Därför skiljer man idag på ftalater med hög molekylvikt (större molekyler), och de med lägre molekylvikt. De högmolekylära ... Dessa ämnen är oftast PMMA-estrar (poly-metyl-met-akrylat) med hög molekylvikt, d.v.s. mycket stora molekyler Fyllmedel, eller ... De mekaniska egenskaperna förbättras med ökande molekylvikt (längd på polymerkedjan) och försämras med ökande temperatur. Styv ... Mjukningspunkten ökar något med ökande molekylvikt; däremot sjunker mjukningspunkten med tillsats av flytande additiv. PVC- ...
... er, tidigare ofta äggviteämnen, är organiska ämnen med relativt hög molekylvikt. Tillsammans med kolhydrater, lipider ...
Superantigener är en familj av icke-glykosylerade exoproteiner med låg molekylvikt. De utsöndras av humana patogena S.aureus ...
Friktionen mot lösningsmedlet är hos olika ämnen proportionell mot kvadratroten ur deras molekylvikt. Denna friktion minskar ...
Molekyler med låg molekylvikt förekommer i urinen, dock inte albumin som har högre molekylvikt. Denna artikel om medicinsk ...
... är proteiner eller glykoproteiner och har oftast har en molekylvikt på 5-70 kDa. Även mindre och större allergena ...
I alkoholer med högre molekylvikt dominerar egenskaperna hos de icke-polära kolvätekedjorna och bestämmer lösligheten. Van der ... I alkoholer med låg molekylvikt dominerar vätebindningsegenskaperna hos deras polära hydroxylgrupper över andra svagare van der ...
De flesta neurotoxiner som produceras av prokaryoter, alger och växter har låg eller måttligt hög molekylvikt. Botulinumtoxinet ...
Ett särskilt makroprolaktin kan bildas, vilket är ett prolaktin med hög molekylvikt samt bundet till IgG. Prolaktin utsöndras ...
... (äldre benämning: molekylvikt), även relativ molekylmassa, anger en molekyls massa i förhållande till ...
Längre kedjor (hög molekylvikt) av polyoximetylener används som termoplast och är kända som polyoximetylenplast (POM, Delrin). ...
Polyelektrolytiska egenskaper är lika för båda elektrolyter (salter) och polymerer (hög molekylvikt-föreningar) och kallas ...
De enklaste karboxylsyrorna, vars molekylvikt är lägst - myrsyra och ättiksyra - är mycket frätande när syran är koncentrerad. ...
E1α och E1β som hos Backtrav har en beräknad molekylvikt av 47 120 respektive 44 208. PDHC E1α och E1β aminosyrasekvenser ...
Lättare molekyler rör sig fortare vid samma kinetiska energi varför gaser med lägre molekylvikt snabbare försvinner ut i rymden ... Uranus och Neptunus möjliggör att de har en större andel gaser med låg molekylvikt. Dessa planeter har en atmosfär av väte och ...
Lågmolekylärt heparin, eller LMWH (efter low molecular weight heparin) är en heparinpreparation av låg molekylvikt som ...
... är en grupp lågmolekylära proteiner (molekylvikt: 1 000 till 5 000) med hög halt av basiska aminosyror, speciellt ...
Trots högre molekylvikt än för vatten är vätesulfid betydligt flyktigare, vilket beror på att vatten innehåller starka ...
... ändå ha olika molekylvikt. Polymeri är också en term inom ärftlighetsläran och innebär att två eller flera dominanta gener har ...
... s systematiska namn är (3R)-N-metyl-3-(2-metylfenoxi)-3-fenylpropan-1-amin och har en molekylvikt på 291,82. Ämnet ...
Det är ett globulärt, vattenlösligt protein som består av 585 aminosyror och har en molekylmassa ("molekylvikt") på cirka 65 ... med lägre molekylvikt än albumin. ^ DUGAICZYK, ACHILLES (1985). Protides of the Biological Fluids. Elsevier. sid. 27-30. ISBN ...
Ex (nm): Excitationsvåglängd i nanometer Em (nm): Emissionsvåglängd i nanometer MW: Molekylvikt QY: Kvantutbyte Beror starkt på ...
Hemodiafiltration (HDF): en behandlingsmetod som är utformad för att optimera avlägsnandet av större (högre molekylvikt) ... högre molekylvikt) giftiga avfallsprodukter genom användning av dialysatormembran för högflöde. HF tillämpas vanligtvis på de ...
Debyes forskning under senare delen av hans liv var inriktad på att utarbeta metoder för att bestämma molekylvikt och ...
Relativt inerta gaser av låg molekylvikt, såsom kolmonoxid, och gaser i mycket hög koncentration, såsom klorgas vid stora ...
... än 10 vätebindningsacceptorer En molekylvikt under 500 g/mol En fördelningskoefficient (log P) mindre än 5 Talet fem syftar ...
... åtskillnad mellan molekylvikt och atomvikt och också visade hur de elementära ämnenas atomvikter i flyktiga sammansatta ämnen ...