Metodens effekt[redigera , redigera wikitext]. Forskning visar att motiverande samtal har viss effekt vid missbruk, på upp till ... Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande ... Vid riskfylld alkoholkonsumtion är det till exempel visat att motiverande samtal har effekt[3], medan metoden inte ger någon ... Forskningen visar dock inte om metoden hjälper mer eller mindre än andra behandlingar, eller om effekten på kort sikt beror på ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Ett antal olika metoder för fosterdiagnostik finns, men olika fördelar och nackdelar. ... om den gravida kvinnan är över 35 år.[källa behövs] Ett antal nyare metoder för att bedöma både Downs syndrom och andra ... 1] Olika genetiska metoder som KUB kan användas för att upptäcka kromosomala fel eller andra genetiska avvikelser.[1] ... "Metoder för tidig fosterdiagnostik". www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-for-tidig- ...
Militanta metoder[redigera , redigera wikitext]. Suffragetterna tog till många olika handlingssätt för att visa sitt missnöje i ... Även mer våldsamma metoder förekom, som att krossa fönster och tända eld på postlådor. De våldsamma aktionerna satte dem i ... En suffragett, Emily Davison, dödades under en offentlig protestaktion.[9] De tuffare tagen, med mer våldsamma metoder, tog sin ... "Suffragetternas olagliga metoder gav engelska kvinnor rösträtt". http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Det finns idag många olika metoder för att stabilt förändra genomet hos en växt. ... Metoden har främst använts för att genmodifiera djurceller men kan även användas till växter[53]. Metoden går till så att en ... Dessa metoder är de äldsta och används idag i regel enbart på växter som är svåra att transformera med biologiska metoder t.ex ... Mekaniska metoder innebär att det önskade DNA:t som isolerats förs in i växtcellerna med hjälp av rent mekaniska metoder. ...
Metoden[redigera , redigera wikitext]. GTD-metodiken beskrivs med fem olika faser:. *Samla in ...
Metoder och begrepp[redigera , redigera wikitext]. *Mohrs cirkel. *Elastiska linjens ekvation. Se även[redigera , redigera ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Intensiv och extensiv renskötsel[redigera , redigera wikitext]. Vid extensiv renskötsel ... Inriktningar och metoder. Bekämpning · Biodynamiskt jordbruk · Dikning · Ekologiskt jordbruk · Ensilering · Fiskodling · ... och därför rekryterades senare samiska renskötare från Skandinavien för att lära ut sina metoder. Detta fungerade bättre, och ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Regler om minsta andel av rösterna[redigera , redigera wikitext]. Flera länder har ... Övriga metoder[redigera , redigera wikitext]. *Enmansvalkretsar gynnar stora och regionalt starka partier (som t.ex. Scottish ... Metoden att fördela mandat påverkar också den naturliga spärren. [9]. ...
Material och metoder[redigera , redigera wikitext]. *Man börjar med att kolla hur kromosomen ser ut några hundra baspar före ...
Metoder för att studera dygnsrytmer[redigera , redigera wikitext]. Ett antal metoder har utvecklats för att observera ... 5 Metoder för att studera dygnsrytmer *5.1 Metoder som bygger på biokemi och/eller cellbiologi ... Det finns ett flertal metoder att mäta dygnsrytmer med hjälp av biokemiska metoder. I studiet av enskilda celler var en tidig ... Metoder som bygger på biokemi och/eller cellbiologi[redigera , redigera wikitext]. Dinoflagellater är små encelliga alger som ...
Noter enligt metoder från Vancouver, Oxford och Harvard[redigera , redigera wikitext]. Källmallarna arrangerar uppgifterna om ... I den sista metoden sorteras källförteckningen i bokstavsordning efter efternament, men grupperas även i underrubriker efter ... Metoden är flexibel och avancerad, men är idag ovanlig på Wikipedia. I redigeringsläget med wikitext blir det automatiskt ...
