Mikrotubuli är polymerer av tubulin och bygger upp cellskelettet som ger cellen stöd och form. Mikrotubuli betyder "små rör" ... Mikrotubuli är grönt på bilden. De är viktiga komponenter i kärnspolen som under celldelningen delar upp kromosomerna (som är ...
Mikrotubuli 9. Mitokondrie 10. Glatta endoplasmatiska nätverket 11. Axonkägla 12. Cellkärna (Schwanncell) 13. Synaps ( ...
När kärnspolen byggs upp under tidig metafas fäster sig ändpunkterna på en del av mikrotubuli vid kinetokorerna som finns ... Kärnspolen består av en bunt mikrotubuli som är samlade i ändpunkterna men ganska vitt åtskilda i mitten. ...
De är tunnare än både mikrotubuli och intermediära trådar. De består av proteinet aktin. Tråden bildas av aktinmolekyler vilka ...
... en reglerar cytoskelettet, framförallt mikrotubuli under en pågående celldelning. Centrosomen upptäcktes 1888 av ...
Deras tjocklek, cirka 10 nm, ligger mellan aktintrådar och mikrotubuli. De förstärker cellen och gör den tåligare mot mekaniska ... än vad aktintrådar och mikrotubuli gör. Intermediärfilament bildar kopplingar mellan cellerna och förhindrar på så sätt att ...
Samtidigt förlängs de mikrotubuli som inte bundit till någon kromosom och skjuter på så sätt de två centrosomerna ifrån ... Två centrosomer har bildats och skjuts ifrån varandra med hjälp av sina laddade mikrotubuli. Prometafas: Kärnhöljet löses upp ... Metafas: Kromatiderna dras av mikrotubuli tills alla radat upp sig i metafasplattan. Anafas: Kromatiderna som sitter ihop med ... Varje kromosom bildar då ett proteinkomplex som kallas kinetochore vid centromeren där mikrotubuli kan binda. ...
Nio grupper, vardera gjorda av tre sammansatta mikrotubuli, bildar vad man kallar en centriol. ^ Naturen i fokus /sid:268-270/ ... är uppbyggda av mikrotubuli vilka i sin tur är uppbyggda av proteiner. ...
... nukleosomen och mikrotubuli. En subenhet namnges ofta med en grekisk eller romersk bokstav, och hur många subenheter av denna ...
... har två globulära delar som kan förflytta sig längs mikrotubuli-trådarna genom hydrolys av ATP. Mikrotubuli är polärt ... Det ingår i familjen av motorproteiner, och utför sin funktion genom att vandra på mikrotubuli (en del av cellskelettet) och ...
På ytan av vissa epitelceller finns det flimmerhår, som har flera parallella mikrotubuli i sig. När mikrotubuli i flimmerhåren ... Cellskelettet består av tre olika sorters beståndsdelar: mikrotubuli, intermediära filament och aktinfilament. Mikrotubuli ... Transporten i mikrotubuli sker genom att särskilda proteiner, motorproteiner, binder sig vid det som ska transporteras och ... mikrotubuli. Energin som används vid transporten bildas genom hydrolys av ATP. ...
En basalkropp eller kinetosom är en organell som bildats från en centriol, och är en kort cylindrisk samling av mikrotubuli. ... återfinns vid basen på eukaryoternas flageller och cilier och tjänar som utgångspunkt för tillväxten hos axonemets mikrotubuli ...
... som rör sig längs mikrotubuli. Motorproteiner medverkar bland annat i muskelkontraktionen och i celldelningen. Motorproteinerna ...
Det eukaryota cytoskelettet består av mikrofilament, intermediära filament och mikrotubuli. Många olika typer av proteiner ...
... är en reservoar för mikrotubuli eller att den stabiliserar mikrotubuli mellan celldelar. Andra teorier är att mediankroppen är ... Den består av mikrotubuli och befinner sig inuti organismens kropp, men i en population kan många av individerna sakna denna ... Som hos andra eukaryoter är G. lamblias flageller uppbyggda av mikrotubuli. Med hjälp av dessa kan organismen ta upp föda och ... Cellskelettet är uppbyggt som en spiral, där mikrotubuli sträcker sig moturs (sett underifrån) från en punkt som ligger i höjd ...
... na är långa utskott uppbyggda av mikrotubuli i en cylinderliknande struktur där i varje segment 9 par enheter sitter ...
Den naturliga funktionen för tau-proteiner är att utgöra en del av mikrotubuli, som används för att transportera näringsämnen ...
Taxanerna förhindrar nedbrytningen av cellernas mikrotubuli som behövs för celldelningen och inducerar därmed apoptos. Den ...
De har en mekanism av mikrotubuli med vars hjälp de kan dra in mindre organismer in i sig själva, omslutna i en bubbla av ... De särskiljs genom små remsor som hålls på plats av mikrotubuli strax under cellmembranet. Dessa formar tillsammans ett ganska ...
... mikrotubuli och många mitokondrier. Acanthamoeba-arterna har flera olika vakuoler i sin cytoplasma för bland annat födointag ...
Trypanosom-cellen är avlång och har ett polärt cytoskelett av mikrotubuli som definierar cellens form och hålls intakt under ...
... verkar genom att binda till den lumenala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress ...
... och stöds ofta av fyra rötter som består av mikrotubuli och bildar ett särpräglat mönster. Mastigonemer tillverkas av ...
... nio dubbla mikrotubuli som omger två centrala mikrotubuli, samt många proteinkomplex som fungerar som bryggor mellan dessa ... Mikrotubuli har speciella motorproteiner (dynein) som rör sig upp och ner längs mikrotubulis längd och orsakar böjningar som i ...
Det finns flera tusentals mitokondrier per cell, och de sitter ofta i nätverk ihopkopplade av mikrotubuli, som kan sägas utgöra ...
... kromosomerna vandrar längs mikrotubuli ut mot polerna, cellen förlängs Anafas, kromosomparen separeras och samlas på varsin ... samt för förberedelse av M-fasens enzymer och proteiner där bland annat syntesen av de mikrotubuli som ska komma att utgöra ...
Tillstånd ges att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License, Version 1.2 eller senare version publicerad av Free Software Foundation, utan oföränderliga avsnitt, framsidestexter eller baksidestexter. En kopia av licensen ingår i avsnittet GNU Free Documentation License.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue ...