Hur modeller och teorier kan förändras över tid. Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang ... Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. Kemi 1 omfattar ... Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner. Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och ... Kemiska bindningar, pH, elektrokemi, termokemi, stökiometri, analytisk kemi och det naturvetenskapliga arbetssättet är några av ...
... utforskandet av kemiska processer med användning av fysikaliska modeller och sammanhang). Analytisk kemi (analys av prover för ... Kemiska substansers nomenklatur är en kritisk del av det kemiska språket. Historiskt namngavs kemiska substanser efter dess ... Biokemi är den del av kemin som studerar kemiska föreningar, kemiska reaktioner och kemiska processer som äger rum inom levande ... Kemiska substanser klassificeras efter deras struktur, skepnad, såväl som deras kemiska sammansättning. De kan analyseras med ...
Teoretisk kemi använder sig av främst hypotetiska modeller för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen, som senare ... Vi vet fortfarande mycket lite om hur dessa kemiska fenomen ger upphov till stjärnor, eller fasta kemiska ämnen. En rad olika ... Fysikalisk kemi använder en del fysik för att förklara och studera kemiska fenomen. Kärnkemi handlar om kemiska aspekter av ... behöver fysikaliska kemister/kemiska fysiker integrera ekosystemmodeller med atmosfäriska modeller som visar vilka processer ...
Uppskattningarna av gränsen beror på de modeller som används och de förmodade kemiska sammansättningarna av kärnan och skalet. ...
Nuvarande kemiska modeller har ingen förklaring till varför röda novor är de enda stjärnorna som visar denna CrO-linje. Detta ... studie, valde Romuald Tylenda et al., som tidigare arbetat med teoretiska modeller för att verifiera att en röd nova kan vara ...
För inomhusinstallation finns modeller i varierande material, till exempel rostfritt stål och plast. För att en installation ... Kemiska separationsmetoder, Oljeutsläpp). ...
Många av dessa egenskaper har studerats med användning av artificiella modeller av de verkliga dubbellagren i naturen, modeller ... Svansarnas kemiska egenskaper påverkar vid vilken temperature fasövergången sker. Sättet som lipiderna placeras i dubbellagret ... Fosfolipider som har vissa typer av huvuden kan ändra dubbellagrets kemiska egenskaper och till exempel fungera som signaler ...
Bland de många modeller som utgår från autokatalytiska mängder kan nämnas Stuart Kauffmans. Givet en mängd M med molekyler kan ... kemiska reaktioner beskrivas som par r = (A, B) av undermängder till M. a 1 + a 2 + . . . + a n → b 1 + b 2 + . . . b m {\ ... Flera modeller som försöker beskriva livets ursprung utgår från principen bakom de autokatalytiska mängderna och beskriver hur ... De flesta av dessa modeller har utarbetats utifrån studier av komplexa system och drar slutsatsen att livet inte uppkommit ...
Vissa nyare modeller har endast en laddning och i stället en kraftigare behållare för bränslet, som fördröjer spridningen tills ... Gasbomb En gasbomb är ett kemiskt vapen avsedd att sprida ut kemiska ämnen i gasform. Detta görs genom en brisad eller öppning ... I dagsläget är gasbomber försedda med dödliga ämnen förbjudna enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen. Tårgas, ...
Giftiga kemiska ämnen (se även miljögifter) eller främmande invaderande arter är ett par exempel på sådana faror. ... Olika matematiska modeller används ofta som hjälpmedel för att beskriva hur exponeringen sker. Utgående från faro- och ... Bestämning av dos-responssamband är en viktig del av farokarakteriseringen när det gäller kemiska ämnen, mikroorganismer och ...
Andra alternativ inkluderar kemiska analysmetoder, attrapper och modeller i olika material, och tekniker som gör det möjligt ...
Han utvecklade modeller där Silléns idéer om jämvikt förenades med förbättrade beskrivningar av kinetiskt begränsade reaktioner ... I sin tidiga karriär influerades han starkt av Lars Gunnar Silléns och Robert Garrels' idéer om hur vattnens kemiska ... vilken i sin tur styrs av faktorer som till exempel pH och vattnets kemiska sammansättning. Stumm är också känd för att ha ...
... är ett mycket användbart verktyg inom den kemiska termodynamiken och används bland annat vid analys och beräkningar av kemiska ... Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i ... Kemisk jämvikt innebär att den kemiska sammansättningen i systemet inte förändras med tiden. Mekanisk jämvikt är frånvaro av ... Vid analys av olika idealiserade modeller används ofta olika standardiserade former av processer: En isobar process sker vid ...
