Slutligen redigerade han två ryska medicinska tidskrifter, nämligen ett arkiv för invärtes medicin och en klinisk veckoskrift. ... över de inre sjukdomarnas klinik betecknas såsom epokgörande inom den ryska medicinska litteraturen. ...
Denna artikel om en läkare, apotekare eller annan person med koppling till medicin eller sjukvård saknar väsentlig information ... ett standardarbete inom de fysiologiska litteraturen. Han utgav även Lectures on History of Physiology in 16th, 17th and 18th ...
Detta stod för hängivenhet till den antika grekisk/romerska litteraturen och de mänskliga värderingar som kan hämtas från dem. ... Man studerade antik litteratur inom ämnena logik, naturfilosofi, medicin, juridik och teologi. Den humanistiska utbildningen ...
Enligt faderns önskan studerade han där först teologi och sedan medicin. Men han intresserade sig mer för den dramatiska ... angående den nyaste litteraturen). 1760-65 vistades Lessing i Breslau som sekreterare åt guvernören Friedrich Bogislav von ... litteraturen och utbildade sina sällskapliga talanger. Han skrev småstycken för ett teatersällskap och debuterade 1748 med den ...
Vid sjutton års ålder var Linné väl bevandrad i den samtida botaniska litteraturen. Han "dag och natt läste, att han dem på ... Han återvände sedan till Sverige där han blev professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. I juni 1739 grundade han ... En medarbetare till Rudbeck, Nils Rosén, återvände till universitet i mars 1731, efter att ha doktorerat i medicin utomlands. ... Linné planerade att doktorera i medicin vid Harderwijks universitet. På vägen dit stannade de i Hamburg, där de träffade ...
Han kom dock tidigt till Rom för att studera retorik, medicin och filosofi. Under denna period spreds troligen hans tidiga ... Vergilius bevarade episka dikter, i synnerhet Aeneiden, är en viktig del av den bevarade romerska litteraturen och har i hög ... Eftersom han själv var en praktisk lantman hade han inte försummat att genom studier i den grekiska och romerska litteraturen ...
Lazarević studerade juridik vid Belgrads universitet och senare medicin i Berlin. År 1876 avbröt han studierna för att delta ... Lazarević skrev nio berättelser som räknas som realismens genombrott inom den serbiska litteraturen. Den första berättelsen ...
Medicin[redigera , redigera wikitext]. Inom medicinsk vetenskap innefattar parasiter de organismer som lever i eller på ... I litteraturen anges ofta felaktigt värddjuret vara en snigel. Sniglarna utgör dock en helt egen underordning bland snäckorna, ...
Han studerade medicin och juridik, blev advokat och passerade, som så många amerikanska författare, genom journalistiken till ... litteraturen. Han vigde sitt liv särskilt åt Shakespearestudiet, och utgav inom det området följande arbeten, förutom två ...
Siffror som att över 3 000 meter maximalt förflytta sig omkring 500 meter per dag nämns i litteraturen. Siffrorna anger höjden ... En annan medicin man kan tänka sig i dessa sammanhang är Rescueflow® (BioPhasia), vilken är hyperton och kolloidosmotiskt ... Studier har visat att personer som tar denna medicin i förebyggande syfte löper mindre risk att drabbas av HACE och om de ...
Baroja studerade medicin i Madrid och arbetade som läkare fram till 1896, då han tog tjänst som bagare i sin faders bageri. ... 1900 debuterade han med novellsamlingen Vidas sombriás (Dystra liv), och från 1902 ägnade han sig enbart åt litteraturen. ...
Ju äldre han blev, desto mer fördjupade han sig i den äldre litteraturen och följde därför inte med den samtida vetenskapens ... Där arbetade han med stor iver dels i medicinens historia, dels i teoretisk medicin. Därjämte utgav han flera av de äldre ... på grund av vilket han 1773 kallades till professor i teoretisk medicin och botanik i Jena. ...
Nebeský studerade en tid medicin, men ägnade sig slutligen helt åt litteraturen samt bjöd till en början på dikter (Protichudci ...
Det första priset i fysiologi eller medicin gick till den tyske fysikern och mikrobiologen Emil von Behring. Under 1890-talet ... Svenska Akademien utsåg poeten Sully Prudhomme till den första nobelpristagaren i litteratur. En grupp, inklusive 42 svenska ... Medaljerna för fysik, kemi, fysiologi eller medicin och litteratur och har identiska åtsidor som visar Nobels bild samt hans ... Utmärkelserna för fysik, kemi och medicin kräver att betydelsen av prestationen är "testad av tid." I praktiken är ...
