Biokemin studerar molekyler och dess reaktioner i biologiska system. Med hjälp av termodynamiken går det att säga om en ... Beroende på vad som studeras kan olika modeller användas. Energin är kvantiserad och molekyler som byter energitillstånd kan ta ...
Dessa modeller försöker vanligen efterlikna samhällsvetenskapliga, sociala eller biologiska skeenden. Modellens grundtankar, ... Med agentbaserad modellering försöker man således skapa bottom-up-modeller av komplexa system. ...
... är typiska för biologiska celler från dessa ämnen. Det finns olika modeller, men utan konkreta experimentella resultat förblir ... Åtskilliga modeller avfärdar möjligheten att en "naken gen" ska ha lyckats replikera sig, och ställer istället upp som postulat ... Proteiner är avsevärt mer effektiva katalysatorer än ribozymer, och därför blev protein den dominerande biologiska polymeren ... finns Günter Wächtershäusers teori om järnsvavel-världen och Christian de Duves modeller, som utgick från egenskaper hos ...
En berömd sådan är Belvederetorson (Torso di Belvedere). Torsor förekommer även inom medicinen som biologiska modeller på vilka ...
... som används i olika biologiska modeller. ...
Många av dessa egenskaper har studerats med användning av artificiella modeller av de verkliga dubbellagren i naturen, modeller ... De biologiska dubbellagren består vanligtvis och framför allt av amfifila fosfolipider, som har ett "huvud" som utgörs av ... Förutom fosfolipiderna innehåller de biologiska membranen vanligtvis också molekyler av flera andra typer. Ett särskilt viktigt ...
... liknande CAD-modeller) från två-dimensionella bilddata, automatisk igenkänning av två- eller tre-dimensionella objekt i bilder ... samt halvautomatisk anpassning och uppbyggande av biologiska organmodeller för exempelvis strålbehandling. Ämnet datorseende är ... rörelseekvationer och informationsinnehåll jämte statistiska modeller för inlärning och beslutsfattande samt effektiva ...
En modellorganism är en icke mänsklig art som studeras ingående för att förstå speciella biologiska fenomen, med en förväntan ... Modellorganismer är in vivo-modeller och används i stor utsträckning för att undersöka mänskliga sjukdomar, när experiment på ...
En viktig roll matematik har i vetenskap är rollen den spelar i att uttrycka vetenskapliga modeller. Observerandet och ... psykologin ur biologin samt ur människans biologiska och kulturella utveckling, sociologin ur psykologin, och så vidare. ... Inom praktikerkunskap arbetar man i högre grad med fallstudier och mer verklighetsnära modeller, medan man inom vetenskap ofta ... Naturvetare försöker formulera enkla lagar, samband och modeller med stor förklaringskraft, och har allt sedan antikens ...
... kan å andra sidan sättas i relation till det biologiska könet. Så kan det talas om en maskulin (eller feminin) ... Den teoretiska inriktningen tog till sig feministiska modeller för sina studier, såsom teorier kring den sociala konstruktionen ... Claude Lévi-Strauss har också anfört att en del egenskaper som förts samman i samma klasser uttrycker biologiska förhållanden, ...
Det har alltså inte att göra med "hemliga biologiska behov" som utförs. På landsbygden var avträdet ofta sammanbyggt med ... I till exempel Rättviks museum finns modeller från medeltida gårdar där utedasset låg i direkt anslutning till svinstian. På ...
Det finns också öppna samlingar av 3D-modeller speciellt avsedda för att skrivas ut. Genom möjligheten att med liten insats ... På experimentstadium tiilverkas idag biologiska strukturer, genom att dels bygga en "klätterställning" av bakterieodlad ... CAD-data, datortomografi eller andra 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, additive manufacturing, rapid ...
