Beroende på vad som studeras kan olika modeller användas. Energin är kvantiserad och molekyler som byter energitillstånd kan ta ... Biokemin studerar molekyler och dess reaktioner i biologiska system. Med hjälp av termodynamiken går det att säga om en ...
Dessa modeller försöker vanligen efterlikna samhällsvetenskapliga, sociala eller biologiska skeenden. Modellens grundtankar, ... Med agentbaserad modellering försöker man således skapa bottom-up-modeller av komplexa system. ...
... är typiska för biologiska celler från dessa ämnen. Det finns olika modeller, men utan konkreta experimentella resultat förblir ... Se även Miceller Åtskilliga modeller avfärdar möjligheten att en "naken gen" ska ha lyckats replikera sig, och ställer istället ... Proteiner är avsevärt mer effektiva katalysatorer än ribozymer, och därför blev protein den dominerande biologiska polymeren ... Uppkomsten av biologiska monomerer Uppkomsten av polymerer Evolution av molekyler till celler Bernal menade att den ...
En berömd sådan är Belvederetorson (Torso di Belvedere). Torsor förekommer även inom medicinen som biologiska modeller på vilka ...
Ronquist invaldes 2007 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien i klassen för biologiska vetenskaper. ^ Ronquist, Fredrik ( ... programmen används för att tillämpa bayesisk interferens i analyser av olika sorters fylogenetiska och evolutionära modeller. ...
Hans modell för individuell tillväxt, som publicerades 1934, finns i flera varianter, som används i olika biologiska modeller. ...
Många av dessa egenskaper har studerats med användning av artificiella modeller av de verkliga dubbellagren i naturen, modeller ... De biologiska dubbellagren består vanligtvis och framför allt av amfifila fosfolipider, som har ett "huvud" som utgörs av ... Förutom fosfolipiderna innehåller de biologiska membranen vanligtvis också molekyler av flera andra typer. Ett särskilt viktigt ...
En modellorganism är en icke mänsklig art som studeras ingående för att förstå speciella biologiska fenomen, med en förväntan ... Modellorganismer är in vivo-modeller och används i stor utsträckning för att undersöka mänskliga sjukdomar, när experiment på ...
En viktig roll matematik har i vetenskap är rollen den spelar i att uttrycka vetenskapliga modeller. Observerandet och ... psykologin ur biologin samt ur människans biologiska och kulturella utveckling, sociologin ur psykologin, och så vidare. ... Inom praktikerkunskap arbetar man i högre grad med fallstudier och mer verklighetsnära modeller, medan man inom vetenskap ofta ... Naturvetare försöker formulera enkla lagar, samband och modeller med stor förklaringskraft, och har allt sedan antikens ...
Analys av vissa modeller av djurungars tiggande visar också att både tiggande på ett sätt som försämrar funktionsförmågan och ... Ett riskfyllt beteende eller en klumpig fjäderdräkt som sänker den biologiska konditionen kan imponera på det motsatta könet ... Spelteoretiska modeller har demonstrerat att det finns en evolutionärt stabil strategi bakom funktionsförsämrande beteenden som ... Ett motexempel är att modeller där hotfulla signaler visas upp utan att det försämrar funktionsförmågan kan vara evolutionärt ...
Det finns också öppna samlingar av 3D-modeller speciellt avsedda för att skrivas ut. Genom möjligheten att med liten insats ... På experimentstadium tiilverkas idag biologiska strukturer, genom att dels bygga en "klätterställning" av bakterieodlad ... CAD-data, datortomografi eller andra 3D-modeller. Vanliga engelska benämningar är 3D printing, additive manufacturing, rapid ...
Bohreffekten Hematologi Myoglobin Interaktiva modeller av hemoglobin Hemoglobin i proteindatabas Sjukvårdsupplysningen - ... Biologiska pigment). ...
