... www.privatmedicin.se/medicinboken/nervsystemets-sjukdomar/yrsel/. Läst 19 mars 2017. ... medicin och sjukdomar. http://www.doktorn.com/artikel/yrsel-%E2%80%93-vanligt-och-obehagligt-men-s%C3%A4llan-farligt. Läst 19 ...
Han var för en tid auktoritet i fråga om nervsystemets patologi. Han kämpade på sin tid för uppfattningen att tabes dorsalis ... Han myntade även benämningen abiotrofi för ärftliga degenerativa sjukdomar. Den efter honom uppställde "Bastianlagen" om ...
Han gjorde djupa och omfattande studier över hjärnans och nervsystemets sjukdomar. Resultaten av dessa forskningar publicerade ...
Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi. Interaktionen mellan ... Detta kallas för nervsystemets sensoriska funktion. Med nervsystemet styr organismerna musklernas kontraktion och körtlars ...
... åt hjärnans och nervsystemets sjukdomar. För sina iakttagelser angående underlivsorganens sjukdomar redogjorde han i flera ...
Han gjorde sig ett namn genom självständiga iakttagelser över nervsystemets byggnad och sjukdomar. Sina forskningar över de i ...
Han bearbetade särskilt nervsystemets sjukdomar och redigerade från 1891 facktidskriften "Deutsche Zeitschrift für ...
... är studiet av sjukdomar i nervsystemets vävnad, vanligtvis i form av antingen små kirurgiska biopsier eller ...
... en utgör 10-15% av den totala sömnmängden och under detta stadium sker det mesta av centrala nervsystemets återhämtning ... annars blir man lätt mottaglig för sjukdomar. Drömsömnen är viktig för den mentala hälsan eftersom man då bearbetar vad som ...
Receptorerna är involverade i en rad olika degenerativa sjukdomar på grund av glutamatets koppling till excitotoxicitet ( ... Glutamatreceptorerna är viktiga för centrala nervsystemets synaptiska signalöverföring, minnesbildning, inlärning och ... Autoantikroppar mot glutamatreceptorer är involverat i uppkomsten av autoimmuna sjukdomar, och förekommer vid vissa sorters ...
Neurologin själv är läran om nervsystemets sjukdomar, då innefattande sjukdomar i hjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen och ... I samband med att forskningen får fram fler och fler metoder för att bota olika neurologiska sjukdomar så ökar även riskerna ... epilepsi samt andra psykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar. Man forskar även på smärtkirurgi samt pediatrisk neurokirugi ...
... vilket anses vara betydelsefullt för att på sikt kunna bota nervsystemets sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. Som första ...
... framför allt endokrina sjukdomar, näringsrubbningar, hjärnskador och andra systemiska sjukdomar, kan orsaka psykos, så kallad ... Denna länk har lett till metaforen av psykos som centrala nervsystemets "feber" - allvarligt men en icke-specifik indikator. ... Några sjukdomar som definitionsmässigt innefattar åtminstone episoder av psykos är schizofreni och schizoaffektivt syndrom ... För psykoser som till större delen har en känd utlösande faktor, såsom sjukdomar, droger eller livsomständigheter, är ...
Andra organiska sjukdomar rimligen uteslutna. 4. Primära psykiatriska sjukdomar rimligen uteslutna. WHO-dokumentet från 1985 ... undersökning av nervsystemets funktion med hjälp av t ex elektroencefalografi EEG, elektroneurografi ENeG, elektromyografi EMG ... neurovaskulära sjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar, posttraumatisk encefalopati, ämnesomsättningssjukdomar, etc. Patientens ... Kognitiva svårigheter och trötthet förekommer i många sjukdomar, som enligt WHO-kriterierna bör uteslutas: ångest, depression, ...
1944 Nervsystemets sjukdomar, 1949 Tillämpad anatomi, 1951 Akut medicin, flera upplagor, 1959-1969 Nervsystem och invärtes ...
Henschen ägnade sig med stor framgång åt studier över nervsystemets sjukdomar och redovisade dessas resultat dels i flera ...
