... utforskandet av kemiska processer med användning av fysikaliska modeller och sammanhang). Analytisk kemi (analys av prover för ... Kemiska substansers nomenklatur är en kritisk del av det kemiska språket. Historiskt namngavs kemiska substanser efter dess ... Biokemi är den del av kemin som studerar kemiska föreningar, kemiska reaktioner och kemiska processer som äger rum inom levande ... Kemiska substanser klassificeras efter deras struktur, skepnad, såväl som deras kemiska sammansättning. De kan analyseras med ...
Teoretisk kemi använder sig av främst hypotetiska modeller för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen, som senare ... Vi vet fortfarande mycket lite om hur dessa kemiska fenomen ger upphov till stjärnor, eller fasta kemiska ämnen. En rad olika ... Fysikalisk kemi använder en del fysik för att förklara och studera kemiska fenomen. Kärnkemi handlar om kemiska aspekter av ... behöver fysikaliska kemister/kemiska fysiker integrera ekosystemmodeller med atmosfäriska modeller som visar vilka processer ...
Bland de många modeller som utgår från autokatalytiska mängder kan nämnas Stuart Kauffmans. Givet en mängd M med molekyler kan ... kemiska reaktioner beskrivas som par r = (A, B) av undermängder till M. a 1 + a 2 + . . . + a n → b 1 + b 2 + . . . b m {\ ... Flera modeller som försöker beskriva livets ursprung utgår från principen bakom de autokatalytiska mängderna och beskriver hur ... De flesta av dessa modeller har utarbetats utifrån studier av komplexa system och drar slutsatsen att livet inte uppkommit ...
Många av dessa egenskaper har studerats med användning av artificiella modeller av de verkliga dubbellagren i naturen, modeller ... Svansarnas kemiska egenskaper påverkar vid vilken temperature fasövergången sker. Sättet som lipiderna placeras i dubbellagret ... Fosfolipider som har vissa typer av huvuden kan ändra dubbellagrets kemiska egenskaper och till exempel fungera som signaler ...
Vissa nyare modeller har endast en laddning och i stället en kraftigare behållare för bränslet, som fördröjer spridningen tills ... Gasbomb En gasbomb är ett kemiskt vapen avsedd att sprida ut dödliga kemiska ämnen i gasform. Detta görs genom en brisad eller ... I dagsläget är dessa bomber förbjudna enligt Konventionen om förbud mot kemiska vapen. Pansarbomb En pansarbomb (internationell ...
Giftiga kemiska ämnen (se även miljögifter) eller främmande invaderande arter är ett par exempel på sådana faror. ... Olika matematiska modeller används ofta som hjälpmedel för att beskriva hur exponeringen sker. Utgående från faro- och ... Bestämning av dos-responssamband är en viktig del av farokarakteriseringen när det gäller kemiska ämnen, mikroorganismer och ...
Andra alternativ inkluderar kemiska analysmetoder, attrapper och modeller i olika material, och tekniker som gör det möjligt ...
Åtskilliga modeller avfärdar möjligheten att en "naken gen" ska ha lyckats replikera sig, och ställer istället upp som postulat ... Bland andra möjligheter finns system av kemiska reaktioner som sker inom substrat av lera, eller på ytan av pyritrika stenar. ... Det finns olika modeller, men utan konkreta experimentella resultat förblir de spekulationer. Forskare som exempelvis Jack ... En avgörande och fortfarande olöst fråga vad gäller den kemiska evolutionen är uppkomsten av homokiralitet, det vill säga det ...
Glukos diffunderar från blodet till de celler som är fattiga på glukos och dess kemiska energi används sedan av cellens ... Personer med obehandlad diabetes kan ha nivåer över 30 mmol/l. Nivåerna mäts med blodsockermätare som finns i olika modeller, ...
Han utvecklade modeller där Silléns idéer om jämvikt förenades med förbättrade beskrivningar av kinetiskt begränsade reaktioner ... I sin tidiga karriär influerades han starkt av Lars Gunnar Silléns och Robert Garrels' idéer om hur vattnens kemiska ... vilken i sin tur styrs av faktorer som till exempel pH och vattnets kemiska sammansättning. Stumm är också känd för att ha ...
... är ett mycket användbart verktyg inom den kemiska termodynamiken och används bland annat vid analys och beräkningar av kemiska ... Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i ... Kemisk jämvikt innebär att den kemiska sammansättningen i systemet inte förändras med tiden. Mekanisk jämvikt är frånvaro av ... Vid analys av olika idealiserade modeller används ofta olika standardiserade former av processer: En isobar process sker vid ...
