Modern lämnar diskret rummet. Här sker första separationen. Främlingens beteende är fokuserat mot spädbarnet. Här sker första ... Främlingen kommer in i rummet och fokuserar sitt beteende på spädbarnet. Här sker andra återföreningen. Modern kommer in, rör ... Modern är stilla medan barnet utforskar miljön. En främling kommer in i testrummet, samtalar med modern och rör sig sedan mot ... Proceduren består av de åtta följande stegen: Modern och spädbarnet introduceras till testrummet. Modern och spädbarnet är ...
... en uppvisar ett beteende vars orsaker fortfarande är oklara för vetenskapen. Innan den äter doppar den födan i vatten ... På hösten skiljs de långsamt från modern.[69] Honor blir vanligtvis könsmogna ungefär ett år senare men för hannarna tar det ... Tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och lever inte ensam, som man trodde tidigare, utan ofta i mindre grupper. ... Studier i USA har klargjort att tvättbjörnen har ett utvecklat socialt beteende och inte lever ensamma, som man trodde tidigare ...
Ett viktigt socialt beteende är pälsvård. Ullapor kommunicerar med olika ansiktsuttryck och vrål. Dessa vrål är särskilt höga ... Efter födelsen sitter ungdjuret minst fem månader fast i moderns päls. Efter ungefär ett år slutar honan att ge di. Ungdjuret ...
Han band dem, våldtog dem och fotograferade dem.[2] Två veckor senare greps han, men modern betalade hans borgen. Kort därefter ... Han uppvisade tidigt ett asocialt beteende och sadomasochistiska böjelser.[1] I maj 1945 bröt han sig in hos sammanlagt tre ...
Även Ackerman lämnar på grund av sin mammas beteende. Säsong 4: Kalani Hilliker och modern Kira Guard ansluter sig. I början av ... Även Payton Ackerman samt modern Leslie kommer till teamet, men får aldrig en permanent plats. Vertes lämnar för att istället ... Säsong 6: Brynn Rumfallo och modern Ashlee ansluter sig. Miller säger att hon kan bli "Nästa Maddie", vilket speciellt Jill ...
... är ett centralt beteende inom modern programmering. Utan möjlighet att hooka till värddatorns apier skulle varje ... Ett exempel på detta är de s.k. makroverktyg som finns att ladda hem från internet som kan programmera ett visst beteende. Det ... Hooking är en teknik inom programmering när man påverkar ett körbart programs beteende utan att handgripligen ha tillgång till ... I vardagligt bruk brukar detta handla om att påverka olika applikationers beteende med yttre medel, som när anropar funktioner ...
Konsumenten antas ofta agera helt rationellt, men särskilt i modern forskning brukar detta villkor modifieras på olika sätt. En ... Konsumenten beskrivs oftast av en nyttofunktion och antaganden kring nyttofunktionens utseende påverkar konsumentens beteende. ...
Lavors beteende[redigera , redigera wikitext]. Lavornas viskositet avgör deras reologiska egenskaper: *Lavor med hög viskositet ... I modern tid (fanerozoikum) har jordens mantel svalnat för mycket för att tillräckligt magnesiumrik magma ska kunna bildas. ...
I denna bok skingrade han myter om döden hos forskare och praktiker och förnekandet av dess betydelse för mänskligt beteende. ... I synnerhet var det Herman Feifel, en amerikansk psykolog, som anses vara pionjär inom modern dödsrörelse. Feifel bröt tabun ...
Hela släktet Drosophila innehåller troligen fler än 1500 arter, vilka är mycket olika i utseende, beteende och val av habitat. ... Från detta kommer att termerna "bananfluga" och "Drosophila" ofta används synonymt med just D. melanogaster i modern biologisk ...
Akten avslutas med att fadern läser högt för modern och mormor. Den andra akten inleds med att fadern och modern äter frukost ... I och med att fadern i slutet av pjäsen ställer sig ångerfull till sitt beteende kan Familjelycka sägas förmedla en kritik av ... Modern - familjens moder. Heter egentligen Emelie. Hilma - den äldsta av familjens döttrar (20 år). Har en relation tillsammans ... Undanhålles information av modern och fadern om vad som sker i familjen. Gamla Johanna - familjens hushållerska. Lina - ...
