Festskrift, Uppsala universitetsbibliotek, Bibliotek Linné, Medicinska biblioteket *^ Gammelbo Allehanda Nr 1-3 ... Han var en stor samlare och hade ett omfattande bibliotek i medicin och naturvetenskap, en stor insektssamling och ett mycket ... var Birger Martin inskriven vid Västgöta nation som student vid Uppsala universitets medicinska fakultet där professor Carl ...
Han testamenterade sitt stora medicinska bibliotek och en summa pengar till akademien. Hans litterära verksamhet var av ringa ...
Han redigerade flera tidskrifter, däribland "Bibliotek for Læger" (1828-1846). Han var en ivrig frenolog och frimurare, men han ... Otto avlade 1818 medicinsk examen 1818 och disputerade för den medicinska doktorsgraden 1819. Han blev extraordinarie professor ...
LSMU:s bibliotek och informationscenter. Rektor Remigijus Žaliūnas i mitten, 2009. En annan bild av huvudbyggnaden till den ... Den medicinska akademin av Litauens universitet för hälsovetenskaper grundades 1919 och har fem fakulteter: Fakulteten för ... Universitet består av två institutioner, Kaunas medicinska universitet (litauiska: Kauno medicinos universitetas) och Litauens ... medicinska akademin av Litauens universitet för hälsovetenskaper. Kaunas tekniska universitet Vilnius universitet Riga Stradiņš ...
... palatinska biblioteket och ett mindre bibliotek vid Via Sacra i Rom, där Galenos verk fanns uppställda. Av hans medicinska ... Dessutom förvaras i enskilda bibliotek åtskilliga otryckta skrifter, i synnerhet i arabisk och hebreisk översättning. Den mest ... Enligt egen uppgift skrev han 125 icke-medicinska skrifter, däribland 115 filosofiska, medan de övriga var av matematiskt, ... De flesta av de icke-medicinska skrifterna gick emellertid förlorade genom en stor eldsvåda, som förstörde fredstemplet, ...
Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, KIB, är Karolinska institutets bibliotek. KIB är ett offentligt bibliotek och ... och lärandeprocesser och möjliggör vetenskaplig informationssökning inom medicinska delområden. KIB består av följande ... I tidskriften Fokus ranking av svenska högskolor och universitet 2012 hamnade KIB på första plats i kategorin Bästa bibliotek. ... KIB utsågs till Årets Bibliotek 2007 av fackförbundet DIK. Priset fick biblioteket för sin serviceanda och sin ambitiösa ...
Av sekretesskäl, innebär detta att användaren måste åka till det Karolinska Institutet bibliotek i Solna, för att kunna ta del ... "Februari 2014 - Staffan Hildebrand "Den medicinska världen förändrades av HIV och AIDS" - Forska!Sverige" (på sv-SE). Forska! ... http://www.forskasverige.se/februari-2014-staffan-hildebrand-den-medicinska-varlden-forandrades-av-hiv-och-aids-2014-02-04/. ...
De medicinska problem som drabbade de forntida egyptierna orsakades av den miljö de levde i. Att leva och arbeta vid Nilen ... Det var främst en syssla för skrivare som verkade vid Per Ankh, "livets hus", som bestod av tjänsterum, bibliotek, laboratorier ... Forntida egyptiska medicinska instrument avbildade i en inskription från ptolemaiska perioden på templet i Kom Ombo. ... Medicinska papyrusar har dokumenterat empiriskt grundad kunskap om anatomi, olika typer av skador samt praktiska behandlingar ...
Campus Norrköpings bibliotek Campus Vallas bibliotek Medicinska biblioteket Avdelningen för service och administration ... År 1986 invigdes Hälsouniversitetet i Linköping och följande år dess nya bibliotek. Medicinska biblioteket blev därmed ... Fröbelinstitutets bibliotek: En samling om cirka 1000 titlar som tillhört Fröbelinstitutets bibliotek i Norrköping och som ... Efter att Hälsouniversitetet döpts om till Medicinska fakulteten 2015 återgick man till namnet Medicinska biblioteket. Genom en ...
UmUB består idag av tre bibliotek: Universitetsbiblioteket (UB), Medicinska biblioteket (MB) och UB Konstnärligt campus. På ... Medicinska biblioteket, som ligger på sjukhusområdet i närheten av campus, fick nya lokaler hösten 2002 då Hälsobiblioteket och ... Som största bibliotek i norra Sverige fokuserar UmUB särskilt på bevarande av norrländskt material. Umeå universitetsbibliotek ... År 1958, när regeringen beslutade att etablera en medicinsk högskola i Umeå skapades också ett medicinskt bibliotek. Det ledde ...
