Teoretiska modeller[redigera , redigera wikitext]. Högprecisionstest av den allmänna relativitetsteorin av rymdsonden Cassini ( ... Filosofiska modeller[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Kosmologi. Se även: Försokratisk filosofi, Aristoteles fysik ... Historiska modeller[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Kosmologi och Tidsaxel över kosmologiska teorier. ... Astronomiska modeller[redigera , redigera wikitext]. Aristarchos beräkningar under 200-talet f.Kr. av de relativa storlekarna ...
Den teoretiska grenen innefattar datorsimulering och matematiska modeller. Planetologer är oftast utstationerade där man ... Det finns observationella och teoretiska grenar inom planetologin. Den observationella forskningen innebär en kombination av ...
... ens teoretiska modeller av verkligheten har avlöst varandra. I dag pågår sökandet av en modell som kan sammanfatta alla ... Teoretiska fysiker använder matematiska modeller för att beskriva och tolka befintliga experimentella resultat och kan sedan ... Det teoretiska studiet av universum började som naturfilosofi. Aristoteles var tillsammans med bibeln länge de stora ... Sådana modeller kallas för semiklassiska. Eftersom relativitetsteorierna och kvantmekaniken uppstod samtidigt i början på 1900- ...
Istället skapade man teoretiska och abstrakta modeller av omvärlden. I Sverige blev Torsten Hägerstrand en av de ledande för ... Man ville skapa modeller och teorier med hjälp av kvantitativa metoder och fjärmade sig från den traditionella ... faktiskt upplevde sin omvärld genom att alltför mycket använda sig av siffror och tabeller för att skapa teoretiska modeller. ... Under 1970-talet kom den kvantitativa revolutionen att få kritik för sitt alltför teoretiska sätt att se på omvärlden. Många[ ...
Dessa modeller kallas för fysikaliska teorier. Teoretisk fysik är ett mycket brett begrepp. En del av den teoretiska fysiken ... Teoretiska fysiker formulerar modeller av verkligheten som används för att förklara, organisera och förutsäga fysikaliska ... ännu inte kunnat testas experimentellt men som har stort stöd bland teoretiska fysiker på grund av dess teoretiska egenskaper. ... Teoretisk fysik är den del av fysiken som använder matematiska eller datorbaserade modeller för att försöka förstå och beskriva ...
... så att teoretiska modeller kan förfinas eller revideras. ...
Bengt Gustafsson efterträdde år 1987 Westerlund, och Gustafssons forskning har främst omfattat teoretiska modeller för ... och för teoretiska arbeten i celest mekanik. Bergstrand påbörjade även de stellarastronomiska arbeten, som sedan med stor ...
Villaägarnas riksförbund kallar dränering med elektroosmos för "bluff". I teoretiska modeller kan man påvisa att gynnsamma ...
Den teoretiska inriktningen tog till sig feministiska modeller för sina studier, såsom teorier kring den sociala konstruktionen ...
Dessa mätningar och undersökningar har ofta gett nya insikter som har haft betydelse för de teoretiska modeller som funnits. ...
Hans forskning har främst omfattat teoretiska modeller för stjärnornas atmosfärer. Gustafsson har varit en av regeringens ...
... s storlek utmanar nuvarande modeller för hur stjärnor bildas; den kan vara massivare än vad den nuvarande ... teoretiska maximalmassan tillåter. Det är möjligt att dess läge nära Vintergatans mitt är delvis orsaken till den stora massan ...
En del teoretiska modeller utgår från att ansiktsmuskelrörelser är nära förknippade med emotioner, i så måtto att specifika ... Andra teoretiska modeller tillskriver mottagaren en högre grad av medveten aktivitet. I detta fall avläser mottagaren vad han ...
Det är ändå viktigt med ändamålsenliga lokaler för teoretiska delar av undervisningen. Skolan förfogar över speciellt inredda ... Genom ett leasingavtal med tillverkarna så förses skolan med senaste modeller. I undervisningen används också tre ... Därför krävs tätare bemanning än på teoretiska utbildningar. I förhållande till elevantalet är Helgesbogymnasiet välförsedd med ...
... är det område inom fysiken som behandlar matematiska modeller av fysikaliska fenomen. Det spelar en stor roll ... Exempel på ytterligare områden i den teoretiska fysiken där den matematiska analysen nått långt är termodynamik och ... Inte förrän ett århundrade senare utvecklades Newtons modeller av den matematiska analysen av Joseph Louis Lagrange i boken ... Studiet av dessa fysikaliska modeller hade ett avgörande inflytande på den matematiska forskningen. Emellertid ledde fysikens ...