En modern klassiker, 1651-1514 ([Ny utg.]). Stockholm: Modernista. Libris 10659417. ISBN 978-91-86021-05-4 Evander, Per Gunnar ... äventyret handlar om Jimmy Matsson som blir frikallad från sin militärtjänstgöring på grund av sitt excentriska beteende. Jimmy ... En modern klassiker, 1651-1514 ([Ny utg.]). Stockholm: Modernista. Libris 10659417. ISBN 978-91-86021-05-4 Gradvall, Jan, ... Författaren Göran Hägg har kallat boken för en modern klassiker och menar att den är "tidsbunden på ett sätt som garanterar ...
Det är ett medfött beteende. På det sättet stimulerar kattungen modern att släppa till mjölken. När katten vill försvara sig ... Moderns mjölk är mycket viktig för kattungar eftersom den innehåller näring som de behöver för en god tillväxt. Denna mjölk ... Crowell-Davis, S., Curtis, T., & Knowles, R. (2004). "Social organization in the cat: a modern understanding". Journal of ...
Funktionen med detta sociala beteende är okänt. Amblypyger försvarar revir från andra individer inom ordningen. Födan består ... Studier vid Cornell University indikerar att modern kommunicera med sina ungar med sina antennformade ben, och avkomman ...
En flock med elefantkor består förutom av modern med sina kalvar även av andra nära släktingar som moderns syskon och mostrar. ... Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Vuxna elefanter lever på olika sätt. Honorna är utpräglade flockdjur medan ... Förutom modern deltar även flockens övriga vuxna medlemmar i omvårdnaden. Elefantens uppgivna livslängd är ofta överdriven, men ... Ungen avlades genom konstbefruktning av modern Bua. Bua kom liksom honan Sao Noi 2004 till Sverige som en gåva av Thailands ...
Sita sörjer att hon inte får träffa sin make och hans känslolösa beteende mot henne. ... De här avsnitten använder sig av en modern animering med vektorgrafik. Den moderna stilen, producerad med nutida ...
Antagligen håller sig de mindre ungarna fast i moderns päls när hon letar efter föda. Ett liknande beteende är känt från andra ...
Honan föder ett till två ungar under vintervilan (januari eller februari). Ungarna stannar två till fyra år hos modern. I ... I stort sett har kodiakbjörnen ett beteende som liknar andra brunbjörnars. Varje individ lever ensam, men reviret är betydligt ...
Det förekommer alltså arter där individerna lever ensamma och arter med ett annat socialt beteende. Även beträffande födan är ... Pungdjurs embryon saknar detta skikt och måste därför lämna moderns kropp innan honans immunförsvar kommer igång. Därför är de ...
... betraktar och postulerar medvetande som den inre orsaken till beteende, och därmed är det enligt teorin ... Identitetsteorin (av latin idem, den samme) är en modern materialistisk filosofisk teori inom medvetandefilosofin som säger att ... Teorin handlar dels om orsaksförhållandet mellan medvetandetillstånd och yttre beteende, dels om att det finns ett exakt ... är de inre orsakerna till människors beteende. Identitetsteorin är framförd av bland andra de australienskiska filosoferna ...
En teori är att tillståndet uppkommer till följd av att utsättas för testosteron under fosterstadiet från modern. ... Läkemedelsbehandling med risperidon minskar allvarliga beteendestörningar som aggressivitet och självdestruktivt beteende hos ... Autsimspektrumstörningar skulle i så fall innebära att modern lider av hyperandrogenism. Det är vanligare att personer med ... även utsättas för skrämmande och våldsamt beteende. Den vetenskapliga kunskapen kring betydelsen av delaktighet vid ...
I modern tid har definitionen av monster ändrats igen och kopplas åter till främst bestar, vidunder och demoner. Enligt ... Begreppet monster appliceras ofta på människor vars beteende fullständigt och på ett avskyvärt sätt avviker från samhällsnormen ...
Fortplantningssättet är inte bra utrett men det antas att arten har samma beteende som andra näbbmöss av samma släkte. Inom ... är dessutom att ungarna bildar en rad när de följer modern, liksom vandrande gäss. Det största hotet mot arten är ...
