Medicin[redigera , redigera wikitext]. Cancer in situ innebär elakartade cancerceller utan spridning till omgivande vävnad. ... Inom konsten innebär in situ att ett konstverk är gjort för en speciell plats. Se vidare: Platsspecifik konst. ... Inom medicin och biologi syftar det på en intakt cell eller vävnad. Till skillnad från in vivo behöver inte cellen eller ...
... antroposofisk medicin och biodynamisk odling. Även konsten och arkitekturen har haft en central roll inom den antroposofiska ... Huvudartikel: Antroposofisk medicin Antroposofisk medicin började praktiseras på 1920-talet av läkare i samarbete med Steiner. ... Antroposofisk medicin är pseudovetenskaplig. Sedan starten under 1910-talet har konsten haft en central roll inom den ... Dagens Medicin 2012-03-04 ^ Dugan, Dan. Michael Shermer. red. Anthroposophy and Anthroposophical Medicine. ABC-CLIO. Sid. 31-32 ...
Konsten att förgylla vardagen: Thekla Knös och romantikens Uppsala (Nya Doxa, 1993) ISBN 91-88248-36-4 "Mary Wollstonecrafts ... Hon studerade vid Lunds universitet, bland annat medicin, teologi, filosofi, psykologi, konstvetenskap och litteraturvetenskap ... Konsten att förgylla vardagen. Thekla Knös och romantikens Uppsala (1993) behandlade det romantiska salongslivet. Vid sidan av ...
... (minimalinvasivt ingrepp/operation) -inom medicin och hälsa, akut samt elektiv diagnostisk undersökning / ... Psykopedagogisk intervention - en pedagogisk metod inom psykoterapi Intervention (konst) - en modern konstinriktning ... inom medicin och hälsa, folkhälsointervention, är åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa hos ...
Upptäckter inom medicin och hygien ledde till att dödligheten minskade och livslängden ökade. Under La belle époque uppstod ... flera konstriktningar som permanent förändrade den europeiska konsten på bekostnad av den akademiska och romantiska konst som ...
Även konsten utanför Spanien bär tydliga spår av ett moriskt inflytande, till exempel i fransk romansk arkitektur (Sainte- ... De betydande resultat som uppnåddes inom matematik, geografi, poesi och medicin genom teologen Ibn Rushd och mystikern Ibn ' ... Ett viktigt bidrag till konsten var de färgrika och konstfärdiga kakelplattor arrangerade i vackra mönster, azulejos, som ... Madeleine i Vézelay) och i modern tid då till exempel M.C. Escher låtit sig inspireras av den moriska konsten. Etymologin bakom ...
Den stora konsten'; ca 1275/1305) eller Ars generalis ultima ('Den yttersta allmänna konsten'; 1308) (latin) Ars brevis ( ... medicin, astronomi, kemi och flera andra ämnen. Lull var även naturvetenskapsman; han anses ha upptäckt salpetersyran, och ... Llulls huvudverk är Ars magna (Den stora konsten). Den presenterade en sammansmältning av mystik och metafysik, där han med ... Den inspirerade konsten') (latin) Liber chaos ('Boken om Kaos'; 1285-87) (latin) Liber proverbiorum (ca 1296) (latin) Liber de ...
Liksom många av sina föregångare gynnade Kumaragupta I konsten och andra kulturyttringar. Han påstås även ha grundat ett ... där fattiga kunde få gratis medicin. Templet Vaishnavite Tigawa, byggt av Chandragupta II, står ännu kvar i Jabalpur, Madhya ...
Haeckel såg biologin som besläktad med konsten. Han var fascinerad av symmetrin och harmonin i naturens former, t.ex. hos ... Efter gymnasiet i Merseburg studerade Haeckel medicin i Berlin och Würzburg med bl.a. Albert von Kölliker, Franz Leydig, Rudolf ... som fick inflytande på den samtida konsten. Han är också känd som populärförfattare och reseskildrare. Som filosof skrev ...
Till skillnad från konsthistoriens där bilder av graviditet har varit ovanliga så gäller motsatsen inom medicin, där bilder av ... Utöver att vara ett motiv inom konsten har det även skapats bilder för den gravida kvinnan, eller för kvinnor och par som vill ... Graviditet i konsten avbildas på en mängd olika sätt och har förekommit genom hela konsthistorien. Historiskt var merparten ... Genom den feministiska diskurs som fördes under 1960- och 1970-talet förändrades bilden av den gravida kvinnan i konsten och ...