... liknande CAD-modeller) från två-dimensionella bilddata, automatisk igenkänning av två- eller tre-dimensionella objekt i bilder ... samt halvautomatisk anpassning och uppbyggande av biologiska organmodeller för exempelvis strålbehandling. Ämnet datorseende är ... rörelseekvationer och informationsinnehåll jämte statistiska modeller för inlärning och beslutsfattande samt effektiva ...
US Bureau of Labor Statistics (BLS) konstaterar att jobb för biologiska forskare, som i allmänhet inkluderar toxikologer, ... Beräkningstoxikologi är en disciplin som utvecklar matematiska och datorbaserade modeller för att bättre förstå och förutsäga ... fysiska eller biologiska agenser på levande organismer och miljön, inklusive förebyggande och förbättring av sådana effekter. ... ämnen i både akuta och kroniska modeller. I allmänhet genomförs olika uppsättningar experiment för att bestämma om ett ämne ...
Det är möjligt att spekulera om de underliggande biologiska orsakerna till dessa slags tabun men för socialvetenskapen är det ... utformningen av teoretiska modeller och tolkningen av forskningens resultat. Detta blir tydligt i en historisk överblick, där ... med tonvikt på studier av mänskliga gruppers biologiska anpassning till den fysiska miljön. En specialgren av den fysiska ...
I dessa dioramor lägger man ner mycket tid på det visuella, med detaljerad terräng och välmålade modeller med mycket detaljer, ... Gustaf Kolthoff har även skapat biologiska museer i Åbo (1907), Uppsala (1910) och Södertälje (1913). Senare har metoden ... Som diorama anordnas ofta biologiska grupper i museer. Det var konservatorn, jägaren och amatörzoologen Gustaf Kolthoff som ... som istället för att måla enstaka modeller eller figurer arrangerar dessa i en diorama; det kan vara två fantasyhjältar som ...
... kan å andra sidan sättas i relation till det biologiska könet. Så kan det talas om en maskulin (eller feminin) ... Den teoretiska inriktningen tog till sig feministiska modeller för sina studier, såsom teorier kring den sociala konstruktionen ... Claude Lévi-Strauss har också anfört att en del egenskaper som förts samman i samma klasser uttrycker biologiska förhållanden, ...
Idag används fyra modeller för att förklara hur arter bildas på naturlig väg: allopatri, sympatri, peripatri och parapatri. ... Det mest använda är det så kallade biologiska artbildningskonceptet (engelska: biological species concept, BSC). Detta innebär ...
Staterna i Europa har byggt sina respektive rasregelsystem genom primärt två modeller, den historicistiska och den ... överlägsenhet genom att få konstruerade rasskillnader att låta naturliga eller biologiska. Detta görs via rasbiologiska ...
Det har alltså inte att göra med "hemliga biologiska behov" som utförs. På landsbygden var avträdet ofta sammanbyggt med ... I till exempel Rättviks museum finns modeller från medeltida gårdar där utedasset låg i direkt anslutning till svinstian. På ...
... är tillämpning av statistik på det biologiska området. Kunskap i biostatistik är viktigt vid planering, ... MANCOVA Hierarkiska Modeller (Flernivåanalyser), HLM, HGLM Multvariata Data Analys Metoder, FA, PCA Multvariata Data Analys ...
Man upprättade inventarielistor över verktyg, material och modeller. Hyran fastställdes för gjuteriets lokaler, som fortfarande ... s staty av Charles Friberg utanför Biologiska museet i Stockholm (1909). Morgonbad av Anders Zorn, vid Zorngården i Mora (1909 ...
Modeller som används inom Sveriges vattenförvaltningsarbete är Kustzonsmodellen och S-HYPE vilka båda förvaltas av SMHI. ... De biologiska kvalitetsfaktorerna är viktigast, varför de bedöms först. Kraftigt modifierade vatten (vanligtvis påverkade av ... I detta fall är kraven på de biologiska kvalitetsfaktorerna något lägre, medan de kemiska kvalitetsfaktorerna bedöms lika hårt ... Klassningen bedöms med följande kvalitetsfaktorer: Biologiska kvalitetsfaktorer Bottenfauna Makroalger Makrofyter Kiselalger ...
