Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
En extra nukleotid eller flera extra nukleotider sätts in. Då trefaldiga (3, 6, 9, 12, 15...) nukleotider sätts in sker en ... Vid deletion försvinner en nukleotid eller flera nukleotider från sekvensen. När detta händer i en sekvens som definierar ett ... Mutationer från kromosomavvikelse kan klassificeras efter hur de har påverkat sekvensen av nukleotider. Man talar då om ... om antalet nukleotider som försvinner inte är en multipel av tre (3, 6, 9, 12, etc) eftersom nukleotiderna kodar för aminosyror ...
Informationen lagras i DNA i form av en ordningsföljd av nukleotider längs DNA-kedjan. Fyra olika nukleotider kommer här till ... Om sekvensen av nukleotider förändras så förändras också genen. Detta kan också få till följd att den motsvarande sekvensen av ... Ordningsföljden mellan nukleotider i DNA bestämmer ordningsföljden mellan aminosyror i proteinet. Proteinet viker sedan ihop ...
En DNA-molekyl är uppbyggd av tusentals nukleotider. Ordningsföljden hos en grupp nukleotider bildar bestämmer ett stycke ...
Den kan också användas för att märka nukleotider. Den är mindre energisk än 32P, vilket ger en bättre upplösning. En nackdel är ...
PSTVd innehåller 359 nukleotider. De nukleotider som är markerade finns i de flesta andra viroider. ^ Diener TO (August 1971 ...
Nukleotider är de molekylära byggstenar som nukleinsyrorna (DNA och RNA) är uppbyggda av. Nukleotider är fosforylerade ... Nukleotider är nukleosidernas fosfatestrar och bildas då fosforsyra får reagera med någon av de fria OH-grupperna i ... Nukleotider spelar också en viktig roll i cellens energilagring och energitransport exempelvis i form av ATP, och som ...
... har viss antibakteriell effekt Koffein är en luktlös purinalkaloid (basisk). Purin är också byggsten i nukleotider, ...
Regionen befinner sig vanligtvis ungefär 80 nukleotider före en promotor. En promotor är en region som initierar ...
Sekvensen av nukleotider i genen översätts i två steg till en sekvens av aminosyror som bildar ett protein. En grupp om tre ... Om sekvensen av nukleotider förändras så förändras också genen. Detta kan få till följd att den motsvarande sekvensen av ... I DNA används fyra olika nukleotider. De är olika långa, men matchar varandra kort mot lång, så att varje steg i stegen blir ... DNA är kedjor av nukleotider. En nukleotid består av en fosfat, en socker och en kvävebas. Det finns fyra olika kvävebaser: ...
Människans DNA har ungefär 3 miljarder nukleotider. De flesta är identiska mellan alla människor, men ungefär en av tusen ...
Detta sker till exempel vid reparation av DNA efter det att nukleotider skadats. Vissa endonukleaser klipper på mindre precisa ...
Längden på primrarna är oftast 20-30 nukleotider, och designas för att binda till början respektive slutet av den sekvens som ... DNA-sekvensering används för att bestämma ordningen av nukleotider i en DNA-sekvens. Sanger chain termination method är en ... endast kan addera nukleotider till en redan existerande DNA-sträng. DNA-polymeras startar replikationen vid 3' änden av primern ...
Kemiskt är koenzymer ofta nukleotider, och är till skillnad från apoenzymet inte proteiner. Eftersom koenzymet förändras ...
DNA-metylering innebär att metylgrupper adderas till nukleotider. Hos vertebrater sker metylering av basen cytosin i sekvenser ...
Gör man detta för alla fyra sorters nukleotider kan på så vis DNA sekvenseras. Numera är det dock vanligt med fluorescerande ... Dideoxynukleotider, eller ddNTP's, är nukleotider som saknar en 3'-hydroxylgrupp på sitt deoxyribos-socker. DNA-molekylen är ... uppbyggt av sammanlänkade nukleotider, där vardera nukleotid innehåller en deoxyribos-enhet. En nukleotid i DNA-kedjan som ...
... är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp RNA. Liksom tymin och cytosin är det en pyrimidin och ...
... är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA. Liksom cytosin och uracil är det en pyrimidin och ... Pyrimidin Uracil Cytosin ^ http://www.ne.se/enkel/nukleotider & http://www.ne.se/enkel/tymin - från Nationalencyklopedin på ...
Det genomsnittliga antalet nukleotider som DNA-polymeras hinner bygga på DNA-strängen innan den lossnar är definitionen av ... DNA-polymeraset kopplar runt strängen och löper längs med, kontinuerligt adderandes nya komplementerära nukleotider. ...
Polymererna DNA och RNA är långa kedjor av nukleotider. Dessa molekyler innehåller och långtidslagrar all genetisk information ... monosackarider och nukleotider. Aktivering av en byggsten så att den blir kemiskt reaktiv. Detta innebär att den modifieras så ...
2009 visade så en forskargrupp i Manchester hur fyndig kemi kan ha bildat nukleotider i ursprungssoppan. ^ hnRNA datum 23 feb ... Molekylen är uppbyggd som en kedja av sammankopplade nukleotider. Varje nukleotid består av en sockermolekyl, ribos, en ...
I en sekvens av nukleotider motsvarar en viss följd av tre baser en viss aminosyra. En sådan följd av tre baser kallas för ett ... RNA-molekylen består av en kedja av nukleotider där varje nukleotid kan innehålla en av fyra stycken kvävebaser: adenin (A), ... I det första steget, transkriptionen, kopieras en gens sekvens av nukleotider i en DNA-molekyl till en motsvarande sekvens i en ... George Gamow framlade tesen att någon form av tre-ställig kod krävdes, eftersom två nukleotider bara ger 42 = 16 kombinationer ...
... är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA. Liksom guanin är det en purin och består av ...
Koenzymet är en dinukleotid då det består av två nukleotider som förenats genom deras respektive fosfatgrupper. I de flesta ...
En plasmid är ett cirkulärt DNA, omkring 5000 nukleotider (baspar) långt, som kan klyvas med restriktionsenzymer. Dessa är ...
... som förekommer som mellanprodukt i organismernas syntes av pyrimidin-nukleotider. Historiskt troddes den vara en del av vitamin ...
Primas bildar med hjälp av nukleotider en RNA-primer som sätter sig på den enkelsträngade DNA-molekylen. Primas tillhör en ...
Till exempel kallas nukleotider bundet till en fosfat för nukleosidmonofosfater (NMP). Nukleotider med två fosfater kallas ... Nukleotider är generellt sett nukleosider (ett ribos-/deoxiribossocker kovalent bundet till en kvävebas) innehållande 5' ... Nukleinsyror, som till exempel DNA och RNA, byggs upp av nukleotider vilket gör nukleotiderna till en nödvändighet för liv. ... Deras nivåer är metaboliskt noga kontrollerade då ändringar i kvoten av tillgängliga nukleotider kan leda till mutationer då " ...