Dock måste det kommas ihåg att NAc inte bara är en del av MDS nervbanor utan också andra. I samband med de nervbanorna kan NAc ... Schematisk bild över hjärnans dopaminerga nervbanor. Ventralt kan det mesolimbiska dopaminsystemet ses, där VTA projicerar ...
Pseudounipolära nervceller är nervceller i afferenta nervbanor. Deras två axoner ligger på var sin lång "arm" från en "T- ...
... anses beröra nervbanor i amygdala och hippocampus. Med datortomografi har man kunnat observera att personer som möter ...
Dessa nervbanor utgör större delen av mitthjärnans massa. De fyra områden som mitthjärnan utgör av, dorsalt till ventralt, är: ... crus cerebri) är två tvärsgående nervbanor, en till höger och en till vänster, som bär signaler från storhjärnan till pons, och ... Inferiort projiceras dessa nervbanor till pons. En del av hjärnskänklarna, en nervbana kallad pyramidbanan, projicerar förbi ... Den utgörs anatomiskt av tectum (fyrhögsplattan), tegmentum samt hjärnskänklarna (crus cerebri), som är nervbanor som kopplar ...
De flesta av dessa nervbanor korsas i förlängda märgen. Detta är förklaringen till varför sensorisk information från kroppens ... Genom förlängda märgen löper alla sensoriska och motoriska nervbanor som förbinder ryggmärgen med hjärnan och vice versa. ...
Närliggande vävnad kan skadas, särskilt nervbanor är ett bekymmer. Metoderna kan också ge upphov till ärr eller att vårtorna ...
Det förklaras med att hans nervbanor blivit vana vid vissa intryck. Hans närmaste vän är Geordi LaForge och han har en katt vid ...
Efferenta nervbanor är de nervbanor som leder ut från det centrala nervsystemet. De kallas ibland även motoriska nervbanor, då ... Afferenta nervbanor är de nervbanor som leder in till det centrala nervsystemet. De kallas ibland även sensoriska nervbanor, då ... Ett exempel på nervbanor är pyramidbanan, som skickar motorisk information från hjärnbarken till ryggmärgen. Ett annat exempel ... Begreppet nervbanor betecknar alltså endast de banor av kommunicerande nervceller som återfinns inom det centrala nervsystemet ...
... under detta tillstånd anser förespråkare för terapiformen det vara lättare att frigöra information mellan nervbanor. En annan ...
DBH förekommer i noradrenerga nervbanor i centrala och perifera nervsystemen samt i kromaffinceller i binjuremärgen. ...
... små blodkärl och nervbanor. ^ Människokroppen, läst 3 Juli 2011[död länk] ^ Sjukvårdsrådgivningen, Huden, läst 25 maj 2011 ^ ...
Även diffusionstensoravbildning kan vara en lämplig metod att använda då den mäter nervbanor mellan olika hjärnstrukturer. ...
Han kartlade vilka muskelgrupper i ansiktet som vid skilda känslouttryck och attityder påverkas av olika nervbanor. I sin bok ...
Han skapade sig ett aktat namn i neurologkretsar genom sina undersökningar om ryggmärgens nervbanor. Fabritius, Ernst Fredrik i ...
Där förflyttar den sig vid sidan av muskelfibrer och längs nervbanor fram emot ryggraden. Förflyttningen underlättas av att ...
... , hjärnvalv, är en anatomisk struktur i storhjärnan som via nervbanor ansluter hippocampus till hypotalamus. Fornix ...
Insprängt i fettet finns mindre blodkärl och nervbanor som går vidare till över- och läderhuden. Underhuden är 2-10 mm tjock ...
Han studerade celldifferentiering, omplantering och ombildandet av nervbanor i extremiteter, med hjälp av vattensalamandrar och ...
Receptorerna är kopplade till hjärnan via nervbanor och med hjälp av signalsubstanser i nervbanan når informationen hjärnan. ...
Forskning visar att också helt andra nervbanor är aktiva vid orgasm: nerver från vagina, klitoris, livmodern och livmoderhalsen ...
I en serie av studier har de funnit nervbanor i ryggmärgen som kan generera de rytmiska motoriska mönster som kontrollerar ...
Genom att studera kopplingarna fås en bild av nervbanor både på mikro- och makronivå, med information både om vilka banor som ... Genom att titta i vilken riktning nervimpulserna färdas, mellan vilka områden och vilka nervbanor som ligger nära, fås en ...
... den anisotropiska diffusionen och dess riktningar längs hjärnstrukturerna får man en bild av axonala strukturer och nervbanor. ...
Forskare menar att bristen på undersökande enheter förmodligen neurofysiologiskt berodde på dysfunktionen av nervbanor ...
Oliven hanterar nervbanor mellan storhjärnans bark och lillhjärnan, och är viktig för att justera rörelser och vid inlärning av ...
Områden är sammanlänkat via nervbanor med nästintill all hjärnbark och har därmed tillgång till nervsignaler som kommer av ...
... som förbinder höger och vänster hjärnhalva med hjälp av ett par hundra miljoner nervbanor som kallas kommissurfibrer. ...
... en del till näsans nervbanor. Detta fenomen kallas fotisk ljusreflex. Hastigheten för de partiklar som nyses ut beror på ...
Den post-traumatiska stressen lämnar efter sig varningsklockor i individens nervbanor vilket hindrar personen från att ...