Detta har gjorts enligt honom genom primärt två modeller, den historicistiska och den naturalistiska. Den naturalistiska ... det vill säga forskning kring möjligheten att rasförädla olika folkgrupper med hjälp av biologiska såväl som sociokulturella ... bedrev studier av olika släkters och befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter och kartlade det biologiska ...
Teoretiska modeller används för att förutsäga hur ett hur olika sorters strålning växelverkar i materia av olika sammansättning ... ämnen sprids i vår miljö och vilka effekter strålningen från dem har på de biologiska systemen i naturen och på människor. Den ... är ett vetenskapsområde inom fysiken där man studerar olika former av strålning och dess biologiska effekter. Området ...
Funktionalistiska och strukturalistiska modeller ansågs vara alltför klumpiga och otillräckliga för att förklara de ... Kvinnan förknippas med naturen på grund av sina biologiska funktioner, till exempel menstruation och barnafödande, medan mannen ...
... och de biologiska och kemiska används betydligt oftare. Av de biologiska jäsmedlen är jäst vanligast. Om man bakar med ... I olika modeller snurrar bunken med en ej snurrande visp eller en snurrande visp med en stillastående bunke. Om man blandar ... biologiska jäsmedel (jäst och bakterier) och kemiska jäsmedel (bakpulver och bikarbonat). Fysiska jäsmedel är relativt ovanliga ...
Dessutom används matematiska modeller för att försöka förklara många kontroversiella ämnen, såsom religion, politiska system, ... Mem har evolutionen och det naturliga urvalet som grund på samma sätt som Darwins teorier om den biologiska evolutionen, med ... Memetiker använder ofta den existerande biologiska term-floran för att skapa nya memetik-termer, genom att sätta mem- istället ... den kulturella respektive den biologiska eller genetiska. Med "kulturell" menas i detta sammanhang typ av beteenden, som alltså ...
"Umeå universitet väntar med spänning på biologiska prover från rymden - Umeå universitet". www.teknat.umu.se. 9 juni 2016. ... Biochip - med syftet att undersöka toleransspektrum hos olika biochip modeller mot olika rymdbetingelser, framförallt kosmisk ... EXPOSE utvecklades av den europeiska rymdorganisationen ESA för att möjliggöra fortlöpande analyser av kemiska och biologiska ... såsom biologiska pigment och cellulära komponenter, mot olika rymdbetingelser. Resultaten från dessa kommer att bilda ett ...
Detta biologiska perspektiv skulle även senare tas upp hos författare som Karel I van Mander och Joachim von Sandrart. Vid 1700 ... som forskare som istället letat efter modeller inom en övergripande teckenteori. I Sverige gjordes ett inledande försök till ...
Den använder sig av 3D-modeller under konversationsscenerna; valet att gå från 2D till 3D gjordes då 3D-modeller av figurer ... som har skrivit om deras genetiska kod och stoppat deras biologiska åldrande. Hon och Takeshi har sex, och hon blir befruktad. ... och Cyberfront till Xbox 360, med originalets 2D-sprites utbytta mot 3D-modeller; den här förändringen gjordes då 3D-modeller ...
Väte och syre, i formen av vatten, bildar ett lösningsmedel för livet i vilket de biologiska processerna kan äga rum och i ... Gaiahypotesen, en klass av vetenskapliga modeller av geo-biosfären som först togs fram av James Lovelock 1975, argumenterar att ... vara mycket skadliga för liv eftersom det inte bara skulle förstör komplexa molekyler som möjligen kan bilda biologiska ...
... i statistiska modeller så ger inte statistiken svar på om det oförklarade lönegapet beror på lönediskriminering eller på ... och yrkesval enbart beror på kulturella faktorer eller också på biologiska skillnader, är föremål för debatt bland sociologer, ...