Gregor skrev en inflytelserik tidig undersökning av existerande teoretiska modeller för fascism. Professor Zeev Sternhell has ...
I och med skiftet fick den administrativa kriminologins teoretiska modeller en central roll. I Sverige presenterade regeringen ... ISBN 91-44-01746-4 Sarnecki, Jerzy (2004). Kunskapsbaserad brottsprevention: teoretiska utgångspunkter för brottsförebyggande ...
Det finns enligt nuvarande teoretiska modeller främst två sätt för stjärnor att bli till. Den första kallas "spontan ...
Den syftar till att belysa, konkretisera och förtydliga teoretiska modeller, processer, fenomen och sammanhang. Belysa ...
Teoretiker inom astronomin strävar efter att skapa teoretiska modeller och förutse de observationella konsekvenserna av dessa. ... Analytiska modeller av en process är generellt sett bättre för att få insikt i kärnan av vad som händer. Numeriska modeller kan ... Astrofysiken hos stjärnorna har kartlagts genom observationer och teoretiska modeller, samt datorsimuleringar av dess inre. ... Teoretikerna försöker också modifiera modeller för att ta hänsyn till ny data. I de fall de upptäcker en avvikelse försöker man ...
... er är viktiga i många teoretiska och praktiska tillämpningar, speciellt inom fysiken. Exempel är beräkningar på ... och modeller för atomorbitaler, jordens magnetfält, geoiden och den kosmiska bakgrundsstrålningen. En klotytefunktion är ...
Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism[särskiljning behövs]. De deontologiska modeller går att dela ... Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. Det innebär ... Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) ...
Teoretiska modellerRedigera. Högprecisionstest av den allmänna relativitetsteorin av rymdsonden Cassini (konstnärlig tolkning ... Historiska modellerRedigera. Huvudartiklar: Kosmologi och Tidsaxel över kosmologiska teorier. Många modeller av kosmos ( ... Filosofiska modellerRedigera. Huvudartikel: Kosmologi. Se även: Försokratisk filosofi, Aristoteles fysik, Hinduisk kosmologi, ... Astronomiska modellerRedigera. Aristarchos beräkningar under 200-talet f.Kr. av de relativa storlekarna från vänster solen, ...
Den akademiska psykologin baseras på olika teorier och modeller som prövas och korrigeras genom grundforskning inom olika ... Något som skilde tidigare program från nuvarande var dessutom det faktum att utbildningarna var övervägande teoretiska. ...
Dock går det att med hjälp av statistiska modeller till viss mån korrigera för felkällor i mätningen. En annan metod är att ... Denna är den teoretiska grunden för statistiken och statistiska mått. Skillnaden mellan statistik och sannolikhetsteori är att ... När man tar fram statistiska modeller är det viktigt att kunna kvantifiera felet i skattningen, till exempel på grund av urval ...
Teoretiska modeller visar att CNO-cykeln är den dominerande källan till energi i stjärnor större än solen. Proton-protonkedjan ...
För att skatta efterklangen i ett rum kan man då använda sig av förenklade teoretiska modeller, som Sabines formel, eller mer ... omfattande modeller som strålgångsberäkning med dator. Inom arkitektur behövs metoder som kan förutspå vilken efterklang ett ...
Vid studier av tidigare publicerade mätningar av Hubbleteleskopet och egna teoretiska modeller fann Barman starka bevis för att ...
de los Reyes, Paulina; Kamali, Masoud (2005). Bortom vi och dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell ... Staterna i Europa har byggt sina respektive rasregelsystem genom primärt två modeller, den historicistiska och den ...
... teoretisk astronomi försöker förklara observationer medan observationer i sin tur används för att bekräfta teoretiska modeller ...
Eldhastigheten mäts oftast i form av den teoretiska eldhastigheten per minut. Den teoretiska eldhastigheten är hur många skott ... En av hans tiopipiga modeller antogs av svenska försvaret som kulspruta m/1875. Efter Palmcrantz tidiga bortgång förbättrades, ... I många länder, till exempel Storbritannien och Sovjetunionen, utgjorde vattenkylda modeller av Maxims konstruktion fortfarande ...