... av stor kreativitet och nydanande metodutveckling som kan få stor betydelse för förståelse av nervsystemets sjukdomar." ^ " ...
Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi. Interaktionen mellan ... Nervsystemets funktionRedigera. Med nervsystemet känner djuren av yttre retningar så att de kan reagera på dem. Detta kallas ... Nervsystemets uppbyggnadRedigera. Man skiljer på det perifera nervsystemet (PNS) och centrala nervsystemet (CNS). Till CNS hör ... Det finns också övertygande tecken på deras kapacitet att verka som nervsystemets stamceller. Oligodendrocyter producerar det ...
Det finns ännu en viktig mekanism när det gäller centrala nervsystemets upptagning av ämnen. Den heter endocytos och är en ... inflammatoriska sjukdomar som hjärnhinneinflammation och allvarliga toxiska metaboliska rubbningar. Det finns också en rad ... Blod-hjärnbarriären utgör ett skydd mot bland annat infektion och är essentiell för det centrala nervsystemets funktion. Det ... är nödvändiga för centrala nervsystemets funktion men som inte kan ta sig igenom blod-hjärnbarriären fritt. Den här typen av ...
Ett PKU test kan diagnostisera ett antal olika sällsynta och allvarliga medfödda sjukdomar genom att mäta olika ämnens ... är giftigt och kan bland annat påverka nervsystemets olika funktioner. Om det dessutom inte finns tillräckligt med arginin så ... Argininosuccinatlyasbrist typ 1 diagnosticeras tillsammans med andra sjukdomar i det så kallade nyföddscreeningstestet PKU. Man ... nu däremot screenar man för 24 olika allvarliga sjukdomar. Argininosuccinatlyas finns i levern och är en del av ureacykeln. ...
Bland somatiska sjukdomar drabbas schizofrena oftare av fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar, samt av lungproblem, ... samt hur dessa samverkar för att reglera centrala nervsystemets funktion, bland annat inom neuroplasticitet. Enligt den så ... Bland kroppsliga sjukdomar som kan leda till schizofreniliknande tillstånd, finns temporallobsepilepsi, endokrina sjukdomar, ... Olika somatiska sjukdomar och droger kan ge symtom som är identiska med schizofreni, men klassas då som organisk psykos ...
Sjukdomar som mässling kan orsaka allvarliga funktionsnedsättningar och till och med död. Risken att barnet dör eller får en ... Inte bara för autism, utan även för andra psykiatriska störningar med härstamning i nervsystemets utveckling, i synnerhet ... Flera andra studier visar nervsystemets giftighetsgrad av dessa medel vid relativt låga exponeringsnivåer. Det har föreslagits ...
De är helt enkelt hallucinationer, som exempelvis kan vara skapade under inflytande av droger eller psykiska sjukdomar. För att ... Hypotesen runt optiska illusioner hävdar att dessa visuella fenomen uppkommer på grund av nervsystemets självlärande och ...
Läkemedelsindustrin framställer läkemedel som behandlar olika sjukdomar. Antibiotika används för att bota sjukdomar som ... Exempel på sådana är neurokemi (utforskandet av nervsystemets kemi), miljökemi (studiet av kemiska processer i naturen) och ... Dricksvattnet från vattenverk förhindrar att människor insjuknar och dör i sjukdomar som till exempel kolera. Reningsverk gör ...
Exponering för tobaksrök under graviditeten kan orsaka problem med det centrala nervsystemets utveckling och misstänks kunna ... Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem: Systematisk förteckning: Svensk version 2011 ...
Exponering för tobaksrök under graviditeten kan orsaka problem med det centrala nervsystemets utveckling och misstänks kunna ... a b] Socialstyrelsen, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem: Systematisk ...
Läkemedelsindustrin framställer läkemedel som behandlar olika sjukdomar. Antibiotika används för att bota sjukdomar som ... Exempel på sådana är neurokemi (utforskandet av nervsystemets kemi), miljökemi (studiet av kemiska processer i naturen) och ... Dricksvattnet från vattenverk förhindrar att människor insjuknar och dör i sjukdomar som till exempel kolera. Reningsverk gör ...