Sexualiteten formas av biologiska och psykologiska, men även samhälleliga och kulturella faktorer. Därför är den miljö som ... Sexualiseringen har också noterats i modeindustrins reklam, som låter allt yngre modeller presentera kläder för vuxna, vilket ...
Andra alternativ inkluderar kemiska analysmetoder, attrapper och modeller i olika material, och tekniker som gör det möjligt ... i utbildningssyfte såväl som vid diagnos av sjukdomar och tillverkning av biologiska produkter. Definitionen av djurförsök ...
De flesta modeller fokuserar på perioden fram till år 2100, men på grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens ... Mer koldioxid och surare hav påverkar centrala biologiska processer som fotosyntes, respiration, syra-basreglering och ...
Modeller förutspår att solen kommer expandera till cirka 250 gånger dess nuvarande storlek, vilket skulle göra att dess yta ... Sedan dess har jordens biosfär markant förändrat atmosfären och andra icke biologiska förhållanden, vilket till exempel ...
Det är nämligen generna som indirekt bestämmer organismens biologiska egenskaper. Till exempel bestämmer en växts gener om den ... Transgena organismer har fått stor användning inom biomedicinsk forskning för att skapa modeller av mänskliga sjukdomar och för ...
Det råder oenighet kring de exakta mekanismerna bakom aktiviteten hos AMP, men tre vanligen förekommande modeller för hur AMP ... Genom ökad kunskap om resistensmekanismerna och den biologiska, biomedicinska betydelsen av AMP kan det bli möjligt att ... På grund av biokompabiliteten, den antimikrobiella aktiviteten, den biologiska nedbrytbarheten och att de har många kemiska ... är ofta ostrukturerade i vattenlösning men antar en amfipatisk helixstruktur i kontakt med biologiska membran. Tack vare deras ...
Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan de efterliknas med modeller av system i ... Med hjälp av termodynamisk analys kan man förstå molekylära mekanismer hos en lång rad biologiska funktioner som enzymatisk ... Vid analys av olika idealiserade modeller används ofta olika standardiserade former av processer: En isobar process sker vid ... Många beräkningar och ekvationer inom termodynamiken bygger på förenklade modeller av perfekt slutna, öppna eller isolerade ...
Crick och Watson försökte konstruera rimliga modeller utgående från kända fakta, men antalet möjligheter var fortfarande många ... samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att ...
Distinktionen mellan absorberad dos (Gy) och effektiv dos (Sv) är baserad på de biologiska effekter av strålningen i fråga och ... Eftersom absorptionen av strålning förändrar strålfältet blir det svårt att formulera modeller som lämpar sig för direkta ... För olika sorters strålning kan den absorberade dosen (mätt i Gy) ha väldigt olika biologiska konsekvenser. Därför har en ... Strålningsdos refererar till mängden energi deponer i materia och/eller biologiska effekter av strålning och ska därför inte ...
Analytiska modeller av en process är generellt sett bättre för att få insikt i kärnan av vad som händer. Numeriska modeller kan ... Till dessa hör: Astrobiologi: Läran om uppkomsten och utvecklingen av biologiska system i universum. Arkeoastronomi: Läran om ... Teoretikerna försöker också modifiera modeller för att ta hänsyn till ny data. I de fall de upptäcker en avvikelse försöker man ... Den teoretiska astronomin har sina egna verktyg som används i forskningen, bland annat analytiska modeller och numeriska ...
Trots att skeppet till stor del brutits ned av erosion och biologiska angrepp har de kvarvarande delarna ett ovärderligt ... försökte att fastställa orsakerna till förlisningen genom att utföra praktiska experiment med skalenliga modeller av skeppet ...
I området finns den största biologiska mångfalden liksom de största områdena med odlingsbar mark i Bolivia. Lägsta punkt är ... Utbildningsformen fastställs med olika nivåer och modeller beroende på mål och syfte med utbildningen. Den lägger grunden för ... är Bolivia ett av de 17 länder i världen som har den största biologiska mångfalden. Huvudartiklar: Bolivias historia och ...