... studerade han 1795-1799 filosofi och medicin vid universitetet i Jena. År 1800 disputerade han i medicin vid universitetet i ... naturhistoriska och medicinska litteraturen. Från 1818 till sin död var han president för kejserliga Leopoldinska-Karolinska ...
Han fick på sin lott den medicinska litteraturen och översatte sannolikt själv alla då kända skrifter av Hippokrates. Denna ... fanns sedan länge inom rikets gränser en fristad för grekisk medicin i läkarskolan i Djundaisabur. Skolans föreståndare vid ...
Än idag lever latin ett skuggliv inom medicin och biologi, när nya rön ska ges namn som ska vara entydigt begripliga ... Men samtidigt var klassisk grekiska ett andraspråk hos den välutbildade eliten, då stora delar av litteraturen och filosofin ... Den mest omfattande analysen av det svenska nylatinets utmärkande egenskaper och bärande teman i den stormaktstida litteraturen ...
Tillsammans med Pfeufer utgav han "Zeitschrift für rationelle Medicin" (1841-71), som hade stort inflytande på vetenskapens ... Vidare refererade Henle årligen (1844-71) den nyutkomna anatomiska litteraturen, dels i Canstatts "Jahresbericht" (1844-55), ... dels i de av honom tillsammans med Meissner såsom bihang till "Zeitschrift für rationelle Medicin" utgivna Berichte der ...
Traditionell thailändsk medicin är mångsidig och komplicerad. Vid granskning av den befintliga litteraturen, ges ofta intrycket ... Trots en hög nivå av officiellt stöd och popularitet i modern tid har traditionell medicin i Thailand aldrig fått västerländsk ... Flera forskare, särskilt Brun och Schumacher, har karakteriserat denna splittring som en dikotomi mellan "kunglig" medicin, ... Heinzes arbete har istället hänvisat till en splittring mellan "elit" och "folk" -medicin, men stödjer fortfarande ...
Leopoldo Alas, författare på 1800-talet som skrev La Regenta, ett inflytelserikt verk i den spanska litteraturen Fernando ... nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1959 Gaspar Melchor de Jovellanos, filosof, politiker och upplysningstänkare Ramón ...
... en användes huvudsakligen som prydnad eller som medicin.[8] På 1700- och 1800-talet skedde en ökning av plantager i ... Citronen nämndes för första gången i litteraturen i en arabisk avhandling om jordbruk från 1000-talet. Citronen användes även ...
Linné planerade att doktorera i medicin vid Harderwijks universitet.[45] På vägen dit stannade de i Hamburg, där de träffade ... Vid sjutton års ålder var Linné väl bevandrad i den samtida botaniska litteraturen. Han "dag och natt läste, att han dem på ... Även Rothman var botaniker och breddade Linnés intresse för botanik samt väckte hans intresse för medicin.[15][16] ... En medarbetare till Rudbeck, Nils Rosén, återvände till universitet i mars 1731, efter att ha doktorerat i medicin utomlands. ...
Denna artikel om en läkare, apotekare eller annan person med koppling till medicin eller sjukvård saknar väsentlig information ... Denna Cortis upptäckt råkade senare i glömska, varför i litteraturen ofta Gottfried Reinhold Treviranus och Giovanni Battista ...
I litteraturen finns fall beskrivna där en patient med ormfobi aldrig hade sett en orm i verkligheten, utan hade byggt upp sin ... Ångestlindrande medicin i form av bensodiazepiner skrivs ut i undantagsfall, till exempel vid flygfobi (som av logistiska skäl ... Får personen ingen ångest på grund av att han eller hon tar en lugnande medicin uppnås ingen effekt med beteendebehandlingen. ... Vad gäller det som den psykodynamiska litteraturen kategoriserar som "enkel/inlärd fobi", motsvarande specifik fobi, så finns ...
En av sällskapets viktigaste uppgifter idag är att sprida kunskap om hälsovård och medicin i populariserad form. Fortbildning ... öka finska språkets användning på dessa områden och att förkovra den medicinska litteraturen på finska. En ordlista över ...
Den andel av den vetenskapliga litteraturen som är fritt tillgänglig ökar snabbt. Man kan avläsa ökningen av öppen litteratur i ... Inom medicin, biokemi och kemi övervägde publicering i öppna tidskrifter medan författardeponerade artikelkopior övervägde inom ... Han menar att det är situationen inom naturvetenskap och medicin som sätter dagordningen för diskussionen och att man inte ... är man också beroende av att samma utveckling sker globalt för att få tillgång till den vetenskapliga litteraturen. Under en ...
