En av Razers innovationer är att sponsra spelare, vilket ledde till att ett pro-gaming-fenomen spreds. Johnathan "Fatal1ty" ... Trots att Razer hade kraftfulla mekaniska datormöss med 1400 och 2100 dpi, så förlorade de marknadsandelar när andra ...
Han utvecklade en idealistisk monism, enligt vilken det kroppsliga är fenomen av en inre, andlig verklighet. Den mekaniska ...
Kartläggningar av många kända fenomen och psykiska tillstånd som till exempel stress, depression eller anorexia har därför ... Datorn sågs i allmänhet som "tänkande" vilket snabbt implementerade tankar om artificiell intelligens och mekaniska "människor ...
Flera kvantmekaniska egenskaper och fenomen följer direkt ur Schrödingerekvationen, såsom energikvantisering, superposition och ... dynamiken hos ett kvantmekaniskt tillstånd på motsvarande sätt som Newtons andra lag beskriver dynamiken hos mekaniska system ... Schrödingerekvationen har flera viktiga matematiska egenskaper som hänger samman med fysikaliska fenomen. ...
Detta kemiska fenomen är också vad som gör växternas fotosyntes möjlig. Det finns mycket vi dock inte känner till hos ... Just hur tåliga kan kemiska bindningar egentligen bli gentemot yttre mekaniska krafter? Atomic layer deposition (ALD) är en ... Kan detta fenomen även bindas hos vanliga molekyler och därav ge oss en praktisk användning? Ett tänkbart användningsområde är ... Detta fenomen verkar motsäga flera termokemiska modeller. Ännu finns ingen tillfredsställande förklaring, och det är möjligt ...
Till skillnad från en analog signal, avbildar en digital signal ett kontinuerligt fenomen genom en följd av diskreta punkter. ... Analoga signaler förekommer oftast i elektriska sammanhang (TV, radio, video) men även mekaniska, pneumatiska och hydrauliska ...
... är ett fenomen som beror på en kombination av korrosiv miljö och utmattning som kan ses som ett ... Utmattning innebär att ett material som utsätts för växlande laster utmattas och får kraftigt försämrade mekaniska egenskaper ...
Detta försämrar legeringens mekaniska egenskaper. Selektiv korrosion är vanligt i bland annat mässing och gjutjärn. Hos mässing ... Glas är ett exempel på en keram som kan korrodera; ett fenomen som kallas glaspest. Trä kan teoretiskt sett anses korrodera när ... Korrosionsutmattning är ett fenomen som beror på en kombination av korrosiv miljö och utmattning som kan ses som ett ... Därför visar sig rosten som en grop (se schematisk bild). Detta fenomen gäller alla passiverbara metaller utom titan, vars ...
I ett sådant fall bidrar också lufttrycket till den mekaniska effekten (skenbar adhesion). Om plattorna förskjuts längs efter ... Adhesionen spelar en viktig roll vid kapillära fenomen. Se även[redigera , redigera wikitext]. *Dispersionkraft ...
Med dispersion avses då inte onoggrannhet och rubbning av exakthet utan ett fysiskt fenomen. Begreppet innefattar ... medan man för andra mekaniska vågor, t.ex. om ljuds utbredning och riktningskarakteristik säger spridning. Abbetal ^ Walter ... frekvensspridning inom optiken, vissa mekaniska vågors utbredning, gemmologi och för verkan av van der Waals-krafter i gaser ...
Odödliga kan känna närvaron av andra odödliga, enligt kommentarer på boxen från den första säsongen, ett fenomen som seriens ... Den här energin kännetecknas av kraftiga vindar och elektriska blixtar, och den förstör elektriska och mekaniska installationer ...
Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700- ... I en ofta använd analogi mellan elektriska och mekaniska storheter kan man säga att det elektriska fältet är för laddning vad ... Den elektromagnetiska kraften ligger bakom i princip alla fenomen i vår vardag som inte orsakas av gravitationen. Den skapar ... Elektricitet, från grekiska "elektron", 'bärnsten', är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha ...
... sutmattning är ett fenomen som beror på en kombination av korrosiv miljö och utmattning som kan ses som ett ... Potentialskillnaden gör att speciellt den oädlare delen angrips av korrosion.[40] Detta försämrar legeringens mekaniska ... Därför visar sig rosten som en grop (se schematisk bild). Detta fenomen gäller alla passiverbara metaller utom titan, vars ... Detta går inte alltid att göra, exempelvis på grund av ändrade mekaniska egenskaper, kemisk resistens, hållfasthet, slitage och ...
Växandets fenomen i allmänhet, i meningen tillväxt genom nybildning av celler och vävnader, skulle också kunna uppfattas som en ... Mekanismen verkar genom att den mekaniska retningen av känselhåren utlöser en signal som medför en hastig förändring i ... Carl von Linné kallade detta fenomen för "växtsömn" och därför har dessa växtrörelser även kallats för "sömnrörelser". ... och mekaniska rörelser, som exempelvis innefattar hygroskopiska rörelser, en typ av rörelser som beror på variationer i ...