Kirurgiska metoder[redigera , redigera wikitext]. Kirurgisk abort görs fram till och med graviditetsvecka 13+6 (men är ... Metoder som används är medicinsk eller kirurgisk abort. Vid tidig graviditet, upp till graviditetsvecka 8+6, är medicinsk abort ... Så länge en missed abortion kvarstår kan kvinnan inte bli gravid på nytt, varför behandling med nedan beskrivna metoder måste ... med metoder som till exempel innebär att hon äter krossat glas eller intar en stor mängd klorokin (malariamedicin).[17] ...
Analytiska metoder[redigera , redigera wikitext]. Med matematisk analys kan man finna en lösning på åtminstone enklare celest- ... Numeriska metoder[redigera , redigera wikitext]. När de analytiska metoderna inte räcker till, tvingas man ta till numeriska ... Två vanliga flerstegs-metoder är Adams-Bashforth och Adams-Moulton som fått sina namn efter upphovsmännen: Adams är där samma ... Det finns en annan familj av numeriska integrationsalgoritmer som kallas flerstegs-metoder[1]. I dessa algoritmer utgår man ...
Metoden för fysiska handlingar[redigera , redigera wikitext]. I början föreslog Stanislavskij att skådespelare skulle studera ... Strasbergs inspirerade Charlie Chaplin med sina metoder för hur man skapade det magiska utifall att, eller om, "magic if". Hans ... Hans metoder som regissör var nära modellerade på den autokratiska disciplinen av Ludwig Chronegk, regissören av Meiningen ... att de gemensamt enades om de konventionella metoder de önskade överge och med grund i deras arbetsmetod fann de vad de hade ...
Jämförelse med andra metoder[redigera , redigera wikitext]. Den jämkade uddatalsmetoden (division med 1,2, följt av 3, följt av ... Metoden har använts även i länder som Bosnien och Hercegovina, Irak, Kosovo, Lettland, Nya Zeeland, Nepal, Danmark och Norge. ... Internationellt används termen den modifierade Sainte-Laguë-metoden. Den är en variant av uddatalsmetoden, men med en justering ... som gör att mycket små partier har svårare att få ett mandat.[1] Metoden finns beskriven i 14:e kapitlets tredje paragraf i ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Förgiftning med fasta och flytande ämnen[redigera , redigera wikitext]. Förgiftning med ... Den här metoden är möjlig att genomföra med exempelvis helium vilket förhindrar panik och kvävnadskänsla innan människan tappar ... Metoden ses som ett allvarligt arbetsmiljöproblem för lokförare. Den mest omfattande studien av självmord och järnväg som ... Undvik att beskriva metoden som användes för ett fullbordat självmord eller för självmordsförsök ...
Ihållande väder-metoden[redigera , redigera wikitext]. Enkelt uttryckt: "Det blir samma väder imorgon som idag". Denna metod ... Många av dessa metoder används för att avgöra kvaliteten på en prognos, det vill säga hur mycket bättre datormodellen är än en ...
Metoder och algoritmer[redigera , redigera wikitext]. k-NN-klassificering. Träningsdatat har klassificerats i två klasser: blå ... Det finns metoder för att undvika överanpassning (eng overfitting), det vill säga att modellen får för hög komplexitet och hög ... Ett exempel är med split-half-metoden genom att dela upp den datamängd som har känd målvariabel i träningsdata och testdata, ... Vissa metoder inom databrytning kan ge upphov till prediktionsmodeller som har ett förklaringsvärde som kan rimlighetsbedömas, ...
Infrastruktur och metoder inom kommunikation[redigera , redigera wikitext]. Inom SCADA-system används det traditionellt sätt en ...
Paleografiska metoder[redigera , redigera wikitext]. Eftersom kol-14-metoden ofta inte går att använda och ger för oprecisa ... Kol-14-metoden[redigera , redigera wikitext]. Fragmentet har inte daterats med kol-14-metoden. Med dagens förbättrade ... Nongbri menar att paleografi inte är den effektivaste metoden för att datera en text. Han säger sig heller inte på något ... Dessutom vore en bestämning av P52:s ålder genom kol-14-metoden sannolikt av mindre värde, eftersom noggrannheten i mätningarna ...
Metoder och aktioner[redigera , redigera wikitext]. Annons till offentligt möte i april 1912 sammankallat av ...