Hippokratisk medicin utmärktes av sin strikta professionalism, disciplin och rigorösa praxis.[30] Det hippokratiska verket Om ... Det har sagts att medicinen har honom att tacka för konsten att kliniskt inspektera och observera.[15] Av denna anledning har ... Hippokratisk medicin var ödmjuk och passiv. Den terapeutiska inriktningen grundades på "naturens läkande kraft" (vis medicatrix ... Soranos uppger att Hippokrates lärde sig medicin av sin far och farfar och att han även studerade andra ämnen, för Demokritos ...
I konsten är igelkotten ofta en symbol för trygghet. I folktron betyder igelkotten ibland tur och ibland otur. I svensk folktro ... Igelkottens lever utnyttjades som medicin mot njursjukdomar och kramp. Igelkott som mat[redigera , redigera wikitext]. I flera ...
Hagdahl studerade medicin vid Uppsala universitet. Han arbetade från 1839 som läkare i Stockholm, han blev medicine doktor i ... "Husmodern". Kok-konsten. http://www.kokkonsten.se/1879/01/30/husmodern/. Läst 12 februari 2012. Charles Emil Hagdahl i Svenskt ...
Konsten att bereda sprit (det vill säga mer koncentrerad etanol) uppfanns dock långt senare, under medeltiden. Etanol fick med ... medicin, forskning och i många olika drycker. Det var troligen persiska alkemister, som Geber (721-776) och Al-Razi (864-930), ...
Linné disputerade där redan efter några dagar i medicin med en avhandling om malaria som han påstod berodde på dricksvattnets ... Detta är vad som kallas för hans Bergslagsresa under vilken han främst studerade proberkonsten, konsten att analysera olika ...
När Nils Bejerot började studera medicin vid Karolinska institutet i januari 1947 var det kanske inte så mycket för att bli ... "Smittspridningsteorin, implikationer och komplikationer" i Jonas Åberg och Magnus Kihlbom (red.) Konsten att bekämpa människor ... Narkomani som artificiellt framkallad drift Nordisk Medicin 7. I. 1971, bd 85, nr 1 ^ "Nils Bjerot A Theory of Addiction as an ...
Konsten att skapa sekretess - från det gamla Egypten till kvantkryptering. Översättning: Margareta Brogren. Stockholm: ... Mats Reimers blogg i Dagens medicin. ^ http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3459674 Kritiker mot ...
"Konsten är sorg och mycken vedermöda". År 1844 träffades han av ett slaganfall, som åtföljdes av en sinnessjukdom; i sex år ... Han studerade i Wien filosofi, juridik, lanthushållning och medicin, men ägnade sig slutligen åt estetiska studier och musik, ...
Fechner studerade medicin och fysik från 1817 vid universitetet i Leipzig och blev professor i fysik där 1834. Vid studiet av ... Däremot tog han bestämt avstånd från hegelianismen, som han betecknar som "i viss bemärkelse konsten att vänja sig av med ett ...
Man har fört fram flera olika hypoteser om den exakta dödsorsaken, däribland överdosering av en stärkande medicin gjord på ... Nyuppförda riken och städer uppfördes i grekisk-europeisk anda, och likaså konsten och kulturen, dock med inflytanden från ... överdosering av Helleborus-medicin är det enda som förklarar alla de (få) saker vi känner till om omständigheterna kring hans ...
I den kristna konsten symboliserar det Guds frikostighet, och den granatröda fruktsaften symboliserar martyrernas blod. Det ... Skalet har använts som medicin mot hakmaskar och till garvning av läder. En amerikansk forskarstudie visade år 2005 att ... Granatäpplet införlivades i den kristna konsten, inte sällan i Jesusbarnets hand. Det avbildas ofta halvt öppet (bland annat i ...
Den förste professorn medicin i Uppsala utnämndes 1613, den första i Åbo 1641 och i Lund 1668. Första antydan till en medicinsk ... Därefter skulle den studerande under minst fyra år förkovra sig i konsten och vetenskapen, antingen hos examinerade fältskärer ... Medicin och kirurgi skulle nu vara förenade, men det blev ingalunda så, eftersom medicine doktorsgraden, som avlades vid ... År 1790 ändrades denna professur till en professur i medicin och farmaci, och det ålades professorn att undervisa även i ...
Som översättare var han verksam från 1880-talet och fram och översatte såväl facklitteratur (i synnerhet medicin) som ... 2, Fattiga flickor (Arme Mädchen) (Bonnier, 1887) Edward John Hardy: Konsten att vara lycklig fastän gift (Seligmann, 1887) ...