... är tillämpning av statistik på det biologiska området. Kunskap i biostatistik är viktigt vid planering, ... MANCOVA Hierarkiska Modeller (Flernivåanalyser), HLM, HGLM Multvariata Data Analys Metoder, FA, PCA Multvariata Data Analys ...
empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller och lagar) och ... psykologin ur biologin samt ur människans biologiska och kulturella utveckling, sociologin ur psykologin, och så vidare. ... En viktig roll matematik har i vetenskap är rollen den spelar i att uttrycka vetenskapliga modeller. Observerandet och ... Inom praktikerkunskap arbetar man i högre grad med fallstudier och mer verklighetsnära modeller, medan man inom vetenskap ofta ...
Det är möjligt att spekulera om de underliggande biologiska orsakerna till dessa slags tabun men för socialvetenskapen är det ... utformningen av teoretiska modeller och tolkningen av forskningens resultat. Detta blir tydligt i en historisk överblick, där ... med tonvikt på studier av mänskliga gruppers biologiska anpassning till den fysiska miljön. En specialgren av den fysiska ...
I dessa dioramor lägger man ner mycket tid på det visuella, med detaljerad terräng och välmålade modeller med mycket detaljer, ... Gustaf Kolthoff har även skapat biologiska museer i Åbo (1907), Uppsala (1910) och Södertälje (1913). Senare har metoden ... Som diorama anordnas ofta biologiska grupper i museer. Det var konservatorn, jägaren och amatörzoologen Gustaf Kolthoff som ... som istället för att måla enstaka modeller eller figurer arrangerar dessa i en diorama; det kan vara två fantasyhjältar som ...
Idag används fyra modeller för att förklara hur arter bildas på naturlig väg: allopatri, sympatri, peripatri och parapatri. ... Det mest använda är det så kallade biologiska artbildningskonceptet (engelska: biological species concept, BSC). Detta innebär ...
Ett manifest förbjuder dessutom att modeller är under 16 år, eftersom det anses sända ut "fel signaler" till unga flickor. 26 ... Angelina Jolies och Brad Pitts första biologiska barn. 6 september - Prins Hisahito av Akishino, son till prins Akishino och ... överenskommelse som ska hindra alltför smala modeller från att gå ut på catwalken. Modellerna skall i fortsättningen tvingas ...
Detta har gjorts enligt honom genom primärt två modeller, den historicistiska och den naturalistiska. Den naturalistiska ... det vill säga forskning kring möjligheten att rasförädla olika folkgrupper med hjälp av biologiska såväl som sociokulturella ... bedrev studier av olika släkters och befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter och kartlade det biologiska ...
Dessutom används matematiska modeller för att försöka förklara många kontroversiella ämnen, såsom religion, politiska system, ... Mem har evolutionen och det naturliga urvalet som grund på samma sätt som Darwins teorier om den biologiska evolutionen, med ... Memetiker använder ofta den existerande biologiska term-floran för att skapa nya memetik-termer, genom att sätta mem- istället ... den kulturella respektive den biologiska eller genetiska. Med "kulturell" menas i detta sammanhang typ av beteenden, som alltså ...
Ett artificiellt neuronnät består av sammankopplade modeller av neuroner. Neuronnät tränas till önskad funktion. Det innebär ... är ett samlingsnamn på ett antal självlärande algoritmer som försöker efterlikna funktionen i biologiska neuronnät. Algoritmer ...
Så medan detet bidrar med de biologiska behoven och drifterna är det överjaget som bidrar med de sociala. Något förenklat ... Psyket kan enligt Freud förstås utifrån två teorier/modeller, Den Topografiska, Den Dynamiska, som också kallas "den andra ... Detet utgörs av neurala representationer av grundläggande biologiska behov, som hunger, törst, överlevnadsdriften och ... medan den biologiska verkligheten representeras av detet. Freud ansåg alltså att allt mänskligt beteende motiveras genom ...