Enligt Smittskyddsinstitutet saknas det stöd i den vetenskapliga litteraturen för uppfattningen att barn som genomgår de nämnda ... Enligt antroposofisk medicin är sjukdomar naturliga kriser i barns utveckling med möjlighet att påverka den positivt på kort ... Antroposofisk orienterad medicin är en vårdinriktning som ingår i flera länders offentliga sjukvård, bland annat i Tyskland, ... Antroposofisk medicin är också känd för sin skepsis kring generella vaccinationer mot barnsjukdomar som mässling, påssjuka och ...
Bland alla böcker inom området medicin och hälsa som Anna-Lena varit ansvarig för finns de båda bästsäljarna Vänta barn och ... ett axplock ur litteraturen (tillsammans med Bengt Fredricsson) 1981 - Det stora undret : föreställningar och folktro kring ...
Litteraturen går tillbaka till forntiden. Det äldsta verket är Gatha-sångerna i zoroastrismens heliga bok Avesta. Den grekiske ... Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida ... Huvudartikel: Persisk litteratur Litteraturen har en hög ställning i iransk kultur och landet är berömt framförallt för sin ... Den persiska litteraturen har haft ett inflytande på europeisk litteratur efter renässansen. Johann Wolfgang von Goethe ...
Han började studera medicin men valde sedan journalistiken. Sedan landet blivit självständigt blev han chef för en nyhetsbyrå ... "Den omöjliga litteraturen". Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/den-omojliga-litteraturen_5116217.svd. ...
Leopoldo Alas, författare på 1800-talet som skrev La Regenta, ett inflytelserikt verk i den spanska litteraturen ... Severo Ochoa, nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1959. *Gaspar Melchor de Jovellanos, filosof, politiker och ...
Den bulgariska litteraturen var i äldsta tid knuten till kyrkan och skrevs på fornkyrkoslaviska. Den hade en första storhetstid ... Därutöver finns högskolor för pedagogik, medicin, nationalekonomi, teknik et cetera.[35] Sofias universitet har 15 fakulteter ... Värdet på pensioner och andra sociala försäkringar har urholkats, och sjukhusen lider brist på utrustning och medicin. ...
litteraturen som används för den tyska artikeln är listad här: Rostock/Literatur ... De ursprungliga fakulteterna är juridik, filosofi och medicin. Idag har universitetet nio fakulteter: Jordbruk och miljö, ... information och elektronteknik, juridik, medicin, matematik och naturvetenskap, maskin- och fartygsteknik, filosofi, handel, ...
I stället handlade det om en fostran som i stor utsträckning utgick ifrån den grekiska klassiska litteraturen och som innebar ... Dessa var: teologi, juridik, medicin samt filosofi. Filosofistudierna grundades på sju huvudämnen, de sju fria konsterna: ...
Han var en förgrundsgestalt inom den senromantiska litteraturen i USA. Poe är mest känd för sina berättelser om skräck, mystik ... medicin och musik. Hans primära intresse var dock skönlitteraturen, och 13 romaner, antingen originalverk eller översättningar ... Arvet efter Poe är bland annat ett betydande inflytande på litteraturen i USA och runtom i världen liksom i specialiserade ...
Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 2:13. Lund. 1907. Libris 1841296. ... Dock varnade Lidforss för programmatisk pessimism, eftersom han menade att litteraturen borde styrka människorna i deras kamp. ... Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 4:1. Lund. 1908. Libris 1841379. ... Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 4:3. Lund. 1908. Libris 1841388. ...
Under det följande decenniet utvecklades den svenska litteraturen starkt. Detta tilltalade inte Wirsén vilket gjorde honom ... Fysik · Kemi · Fysiologi eller medicin · Litteratur · Fred · Ekonomi*. Pristagare. Efter pris. Fysik · Kemi · Fysiologi eller ... mycket på grund av ett angrepp från företrädare för den nya litteraturen.[1] ...
senare i teoretisk medicin. Erland Samuel Bring. 19 augusti 1736. i Ausås socken. 1790. 20 maj 1798. i Lund. Professor i ... Professor i grekiska språket och litteraturen. Gustaf Broomé. 1824. i Västra Sallerups socken. HT 1869 - VT 1870. 1894. på ... Professor i praktisk medicin. Jonas Albin Engeström. 29 mars 1787. i Mjällby. HT 1828 - VT 1829. 17 juli 1846. på okänd ort. ... Professor i praktisk medicin. Carl Johan Tornberg. 23 oktober 1807. i Linköping. HT 1858 - VT 1859. 6 september 1877. i Lund. ...