Få kan konsten att med bara en hand, snabbt och smidigt trycka ihop en snus i själva dosan sedan applicera den under läppen ... I en debattartikel i Dagens Medicin 2012-05-26 skriver professor Robert Nilsson (institutionen för genetik, mikrobiologi och ... a b] Mats., Jonson, ([2017]). Snus! historia, märken, tillverkning & konsten att snusa. Bokförlaget Semic. ISBN 9789155264253. ... "Dagens Medicin 2012-05-26". Arkiverad från originalet den 29 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120529000426/http://www. ...
Den mest kända var Epistolica, en textbok om konsten att skriva brev. Den blev först publicerad i Antwerpen 1543. Den blev även ... professor i medicin vid Leydes Universitet; geografen Gerardus Mercator; advokaten och vännen till William of Orange, Elbertus ...
Efter skolgång på Java och i Holland började han studera medicin i Groningen 1924. Samma år lärde han känna den antroposofiska ... Konsten att samarbeta : antroposofiska erfarenheter (Telleby, 1997) Människan vid tröskeln till den andliga världen : den inre ...
Lär dig själv utförsåkning". 1980 utgavs "Konsten att åka utför" baserad på Le Ski - un art ... une technique, hans mest ... Han kom att arbeta vid Grenobleuniversitetet som idrottslärare under sitt aktiva liv, och inledde en forskarbana inom medicin ... Pour apprendre soi-même à skier 1980 - Konsten att åka utför. Le Ski - un art ... une technique 2005 - 1990-talets skidtekniska ...
Den islamiska konsten förenar på många sätt miljoner människor från vitt skilda kulturer över hela världen. Motiv och stildrag ... Den persiske läkaren Avicennas verk användes som läromedel i medicin i Europa fram till 1800-talet. ... Gemensamt med konsten har arkitekturen, förutom det nonfigurativa, flera grunddrag i form av symmetri, yttäckande geometriska ... Däremot har arkitektur, dekorationer och kalligrafi blivit vitala uttryck för konsten. Moskéer och minareter har oftast en ...
Unani-tibb-medicin, en slags blandning mellan arabisk, grekisk och ayurvedisk medicin ... Det finns även recept på rökelse, och konsten att tillverka kosmetiska produkter. Man använde mortlar, kvarnar, deglar och ... Detta, att medicin kopplats till religion, och att läkemedel ofta kompletterades av böner och bot, är en företeelse som har ... Växtbaserade läkemedel skiljer sig från konventionell medicin på ett par punkter. De kan i enlighet med stöd i traditionell ...
Alla hämtade sina idéer från sin tids stora stilriktningar inom konsten och arkitektuten: renässansen, klassicismen och ... medicin och musik. Hans primära intresse var dock skönlitteraturen, och 13 romaner, antingen originalverk eller översättningar ...
Lidforss kombinerade en socialistisk grundåskådning med en stark tro på konsten. För honom var konsten inte isolerad från ... Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 2:13. Lund. 1907. Libris 1841296. ... Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 4:1. Lund. 1908. Libris 1841379. ... Andra avdelningen, Medicin samt matematiska och naturvetenskapliga ämnen, 0368-8151 ; 4:3. Lund. 1908. Libris 1841388. ...
Han nominerades 23 gånger till Nobelpriset i fysiologi eller medicin, men fick aldrig priset. Gustaf Retzius är en av ... Om konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm 2006. PDF Sid.16 *^ Göran Åstrand, Här vilar berömda svenskar. 1999 ...
Konsten att taga sig hustru (L' arte di prender moglie) (översättning Erik Thyselius, Seligmann, 1892) ... Italienska professorer i medicin. *Personer verksamma vid universitetet i Pavia. *Italienska politiker under 1800-talet ... Konsten att bli gammal (L' arte di campar vecchi) (översättning Erik Thyselius, Hellberg, 1892) ... Konsten att icke blifva sjuk (översättning O. H. D. (dvs Oskar Heinrich Dumrath), Adolf Bonnier, 1889) ...
... inte minst om medicin. Även asiatiska världsreligioner har resulterat i liknande perioder av kunskapsmässig och filosofisk ... för att i likhet med konsten ge oss tilltalande föreställningar. Skapelseberättelser eller ultimata förklaringar ...
Fexeus, Henrik (2007) Konsten att läsa tankar: Hur du förstår och påverkar andra utan att de märker något, Bokförlaget Forum. ... Naturopatisk medicin · Naziarkeologi · Neurolingvistisk programmering · Nibiru-kataklysm · Orgonenergi · Parapsykologi · ...
