Den teoretiska grenen innefattar datorsimulering och matematiska modeller. Planetologer är oftast utstationerade där man ... Det finns observationella och teoretiska grenar inom planetologin. Den observationella forskningen innebär en kombination av ...
Deras framtida existens förutses baserat på teoretiska modeller. Stjärnor ökar i ljusstyrka när de åldras och en ljusare ...
... s storlek utmanar nuvarande modeller för hur stjärnor bildas; den kan vara massivare än vad den nuvarande ... teoretiska maximalmassan tillåter. Det är möjligt att dess läge nära Vintergatans mitt är delvis orsaken till den stora massan ...
En del teoretiska modeller utgår från att ansiktsmuskelrörelser är nära förknippade med emotioner, i så måtto att specifika ... Andra teoretiska modeller tillskriver mottagaren en högre grad av medveten aktivitet. I detta fall avläser mottagaren vad han ...
Teoretiska fysiker använder matematiska modeller för att beskriva och tolka befintliga experimentella resultat och kan sedan ... Huvudartikel: Fysikens olösta problem Fysikens teoretiska modeller av verkligheten har avlöst varandra. I dag pågår sökandet av ... Detta leder till att delar av modeller kan utvecklas vidare och att även de som flertalet avfärdar, sällan överges totalt. ... Sådana modeller kallas för semiklassiska. Eftersom relativitetsteorierna och kvantmekaniken uppstod samtidigt i början på 1900- ...
Gregor skrev en inflytelserik tidig undersökning av existerande teoretiska modeller för fascism. Den här artikeln är helt eller ...
Hans forskning har främst omfattat teoretiska modeller för stjärnornas atmosfärer och Vintergatans utveckling. Gustafsson har ...
I och med skiftet fick den administrativa kriminologins teoretiska modeller en central roll. I Sverige presenterade regeringen ... ISBN 91-44-01746-4 Sarnecki, Jerzy (2004). Kunskapsbaserad brottsprevention: teoretiska utgångspunkter för brottsförebyggande ...
Det finns enligt nuvarande teoretiska modeller främst två sätt för stjärnor att bli till. Den första kallas "spontan ...
Sådana förhållanden behöver fortfarande noggrannare granskning, så att teoretiska modeller kan förfinas eller revideras. Maser ...
Den syftar till att belysa, konkretisera och förtydliga teoretiska modeller, processer, fenomen och sammanhang. Belysa ...
... er är viktiga i många teoretiska och praktiska tillämpningar, speciellt inom fysiken. Exempel är beräkningar på ... och modeller för atomorbitaler, jordens magnetfält, geoiden och den kosmiska bakgrundsstrålningen. En klotytefunktion är ...
Den teoretiska astronomin har sina egna verktyg som används i forskningen, bland annat analytiska modeller och numeriska ... Analytiska modeller av en process är generellt sett bättre för att få insikt i kärnan av vad som händer. Numeriska modeller kan ... Teoretiker inom astronomin strävar efter att skapa teoretiska modeller och förutse de observationella konsekvenserna av dessa. ... Astrofysiken hos stjärnorna har kartlagts genom observationer och teoretiska modeller, samt datorsimuleringar av dess inre. ...
Dessa modeller kallas för fysikaliska teorier. Teoretisk fysik är ett mycket brett begrepp. En del av den teoretiska fysiken ... Teoretiska fysiker formulerar modeller av verkligheten som används för att förklara, organisera och förutsäga fysikaliska ... ännu inte kunnat testas experimentellt men som har stort stöd bland teoretiska fysiker på grund av dess teoretiska egenskaper. ... Teoretisk fysik är den del av fysiken som använder matematiska eller datorbaserade modeller för att försöka förstå och beskriva ...
Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism[särskiljning behövs]. De deontologiska modeller går att dela ... Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. Det innebär ... Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) ...
Dock går det att med hjälp av statistiska modeller till viss mån korrigera för felkällor i mätningen. En annan metod är att ... Denna är den teoretiska grunden för statistiken och statistiska mått. Skillnaden mellan statistik och sannolikhetsteori är att ... När man tar fram statistiska modeller är det viktigt att kunna kvantifiera felet i skattningen, till exempel på grund av urval ... Namnkunniga teoretiska statistiker (Artiklar som finns i bokformat, Wikipediaartiklar med identifierare från LCCN, ...
Landskapsarkitektutbildningen på SLU blandar praktiska och teoretiska element. Det engelska uttrycket landscaping har sedan ... fysiska och digitala modeller utforma och kommunicera tänkbara lösningar. I Sverige utbildas landskapsarkitekter vid Sveriges ...
Teoretiska modeller visar att CNO-cykeln är den dominerande källan till energi i stjärnor större än solen. Proton-protonkedjan ...