Inre modeller är en sorts bild man har om någon viss sak, exempelvis att salmiak smakar illa. Dessa inre modeller kan dock ... Etnicitet däremot har att göra med gensammansättning och de biologiska föräldrars härkomst. Etnicitet är något fast som inte ... Dessa stimuli varseblir honom eller henne, och tack vare varseblivningen bildar han eller hon egna inre modeller. ...
Biologiska och genetiska korrelat till g[redigera , redigera wikitext]. g har ett stort antal biologiska korrelationer. Starka ... Andra modeller har även föreslagits, och en signifikant dispyt behandlar g och dess alternativa modeller. ... På grund av ECTs anspråkslöshet tillhandahåller dessa en länk mellan klassisk IQ-testning och biologiska forskningar som fMRI- ...
Funktionalistiska och strukturalistiska modeller ansågs vara alltför klumpiga och otillräckliga för att förklara de ... Kvinnan förknippas med naturen på grund av sina biologiska funktioner, till exempel menstruation och barnafödande, medan mannen ...
... och de biologiska och kemiska används betydligt oftare. Av de biologiska jäsmedlen är jäst vanligast. Om man bakar med ... I olika modeller snurrar bunken med en ej snurrande visp eller en snurrande visp med en stillastående bunke. Om man blandar ... biologiska jäsmedel (jäst och bakterier) och kemiska jäsmedel (bakpulver och bikarbonat). Fysiska jäsmedel är relativt ovanliga ...
Teoretiska modeller används för att förutsäga hur ett hur olika sorters strålning växelverkar i materia av olika sammansättning ... ämnen sprids i vår miljö och vilka effekter strålningen från dem har på de biologiska systemen i naturen och på människor. Den ... är ett vetenskapsområde inom fysiken där man studerar olika former av strålning och dess biologiska effekter. Området ...
"Umeå universitet väntar med spänning på biologiska prover från rymden - Umeå universitet". www.teknat.umu.se. 9 juni 2016. ... Biochip - med syftet att undersöka toleransspektrum hos olika biochip modeller mot olika rymdbetingelser, framförallt kosmisk ... EXPOSE utvecklades av den europeiska rymdorganisationen ESA för att möjliggöra fortlöpande analyser av kemiska och biologiska ... såsom biologiska pigment och cellulära komponenter, mot olika rymdbetingelser. Resultaten från dessa kommer att bilda ett ...
Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller av mänskliga sjukdomar och för ... Det är nämligen generna som indirekt bestämmer organismens biologiska egenskaper. Till exempel bestämmer en växts gener om den ...
Utbildningsformen fastställs med olika nivåer och modeller beroende på mål och syfte med utbildningen. Den lägger grunden för ... I området finns den största biologiska mångfalden liksom de största områdena med odlingsbar mark i Bolivia. ... är Bolivia ett av de 17 länder i världen som har den största biologiska mångfalden. ...
Vissa argumenterar för att det inte finns några biologiska skillnader mellan könen utöver de rent anatomiska, eller att de är ... i statistiska modeller så ger inte statistiken svar på om det oförklarade lönegapet beror på lönediskriminering eller på ... och yrkesval enbart beror på kulturella faktorer eller också på biologiska skillnader, är föremål för debatt bland sociologer, ...
The Carver som han kallas, attackerar och vanställer modeller genom att skära upp mungiporna så att munnen ser ut att ha ett ... Med tiden får han veta att Christian är han biologiska pappa, inte Sean, vilket får Matt att bli allt mer trotsig. ... antastad av sina fosterföräldrar som barn eller det faktum att han blev till då hans biologiska pappa våldtog hans biologiska ...
Sexualiteten formas av biologiska och psykologiska, men även samhälleliga och kulturella faktorer. Därför är den miljö som ... Sexualiseringen har också noterats i modeindustrins reklam, som låter allt yngre modeller presentera kläder för vuxna, vilket ...