Den generella lagen för de lägre formerna av ett fenomen behåller sin validitet för alla högre former av samma fenomen, men de ... mekaniska, fysiska, kemiska, biologiska och sociala) är distribuerade i ordning av komplexiteten från lågt till högt. Denna ... "Engels använde sig konstant av metafysisk insikt i sitt resonerande kring att den högre nivån av ett fenomen kommer av dess ...
Den generella lagen för de lägre formerna av ett fenomen behåller sin validitet för alla högre former av samma fenomen, men de ... mekaniska, fysiska, kemiska, biologiska och sociala) är distribuerade i ordning av komplexiteten från lågt till högt. Denna ... Vidare finner vi att ett fenomen visserligen går att betrakta isolerat och odialektiskt men det blir det mycket mer givande att ... "Engels använde sig konstant av metafysisk insikt i sitt resonerande kring att den högre nivån av ett fenomen kommer av dess ...
Undervisningen brukar betrakta många fenomen som idealiska genom att, till exempel bortse från luftmotstånd. Eftersom många ... Gravitation Svängningsrörelser Induktion Växelström Mekaniska vågor Ljusets egenskaper Elektromagnetisk strålning ...
De olika typerna av gränser är förknippade med olika typer av fenomen vid jordytan. De olika typerna är: Omvandlingsgränser där ... Uppdelningen i litosfär och astenosfär baseras på deras skillnader i mekaniska egenskaper. Litosfären är kallare och stelare, ... är symmetriska på bägge sidor om mittoceaniska ryggar antydde att det fanns ett samband mellan dessa två fenomen. 1961 började ...
Vetenskapsakademin i Paris utlyste 1748 en tävling med ett pris till den som lyckades förklara detta fenomen. Euler vann priset ... Han omformulerade de gängse mekaniska grundekvationerna och introducerade begreppet potentialfunktion. Lagrange började sedan ... Pierre Bretagnon fullbordade den första fasen i detta arbete 1982 och publicerade en teori för sådana sekulära fenomen under ... även detta fenomen. Kepler var den förste att notera detta, och han föreslog periodiska förändringar i banorna. Jeremiah ...
I Osynlig närvaro från 1984 är spökerierna ett övernaturligt fenomen; elva år tidigare i Kram får liknande händelser en ... Efter en kort anställningstid på Köpings mekaniska verkstad gjorde han militärtjänstgöring i Boden 1947, där han lärde känna ... överjordiska fenomen. I Kram-seriens avslutande böcker är skiljelinjen mellan fantasi och verklighet inte helt tydlig, och det ...
Detta fenomen, att små förändringar i initialvärden kan ge upphov till stora och oförutsägbara förändringar, kom sedan att ... Den första är att det finns störningar, till exempel temperaturförändringar eller mekaniska vibrationer, som påverkar systemet ... Detta fenomen kom senare att få namnet mystisk eller säregen attraktor[4]. ... ett fenomen som kallas fjärilseffekten. Oförutsägbara skillnader kan uppstå även om systemet styrs av deterministiska lagar. ...
Den roterande motorn, däremot, måste använda sig av mekaniska element (till exempel kulskruvar och kugghjul) för att omvandla ... även motorer som utnyttjar andra elektriska fenomen såsom elektrostatiska krafter och den piezoelektriska effekten. Den ...
Mekaniska lagar[redigera , redigera wikitext]. Strömningsmekaniken utgår från ett antal mekaniska grundlagar: *Massan ... Samma fenomen studeras inom hydrodynamik där man istället vill minska turbulensen kring ett fartygsskrov. Inom meteorologi ...
Mekaniska TV-mottagare. Katodstrålerör. Platta skärmar Rasslar och skramlar. Vanligtvis tyst, men avlänkningsfrekvensen 15 kHz ... De tidiga datorerna använde emellertid ett fenomen i katodstrålerör i form av Williamsminnen: den laddning av statisk ... Men när man ville öka upplösningen till fler än några få hundra linjer, fungerade de mekaniska lösningarna dåligt. Brauns ...
Spela upp media En våg eller vågrörelse är ett fysikaliskt fenomen som innebär att ett fält eller en störning av ett medium ... Man skiljer mellan olika typer av vågor: mekaniska vågor - bland annat ljud och ytvågor, exempelvis vindvågor på havets yta. ...
De var utmärkta illustrationer till sociologen Émile Durkheims beskrivning av den mekaniska solidaritet som rådde i det agrara ... Vid tiden för katastrofen fanns en utbredd föreställning om att geologiska fenomen som jordbävningar var Guds straff åt ...
