Den skulle använda tekniker såsom dolda Markov-modeller och genetiska algoritmer, strategier Kurzweil använde framgångsrikt i ...
Hans forskargrupp studerar dynamiska processer i bakterieceller med hjälp av känsliga optiska metoder och kvantitativa modeller ... metoder för att följa enstaka molekylers rörelse i levande celler samt hur transkriptionsfaktorer söker igenom den genetiska ...
Dessutom används matematiska modeller för att försöka förklara många kontroversiella ämnen, såsom religion, politiska system, ... Konceptet med idéer som sprider sig enligt genetiska regler förekommer innan Richard Dawkins bok Den själviska genen. Redan ... startade i och med att Richard Dawkins försökte hitta paralleller till den minsta genetiska enheten som replikerade sig (genen ... den kulturella respektive den biologiska eller genetiska. Med "kulturell" menas i detta sammanhang typ av beteenden, som alltså ...
Av detta skäl används många olika modeller för organismens utveckling för att kasta ljus över apoptosens fysiologi och de ... Celldifferentiering Celldifferentiering är den process som gör att celler blir olika, trots att de har samma genetiska ...
Dessa modeller fungerar inte när man arbetar med många loci där varje har en liten additiv verkan på fenotypen som istället ... Mutationer skapar den genetiska variationen som kan observeras inom populationer och gör evolutionen möjlig. Mutationer kan ... Populationsgenetiska modeller arbetar med ett eller några fåtal loci där den genotypiska skillnaden direkt uttrycks i ... Genflöde ökar ofta den genetiska variationen inom en population men gör samtidigt de populationerna som utbyter gener mer lika ...
Utöver det så har professor Jirström och hennes grupp studerat påverkan av genetiska, antropometriska och livsstilsrelaterade ... detta för att förbättra prognostiska modeller och att förutsäga behandlingssvar i flera stora cancertyper, såsom bröst-, ...
Detta kan uppkomma om genetiska egenskaper som tidigare inte varit aktiva kommer till uttryck hos individen. I en situation där ... år och flertalet bevis liksom modeller har lagts fram. Huvudartikel: Artbildning All artbildning grundar sig i att en barriär ... Detta ger att populationen kommer utsättas för en form av divergent selektion, där genetiska skillnader ackumuleras mellan ...
... utformningen av teoretiska modeller och tolkningen av forskningens resultat. Detta blir tydligt i en historisk överblick, där ... studerar människosläktets särdrag och variation genom att utforska artens utvecklingshistoria och genetiska variation. Modern ...
Andra modeller har även föreslagits, och en signifikant dispyt behandlar g och dess alternativa modeller. ... Biologiska och genetiska korrelat till g[redigera , redigera wikitext]. g har ett stort antal biologiska korrelationer. Starka ... och att korrelationen förmedlas enbart av genetiska faktorer. g har iakttagits hos möss såväl som hos människor. ...
... (förkortning av engelskans deoxyribonucleic acid) eller deoxiribonukleinsyra är det kemiska ämne som bär den genetiska ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... Den genetiska informationen i DNA-molekylen är uppdelad i bitar, gener, som var och en utgör ett recept på, en instruktion för ... Det är denna sekvens av olika kvävebaser längs ryggraden som utgör den genetiska koden, vilken bestämmer ordningen av ...
Översättningen från nukleotider i DNA till aminosyror i proteiner sker enligt den genetiska koden. För varje grupp om tre ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... Det är denna sekvens av olika kvävebaser längs ryggraden som utgör den genetiska koden, vilken bestämmer ordningen av ... Detta är grunden för DNA-molekylens funktion som bärare av den genetiska informationen. Ett högre antal vätebindningar, alltså ...
Den genetiska informationen och generna finns i oerhört långa molekyler som kallas DNA, deoxyribonukleinsyra. DNA är kedjor av ... Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... När genetiker studerar genetiska sjukdomar hos människan använder de ofta stamtavlor för att klargöra nedärvningen av särdrag. ... Vissa virus utgör ett undantag från denna princip - i dessa virus lagras den genetiska informationen i RNA, en molekyl som är ...
Men genetiska studier visar att det finns stora skillnader mellan Säckenrevet och andra rev i nordöstra Skagerrak, vilket ... Där finns kartor och modeller över nationalparken och information. Några av entréerna kan vara bemannade under högsäsong. En ...
Teorierna om neolitiseringen kan delas i två huvudgrupper, externa modeller och interna modeller. De externa gruppen omfattar ... Moderna genetiska studier har dock visat att jordbruket kom med nya invandrande befolkningsgrupper[4] som ca 4000 f Kr spreds ... När väl odlandet hade kommit igång, förändrades de odlade växternas genetiska egenskaper. Detta medförde att de till exempel ...
Teorierna om neolitiseringen kan delas i två huvudgrupper, externa modeller och interna modeller. De externa gruppen omfattar ... Moderna genetiska studier har dock visat att jordbruket kom med nya invandrande befolkningsgrupper som ca 4000 f Kr spreds ... förändrades de odlade växternas genetiska egenskaper. Detta medförde att de till exempel fick högre energiinnehåll. De första ...
PHOTO (ROSE-4) - med syftet att studera solstrålningens effekt på det genetiska materialet i sporer. SUBTIL (ROSE-5) - med ... Biochip - med syftet att undersöka toleransspektrum hos olika biochip modeller mot olika rymdbetingelser, framförallt kosmisk ...