Francis Crick härledde den dubbla spiralstrukturen hos DNA genom att bygga modeller med vägledning av kunskapen om de kemiska ... Gallium upptäcktes 1875 och dess kemiska egenskaper visade sig ungefär samma kemiska egenskaper som Mendelejev förutsagt. Före ... Efter att förbränningens kemiska process hade utretts, var ett av de stora debattämnena bland 1700- och 1800-talets kemister ... Kemiska egenskaper uppstod på grund av elektronstrukturen runt atomen[ifrågasatt uppgift]. Linus Paulings bok The Nature of the ...
Men somliga räknar även in studiet av vanliga bulkegenskaper hos kemiska ämnen, uttryckt i form av enskilda molekyler. ... koppling till teoretisk kemi genom att den inbegriper skapandet av kvantitativa modeller för nätverk av enzymreaktioner i ... Inom teoretisk kemi använder man sig av matematiska beskrivningar av naturlagar för att förklara eller förutsäga kemiska ... har omfånget av tillämpningsområden utökats till kemiska system som är relevanta för andra områden inom kemin och fysiken som ...
Det finns olika modeller, men utan konkreta experimentella resultat förblir de spekulationer. Forskare som exempelvis Jack ... Bland andra möjligheter finns system av kemiska reaktioner som sker inom substrat av lera, eller på ytan av pyritrika stenar. ... En avgörande och fortfarande olöst fråga vad gäller den kemiska evolutionen är uppkomsten av homokiralitet, det vill säga det ... Se även Miceller Åtskilliga modeller avfärdar möjligheten att en "naken gen" ska ha lyckats replikera sig, och ställer istället ...
... en försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och ... Studiet av grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra Biologi - Studier ...
Glukos tas upp från blodet till de celler som är fattiga på glukos och dess kemiska energi används sedan av cellens ... Personer med obehandlad diabetes kan ha nivåer över 30 mmol/l. Nivåerna mäts med blodsockermätare som finns i olika modeller, ...
Denna sidan handlar främst om historiska modeller av atomen. För den moderna synen på atomen, se atomfysik. Atomteorin, eller ... Under 1700-talet utfördes massvis med praktiska experiment om kemiska processer. John Dalton studerade resultaten från dessa ...
Beräkningstoxikologi är en disciplin som utvecklar matematiska och datorbaserade modeller för att bättre förstå och förutsäga ... studien av de negativa effekterna av kemiska, fysiska eller biologiska agenser på levande organismer och miljön, inklusive ... ämnen i både akuta och kroniska modeller. I allmänhet genomförs olika uppsättningar experiment för att bestämma om ett ämne ... med hjälp av datormodeller av kemikalier och proteiner kan struktur-aktivitetsförhållanden fastställas och kemiska strukturer ...
Det internationella astronomiåret 2009 inspirerade till nya modeller i Sweden Solar System, inklusive modeller av Halleys komet ... Modellens yta är också täckt av en rad kemiska symboler för ämnen som är vanliga på planeten. Skådespelaren Jörgen Lantz ... Alla modeller är skalade i storlek och avstånd relativt till Globen; skalan är ungefär 1:20 miljoner. Många av modellerna är ... Även modeller av dvärgplaneterna Ceres (antagligen i någon av Stockholms förorter eller på en ö i Stockholms skärgård), 2002 ...
Endast modeller med variabel stigning på impellerbladen). Effekten av att vätskan vrids är inte alltför allvarlig i en ... Inom den kemiska industrin används de för cirkulation av stora mängder vätska, till exempel i förångare och kristallisatorer. ...
Crutzens, Molinas och Rowlands forskning har klargjort hur ozon bildas och bryts ner genom kemiska processer i atmosfären. De ... Crutzen utförde allehanda programmeringsuppgifter, bland annat för tidiga numeriska modeller för väderprognoser, skrivna i ... Istället för att fortsätta med väderprognosmodeller inriktade han sitt forskningsarbete på mer kemiska frågeställningar i form ...
Man kan göra modeller där atmosfären, haven, vegetationen och människans påverkan beror av varandra på ett realistiskt sätt. ... Inom dynamisk meteorologi utgör ett luftpaket atmosfärens minsta element och man ignorerar de molekylära och kemiska aspekterna ... Regionala modeller har också blivit intressanta. Efter lokala vädereffekter såsom översvämningen av Elbe 2002 och den ... på förenklade matematiska modeller. Först 1958 lyckades den tyske meteorologen Karl-Heinz Hinkelmann genomföra en fungerande ...
Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper. Precis hur denna kemiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... De kemiska undersökningarna av olika nukleinsyrepreparat gav alltid samma resultat i form av de fyra typerna av nukleotider i ... Kemiska skador på DNA kan också uppkomma utan externa störningar. Celler använder mekanismer för DNA-reparation för att ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera ut till omkring 99% av avståndet till jorden idag (1 AU). Samtidigt beräknas dock ... Inom astronomin betraktas alla ämnen tyngre än helium som "metalliska" och den kemiska koncentrationen av dessa ämnen kallas ... kemiska sammansättning och många andra egenskaper. Den totala massan är avgörande för hur stjärnan kommer att utvecklas och ... vilket betyder att den kemiska sammansättningen omvänt kan användas som en indikator för hur sannolikt det är att stjärnan har ...