Observationerna är förklarade om fotonernas hela energi övergår i elektronens mekaniska energi och om det krävs en viss minsta ... Den fotoelektriska effekten är ett fysikaliskt fenomen, som bygger på kvantmekanik, där elektroner emitteras från ett ämne då ...
Redan 1843 hade han obemärkt publicerat ett preliminärt värde på denna den så kallade mekaniska värmeekvivalenten. När han 1847 ... Joule upptäckte 1846 ett helt annat fenomen, benämnt magnetostriktion, vilket innebär att en järnstav som magnetiseras ...
Till innovationer brukar också nya fenomen räknas i de fall de kan anses vara betydelsefulla på något sätt. En definition av ... Ett annat exempel är den elektroniska räknedosan som var överlägsen mekaniska räknemaskiner både i pris och prestanda. ...
Detta beror enligt Kant på att vi gör ett fundamentalt misstag, då vi tar tingen som de ter sig för oss (fenomen) för tingen ... Himlens allmänna naturhistoria och teori eller Essä om beskaffenheten av och det mekaniska ursprunget till hela världsalltet, ... Ty eftersom "ting" är en av förståndskategorierna, kan ett sådant endast existera som fenomen, och absolut inte tillkomma det ... även om hon som fenomen eller företeelse är inordnad under kausala lagar och följer naturens nödvändighet. ...
Fenomen. Dagvatten · havsförsurning · marint skräp · mikroplast · oljeutsläpp · spöknät · suboxi · uppvällning · ... Marina plasters mekaniska och kemiska egenskapers långsiktiga påverkan på albatrosser". docplayer.se. http://docplayer.se/ ... 19093362-Ett-hav-av-plast-benjamin-gustavsson-narvall-marina-plasters-mekaniska-och-kemiska-egenskapers-langsiktiga-paverkan-pa ...
Detta fenomen utnyttjas till exempel i vanliga tändstickor. De elektromagnetiska krafterna har så stor betydelse att de markant ... Smörjmedlet kan bilda hydrodynamisk smörjfilm som helt eller delvis skiljer de mekaniska ytorna ifrån varandra, så att ...
Enligt Astrid Lindgrens privata kommentar är ljuset från Nangilima "ett medicinskt fenomen … som har med blodtrycket att göra, ... Bröderna Lejonhjärta blev det mekaniska filmmonstrets enda roll. 2004 fanns modellen i ett rekvisitaförråd hos bolaget ...
Vid tidigt 1930-tal var ljudfilmerna ett globalt fenomen. I USA hjälpte de till med att säkerställa Hollywoods position som en ... Den amerikanska federationen av musiker använde stora tidningsreklamer för att protestera mot att mekaniska ...
Maskelyne var dock inte först att ta dessa fenomen i beaktande. Han noterar själv att Jérôme Lalande tar upp dem i De la ... Före Christiaan Huygens utveckling av pendeluret och balanshjulet på 1600-talet hade de mekaniska uren alldeles för dålig ... Utöver de två huvudkomponenterna finns ett antal fenomen som högst marginellt inverkar på tidsekvationen, som: *Månen: ... vilket visas av mekaniska himmelsglober/armillarsfärer tillverkade av Jost Bürgi med kompensation för tidsekvationens effekter[ ...
Viljan är inte fri, den är ett fenomen bundet av orsak och verkan, men det finns någonting bakom viljan som är fritt.[källa ... är determinerade så måste denne vara som andra mekaniska ting vilkas beteende är helt determinerat. Med andra ord: om ... Vissa menar att kvantmekanikens indeterminism är begränsad till mikroskopiska fenomen.[50] Påståendet att händelser på atomär ... Hobbes tillskrev ibland sådan kompatibilistisk frihet till personen, snarare än något abstrakt fenomen som vilja, till exempel ...
Ett annat fenomen som bör hanteras är skydd mot "relä"-utrustningar (se vidstående figur). De innebär att en person med en ... De moderna mekaniska dörrlåsen har oftast barnspärrar på bakdörren. De har då ett uttag på dörrgaveln där man kan koppla bort ... De mekaniska tändningslåsen har en elektrisk brytare med flera lägen. till exempel: "Garageläge". De flesta elektriska ... Nedan beskrives vart och ett av de olika skyddssystemen: De mekaniska dörrlåsen på en bil kan ha flera funktioner: Medge ...
Brist på underhåll och slitage har medfört att många äldre, mekaniska urverk för torn- och byggnadsur har stannat och ... När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco. ... Vid 1800-talets slut fanns enbart två större tillverkare av mekaniska verk till torn- och byggnadsur i Stockholm: Linderoths ... Under 1920- och 30-talen minskade uppdragen och produktionen av mekaniska tornur kraftigt och tornursverkstaden på Linderoths ...
