Nervceller, Cellbiologi). ...
Pseudounipolära nervceller är nervceller i afferenta nervbanor. Deras två axoner ligger på var sin lång "arm" från en "T- ... Dessa skall inte blandas ihop med bipolära nervceller, som också har dendriter resp. axon på långa utskott och därmed liknar ... Pseudounipolära nervceller finns i perifera nervsystemet. Nervkroppen, soma, ligger i bakrotsganglierna. Det centrala axonet ... Notera alltså att pseudounipolära nervceller per definition inte har dendriter, utan två axon, ett perifert och ett centralt. ...
Johansson, Roland S (2008). "Nervceller i samarbete". i Fällman Hans, Born Bertil. Det friska och det sjuka nervsystemet. Umeå ...
a b] "The Action Potential". Neuroscience - Exploring the Brain (3). 2007 [1996] (Nervceller, Cellbiologi). ... som sprider nervimpulser och tar kontakt med andra nervceller eller en annan effektorcell (muskelcell, körtelcell). Axonerna ...
Det verkar också via nervceller; när TRH binds dit regleras neurotransmittorer. Blodvärdet av östrogen och tyreoideahormoner ...
Substansen saknar nervceller och blodkärl. Den har på Mohs hårdhetsskala ett värde mellan 5 och 8. Rotcement (Cementum, ...
Sahlgrenska uppslagsverket Läkartidningen (Nervsystemet, Nervceller). ...
Bilder & media (Örat, Audiologi, Nervceller). ...
Dessa celler synapsar på nervceller. Hexacorallia har ingen hjärna men de har enkla nervnät med neuroner som skickar ...
Exempelvis har noradrenalinproducerande nervceller alfa 2-receptorer på sin yta. När det är mycket noradrenalin kring ...
Bra Böckers lexikon, 1978 (Nervceller, Nervsjukdomar). ...
Botox blockerar CGRP-kaskaden i nervceller. Tre injektionspreparat har godkänts i Europa för användning vid migrän. I Sverige ... Bakteriens verkningsmekanism är att blockera CGRP-receptorn i nervceller, vilket utlöser intensiv smärta och aktiverar "CGRP- ...
Istället har de ett decentraliserat nervnät som består av sensoriska nervceller som genererar signaler som svar på olika typer ... Hålrumssystem (gastral- eller tarmhåligheten). Celltyper: epitelmuskelceller, nässelkapslar (nematocyster), nervceller, ...
Dendriterna och axonen är mer unika för nervceller. De är utskott ifrån cellkärnan och kallas med ett gemensamt namn för ... Cellerna i hjärnan kan delas upp i två huvudgrupper: nervceller (neuron) och stödjeceller (glia). Dessa huvudgrupper kan i sin ... Den fungerar även som en väg för nervceller från storhjärnan vidare till ryggmärgen. Hjärnans blodförsörjning har två ursprung ... Astrocyter är retbara och står i kontakt med nervceller och synapser. Tillsammans med ependymceller bildar astrocyter blod- ...
... er är en typ av nervceller som finns i lillhjärnan. De har fått namn efter sin upptäckare, den tjeckiske anatomen ... 432-4. ISBN 978-0-87893-697-7. Människans nervsystem: Uppslagsverk (Wikipedia:Projekt översätta källmallar, Nervceller). ...
De nervceller som förstörs tros framför allt ha en roll i stabiliseringen av sömn och vakenhet, det vill säga de konsoliderar ... Narkolepsi hos människan orsakas av att en grupp nervceller i hjärnan som är inblandade i regleringen av sömn och vakenhet går ... Vid narkolepsi förstörs orexininnehållande nervceller i perifornikala hypotalamus. Processen har bevisats vara autoimmun. ...
Pumparna kan framförallt finnas på cellmembranet hos nervceller. När cellen transporterar joner skapas det en negativ laddning ...
https://www.worldcat.org/oclc/990257568 (Centrala nervsystemet, Nervceller). ...
En bunt axoner från flera nervceller bildar en nerv. Nervsignalen består av en elektrokemisk impuls som fortplantar sig genom ...
Nervceller som signalerar med hjälp av dopamin kallas dopaminerga. Den största ansamlingen av dopaminproducerande nervceller ...
Delar sig inte: nervceller, muskelceller Delar sig sällan: endokrina celler Inducerbara: fibroblaster, lymfocyter Kontinuerligt ... Många fullt utdifferentierade celler delar sig aldrig, exempelvis nervceller. Andra fullt differentierade celler har kvar ...
Inom BMI möjliggörs kommunikationen mellan nervceller och teknisk apparatur. En dator skulle på så sätt både kunna ladda upp ...
Det "lurar" receptorer, tillåter opioider komma in och aktivera nervceller. Samtidigt aktiverar opioider nervcellerna på ett ...
Varje pyramidcell kontaktas av mossfibrer från ett tusental olika nervceller. Var och en av dessa har litet inflytande över ... Trots att lillhjärnan bara har en storlek motsvarande cirka 10 procent av storhjärnans volym så innehåller den fler nervceller ... av dess nervceller. Lillhjärnan är en del av hjärnan och ligger baktill i kraniet vid skallens bas under storhjärnan, strax ... Därifrån går informationen till nervceller i storhjärnans motoriska bark, thalamus samt till viss del till så kallade ...
Dock är det nervceller i bindvävshinnan i den inre delen av benet (endosteum) och Haverska kanalen som orsakar skelettsmärta ... Det har länge varit känt att skelettet har sensoriska nervceller. Dessas anatomi har emellertid varit ofullständigt förstådd, ...
Nervceller som föds vid vuxen ålder är mer retbara än äldre nervceller på grund av differentierade GABA-receptorer. En rimlig ... Många av dessa nybildade nervceller dör kort efter att de har bildats, men en del av dem blir funktionella delar av den ... Forskare har visat att fysisk aktivitet i form av frivillig träning resulterar i en ökning av antalet nyfödda nervceller i ... Det har även givits bevis för existensen av neurala stamceller med potential att producera nya nervceller, framförallt av en ...