Biologiska aspekterRedigera. Kärlek kan delas in i tre stadier: attraktion, förälskelse samt kärlek[10]. ... Inom psykologin anses kärlek som ett socialt fenomen och det finns olika modeller som beskriver kärlek. Det finns flera olika ... Den biologiska förklaringen är att symmetri visar på att en individ klarar av psykiska och fysiska påfrestningar och därmed har ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera till cirka 250 gånger dess nuvarande storlek, vilket skulle göra att dess yta ... Sedan dess har jordens biosfär markant förändrat atmosfären och andra icke biologiska förhållanden, vilket till exempel ...
Psyket kan enligt Freud förstås utifrån två teorier/modeller, den Topografiska och den Dynamiska (som också kallas "den andra ... Så medan detet bidrar med de biologiska behoven och drifterna är det överjaget som bidrar med de sociala. ... Detet utgörs av neurala representationer av grundläggande biologiska behov, som hunger, törst, överlevnadsdriften och ... medan den biologiska verkligheten representeras av detet. ...
Skådespelare, dansare och modellerRedigera. Senast granskade: 5 december 2017 kl. 18.43 (CET). Senast synkroniserade med meta: ... Biologiska processerRedigera. Senast granskade: 17 september 2019 Senast synkroniserade med meta: 17 september 2019 ...
Distinktionen mellan absorberad dos (Gy) och effektiv dos (Sv) är baserad på de biologiska effekter av strålningen i fråga och ... Eftersom absorptionen av strålning förändrar strålfältet blir det svårt att formulera modeller som lämpar sig för direkta ... För olika sorters strålning kan den absorberade dosen (mätt i Gy) ha väldigt olika biologiska konsekvenser. Därför har en ... Strålningsdos refererar till mängden energi deponer i materia och/eller biologiska effekter av strålning och ska därför inte ...
Trots att skeppet till stor del brutits ned av erosion och biologiska angrepp har de kvarvarande delarna ett ovärderligt ... försökte att fastställa orsakerna till förlisningen genom att utföra praktiska experiment med skalenliga modeller av skeppet ...
Representation (estetik och ideologi, modeller, stilar) En undersökning gjord av psykologen David Halpern med en grupp ... till exempel geologiska formationer eller strukturen i biologiska celler, eller den uttryckligen planerade arkitekturen av ...
I till exempel Rättviks museum finns modeller från medeltida gårdar där utedasset låg i direkt anslutning till svinstian. På ... Det har alltså inte att göra med "hemliga biologiska behov" som utförs.[2] ...
Väte och syre, i formen av vatten, bildar ett lösningsmedel för livet i vilket de biologiska processerna kan äga rum och i ... Gaiahypotesen, en klass av vetenskapliga modeller av geo-biosfären som först togs fram av James Lovelock 1975, argumenterar att ... vara mycket skadliga för liv eftersom det inte bara skulle förstör komplexa molekyler som möjligen kan bilda biologiska ...
Dessutom måste man undvika att försämra den biologiska mångfalden eller hota urskogar Många frågor och detaljer återstår dock ...
US Bureau of Labor Statistics (BLS) konstaterar att jobb för biologiska forskare, som i allmänhet inkluderar toxikologer, ... Beräkningstoxikologi är en disciplin som utvecklar matematiska och datorbaserade modeller för att bättre förstå och förutsäga ... ämnen i både akuta och kroniska modeller.[9] I allmänhet genomförs olika uppsättningar experiment för att bestämma om ett ämne ... fysiska eller biologiska agenser på levande organismer och miljön, inklusive förebyggande och förbättring av sådana effekter.[ ...
Vid analys av olika idealiserade modeller används ofta olika standardiserade former av processer:[22][23] ... Med hjälp av termodynamisk analys kan man förstå molekylära mekanismer hos en lång rad biologiska funktioner som enzymatisk ... Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i ... Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade ...
Men efterföljare till Jung har skapat modeller för att beskriva den jungianska psykologin, som exemplifieras här intill. ... Här kunde erfarenheten av biologiska och andliga fakta samlas på ett gemensamt fält ...". ...