Bengt Gustafsson efterträdde år 1987 Westerlund, och Gustafssons forskning har främst omfattat teoretiska modeller för ... och för teoretiska arbeten i celest mekanik. Bergstrand påbörjade även de stellarastronomiska arbeten, som sedan med stor ...
Dessa modeller benämns RS1 och RS2. Lisa Randalls forskning kopplar samman teoretiska insikter med gåtor i vår nuvarande ... Hon är en av de mest citerade fysikerna de senaste åren och är mest berömd för sina modeller för universum, utvecklade i ... Randalls studier har gjort henne till en av de mest citerade och inflytelserika teoretiska fysikerna och hon har fått många ... Hon har utvecklat och studerat ett stort antal olika modeller för att lösa dessa frågor, varav den mest framträdande inbegriper ...
Villaägarnas riksförbund kallar dränering med elektroosmos för "bluff". I teoretiska modeller kan man påvisa att gynnsamma ...
Den teoretiska inriktningen tog till sig feministiska modeller för sina studier, såsom teorier kring den sociala konstruktionen ...
Dessa mätningar och undersökningar har ofta gett nya insikter som har haft betydelse för de teoretiska modeller som funnits. ...
... har också resulterat i omfattande förändringar av teoretiska modeller. Michel Mayor promoverades till hedersdoktor till Carl ...
... empiri och analys bygger eller förbättrar teoretiska modeller av världen. Naturvetenskapliga metoder är inte begränsade till ... Exempel på sådana modeller är konstruktivism, funktionalistisk förklaring, strukturalism och olika former av historisk ...
Han utvecklade teoretiska modeller om hur förmodade svarta hål drar till sig materia och ursprunget till den kosmiska ...
Teoretiska modeller används för att förutsäga hur ett hur olika sorters strålning växelverkar i materia av olika sammansättning ... Strålningsdetektorers fysik är det teoretiska studiet av hur detektorsignalen, till följd av strålningens växelverkan med ...
Han var en av de första makroekonomerna som använde matematiska modeller och statistiska uppgifter på ekonomiska frågor. Som en ... Kalecki gjorde stora teoretiska och praktiska bidrag inom konjunkturcykeln, tillväxt, full sysselsättning, inkomstfördelning, ...
Den första delen utgörs då av en serie teoretiska modeller medan den andra innehåller metoder för att behandla ett insamlat ... Ämnet matematisk statistik brukar delas in i två delar: sannolikhetslära, där man beskriver modeller för slumpen (stokastiska ...
Matematisk fysik är det område inom fysiken som behandlar matematiska modeller av fysikaliska fenomen. Det spelar en stor roll ... Exempel på ytterligare områden i den teoretiska fysiken där den matematiska analysen nått långt är termodynamik och ... Inte förrän ett århundrade senare utvecklades Newtons modeller av den matematiska analysen av Joseph Louis Lagrange i boken ... Studiet av dessa fysikaliska modeller hade ett avgörande inflytande på den matematiska forskningen. Emellertid ledde fysikens ...
Den teoretiska apparat de hade tillgång till var emellertid begränsad till nollsummespel mellan två spelare. En utvidgning av ... Spelteori inkluderar teorier syftande till att med hjälp av matematiska modeller beskriva strategiska interaktioner mellan ...
För att främja folkhälsa och skapa en framgångsrik prevention krävs samverkan mellan teori och praktik, teoretiska modeller ...
Den teoretiska grunden för IBT är inlärningsteori, och mycket av vokabulären i metoden är hämtad från behavioristen B.F. ... är svårare att beskriva med enkla stimulus-respons-konsekvens-modeller. Vanligtvis inleds träningsprogrammet med avskild ...
Max Weber, liksom andra forskare önskar förklara sin forskning likt modeller, Weber valde att kalla sin modell för den ... Befordran och anställning sker genom bedömning av teoretiska kvalifikationer. Citat Moment 22 (ett byråkratiskt dilemma) ...
Det finns alternativa kosmologiska modeller till den kosmologiska standardmodellen. Det rör sig å ena sidan om modeller som ... Den teoretiska beskrivningen är baserad på den allmänna relativitetsteorin, där man kan visa att den kosmologiska principen och ... Bland historiska kosmologiska modeller kan nämnas Steady state-teorin, föreslagen av Bondi, Gold och Hoyle. Denna teori ... På grund av att det observationella stödet för standardmodellen är mycket starkt är intresset för dessa alternativa modeller i ...
Den använder sig av 3D-modeller under konversationsscenerna; valet att gå från 2D till 3D gjordes då 3D-modeller av figurer ... Spelets soundtrack komponerades av Takeshi Abo, och inkluderar "geometrisk musik" på grund av spelets teoretiska element och ... och Cyberfront till Xbox 360, med originalets 2D-sprites utbytta mot 3D-modeller; den här förändringen gjordes då 3D-modeller ...