LSMU:s bibliotek och informationscenter. Rektor Remigijus Žaliūnas i mitten, 2009. En annan bild av huvudbyggnaden till den ... Den medicinska akademin av Lithuanian University of Health Sciences grundades 1919 och har fem fakulteter: Fakulteten för ... medicinska akademin av Lithuanian University of Health Sciences. Kaunas tekniska universitet Vilnius universitet Riga Stradiņš ...
Medicinska fakultetens utbildningar har samlats på Campus US där en ny portalbyggnad invigdes 2004. Det nya huset ersätter i ... består av sex avdelningar och fyra fysiska bibliotek. Universitet har fått kritik för bristande rättssäkerhet vid ... Efter ytterligare två år, 1969, etablerades en högskoleenhet med tekniska och medicinska enheter. 1970 slogs allt samman till ... Filosofiska fakulteten Medicinska fakulteten (tidigare Hälsouniversitetet) Tekniska fakulteten (även känd som Tekniska ...
Vid denna tid åtnjöt den medicinska undervisningen i Leiden högt anseende och Spöring skyndade sig dit år 1723 for att där dra ... Han ägde hos denne fritt tillträde till ett rikt bibliotek och betydande naturalhistoriska samlingar. ... Under de 19 år Spöring kvarstod i denna tjänst utvecklade han ett särdeles nit för den medicinska vetenskapens framgång i ...
Vid 27 års ålder botade han en furste och blev därefter erbjuden en tjänst vid det kejserliga medicinska institutet i Peking. I ... sin nya tjänst fick Li tillgång till stora bibliotek, vilket inspirerade honom att författa Bencao gangmu. Nappi, Carla Suzan. ...
Bengtsson, Lars Philip i Vem är det 1993 Lunds universitets bibliotek. ... 1961 och 1962 samt innehade forskartjänst vid Medicinska forskningsrådet 1966 och 1967. Han författade skrifter i obstetrik, ...
I kommunen finns en biograf och ett bibliotek. Några produkter som tillverkas och/eller utvecklas i Zuchwil: Handborrmaskiner ... och andra elverktyg (Bosch) Espressomaskiner (Scherrer) Medicinska implantat (Synthes) Mätsystem för mobiltelefoni (SwissQual) ...
Han beskriver även delar av arkivet som ett väldigt bibliotek med böcker om varje individs olika livstider och att krönikan ... och sade sig hämta all information för sin medicinska rådgivning genom transtillstånd direkt från krönikan. I böcker beskriver ... Själva termen akasha, som ett universalt bibliotek, kom i bruk i västerlandet under 1800-talet infört från indisk mystik av ...
Karolinska Institutets Bibliotek. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=E02.319.267. Läst 26 juni 2009. " ... förklaring till medicinska och farmaceutiska begrepp". Läkemedelsverket. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/ ...
... för det medicinska studiets upphjälpande, ett institut med bibliotek, naturaliemuseum, laboratorium och botanisk trädgård, dels ...
Dessutom tillkom även restaurangdelen, samt en ny byggnad för bibliotek och mediatek. Den tidigare öppna platsen mellan BMC:s ... I centrumet har främst Uppsala universitet lokaler för forskning och utbildning inom de farmaceutiska, medicinska och teknisk- ... På BMC finns en filial av Uppsala universitets bibliotek, en av Högskolerestaurangers enheter, en enhet för SciLifeLab, samt ...
Från 1656 blev Bartholin senior vid medicinska fakulteten och dess decanus perpetuus, och drog sig som sådan allt mer bort från ... 1670 brann hela gården ned, däribland hans bibliotek, vilket innebar en förlust av många manuskript. Kung Kristian V av Danmark ...
Lychnos-bibliotek, 0076-163X ; 7. Uppsala. Libris 8077831 Shackelford, Jole (2004) (på eng). A philosophical path for ... Genom att betona värdet av experimentell forskning, bröt Paracelius med den rådande medicinska traditionen, med skolastiken och ... Paracelius var en föregångare i utvecklingen särskilt av den farmaceutiska och medicinska kemin. Inom paracelsismen blandades ... rationella medicinska överväganden med mystiska, spekulativa inslag. Han och hans efterföljare eftersträvade att grundlägga en ...
Det låg flera fabriker på området som fångarna arbetade 12-timmarsskift i. Medicinska experiment utfördes på fångarna. Det ... I den stora förvaltningsbyggnaden finns numera stora öppna arkiv och bibliotek. Historiker och arkeologer har gjort några ...