Det finns ett flertal godkända modeller av fällor som motsvarar kraven ur djurskyddssynpunkt. De fällor som ofta föredras är av ... Tidigare placerades minken i släktet Mustela, tillsammans med bland andra iller men genetiska studier indikerar så pass stora ...
Den använder sig av 3D-modeller under konversationsscenerna; valet att gå från 2D till 3D gjordes då 3D-modeller av figurer ... som har skrivit om deras genetiska kod och stoppat deras biologiska åldrande. Hon och Takeshi har sex, och hon blir befruktad. ... och Cyberfront till Xbox 360, med originalets 2D-sprites utbytta mot 3D-modeller; den här förändringen gjordes då 3D-modeller ...
... såsom föreslås i konnektionistiska modeller). Pinker publicerade 2011 boken The Better Angels of Our Nature, i vilken han ... menade att det var osannolikt eftersom minskningen av våldsnivåerna skedde alltför snabbt för att kunna förklaras av genetiska ...
Genetiska studier av det nu levande beståndet bekräftar indelningen i sex underarter.[14] Dessa studier tyder på att den ... än gamla modeller. ... Nyare genetiska studier tyder på att underarten var identisk ... Nyare studier hittade diverse genetiska skillnader mellan underartens olika populationer. Hela beståndet uppskattas till något ... det finns genetiska skillnader mellan dessa populationer men de har samma grundmönster i pälsen och en likadan ...
Forna Egypternas genetiska ursprung[redigera , redigera wikitext]. Enligt den grekiske historikern Herodotos var forna ... Under Mellersta riket blev det vanligt med modeller av vardagsliv tillverkade i trä eller lera som gravgods. Modellerna ... båtar och till och med soldater i skalenliga modeller.[155] ... 3 Forna Egypternas genetiska ursprung. *4 Språk *4.1 Ljud och ...
Vid CDA formulerar man hypoteser och bygger modeller innan man påbörjar insamling och analys av experimentella data, och ... genetiska algoritmer. Programvara[redigera , redigera wikitext]. Vanlig programvara för databrytning är: *R (statistikprogram ... medan andra modeller, exempelvis vikterna i neurala nätverk, är svårtolkade. ...
Genetiska studier indikerar att tuberkulos fanns i Amerika på 100-talet e.Kr. I Sydamerika var de första spåren av tuberkulos ... För att uppmuntra fortsatt vaccinforskning studeras nya modeller för finansiering av vaccinutveckling med priser, ... Olika stammar av M. tuberculosis förekommer i olika geografiska områden så de genetiska skillnaderna kan användas för att spåra ... Sedan dess har specifika genetiska polymorfismer i IL12B sammankopplats med tuberkulossusceptibilitet. Vissa läkemedel, bland ...
Forna Egypternas genetiska ursprungRedigera. Enligt den grekiske historikern Herodotos var forna egyptierna ett folk med mörk ... Under Mellersta riket blev det vanligt med modeller av vardagsliv tillverkade i trä eller lera som gravgods. Modellerna ... båtar och till och med soldater i skalenliga modeller.[155] ...
Nyligen utförda genetiska studier visar att vitbröstad nötväcka är närmast släkt med den ovanliga sydostasiatiska ... hos hanar av arterna vitbröstad respektive rödbröstad nötväcka att utfodra ruvande honor i boet när de visades modeller av en ...
Teoretisk kemi använder sig av främst hypotetiska modeller för att förklara eller förutsäga kemiska fenomen, som senare ... Kan vi skräddarsy läkemedel för individers genetiska uppsättning för att få ut bästa effekt? Kan vi skapa psykofarmaka utan ... Detta fenomen verkar motsäga flera termokemiska modeller. Ännu finns ingen tillfredsställande förklaring, och det är möjligt ... Om det bekräftas skulle det kräva en revidering av nuvarande kärntekniska modeller. Beräkningar indikerar att det hypotetiska ...
Samtida genetiska studier visar att den basala fågelgruppen Neornithes delades upp i de två utvecklingslinjerna Paleognathae, ... Olika modeller av Dammvippor av strutsfjäder från 1904.. Numera räknas strutsens skinn som den viktigaste produkten. Skinnet är ...
Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller över mänskliga sjukdomar och ...
Biologisk determinism är tanken att allt beteende, alla trosuppfattningar och alla viljeattityder bestäms av ens genetiska arv ... Cellautomater och de generativa vetenskaperna ställer upp modeller som emergerar sociala beteende-processer enligt denna tanke ... är studiet av dessa värdefullt i utvecklandet av modeller som visar på hur hjärnan kan konstruera upplevelser av fri vilja. ...
Nyligen utförda genetiska studier visar att vitbröstad nötväcka är närmast släkt med den ovanliga sydostasiatiska ... hos hanar av arterna vitbröstad respektive rödbröstad nötväcka att utfodra ruvande honor i boet när de visades modeller av en ...
Dessa modeller fungerar inte när man arbetar med många loci där varje har en liten additiv verkan på fenotypen som istället ... Mutationer skapar den genetiska variationen som kan observeras inom populationer och gör evolutionen möjlig. Mutationer kan ... Populationsgenetiska modeller arbetar med ett eller några fåtal loci där den genotypiska skillnaden direkt uttrycks i ... Genflöde ökar ofta den genetiska variationen inom en population men gör samtidigt de populationerna som utbyter gener mer lika ...
Flera genetiska studier visar på motsägande resultat vad gäller Salpornis placering, medan en studie från 2017 placerar dem ... I undersökningen mättes villigheten hos hanar av två arter att utfodra ruvande honor i boet när de visades modeller av en ...