Francis Crick härledde den dubbla spiralstrukturen hos DNA genom att bygga modeller med vägledning av kunskapen om de kemiska ... Gallium upptäcktes 1875 och dess kemiska egenskaper visade sig ungefär samma kemiska egenskaper som Mendelejev förutsagt. Före ... Kemiska egenskaper uppstod på grund av elektronstrukturen runt atomen. Linus Paulings bok The Nature of the Chemical Bond (Den ... Fortfarande fanns det dock stor skepsis om hur kvantmekaniken skulle tillämpas på komplexa kemiska system. Runt 1930 beskrev ...
Men somliga räknar även in studiet av vanliga bulkegenskaper hos kemiska ämnen, uttryckt i form av enskilda molekyler. ... koppling till teoretisk kemi genom att den inbegriper skapandet av kvantitativa modeller för nätverk av enzymreaktioner i ... Inom teoretisk kemi använder man sig av matematiska beskrivningar av naturlagar för att förklara eller förutsäga kemiska ... har omfånget av tillämpningsområden utökats till kemiska system som är relevanta för andra områden inom kemin och fysiken som ...
... en försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och ... Studiet av grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra Biologi - Studier ...
Några typer av kemiska föreningar är syror, salter, kolväten och oxider. Kunskaperna inom kemi tillämpas till exempel för att ... De mest använda fysikaliska teorierna är grundade på ett fåtal empiriska matematiska modeller: *Klassisk mekanik, grundad på ... Organisk kemi är tillägnad kemiska föreningar som innehåller kol. Analytisk kemi är metoder för att undersöka vilka ämnen som ... Kemiska bindningar förklarar varför materian har specifika egenskaper; t.ex. varför ämnen har olika aggregationstillstånd vid ...
Crutzens, Molinas och Rowlands forskning har klargjort hur ozon bildas och bryts ner genom kemiska processer i atmosfären. De ... Crutzen utförde allehanda programmeringsuppgifter, bland annat för tidiga numeriska modeller för väderprognoser, skrivna i ... Istället för att fortsätta med väderprognosmodeller inriktade han sitt forskningsarbete på mer kemiska frågeställningar i form ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera ut till omkring 99% av avståndet till jorden idag (1 AU). Samtidigt beräknas dock ... Inom astronomin betraktas alla ämnen tyngre än helium som "metalliska" och den kemiska koncentrationen av dessa ämnen kallas ... kemiska sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer att utvecklas och ... vilket betyder att den kemiska sammansättningen omvänt kan användas som en indikator för hur sannolikt det är att stjärnan har ...
Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper. Precis hur denna kemiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... De kemiska undersökningarna av olika nukleinsyrepreparat gav alltid samma resultat i form av de fyra typerna av nukleotider i ... Kemiska skador på DNA kan också uppkomma utan externa störningar. Celler använder mekanismer för DNA-reparation för att ...
Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper. Precis hur denna kemiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... Till skillnad från DNA, som har de kemiska bokstäverna A, C, T och G, så har budbärar-RNA bokstaven U för uracil i stället för ... De kemiska undersökningarna av olika nukleinsyrepreparat gav alltid samma resultat i form av de fyra typerna av nukleotider i ...
Fysikalisk kemi (utforskandet av kemiska processer med användning av fysikaliska modeller och sammanhang). ... Kemiska substansers nomenklatur är en kritisk del av det kemiska språket. Historiskt namngavs kemiska substanser efter dess ... Biokemi är den del av kemin som studerar kemiska föreningar, kemiska reaktioner och kemiska processer som äger rum inom levande ... Utöver de specifika kemiska egenskaper som används för att särskilja olika kemiska ämnen kan de dessa också existera i olika ...
Olika modeller har skapats och de flesta astronomer är överens om att en supernova typ Ia startar med en dubbelstjärna. Den ena ... Det faktum att en supernova typ Ia alltid exploderar när de är lika stora och med samma kemiska sammansättning gör att de ... Det faktum att en supernova typ Ia alltid exploderar vid samma massa och med samma kemiska innehåll gör att de utstrålar samma ...
Analytiska modeller av en process är generellt sett bättre för att få insikt i kärnan av vad som händer. Numeriska modeller kan ... Astrokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns i rymden, vanligen i molekylmoln, och dess skapelse, samverkan och förstörelse ... Teoretikerna försöker också modifiera modeller för att ta hänsyn till ny data. I de fall de upptäcker en avvikelse försöker man ... Kosmokemi: Läran om de kemiska ämnena som finns inom solsystemet, inkluderande dess ursprung och variationer av mängden hos ...
Inom teoretisk kemi använder man sig av matematiska beskrivningar av naturlagar för att förklara eller förutsäga kemiska ... koppling till teoretisk kemi genom att den inbegriper skapandet av kvantitativa modeller för nätverk av enzymreaktioner i ... Men somliga räknar även in studiet av vanliga bulkegenskaper hos kemiska ämnen, uttryckt i form av enskilda molekyler. ... Det teoretiska studiet av dynamiska system baserade på reaktiva kemiska föreningar och dessas motsvarande ...