Michael räddade henne, strax därefter betedde sig modern som om ingenting hade hänt. Landon sade senare att det var den värsta ... Under sin barndom var Landon ständigt oroad över sina föräldrars gräl, sin mors instabila beteende och hennes olika ... Överbelastningen av stress på grund av moderns strikta regim samt självmordsförsök orsakade Landons problem med sängvätning som ...
I modern litteratur ofta genom en ironisk händelse som står i relation till karaktärens tidigare beteende. Dantes: Den ...
På samma sätt är målet i framtiden att uppnå den inversa funktionen - att få en dator att efterlikna ett mänskligt beteende för ... modern) kognitiv modellering. Där är det datorprogram som analyserar likheter och skillnader mellan den kognitiva modellens ... Kognitiv modellering är en del av kognitionsvetenskapen och syftar till en rekonstruktion av ett djurs beteende, där ett ... värden och psykologiska data för att efterlikna ett specifikt beteende. Beteendemönster har länge intresserat forskare då de i ...
Arten liknar i detta beteende pipharar som förekommer i samma region. Det underjordiska boet har en gång som vanligen är 20 cm ... De öppnar sina ögon efter ungefär 12 dagar och efter cirka 20 dagar slutar modern med digivning. I fångenskap infaller ...
Enligt definitionen är ett naturligt beteende ett beteende som individen är starkt motiverad att utföra och som ger en ... Secretary of State's Standards of Modern Zoo Practice. Her Majesty's Stationery Office, Norwich. Solomon, E.P., Berg, L.R. & ... vilket gör att beteende är en god indikator på djurens välfärd. En stor fördel med att ha beteende som mått på djurvälfärd är ... stimulus motiveras det att utföra ett beteende. Motivationen att utföra ett naturligt beteende är ofta väldigt stark, när ...
... i modern tidRedigera. Området är sedan nybildningen av staten Irak, 1932, en del av Irak. Området tillhörde dock ... Livet mellan floderna präglades av dessas nyckfulla beteende, vanligen var de en outsinlig källa till bördig jord, men ibland ...
En analys av några språkliga drag i böckerna om Pippi Långstrump" i Maria Nikolajeva (red) "Modern litteraturteori och metod i ... "Pippidyrkan har ställt allt på ända, skola, familjeliv, normalt beteende. Den har förlöjligat ordning och hänsyn, ärlighet och ...
Inom behavioristisk psykologi fokuserar man på mänskligt beteende i första hand, och betraktar även mänskligt tänkande som en ... hjärnaktivitet så har neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap blivit några av de mest aktiva forskningsfälten inom modern ... så kunde den inte förklara allt mänskligt beteende. Lingvisten Noam Chomskys recension av B.F. Skinners bok Verbal Behavior ses ... form av beteende. Behaviorism var den förhärskande modellen under en stor del av det tidiga 1900-talets psykologi, inte minst ...
Det finns beskrivningar av homosexuellt beteende från Kina som går tillbaka till 500-talet f.Kr.[källa behövs] Från Japan finns ... Etymologiskt är ordet homosexuell en modern [2] grekisk och latinsk hybrid med homo (ofta misstaget för den latinska betydelsen ... Nu har vetenskapliga observationer visat på homosexuellt beteende hos cirka 1 500 djurarter.[31][32] Bruce Bagemihl beskriver ... Homosexualitet kan syfta på sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, sexuellt beteende mellan organismer av ...
Till exempel var modern hebreiska baserad på biblisk hebreiska snarare än planerad från noll, och det har genomgått ... inte minst för att de försöker härma vanligt beteende hos naturliga språk såsom oregelbundna verb och substantiv, komplicerade ...
Hos ensam levande arter separeras modern och ungarna efter cirka 6 månader. Ibland delar modern och en unge av honkön efteråt ... Bland rovdjur har bara fläckskunkar (Spilogale) samma beteende.[4] Några arter kastar däremot stenar på skalen. Valet av ...
Beteende hos linjer med gemensam ortogonal linje i vardera av de tre sorternas geometri. [16] ... I modern tid har geometrin generaliserats till en hög abstraktionsnivå och komplexitet. Många av dess grenar berörs idag av ...
