Vattnet Suseån innehåller endast 0,1 ppm nitrater. PH-värdet i Suseån ligger på omkring 5 till 5,5. Dricksvattnet i Getinge har ...
Även nitrater i form av mineral (chilesalpeter) kan användas. Denna jordbruksrelaterade artikel saknar väsentlig information. ...
Det fungerade eftersom bakterier förvandlade nitrater till nitriter, fast med varierande effekt. Nitrater i hög halt ger mycket ... Andra nitriter kan framställas genom reduktion av korresponderande nitrater. Natriumnitrit med E-nummer E250, NaNO2, används ...
Nitrater (NO3) är, inom den oorganiska kemin, salter av nitratjonen. Nitratjonen är en sammansatt jon med den kemiska ... Vissa nitrater är flyktiga, till exempel kopparnitrat (Cu(NO3)2) och kvicksilvernitrat (Hg(NO3)2). Vid upphettning sönderfaller ...
Salterna kallas nitrater, och är i allmänhet mycket lättlösliga i vatten. Salpetersyra kan även bildas från rökgaserna vid ...
Syran bildar lätt salter som kallas acetater som precis som nitrater är lösliga i vatten. I innehållsförteckningar på livsmedel ...
Det finns dock en risk för lågt blodtryck (hypotoni) om potensmedel kombineras med läkemedel med nitrater. Sällsynta ...
Bladverket kan orsaka blåsor för växtätare på grund av nitrater. Det sprider sig snabbt och kan kväva planterade grödor. I ...
Naturtillgångar: koppar, timmer, järnmalm, nitrater, molybden, vattenkraft, guld, silver, tenn . Klimatet i Chile är tempererat ...
Enligt Strunz klassifikatiossystem nionde upplagan tillhör sabinait mineralklassen Karbonater och nitrater med underavdelningen ...
... kan bland annat bero på nitrater, bakfylla eller abstinens efter koffein. Huvudvärk associerad med icke-kraniell ...
Under plantans tidiga utvecklingsstadier kan de innehålla dödligt höga halter av nitrater. Stressade plantor kan även innehålla ...
Det är här aeroba organismer använder syre, men anaeroba bakterier kan istället använda till exempel nitrater, trevärt järn, ...
... platsen där bakterier som genomför nitrifikation växer och konverterar ammoniak till nitrater, som är till nytta för växterna; ... nitriter mellan 0.25 och 1 ppm och nitrater mellan 2 och 150 ppm. Eftersom nitrifikationsprocessen försurar vattnet behöver man ... bakterier som omvandlar nitriter till nitrater. Bakterierna som genomför den ovannämnda processen i ett akvaponiskt system ...
En annan typ av cyanos resultat av en förgiftning, antingen genom nitrater i förorenad mat eller vatten eller genom vissa ...
... (Hygrocybe nitrata) är en svampart som först beskrevs av Christiaan Hendrik Persoon, och fick sitt nu gällande ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/hygrocybe+nitrata/match/1. Läst 24 september 2012. ^ ...
sal, salt och peter, klippa) är dels en benämning på salpetersyrans salter i allmänhet (även kallade nitrater), dels namnet på ...
Den brittiske astronomn Richard Carrington rapporterade om det, och händelsen lämnade spår i form at nitrater och beryllium-10 ...
... är en stark syra som vid reaktion med metaller bildar nitrater innehållande den negativa jonen NO3−. Salpetersyra används som ...
Klorider - saltsyrans salter Sulfater - svavelsyrans salter Nitrater - salpetersyrans salter Karbonater - kolsyrans salter ...
Som oxidationsämne kan klorater, perklorater och nitrater användas, men det är högst olämpligt att använda klorater, eftersom ...
Detta sker genom att aerosoler (småpartiklar) som sot, aska och nitrater påverkar molnen så att dessa reflekterar en större ...
... nitrater, nitriter och sulfaföreningar). Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig information ...
... är samtidig användning av nitrater, till exempel isopentylnitrit ("poppers") kan ge livshotande blodtrycksfall eller ...
... kombinationer C01DA70 Organiska nitrater i kombination med psykoleptika C01DB01 Flosekvinan C01DX01 Itramintosilat C01DX02 ... Isosorbiddinitrat C01DA09 Trolnitrat C01DA13 Erytritoltetranitrat C01DA14 Isosorbidmononitrat C01DA20 Organiska nitrater, ...
... ämnade begränsa utsläppet av nitrater och fosfater i havet och vattendrag. Nyhetsprogrammet TV-Avisen sände under 1986 flera ...
I molnen finns även små stoftkorn av kol eller olika typer av oxider och nitrater, dessa stoftkorn utgör en yta som molekyler ...
... syre och nitrater från jordbruket var hälsoskadliga och att mängden utsläpp var mer än vad naturen tålde. Enligt ...
... det första steget för att producera nitrater för konstgödsel. Reaktionen sker genom heterogen katalys på finfördelat järn, men ...
... , kalksalpeter eller norgessalpeter, Ca(NO3)2, är ett salt som består av kalciumjoner och nitratjoner. Kalciumnitrat är framför allt viktigt som gödningsmedel. Det framställs genom att behandla kalciumkarbonat med salpetersyra enligt formeln ...