Argument som talar för tesen är bland andra att andra försök till teoretiska modeller av beräkningsprocesser, som till exempel ...
Det fanns en bokstavsnotskrift redan tidigare, men den användes nästan uteslutande i teoretiska sammanhang. Neumsystemet ... på modala strukturer som till skillnad från västerländska skalor utmärks av både intervallförhållanden och melodiska modeller. ...
Cellautomater och de generativa vetenskaperna ställer upp modeller som emergerar sociala beteende-processer enligt denna tanke ... inom denna teoretiska kontext, av uppkomsten av oändligt eller väldigt komplext beteende från interaktionen med en ändlig ... är studiet av dessa värdefullt i utvecklandet av modeller som visar på hur hjärnan kan konstruera upplevelser av fri vilja. ...
Den mest teoretiska grenen av hållfasthetsläran är kontinuummekanik. Andra grenar är balkteori, elastodynamik och ... Det finns flera abstrakta modeller för att beskriva material. Ett elastiskt material har elasticitetsmodul och skjuvmodul som ...
Psyket kan enligt Freud förstås utifrån två teorier/modeller, den Topografiska och den Dynamiska (som också kallas "den andra ... Dessa tre bör inte förstås som homunculi eller hjärncentra, utan som strukturer och teoretiska konstruktioner. Detet utgörs av ... Verksamma forskare och kliniker brukar dock kunna enas om att man trots stora skillnader i teoretiska formuleringar och i ... Inom den psykoanalytiska rörelsen återkommer en kritik som säger att någon gör små teoretiska utvecklingar som dessvärre gör ...
Bland de många modeller som utgår från autokatalytiska mängder kan nämnas Stuart Kauffmans. Givet en mängd M med molekyler kan ... Teoretiska studier av RNA-världen lider av samma problem. I motsats till definitionen ovan, som gäller inom artificiell kemi, ... Flera modeller som försöker beskriva livets ursprung utgår från principen bakom de autokatalytiska mängderna och beskriver hur ... De flesta av dessa modeller har utarbetats utifrån studier av komplexa system och drar slutsatsen att livet inte uppkommit ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera ut till omkring 99% av avståndet till jorden idag (1 AU). Samtidigt beräknas dock ... är dock sedan länge borta och de förekommer för närvarande bara som teoretiska objekt. ...
Ett isolerat system kan varken utväxla massa eller energi med sin omgivning och är således enbart teoretiska och kan inte ... Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade ...
Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism[särskiljning behövs]. De deontologiska modeller går att dela ... Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. Det innebär ... Exempel på deontologiska modeller är olika teorier om mänskliga rättigheter. Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) ...
... en försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och ... teoretiska fysiken och kosmologin kan det ibland sägas vara svårt att begränsa sig till rent empiriska, traditionella metoder. ...
Åtskilliga modeller avfärdar möjligheten att en "naken gen" ska ha lyckats replikera sig, och ställer istället upp som postulat ... Bland de mer teoretiska och abstrakta argument för teorin "metabolism först" finns en matematisk modell gjord av Freeman Dyson ... Det finns olika modeller, men utan konkreta experimentella resultat förblir de spekulationer. Forskare som exempelvis Jack ... finns Günter Wächtershäusers teori om järnsvavel-världen och Christian de Duves modeller, som utgick från egenskaper hos ...
I samarbete med systemekologen Fredrik Wulff tog han tidigt fram bland annat teoretiska modeller för fosforbalans och ...
Datalogi åsyftar den teoretiska, matematiska delen av datavetenskapen, exempelvis komplexitetsanalys, diskret matematik och ... när det handlar om modeller eller liknande som är aktuella. Formulera då hellre om det till något i stil med "från och med 2012 ...
... i ett rum kan man använda sig av förenklade teoretiska modeller, som Sabines formel, eller mer omfattande modeller som ...
I vissa teoretiska modeller ökar tillhandahållandet av kollektiva varor när de kopplas till privata varor, så länge den privata ... Det teoretiska grundarbetet vad avser kollektivt handlande i dess ekonomiska betydelse genomfördes av Ronald Coase med verket " ...
... empiri och analys bygger eller förbättrar teoretiska modeller av världen. Naturvetenskapliga metoder är inte begränsade till ... Exempel på sådana modeller är konstruktivism, funktionalistisk förklaring, strukturalism och olika former av historisk ...