och de fastställer ... Kännedom om DNA-sekvensen som ska amplifieras utnyttjas för att skapa två syntetiska primrar (DNA-oligonukleotider). En av ... oligonukleotider (även kallade primers) som krävs för att initiera syntes av DNA. Den största majoriteten av PCR-metoder ...
Oligonukleotider är korta DNA- och RNA-sekvenser. Oftast är de 20 baser långa eller kortare. Oligonukleotider används ofta som ... Oligonukleotider används i Southern blot, DNA microarray, PCR (som primer) med mera. Denna molekylärbiologi-relaterade artikel ...
Den homologi som krävs är kort nog att genereras i syntetiska oligonukleotider, och rekombination med enbart korta ... Rekombination kunde observeras med oligonukleotider så korta som 20 baser. Recombineering är baserad på homolog rekombination i ... Nu kunde dessa homologier genereras genom syntetiska oligonukleotider gjorda på beställning, vilket kraftigt utökade nyttan av ... Dessutom visades rekombination med enkelsträngade oligonukleotider för första gången i Saccharomyces cerevisiae. ...