Vanliga metoder[redigera , redigera wikitext]. *Fiskbensdiagram - även kallat Ishikawa-diagram efter dess skapare Kaoru ... Vanliga statistiska metoder[redigera , redigera wikitext]. *Regressionsanalys - finna samband mellan variabler och utfall ... Genom dessa metoder lärde sig många industriföretag tidigt hur man kunde bygga in kvalitet i produkter redan genom att noga ... Bland annat utvecklades metoder för statistisk acceptanskontroll av produkter, statistisk processkontroll och försöksplanering ...
Ett antal viktnedgångs- och viktkontrollsmetoder kallas för GI-metoden. De har gemensamt att de förordar kost där den ...
Metoder för desinfektion [redigera , redigera wikitext]. Värmedesinfektion utförs antingen med torr eller fuktig värme. För ... Metoden bildar inga organiska Biprodukter men en negativ effekt är dock att hälsoskadliga oorganiska biprodukter kan bildas[5] ... Metoden är inte lika effektiv som fritt klor men är dock populär eftersom ämnet bryts ner sakta och har en desinfektionseffekt ... Metoden, som är en av de vanligaste i Sverige för dricksvattendesinfektion, är mycket effektiv men kan bilda oönskade organiska ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Microplus[redigera , redigera wikitext]. En metod som innebär transplantat ned till 1 ... Det finns ytterligare metoder som erbjuds av olika kliniker och det finns andra behandlingar som kan fungera som ett komplement ... Metoden med väldigt små hårsäckstransplantat gör det möjligt för kirurger att kan skapa hårväxt som ser väldigt naturlig ut ... Det finns också en mängd metoder och, framförallt, mirakelkurer som inte har någon verkan utan enbart är framtagna för att lura ...
Metoder[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Funktion (programmering). En metod är en funktion som kan hämta ... OOP har tidvis använts, och missbrukats, som ett marknadsföringsbegrepp, och har då fått täcka flera olika metoder att ... De ursprungliga idéerna i metoden (objekt, inkapsling) uppstod i slutet av 1960-talet i programmeringsspråk för simulering. De ... och ett antal metoder som kan användas för att hämta eller ändra information (man kanske vill veta författare av boken, eller ...
Alternativa metoder[redigera , redigera wikitext]. Det finns även andra metoder för att generera en approximation av ... Metoden kallas slumpvandring och kan användas för att skapa en mängd olika fraktaler. Det som kan varieras är antalet punkter ... "Egentligen är bara metoden Sierpinskis, fraktalen konstruerades av Karl Menger och kallas även för Mengers tvättsvamp, engelska ...
Metoders bevisvärde[redigera , redigera wikitext]. Kriterier för evidensgrad eller bevisvärde används inom bland annat ... Thurén, Torsten (2003): Sant eller falskt?: metoder i källkritik. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.. Vidare läsning[ ... Forskaren har en egen agenda som färgar experiment, metoder och tolkning av resultat.[25] ... Vetenskap betraktas inom vetenskapsteorin inte som absolut sanning, utan som användande av systematiska metoder för att ...
Språkutveckling och den komparativa metoden[redigera , redigera wikitext]. Språk förändras över tid. Det som en gång var ... Den komparativa metodens giltighet beläggs av dess användning på språk där den gemensamma förfadern är känd. Om man med hjälp ... Den komparativa metoden försöker skilja på så kallade genetiska likheter, det vill säga det som nedärvts från en generation ... Teorier baserade på annat än den komparativa metoden[redigera , redigera wikitext]. Hypoteser om släktskapsförhållanden mellan ...
Monte Carlo-metoder[redigera , redigera wikitext]. Monte Carlo-metoder kan användas för algoritmer som imiterar policyiterering ... Värdefunktionsbaserade metoder som bygger på tidsskillnader kan hjälpa i detta fall. Under senare år har aktör-kritiker-metoder ... De flesta TD-metoder har en så kallad λ. {\displaystyle \lambda }. -parameter (. 0. ≤. λ. ≤. 1. ). {\displaystyle (0\leq \ ... Vissa metoder försöker kombinera de två tillvägagångssätten. Metoder som baseras på tidsskillnader löser även det fjärde ...