N06BA04 Metylfenidat. N06BA05 Pemolin. N06BA06 Fenkamfamin. N06BA07 Modafinil. N06BA08 Fenozolon. N06BA09 Atomoxetin. N06BA10 ...
Metylfenidat (Är ett klassiskt amfetaminliknande preparat som går under flera varumärken i Sverige, såsom Ritalin, Concerta och ...
... har sitt ursprung i läkemedel och påverkar centrala nervsystemet. Vanligaste preparatet är koffein. Preparaten i denna grupp förstärker så väl sinnesförnimmelser som tankar och beteenden. Detta beroende på att preparaten ökar mängden signalsubstans i hjärnan och dessutom påverkas receptorernas förmåga att kunna stänga av mottagningen när en signal har registrerats. Det enda som inte förstärks är hunger och trötthetskänslor. Gruppen centralstimulerande preparat innehåller bland andra: ...
Dilaterad kardiomyopati kan exempelvis uppkomma av ADHD-medicin (metylfenidat). Vid dilaterad kardiomyopati är det vanligare ...
Exempel på psykostimulantia är koffein, efedrin, amfetamin och metylfenidat. Psykostimulantia (metylfenidat) används bl.a. vid ... Metylfenidat används även vid kraftiga hjärnskador i vissa länder. Termen "psykostimulantia" kan även innefatta narkotika, ...
Men dessa studier undersökte inte specifikt effekterna av metylfenidat på SCT-symptom. Den enda studie till dags dato som ... De första farmakologiska studierna använde endast medicinering avsedd för ADHD - metylfenidat (Ritalin/Concerta), och använde ... svarade bra på medium till högre doser metylfenidat. Dock visade det sig att en stor procentandel av de barn som hade ADD utan ... inte svarade särskilt starkt på behandling med metylfenidat. Och att den begränsade positiva effekt de erhöll var främst på ...
Behandling av mental trötthet med metylfenidat har enligt en studie visat sig effektiv. Man har också använt sig av en åtta ...
Stimulerande läkemedel innehållande metylfenidat kan också ge eller förstärka tics hos vissa barn ...
Medicinering är med centralstimulantia, exempelvis med metylfenidat. Medicineringen kan göra barnet mer mottagligt för annan ...
Enligt en studie hade läkemedlet bättre effekt än metylfenidat, det aktiva ämnet i de läkemedel som i hög utsträckning än i dag ... Resultatet i studien var att 75 % av patienterna som behandlades med Elvanse förbättrades medan siffran för metylfenidat var 58 ...
... har i doser om 20-40mg visat sig vara lika effektiv som metylfenidat på alerthet under dagen. Selegilin har dessutom visat sig ...
Samtidig behandling med metylfenidat kan hämma effekterna av Fluoxetin, varav annat antidepressivt medel bör övervägas. Det ...
... behandlades inom psykiatrin i svåra fall med låga doser amfetamin-liknande substanser, exempelvis metylfenidat eller ...
... är ett piperidinderivat och dess kemiska struktur är nära besläktad med den hos metylfenidat och pipradol. ... Utvecklingen avbröts sedan metylfenidat tagits fram av samma företag, och desoxipipradol togs aldrig i kliniskt bruk. ...
Det skiljer sig från andra substanser mot samma indikation, exempelvis metylfenidat, genom att inte vara centralstimulerande ...
... brukar beskrivas som mildare och mindre ångestframkallande än metylfenidat, och ska sakna de kroppsliga ... eller då metylfenidat som i stort sett numera är standardalternativ vid farmakologisk behandling av grupperingar inom ADHD, på ...
... såsom Metylfenidat). Det finns även mediciner med kombinationen noradrenalin/dopaminåterupptagshämmare (NDRI) såsom den ...
... (metylfenidathydroklorid) är ett centralstimulerande medel. Metylfenidat används för att behandla personer som ... Metylfenidat är narkotikaklassat och ingår i förteckning P II i 1971 års psykotropkonvention och i förteckning II i Sverige.[9] ... Enligt forskning gör metylfenidat det lättare att koncentrera sig, och det är en av anledningarna till att det används för ... I studier har man även visat att metylfenidat kan användas för att väcka patienter snabbare efter generell anestesi.[6] ...
... mot sjukdomsklassificeringen av barn med DAMP och ADHD och kritiserar att dessa barn medicineras till exempel med metylfenidat ...
Gruppen centralstimulerande preparat innehåller bland andra: Dexamfetamin (Attentin/Elvanse) Metamfetamin Metylfenidat (Ritalin ...
... ångestdämpande och sömngivande verkan samt centralstimulantia som metylfenidat och metamina för att förbättra funktionsnivån ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... och benzodiazepinliknande preparat som har en ångestdämpande och sömngivande verkan samt centralstimulantia som metylfenidat ...