Det kan vara lämningarna av ett bibliotek på Kos, eller en samling som upprättades på 200-talet f.Kr. i Alexandria.[10][31] ... De hippokratiska texterna (latin: Corpus Hippocraticum) är en samling av omkring sjuttio tidiga medicinska verk från Antikens ... Hippokrates och hans efterföljare var först med att beskriva många sjukdomar och medicinska tillstånd. Han ges äran av att ... Dessa doktriner bestämmer att läkare dokumenterar sina upptäckter och sina medicinska metoder på ett mycket tydligt och ...
Klostrets berömda bibliotek och klostrets museum som öppnade 2003 attraherar årligen mellan 60 000 och 70 000 besökare. ... Över 2000 av bibliotekets medicinska böcker har transporterats till Dachau. Innehållet i dessa böcker har sedan testats på ett ...
Universitetes juridiska utbildning lades ned redan 1986, då man sände fakultetens juridiska bibliotek till dåvarande Robertsons ... På grund av stora ekonomiska svårigheter lades både universitets medicinska utbildning och forskningscenter ned 1989. ...
Byggnaden hade över tiden olika användning, bland annat för den medicinska fakulteten, veterinärutbildningen och som bibliotek ... Familjen Bock lät Tartu universitet att använda byggnaden, och för detta ändamål byggdes huset ut 1783-1786 med bibliotek och ...
Medicinska kliniken och medicinska institutionen vid NUS -- en kort historik, läst 30 maj 2017 ^ [a b] "Umeå universitet, Cerum ... Avgörande till Umeås fördel var beslutet 1951 att förlägga ett vetenskapligt bibliotek till Umeå med rätt till "det femte ... Medicinska högskolan och Tandläkarhögskolan (som 1963 blivit en självständig högskola) gick upp i universitet i form av ... Därefter föll det sig naturligt att Umeå även blev tilldelat en läkarutbildning 1957, och året därpå bildades Medicinska ...
Makarna Brynolf-Eriksson fortsatte att engagera sig i upprop och insamlingar till förmån för ett vetenskapligt bibliotek i Umeå ... 1956 invigdes Tandläkarinstitutet i Umeå, 1958 den Medicinska högskolan och 1965 Umeå universitet. 1949 fick Ingrid Brynolf ... och när regeringen till sist (1951) avgjorde frågan var det också i praktiken avgjort var i Norrland den medicinska ...
Gettot hade till exempel ett bibliotek med 60.000 böcker.[2] Men framförallt bedrev fångarna själva en omfattande kulturell ... Einsatzgruppen · Gasvagn · Gaskammare · Förintelse genom tvångsarbete · Medicinska experiment. Nazistenheter. SS- ...
Vattnets medicinska verkan[redigera , redigera wikitext]. Enligt brunnsintendenten Pehr Unge hade vattnet visat sig verksamt ... bibliotek och konferenslokaler.[49] Man ville även riva badhuset och bygga tennisbanor. Dessutom ville man bygga en större ...
Hans bibliotek och samlingar lämnades över till hans änka Sara och deras barn. Den engelska botanikern Joseph Banks ville köpa ... Rothman var däremot av motsatt åsikt, när han förutspådde att Linné kunde ha framgång inom det medicinska fältet. Doktorn ... Rothman baserade sin rekommendation på två professorer verksamma vid medicinska fakulteten i Uppsala: Olof Rudbeck den yngre ... Han uppförde ett museum på en kulle bakom Hammarby 1766, dit han flyttade sitt bibliotek och sin växtsamling. Flytten ...
Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibliotek. Libris 8873330. ISBN 91-973187-3-6 von Hofsten, Hans (1989). Ulven : ... De undersökande rättsmedicinska läkarna var personer med hög personlig integritet enligt den medicinska expertis på Statens ...
I Sverige används Moodle av flera universitet och högskolor, till exempel: Lunds universitet ( Medicinska fakulteten, LTH, ... https://web.archive.org/web/20131104231717/http://www.miun.se/sv/Delwebbar/Bibliotek-och-LRC/FAQ-for-overgangen-till-Moodle/. ...
Böcker av och om Havelock Ellis på svenska bibliotek. libris.kb.se ... medicinska läroboken om homosexualitet. Den beskriver sexuella relationer mellan män, och mellan män och pojkar. Ellis skrev ...
Universitetsbiblioteket består av åtta bibliotek och ett nationellt bibliotek för genusforskning, KvinnSam. Alla bibliotek inom ... När den statliga Göteborgs medicinska högskola inrättades 1948, fick Göteborgs stadsbibliotek den 1 juli en statligt ... Hälsovetarbackens bibliotekRedigera. Hälsovetarbackens bibliotek[29] riktar sig mot Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. ... http://www.ub.gu.se/bibliotek/GmSt/. Läst 9 augusti 2018.. *^ "KvinnSam - nationellt bibliotek för genusforskning". www.ub.gu. ...