... eftersom ungarna måste klättra upp själva till moderns mjölkkörtlar utan hjälp från modern.[28] ... Även vad gäller djurens sociala beteende finns stora skillnader mellan olika arter. Det finns arter som nästan hela livet lever ... Modern taxonomi, baserad på genetik, indelar däggdjuren i följande undergrupper: *Klass Däggdjur (Mammalia) *Prototheria * ... Pungdjurs embryon saknar detta skikt och måste därför lämna moderns kropp innan honans immunförsvar kommer igång. Placentan av ...
Beteende mot fiender[redigera , redigera wikitext]. Arternas största naturliga fiender utgörs av jaguar, harpya och olika ... Efter ungefär 6 veckor slutar honan att ge di men ungdjuret stannar en tid hos modern. Efter cirka 6 månader lämnar honan ... Socialt beteende och aktivitet[redigera , redigera wikitext]. Tretåiga sengångare lever ensamma och de undviker kontakt med ...
Detta beteende är särskilt vanligt bland kråkfåglar[151] men har observerats hos så olika arter som klättersmyg (Acanthisitta ... Lasky E (1992). "A Modern Day Albatross: The Valdez and Some of Life's Other Spills." The English Journal, 81 (3): 44-46. doi: ... Under modern tid känner man till mellan 90 och 120 arter (beroende på hur man ser på arter och underarter) som har utrotats. ... Ända sedan Aristoteles har människan studerat och skrivit ned information angående fåglar och deras beteende. Till en början ...
Modern' Behavior Began 40,000 Years Ago In Africa. *^ Burenhult Göran, red (1999). Arkeologi i Norden. 1. Stockholm: Natur och ... Religiöst eller rituellt beteende kan ha uppkommit under mellanpaleolitikum, vilket visas av förmodat avsiktliga begravningar. ... Modern forskning av havssediment visar att de geologiska skeendena är mycket komplicerade och den klassiska kronologin delvis ... "Implications of Plio-Pleistocene Hominin Diets for Modern Humans." Arkiverad 27 februari 2008 hämtat från the Wayback Machine. ...
a b] J. Krause et al.: The derived FOXP2 variant of modern humans was shared with Neandertals Arkiverad 16 januari 2012 hämtat ... Den allmänna beteendefenotypen hos människor med verbal utvecklingsdyspraxi visar sig i enkla tester med ord och ordupprepning ... M. Inman: Neandertals Had Same „Language Gene" as Modern Humans, National Geographic News, 18 oktober 2007 ... Mason Inman: Neandertals Had Same "Language Gene" as Modern Humans, National Geographic News, 18 oktober 2007 ...
Den sydafrikanska börsen är bland de tjugo största i världen och infrastrukturen är modern.[13] Trots detta har den ekonomiska ... Lovelife Youth är Sydafrikas största nationella aids-prevention, utbildning och beteende initiativ för ungdomar[62] ...
Modern taxonomi, baserad på genetik, indelar däggdjuren i följande undergrupper:. *Klass Däggdjur (Mammalia) *Prototheria * ... Även vad gäller djurens sociala beteende finns stora skillnader mellan olika arter. Det finns arter som nästan hela livet lever ... Dessa mjölkkörtlar producerar mjölk som ges till dess nyfödda ungar vilka diar sin mor, det vill säga aktivt suger på moderns ... Pungdjurs embryon saknar detta skikt och måste därför lämna moderns kropp innan honans immunförsvar kommer igång. Placentan av ...
Jordbävningar är ovanliga men förekommer, i modern tid är jordbävningen i Kairo 1992[9] den mest uppmärksammade, landet drabbas ... Egyptiska män anger kvinnors provokativa klädsel som ursäkt för sitt beteende. Kvinnor i relationer kan misshandlas av sin ... Moderns medianålder vid första barnets födelse för mödrar i åldern 25-29 år: 22,7 år (2014) ... Egypten är ett kontrastrikt utvecklingsland, både ett överbefolkat jordbruksland och en modern industristat. Näringslivet ...
Men Bianchis impulsiva beteende hade lämnat så pass många ledtrådar och tekniska bevis. Analys av bevismaterial ledde därför ... Polisen hittade också en samling böcker i Bianchis hem om modern psykologi, som ytterligare bekräftade att Bianchi hade bluffat ...