Det rör sig då i regel om allmänt accepterade modeller av atomer och relaterade molekyler som approximerar vissa delar av den ... Beräkningskemi är en gren inom kemin som använder datorer som hjälp för att lösa kemiska problem. Den använder resultat från ... Även om resultaten vanligtvis kompletterar information som inhämtats genom kemiska experiment kan den i vissa fall förutsäga ... dittills okända kemiska fenomen. Beräkningskemin är brett utbredd inom molekylär design, skapandet av nya läkemedel och ...
Kemiska föreningar av huvuddelen av grundämnena räknas som oorganiska, men den enorma mängden kolföreningar räknas (med några ... Dessa mätningar och undersökningar har ofta gett nya insikter som har haft betydelse för de teoretiska modeller som funnits. ... Begreppet oorganisk kemi kommer sig av att det ursprungligen syftade på de kemiska föreningar som inte hörde ihop med levande ...
Man kan göra modeller där atmosfären, haven, vegetationen och människans påverkan beror av varandra på ett realistiskt sätt. ... Inom dynamisk meteorologi utgör ett luftpaket atmosfärens minsta element och man ignorerar de molekylära och kemiska aspekterna ... Regionala modeller har också blivit intressanta. Efter lokala vädereffekter såsom översvämningen av Elbe 2002 och den ...
För väte, där atommassan är låg från början, påverkar också skillnaden i massa mellan vanligt och tungt väte de kemiska ... Förenklade modeller av isotoper av väte, neutronerna är svarta på bilden, protonerna röda och elektronerna blå. ... I kärnan finns också för de flesta grundämnen neutroner, vilka påverkar de kemiska egenskaperna i långt mindre grad. Olika ... Tungt vatten har något annorlunda kemiska egenskaper än vanligt vatten och har cirka 10 % större massa per volymenhet. ...
Numeriska modeller av orogena kilar fungerar på samma sätt, men är mer sofistikerade och kan ta hänsyn till erosionsmönster och ... Dessa organismer kan användas för att: Identifiera nya kemiska föreningar och använda dessa upptäckter för att: Förstå hur det ... Dessa modeller bidrar till förståelse om förhållandet mellan erosion och formen hos en bergskedja. Huvudartikel: stratigrafi I ... Dessa mätningar har lett till mycket mer detaljerade modeller av jorden. Geologin i ett område utvecklas allteftersom ...
Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i ... Olika basicitetsmått används utifrån empiriska modeller. De vanligaste måtten inom stålindustrin är: B2=%CaO/%SiO2 B3=(%CaO +% ... Lewis definition innebär att också andra ämnen än protoner kan räknas som syror.) Baser kan ses som den kemiska motsatsen till ... Guillaume-François Rouelle (1703-1770) definierade baser som kemiska föreningar som vid reaktion med syror avger salter. Namnet ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera till cirka 250 gånger dess nuvarande storlek, vilket skulle göra att dess yta ... Genom kemiska reaktioner anses självreplikerande molekyler ha bildats för omkring 4 miljarder år sedan. Ungefär en halv miljard ... Jordens inre är uppdelat i olika lager efter kemiska eller reologiska egenskaper. Det yttersta lagret består av en fast skorpa ... vind och kemiska effekter. Glaciärer, kusterosion, uppbyggnad av korallrev och nedslag av större meteoriter och asteroider från ...
Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen så kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... teoretisk astronomi försöker förklara observationer medan observationer i sin tur används för att bekräfta teoretiska modeller ... Även om gasen sällan reagerar med andra ämnen kan xenon genomgå ett fåtal kemiska reaktioner som exempelvis bildandet av ... Dessutom har mätningar av kemiska koncentrationer avslöjat en stor skillnad mellan mätningar gjorda med två olika metoder. Vad ...
... används i livsmedelsindustrin, oljeindustrin och den kemiska industrin. Koldioxid är lättlöslig i vatten och bildar ...
Enligt den abiogeniska teorin utgörs de fossila bränslena av resultaten av kemiska processer under jordens forntid. ...
Fotografiskt material baserade på kemiska processer[redigera , redigera wikitext]. Glasplåtar, negativ och papperskopior åldras ... Eftersom filmbaserad fotografering har funnits länge har det utvecklats en hel del olika modeller. Några av de vanligaste ...
Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Rent biologiskt sker en stor mängd olika kemiska processer i kroppen[10]. ...
Historiska modeller. 66 · 140-serien · 164 · 200-serien · 700-serien · 850 · 900-serien · 960 · Amazon · C30 · C70 · Duett · ... Helmer MasOlle formgav det klassiska Volvo-emblemet, en ring med pil, den kemiska symbolen för järn. Bakgrunden till emblemet ... Modeller[redigera , redigera wikitext]. Aktuellt modellprogram[redigera , redigera wikitext]. Volvo använder sig av engelska ... Historiska modeller[redigera , redigera wikitext]. *Volvo ÖV 4, (i efterhand kallad "Jakob") (1927) ...
