Svampens mycel kan bli mycket stort. Mycelet hos de största kända exemplaren av vissa arter har brett ut sig över områden som ... Honungsskivlingens mycel är svagt självlysande, vilket kan iakttas i mörker. Fenomenet, som kallas bioluminiscens, har givit ...
Deras mycel är intercelluärt precis som hos rostsvamparna. På mycelet som är parkärnigt bildas sotsporer som till sin ...
Under denna fas bildar parasiten ett mycel med hyfer. I slutet av infektionen så penetrerar hyferna återigen kräftans skal, men ... Förutom sporer så förekommer parasiten som mycel och cysta. Zoosporerna är det infektiösa stadiet som kan infektera nya kräftor ...
Vidare utgörs bladfläckarna av sklerotium d.v.s. förhårdnat mycel. ^ Peyronel (1953) , In: Nuovo Giorn. Bot. Ital. 59:184 ^ [a ...
I dagligt tal förknippas ordet ofta med hattsvampar, som består av ett mycel under jorden samt fot och hatt ovanför. Det mesta ... Svampen föreligger i sin vegetativa fas antingen som mycel eller skottceller; den lever i substratet, till exempel marken, ... Hyferna bildar i substratet ett mikroskopiskt nätverk, som benämns mycel. Detta tar upp näringsämnen från omgivningen. Hyferna ...
... en växer ofta tillsammans med rosenslemskivling, vilken antas parasitera på örsoppens mycel. Svampguiden Wikimedia ...
Larverna trivs bra i innerbark som är rik på mycel, och i splintved. De utvecklas till puppor under sommarhalvåret under barken ...
Hos de flesta svampar i skogen brukar hyferna bilda stora nät, mycel, under marken. Hyfers uppgift är att ta upp näring och ... a b c d e f] http://www.ne.se/lang/hyf & http://www.ne.se/enkel/mycel & http://www.ne.se/lang/svampar & http://www.ne.se/lang/ ...
Svampens mycel färgar veden den växer på så att veden får en ärggrön ton. Svampens sporer är spolformade och har en storlek på ...
Svampen överlever som mycel på smittade kärnor och som förökningsorgan på stubb- och halmrester. Den övervintrar även på ...
Där trivs mycel bäst eftersom den är anpassad till bakterieodling eller svampodling på agarplattor. Denna biokemi-relaterade ...
På sur mark där det är mycket svampar, mycel och mykorrhiza, trivs gullregnet inte alls. 'Autumnale' - blommar om på hösten. ' ...
Som orsak upptäcktes ett mycel av honungsskivlingsarten A. ostoyae som sträckte sig över 880 hektar. Med en uppskattad ålder av ...
Mycel Mykorrhiza Jordstam Stam ^ Preben Bang (2004) Spårboken : spår och spårtecken efter däggdjur och fåglar. Prisma. ISBN 91- ...
När svampens hyfer värdväxten så bildas snart en vit, mjuk och fårad massa av mycel. I mycelets fåror sitter anlag till ...
I strimmorna bildas mycel med sporangioforer, och på dessa utvecklas sporangier som är svampens vegetativa (klonala) ... När sporangier eller zoosporer infekterat ett potatisblad breder sig mycel ut sig inne i bladet och bildar efter någon dag en ... Övervintringen sker som levande mycel i potatisknölar men även som så kallade oosporer i jorden. Phytophthora infestans har ...
Den troliga bakomliggande mekanismen är att maskarna äter av svamparnas mycel, och därmed begränsar deras tillväxt. Djuplevande ...
I mögligt bröd sprider sig möglets mycel så mycket att det är förenat med hälsofara att förtära överhuvudtaget. Marmelad och ...
Hos svampar med mycel och fruktkroppar gäller att om två hyfer (celltrådar) med olika könsegenskaper, det vill säga av olika ... Fruktkroppen tränger sedan fram och sprider sporer med den nya genkombination som uppstått och härur föds nya mycel. ^ [a b c d ...
De bildar mindre kolonier av 15 till 120 individer och livnär sig av svampdelar (mycel), kvalster och döda växtdelar. Fossil av ...
Ringformen beror på att svampen, efter att ha börjat växa på en ny plats, sprider sitt mycel (rötterna) radiellt utåt. Den ...
Vid denna form tränger svamphyferna in i rotcellerna och bildar där ett nystan, ett mycel, som med hjälp av enzymer omvandlas ... Mykorrhiza är komplexet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. ...
Aphanomyces euteiches överlever i marken som vilsporer som vid rätt förhållanden gror och bildar mycel eller zoozporer som kan ...
Hos de bipolära arterna måste ett mycel träffa på ett mycel av motsatt typ (med en annan allel på locus A: A1 måste träffa på ... sannolikheten att ett mycel skall kunna smälta samman med ett mycel från samma föräldramycel är hos bipolära 1:2 och hos ... och när sporerna hamnar i ett lämpligt substrat gror de och bildar mycel. Om två haploida mycel kommer i kontakt med varandra ... mycel som bildas vid sammansmältningen är vanligtvis livskraftigare (och mera långlivat - det kan leva i flera år, till och med ...
Sedan växer svampens mycel inuti myran medan fruktkroppen växer ut från myrans huvud och producerar nya sporer som kan ...
Denna interaktion gynnar båda, svampens mycel hjälper trädet att ta upp mer näring med rötterna, medan svampen får viktiga ...
... sporerna gror i marken, där de bildar ett parasitärt mycel som angriper groende veteax och gör att endosperm och embryo ...
... vars mycel, ett ofta flerårigt, vegetativt lager, består av en mängd tunnare eller tjockare trådar under markytan. ...
... som växer fram och sprider sporer för bildning av nya mycel. Kön hos svampar kallas också parningstyper. Det som anses sätta ...