Sturm und Drang hade utbildat ett studium av geniet som fenomen, geniestetik, som hos Kant tog sig uttryck i att definiera ... Romantiken uppstod som reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under ... Detta tog sig uttryck i att konsten intresserade sig för folkliga fenomen, som att bröderna Grimm under sina språkstudier ... åt fenomen. Samtidigt utvecklades en profan språkvetenskap under epoken. Romantikens period sammanfaller med några stora ...
... n blev en succé, och på bara 10 år förvandlades den från att ha varit ett okänt fenomen till att bli en självklarhet ... Den är dock känslig för mekaniska stötar, vibrationer och spänningstoppar. Den innehåller få och enkla delar och är därmed ...
... som fenomen är mycket äldre, och kan historiskt säkerställas från forntiden och antiken i Orienten och ... Den mekaniska synen innebär att människan är en lerklump som i bästa fall formas av skickliga pedagoger, och målet med skolning ... En annan förändrad uppfattning består i att den mekaniska inlärningen, att lära sig en text utantill, minskat och förlorat ... Föreläsningsmetoden kan förenas med den mekaniska, genom att elever efter föreläsning om till exempel språk får öva kunskaperna ...
... , från grekiska "elektron", 'bärnsten'[1], är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ... I en ofta använd analogi mellan elektriska och mekaniska storheter kan man säga att det elektriska fältet är för laddning vad ... Elektriska fenomen har studerats sedan antiken, även om vetenskapliga framsteg inom området inte gjordes innan 16- och 1700- ... Den elektromagnetiska kraften ligger bakom i princip alla fenomen i vår vardag som inte orsakas av gravitationen. Den skapar ...
Det mekaniska arbetet W producerades genom vattenångans expansion vilken pressade undan en kolv som vred en drivarm. Detta ... Detta underlättar vid matematisk modellering och kan ge fullt acceptabla idealiseringar av vissa naturliga fenomen. ...
Ett annat fenomen man kan studera med "statistisk celest mekanik" är vad som händer när två galaxer kolliderar. En sådan ... Med matematisk analys kan man finna en lösning på åtminstone enklare celest-mekaniska problem. Det enda problem inom den ... Ett faktum som förenklar de celest-mekaniska beräkningarna oerhört mycket är att en himlakropp som antingen är helt klotformig ... Inom solsystemet räcker det nästan alltid med att man använder Newtons mekaniska lagar för att förutsäga planetpositionerna. ...
... sutmattning är ett fenomen som beror på en kombination av korrosiv miljö och utmattning som kan ses som ett ... Potentialskillnaden gör att speciellt den oädlare delen angrips av korrosion.[40] Detta försämrar legeringens mekaniska ... Därför visar sig rosten som en grop (se schematisk bild). Detta fenomen gäller alla passiverbara metaller utom titan, vars ... Detta går inte alltid att göra, exempelvis på grund av ändrade mekaniska egenskaper, kemisk resistens, hållfasthet, slitage och ...
Den generella lagen för de lägre formerna av ett fenomen behåller sin validitet för alla högre former av samma fenomen, men de ... mekaniska, fysiska, kemiska, biologiska och sociala) är distribuerade i ordning av komplexiteten från lågt till högt. Denna ... Vidare finner vi att ett fenomen visserligen går att betrakta isolerat och odialektiskt men det blir det mycket mer givande att ... "Engels använde sig konstant av metafysisk insikt i sitt resonerande kring att den högre nivån av ett fenomen kommer av dess ...
Mekaniska eller elastiska mätare är beroende av en Bourdon-tub, -membran, eller -kapsel, oftast gjord av metall, som kommer att ... och andra fenomen i kvantfysiken. Vakuum blev ett värdefullt industriellt verktyg på 1920-talet i samband med vakuum i ...
De mekaniska vågor vilka uppfattas som ljud kan färdas genom alla former av materia: gaser, vätskor, fasta ämnen och plasma. ... Dopplereffekten är ett fysikaliskt fenomen, som innebär en förändring av frekvensen hos en ljudsignal beroende på om ljudkällan ... Ljud är mekaniska vågor, ett varierande täthet som överförs av ett fast ämne, vätska eller gas, vars frekvenser faller inom ... Ljud- och vibrationsvågor är mekaniska elastiska vågor, vilket innebär att villkoret för vågornas existens är att mediet har ...
Det finns en allmän föreställning om ett fenomen, eller det finns ett tankemönster, som forskarsamhället själv inte är direkt ... är mekaniska resultat av de strukturer som människorna lever inom.[43] ...
Redan 1843 hade han obemärkt publicerat ett preliminärt värde på denna den så kallade mekaniska värmeekvivalenten. När han 1847 ... Joule upptäckte 1846 ett helt annat fenomen, benämnt magnetostriktion, vilket innebär att en järnstav som magnetiseras ...