... och familjelivets områden som skett i modern tid. Att den kristna traditionens stränga krav innebär en ideal, snarare än en ... För sexualitet i djurvärlden, se Djurs sexuella beteende. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Otrohet&oldid ...
Detta beteende förklarades med att de unga hanarna blev extra aggressiva när det inte fanns vuxna elefanter i närheten och ... Ungen lever upp till 2,5 år nära modern. Om en hona föder ytterligare ett ungdjur under denna tid jagas det äldre syskonet ...
Detta sägs ha berott på Poes drickande och nyckfulla beteende, men det finns även starka tecken på att Whitmans mor lade sig i ... "Poe Foresees Modern Cosmologists' Black Holes and The Big Crunch" URL hämtad 14 augusti 2006 ...
Från sociologins klassiker till modern kriminologi. Lund 1998. ISBN 978-91-44-02806-4 Paternoster, Raymond & Ronet Bachman. ( ... och annat avvikande beteende), brottslingar (avvikare) och brottsbekämpning. Kriminologer studerar brott och dess konstruktion ...
Socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Utanför parningstiden lever varje individ ensam. Enligt studier från ... Ungarna avvänjas efter åtta till tio veckor och de jagar fram till hösten tillsammans med modern innan de letar efter ett eget ...
Estes där hans antisociala beteende gör att han blir föremål för mobbning. Cletus finner sin egen lösning det på det hela, han ... I rättsalen säger Cletus dock att fadern mördat modern helt oprovocerat och framställer pappan som mycket farlig, varför pappan ...
Rörelse och socialt beteende[redigera , redigera wikitext]. Dessa däggdjur är vanligen aktiva mellan skymningen och gryningen ... Hos trädlevande arter bärs ungen efter födseln runt på moderns svans. Hos marklevande arter föds ungen i den underjordiska boet ... Syftet med detta beteende är inte helt klarlagt men det antas att myrkottarna med hjälp av myrsyran skyddar sin hud mot ... Myrkottar uppvisar ett visst beteende som tidigare antagits hänga samman med födointaget - de "badar" ibland i myror. Det ...
Ungen bärs i början på moderns buk och senare även på ryggen. På grund av data från andra spindelapor antas att könsmognaden ... Flocken består av flera vuxna hannar och honor samt deras ungdjur där individerna visar ett komplext socialt beteende. De har ...
På grund av arternas gömda levnadssätt är inte mycket känt om deras sociala beteende. När de letar efter föda är de mest ... Ungen klamrar sig fast vid moderns päls och senare parkeras den ibland vid ett gömställe. Ungdjuret dias tre till nio månader ...
... som modern samhällsrörelse uppkom i och med den industriella revolutionen och den gryende arbetarrörelsens framväxt. ... Anledningen till detta beteende varierar ofta bland anarkister. Många söker avsluta kapitalismen medan andra motsätter sig ...
Socialt beteende och flykt[redigera , redigera wikitext]. De flesta fladdermusarter är aktiva på natten. De bildar större ... Hos småfladdermöss väger ungarna vid födelsen redan en fjärde del av moderns vikt. För flyghundar är samma värde cirka 12 till ...
Wolves were fairly common in early modern Europe. According to one estimate, they killed about a hundred people a year in ... Bestens beteende var besynnerligt, då den var känd för att angripa utan förvarning. Vissa anser att detta är bevis på att ...
... för mänskligt beteende.[54] De flesta forskare anser att en stor del av mänskligt beteende kan förklaras i termer av hjärnan ... Pinker, S.(2002) The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. London:Penguin. p.179 ISBN 0-14-200334-4 ... Determinism och emergent beteendeRedigera. Huvudartikel: Emergens. I kognitionsvetenskapens och evolutionspsykologis generativa ... Modern vetenskap består å andra sidan av en blandning av deterministiska och "slumpmässiga" (stokastiska) teorier.[48] ...
Än idag finns det fortfarande fans som vägrar se på någon form av modern Star Trek,[källa behövs] även om rollfigurer som Spock ... Hans Puck-lika beteende och beräknande sätt att skapa oreda och förödelse i flera avsnitt gör honom till besättningens mest ...