Norge (enbart polis, 110 för brandkår och 113 för medicinska nödfall. 02800 är numret för ej akuta samtal till den lokala ... http://www.sosalarm.se/Global/Bibliotek/SOS/SOS_kundtidning_1_2013_binder.pdf. Läst 5 oktober 2013.. Arkiverad 6 oktober 2013 ... Bulgarien (jämte 150 för medicinska nödfall, 166 för polis och 160 för brandkår) ... Serbien (jämte 92 för polis, 93 för brandkår och 94 för medicinska nödfall) ...
Flera utsattes för medicinska experiment, många steriliserades. Andra begick självmord. Ett okänt antal mördades av SS. ... I maj 1933 brände nazisterna Sexualforskningsinstitutets bibliotek och arkiv samt böcker av judiska författare och andra böcker ...
Universitetet har två bibliotek: Helsingfors universitets bibliotek (grundat 2010) och Finlands nationalbibliotek (fram till ... medicinska fakulteten (gr. 1640). *humanistiska fakulteten (gr. 1640 som filosofiska fakulteten, uppdelad 1852 i två: historisk ... juridiska eller den medicinska fakulteten. Undervisningen och forskningen vid akademien var starkt knuten till den lutherska ...
Medicinska fakulteten. *Farmaceutiska fakulteten. Teknik och naturvetenskapRedigera. Teknisk-naturvetenskapliga ... 3.3 Bibliotek. *3.4 Linnéminnen. *3.5 Andra historiska byggnader. *3.6 Moderna Campusområden [34] ...
1851 gjorde han en resa till Sverige och passade på att göra besök i olika europeiska bibliotek efter material för sitt arbete ... Efter hemkomsten fullbordade han snabbt sina medicinska studier och promoverades i november 1822 till medicine doktor. 1823 ...
Hallstavik: Svenskt militärhistoriskt bibliotek. ISBN 978-91-85789-08-5. * Knopp, Guido (2006). SS: ondskans mäktiga redskap. ... Einsatzgruppen · Gasvagn · Gaskammare · Förintelse genom tvångsarbete · Medicinska experiment. Nazistenheter. SS- ...
Ett varmbadhus för bastubad och medicinska bad uppfördes även vid denna tid. ...
1784 utsåg kung Ludvig XVI fyra medlemmar av den medicinska fakulteten till kommissionärer för att undersöka "le magnétisme ... tillgänglig på nationella franska bibliotek). I detta lilla häftet på sidorna 33-34 fastställer författaren uttryckligen att ...
Hans far, Paul Foucault (1893-1959), var en framstående kirurg och anatomilektor vid medicinska fakulteten och ville att sonen ... Moderna franska tänkare, 99-0818927-1; 9 Symposion bibliotek, 99-0818918-2. Stockholm: B. Östlings bokförlag Symposion. ISBN 91 ... genom arbete, kost, kroppsideal, träning och medicinska interventioner. Foucault presenterar ingen enhetlig teori om kroppen, ...
1966-, Svenaeus, Fredrik, (2013). Homo Patologicus : medicinska diagnoser i vår tid. Tankekraft. sid. 96-97. ISBN 978-91-86273- ... https://web.archive.org/web/20160814234210/http://www.svenskabupforeningen.se/bibliotek/kunskapsoversikter_PM/prio_riktlinjer/ ...
År 1948 påbörjade han medicinska studier vid universitetet i Buenos Aires och avlade läkarexamen 1953. År 1951 tog han en paus ... Genom faderns intresse för litteratur, poesi och politik (hemmet hade ett bibliotek på över 3000 volymer), kom Ernesto att få ... Efter att ha avslutat sina medicinska studier åkte Guevara till Guatemala, där presidenten Jacobo Arbenz Guzmán ledde ett ...
... fann rökning vara ett oförargligt och enkelt nöje som kunde avnjutas i salonger och bibliotek. Att röka en cigarett eller ... även diverse växter och medicinska blandningar, och har rekommenderats för daglig användning i hälsobringande syfte. I ...
Campus USÖ är belägen i anslutning till universitetssjukhuset; ledningen för Institutionen för medicinska vetenskaper finns där ... Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek. Universitetet, vars huvudcampus är beläget i stadsdelen Almby i sydöstra Örebro, ... I bottenvåningen finns det gemensamma medicinska biblioteket för universitetet och sjukhuset och en restaurang; dessutom finns ... Ansvarar för utbildning och forskning inom Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper. ...