... onaturliga amerikanerna i litteraturen. Användningen av dialekt betraktas som nydanande i den amerikanska litteraturen.[100] ... Lowell var rådvill tiden efter examen och valde mellan ekonomi, teologi, medicin eller juridik när han skulle läsa vidare. Han ...
De varierar både i innehåll och antal i NLP-litteraturen. Några av grundantagandena är tagna från bl.a Allmän Semantik och ... Naturopatisk medicin · Naziarkeologi · Neurolingvistisk programmering · Nibiru-kataklysm · Orgonenergi · Parapsykologi · ...
Andra ämnen prövades också, bl.a. filologi och medicin. Det slutade med att han valde teologi, troligtvis på grund av att hans ... Djupt präglad av det samtidiga genombrottet för realismen i litteraturen, med Georg Brandes som talesman, valde Troels-Lund att ...
Litteraturen har en hög ställning i iransk kultur och landet är berömt framförallt för sin klassiska diktning. Litteraturen går ... Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida ... Den persiska litteraturen har haft ett inflytande på europeisk litteratur efter renässansen. Johann Wolfgang von Goethe ... Utas, Bo (2011). Den persiska litteraturen. Molin och Sorgenfrei. sid. 2 band. ISBN 9197751316. ...
Dessa stod för försäljning av medicin till pestsjuka. Men apotekens medicin mot pesten var utan läkande effekt och enbart i ... Men detta första offentliga apotek flyttades tydligen ganska snart tillbaka till slottet, där det omnämns i litteraturen under ... http://www.expressen.se/nyheter/dokument/priset-for-gorans-kamp-mot-draken-kan-bli-dyrare-medicin/. Läst 5 juni 2016.. ... "Priset för Görans kamp mot draken kan bli dyrare medicin". Expressen. ...
Han var väl bevandrad i den latinska diktningen och kristna litteraturen, och med sin okuvliga intellektuella nyfikenhet ... medicin, rättsvetenskap, exegetik och ecklesiastik, Gud samt änglar och helgon, kyrkan och andra samfund, alfabetet, zoologi, ...
Mispel i sockerlag är använd i kinesisk medicin för att lindra halsont. Bladen med andra ingredienser är känd som pipa gao (; ... Mispeln var ofta nämnd i den antika kinesiska litteraturen, exempelvis i dikterna Li Bai. I portugisisk litteratur nämns det ...
... doktorerade i medicin. Året därefter blev han Lord Byrons läkare, och följde med honom på en utrikesresa till Europa. Byron ... även den första vampyren såsom den moderna litteraturen känner figuren - en demonisk aristokrat som förtär sin omgivning. ...
Efter hemkomsten blev han lektor i Kiel i danska språket och litteraturen, men trivdes inte i denna tyska stad. Uppehållet där ... År 1809 blev Heiberg student, tog anden examen med utmärkelse och studerade dels estetik, dels medicin och astronomi, var ... Hur stor insats Heiberg har gjort i danska litteraturen genom sina vaudeviller, inses bäst därav, att flera bland dem ännu ...
Litteraturen faller dock inom ett väldigt vitt spann. Från akademiska uppsatser som utgivits i en populärvetenskaplig upplaga, ... Wikipedia:Trovärdiga källor (medicin). *Wikipedia:Trovärdiga källor (juridik). *Wikipedia:Trovärdighet. *Wikipedia: ... saknas ofta den verkligt stora och väl genomarbetade litteraturen. Likafullt behöver den därmed inte nödvändigtvis vara sämre, ...
... s kultur präglas av den relativt sena kolonisationen, och framför allt har litteraturen knutit an till den europeiska ... fysiologi eller medicin). ...
Inom litteraturen vann det nya stavningssättet långsamt terräng; flertalet tidningar hade länge den äldre stavningen kvar. ... var (medicin) stavades även innan utan h hvarannan varannan hvarandra varandra hverandre = hinanden ...
Han var väl bekant med den klassiska grekiska och romerska litteraturen, såväl som med Bibeln och kyrkofädernas skrifter. Många ... professor i medicin vid Leydes Universitet; geografen Gerardus Mercator; advokaten och vännen till William of Orange, Elbertus ...
Trots sjukdomens betydande kliniska relevans är denna diagnos försummad såväl i litteraturen som i sjukdomsläran (nosologin). ... Om litium är olämpligt kan man använda annan stämningsstabiliserande medicinering eller annan medicin mot epilepsi i ...