Detta ger ett användbart uttryck för den effektgenerering som kan förväntas av ovannämnda processer vid frånvaro av kemiska ... Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade ...
Kemi - Studiet av grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra ... Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och ...
"modeller" (med betoning på o). Kring 1840 arbetade i Manchesters textilindustri cirka 500 sådana "modeller" ... Begreppet har sitt ursprung i industriell design av kemiska processer. Med den ökande komplexiteten i informationsåldern, har ...
Man kan göra modeller där atmosfären, haven, vegetationen och människans påverkan beror av varandra på ett realistiskt sätt. ... Inom dynamisk meteorologi utgör ett luftpaket atmosfärens minsta element och man ignorerar de molekylära och kemiska aspekterna ... Regionala modeller har också blivit intressanta. Efter lokala vädereffekter såsom översvämningen av Elbe 2002 och den ...
Olika typer av avlagringar och rester av kemiska reaktioner på sedan länge nedbrutna föremål gav också ledtrådar om hur de en ... försökte att fastställa orsakerna till förlisningen genom att utföra praktiska experiment med skalenliga modeller av skeppet ...
... är fördelaktiga för energiutvinning ur materialet på grund av deras fysiska uppbyggnad och kemiska sammansättning.[1] ... Blandningen av kemikalier och utlöst organiskt material som uppstår vid kemiska pappersmassabruk, ofta kallad returlut, avlut ...
Dessa modeller brukar kallas cykliska universa och förespråkas av bland andra Fridman, Gamow och Dicke.[36] Andra forskare ... Små föremål som människor, bilar och asteroider expanderar inte, eftersom de hålls samman av starka kemiska bindningar. Vårt ... Dessa alternativa modeller har idag blivit uteslutna av framförallt observationen och de noggranna mätningarna av den kosmiska ... överensstämmelsen med observationer och experiment accepterat Big Bang framför andra kosmologiska modeller, var det ...
Det kan också förekomma jonbindningar, vätebindningar och andra typer av kemiska bindningar mellan olika delar av molekylen, ... Beroende på vad som studeras kan olika modeller användas. Energin är kvantiserad och molekyler som byter energitillstånd kan ta ...
Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper. Precis hur denna kemiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... DNA (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska ... Till skillnad från DNA, som har de kemiska bokstäverna A, C, T och G, så har budbärar-RNA bokstaven U för uracil i stället för ...
Orbitaler har visat sig vara ett mycket viktigt koncept för att förstå sig på alla grundämnens egenskaper, såväl kemiska som ... inom fysiken och kemin har uppstått som resultat av flera till synes märkliga observationer och matematiska modeller inom ... bidragit starkt till konceptet reaktionsmekanism och förståelsen kring hur valenselektroner faktiskt förflyttas under kemiska ...
Beräkningstoxikologi är en disciplin som utvecklar matematiska och datorbaserade modeller för att bättre förstå och förutsäga ... studien av de negativa effekterna av kemiska, fysiska eller biologiska agenser på levande organismer och miljön, inklusive ... ämnen i både akuta och kroniska modeller.[9] I allmänhet genomförs olika uppsättningar experiment för att bestämma om ett ämne ... med hjälp av datormodeller av kemikalier och proteiner kan struktur-aktivitetsförhållanden fastställas och kemiska strukturer ...
Men mimikryn kan gälla något av de andra sinnena, till exempel kemiska eller akustiska signaler.[5] Ett exempel är nattfjärilar ... Det har visats med såväl datorsimuleringar som rena matematiska modeller[82] och jämförande studier. Det som fortfarande fattas ...
... är ett mycket användbart verktyg inom den kemiska termodynamiken och används bland annat vid analys och beräkningar av kemiska ... Vid analys av olika idealiserade modeller används ofta olika standardiserade former av processer:[22][23] ... Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i ... Kemisk jämvikt innebär att den kemiska sammansättningen i systemet inte förändras med tiden. Mekanisk jämvikt är frånvaro av ...
... ens teoretiska modeller av verkligheten har avlöst varandra. I dag pågår sökandet av en modell som kan sammanfatta alla ... Det vore svårt att beskriva kemiska reaktioner med hjälp av grundläggande fysik, men i princip skulle det vara möjligt. ... Sådana modeller kallas för semiklassiska. Eftersom relativitetsteorierna och kvantmekaniken uppstod samtidigt i början på 1900- ... Detta leder till att delar av modeller kan utvecklas vidare och att även de som flertalet avfärdar, sällan överges totalt. ...
Molnpartiklarna består av antingen salpetersyra (PSC typ I) eller av is (PSC typ II) och utgör grund för den kemiska reaktion ...