Vissa nyare modeller har endast en laddning och i stället en kraftigare behållare för bränslet, som fördröjer spridningen tills ... Aerosolbomb är opassande då aerosoler förekommer i annan ammunition (exempelvis kemiska vapen). Vakuumbomb är opassande då ...
Det föreslogs att kromosomernas kemiska struktur på något sätt bestämde dessa ärftliga egenskaper. Precis hur denna kemiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... Till skillnad från DNA, som har de kemiska bokstäverna A, C, T och G, så har budbärar-RNA bokstaven U för uracil i stället för ... De kemiska undersökningarna av olika nukleinsyrepreparat gav alltid samma resultat i form av de fyra typerna av nukleotider i ...
Detta motsade etablerade modeller av valensens natur, eftersom man trodde att alla ädelgaser var helt inerta mot kemisk ... "grundläggande för den vetenskapliga förståelsen av den kemiska bindningen." Bartlett nominerades till Nobelpriset i kemi varje ...
Det rör sig då i regel om allmänt accepterade modeller av atomer och relaterade molekyler som approximerar vissa delar av den ... Beräkningskemi är en gren inom kemin som använder datorer som hjälp för att lösa kemiska problem. Den använder resultat från ... Även om resultaten vanligtvis kompletterar information som inhämtats genom kemiska experiment kan den i vissa fall förutsäga ... dittills okända kemiska fenomen. Beräkningskemin är brett utbredd inom molekylär design, skapandet av nya läkemedel och ...
Flera pekar på att New Public Management-modeller skapar incitament för att öka de monetära intäkterna genom att registrera ... "Myten om den kemiska obalansen - Internationalen". http://www.internationalen.se/2016/05/myten-om-den-kemiska-obalansen/. Läst ...
Emissiviteten hos en yta beror på dess kemiska sammansättning och geometriska struktur. Det är förhållandet mellan ... Dessa emissiviteter fungerar som indataparametrar inom vissa meteorlogiska och klimatologiska modeller. Jordens ytemissioner ( ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera till cirka 250 gånger dess nuvarande storlek, vilket skulle göra att dess yta ... Genom kemiska reaktioner anses självreplikerande molekyler ha bildats för omkring 4 miljarder år sedan. Ungefär en halv miljard ... Jordens inre är uppdelat i olika lager efter kemiska eller reologiska egenskaper. Det yttersta lagret består av en fast skorpa ... vind och kemiska effekter. Glaciärer, kusterosion, uppbyggnad av korallrev och nedslag av större meteoriter och asteroider från ...
Det råder oenighet kring de exakta mekanismerna bakom aktiviteten hos AMP, men tre vanligen förekommande modeller för hur AMP ... På grund av biokompabiliteten, den antimikrobiella aktiviteten, den biologiska nedbrytbarheten och att de har många kemiska ...
Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade ... Detta ger ett användbart uttryck för den effektgenerering som kan förväntas av ovannämnda processer vid frånvaro av kemiska ...
Olika typer av avlagringar och rester av kemiska reaktioner på sedan länge nedbrutna föremål gav också ledtrådar om hur de en ... försökte att fastställa orsakerna till förlisningen genom att utföra praktiska experiment med skalenliga modeller av skeppet ...
Man ville primärt köpa in utländska modeller ifall inhemsk produktion inte skulle vara möjlig. Man kom fram till att man ville ... Stridsvagnar är rejält skyddade mot tung vapenverkan och i övrigt väl skyddade mot atom-stridsmedel, biologiska och kemiska ... Även utländska stridsvagnskonstruktioner köptes inför andra världskriget, specifikt två tjeckoslovakiska modeller sedan ...
El-forest AB har utvecklat två modeller av skotare Elforest B12 och Elforest F15 skotare utrustats med hybridteknik där en ... Senare samma år så meddelande regeringen att man skulle utreda de kemiska preparaten och fram till utredningens förslag skulle ... Då kemisk lövbekämpning var kostade runt 25 procent av vad manuell röjning kostade blev den kemiska lövbekämpningen populär. ... å i Delary i Småland vilket med en liknande anläggning i Värmbol blev landets första kemiska massaindustrier.. Den tidiga ...
Orbitaler har visat sig vara ett mycket viktigt koncept för att förstå sig på alla grundämnens egenskaper, såväl kemiska som ... inom fysiken och kemin har uppstått som resultat av flera till synes märkliga observationer och matematiska modeller inom ... bidragit starkt till konceptet reaktionsmekanism och förståelsen kring hur valenselektroner faktiskt förflyttas under kemiska ...