Teoretiska studier av Alan Boss vid Carnegie Institute har dock visat att gasjättar kan bildas runt stjärnor i binära ... Gaiahypotesen, en klass av vetenskapliga modeller av geo-biosfären som först togs fram av James Lovelock 1975, argumenterar att ...
Forskare inom området har då tagit fram olika teoretiska modeller för dessa vilket gör det möjligt att tillämpa spelteorier och ...
De flesta modeller uppvisar ett konserverat kvanttal, R-paritet, som har värdet +1 för partiklarna i standardmodellen och -1 ... Vissa teoretiska problem inom standardmodellen kan förklaras genom att varje elementarpartikel i standardmodellen har en ... Supersymmetriska modeller föreslår att alla fermioner har en supersymmetrisk partner, som har heltaligt spinn och att alla ... Supersymmetri är en viktig del av många föreslagna modeller, som går bortom standardmodellen inom partikelfysiken. ...
Eldhastigheten mäts oftast i form av den teoretiska eldhastigheten per minut. Den teoretiska eldhastigheten är hur många skott ... En av hans tiopipiga modeller antogs av svenska försvaret som kulspruta m/1875. Efter Palmcrantz tidiga bortgång förbättrades, ... I många länder, till exempel Storbritannien och Sovjetunionen, utgjorde vattenkylda modeller av Maxims konstruktion fortfarande ...
I vissa modeller är huvudet det som rör på sig och i andra rör sig remsan och huvudet är stilla. En styrenhet som sparar ... Remsan är så lång som det behövs för maskinen att utföra det den ska, den teoretiska Turingmaskinen har en oändligt lång remsa ... Teorierna som Alan Turing skapade, samt den teoretiska Turingmaskinen, har haft en stor betydelse i utvecklingen och ...
Det fanns en bokstavsnotskrift redan tidigare, men den användes nästan uteslutande i teoretiska sammanhang. Neumsystemet ... på modala strukturer som till skillnad från västerländska skalor utmärks av både intervallförhållanden och melodiska modeller. ...
Vid studier av tidigare publicerade mätningar av Hubbleteleskopet och egna teoretiska modeller fann Barman starka bevis för att ...
... faktiskt upplevde sin omvärld genom att alltför mycket använda sig av siffror och tabeller för att skapa teoretiska modeller. ... Under 1970-talet kom den kvantitativa revolutionen att få kritik för sitt alltför teoretiska sätt att se på omvärlden. Kritiker ... Christaller var en av de första att börja skapa modeller med förebilder i fysiken och nationalekonomin. Kulturgeografin kom ...
Dessa utgår från matematiska modeller, alla med mer eller mindre omfattande fysikaliska förenklingar, och vissa skiljer inte ... är inte lika effektiva som den ideala vinge som Prandtl antog vid sina teoretiska beräkningar (med så kallad elliptisk ...
... koppling till teoretisk kemi genom att den inbegriper skapandet av kvantitativa modeller för nätverk av enzymreaktioner i ... utan att nödvändigtvis referera till kvantmekanik Teoretisk kinetik Det teoretiska studiet av dynamiska system baserade på ...
... och det var lätt att inse att denna grupp närmade sig höjdpunkten på sin historiska bana efter att ha segrat på den teoretiska ... modeller som missbrukades redan i dessa sammanhang. [...] å andra sidan formuleras ett försvarstal [...] inom icke-tänkandets ...
... över det teoretiska och matematiska modellbyggande som dominerat inom den nationalekonomiska professionen på senare år." ... och delvis på grund av den nationalekonomiska professionens ogrundade entusiasm inför förenklade matematiska modeller..." Efter ...
... som behandlar teoretiska modeller för krediter mellan företag. Han är sedan oktober 2009 hedersdoktor vid Svenska ...
De teoretiska förklaringar som kan förklara hur och varför lösningsfokuserade dialoger leder till förändringar finns främst ... skiljer den sig från i stort sett alla andra modeller genom att fokus varken ligger på orsaker eller problembeskrivningar. I ...
Den mest teoretiska grenen av hållfasthetsläran är kontinuummekanik. Andra grenar är balkteori, elastodynamik och ... Det finns flera abstrakta modeller för att beskriva material. Ett elastiskt material har elasticitetsmodul och skjuvmodul som ...
... en försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och ... teoretiska fysiken och kosmologin kan det ibland sägas vara svårt att begränsa sig till rent empiriska, traditionella metoder. ...
Något som skilde tidigare program från nuvarande var dessutom det faktum att utbildningarna var övervägande teoretiska. Den ... akademiska psykologin baseras på olika teorier och modeller som prövas och korrigeras genom grundforskning inom olika ...