Inter arma enim silent leges/musae - "I krigstid tiger lagen/konsten" (Cicero, Oratio Pro Annio Milone (IV)) ... Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - "Medicin för den ene är den andres gift" ... Ars longa, vita brevis (est) - "Konsten är lång, livet är kort" (Hippokrates) ... Nulla res tam necessaria est quam medicina - "Inget är så viktigt som medicin" ...
Vetenskaper såsom psykiatri, biologi, medicin, ekonomi, psykoanalys, psykologi, sociologi, etnologi, pedagogik och kriminologi ... "konsten att leva" eller "jagets teknologier".[41] Syftet med dessa var för de antika filosoferna att bli en mer etisk människa ...
Det sumererna kallade medicin skulle vi idag kalla exorcism. De menade att den sjuka kroppen var besatt av en demon, som ... Konsten att bruka jorden växte fram i områdena som omgav Mesopotamien, men det var ansträngningarna att styra Eufrats och ...
... antroposofisk medicin och biodynamisk odling. Även konsten och arkitekturen har haft en central roll inom den antroposofiska ... Huvudartikel: Antroposofisk medicin. Antroposofisk medicin började praktiseras på 1920-talet av läkare i samarbete med Steiner ... Dagens Medicin 2012-03-04 *^ Dugan, Dan. Michael Shermer. red. Anthroposophy and Anthroposophical Medicine. ABC-CLIO. Sid. 31- ... Sedan starten under 1910-talet har konsten haft en central roll inom den antroposofiska rörelsen.[40] Steiner har till exempel ...
Bengtsson läste medicin och fysik i Lund och var som doktorand verksam vid Nordita, Nordiska institutet för teoretisk atomfysik ... Konsten att uppskatta omvärlden - fysikaliska miniatyrer (1998) Bengtsson om halvklassisk fysik (2000) Kring flaskor och fysik ...
Araberna introducerade också konsten att göra glass och sorbet och många olika söta kakor och bakverk; cassata alla Siciliana ( ... Det ansågs viktigare att rätten passade in på den dåtida uppfattningen om korrekt medicin och kostlära som grundade sig på ... och alla kockar var tvungna att behärska konsten att laga mat över öppen eld. Ugnar var vanliga, men de var dyra att bygga och ... en samling medicinska teorier som baserades på Galenus läror och som dominerade västerländsk medicin ändra fram till 1600-talet ...
... och stöder idén med analogin av en kapten och hans skepp eller en doktor och hans medicin. Segling och medicin är inte saker ... KonstenRedigera. Platons konstsyn representerar en argumentation som än i dag förekommer. För honom var konstverket endast ... Tillika ansåg Platon att konsten hade en skadlig inverkan på dess åhörare, och om till exempel en publik bejakade en pjäs som ... därmed tvingats att cementera sina grundideal har efterföljare som Aristoteles därigenom format retoriken till att vara konsten ...
Höjdpunkten i detta är enligt Schelling konsten, i vilken genialitetens omedvetna naturkraft mitt i medvetandets avsiktliga ... matematik och medicin. Genom Goethes förmedling erhöll han 1798 en professur i Jena, till en början dock utan fast lön, och ...
D'ni hade utvecklat konsten, "the Art", att skapa länkar till andra eror (eng. "ages") genom att exakt beskriva dem i speciella ... som var mycket kunnig i medicin. Det var dock för sent och Leira dog strax efter deras son Atrus födelse år 1755. Gehn begravde ... Katran valdes ut till elitgruppen, som Gehn undervisade i "the Art", konsten att skapa länkar till andra eror genom att exakt ...
"Hur kommer det sig", frågade han, "att alla män som är enastående inom filosofi, poesi eller konsten är melankoliska?". Under ... Odelfors, Hanna (13 april 2010), "Vissa antiepileptiska medel ökade risk för självmord", Dagens Medicin, arkiverad från ... "Hypomani", Praktisk Medicin (Three Doctors AB), 15 oktober 2012, http://www.praktiskmedicin.se/sjukdom.asp?sjukdid=1177&code= ... "Bipolär sjukdom, Manodepressiv sjukdom", Praktisk Medicin (Three Doctors AB), 15 oktober 2012, http://www.praktiskmedicin.se/ ...
17 maj - Utställningen "Rörelse i konsten" öppnas på Moderna museet och är den största idéutställning av modern konst som ... Medicin - Georg von Békésy, USA. *Litteratur - Ivo Andric, Jugoslavien. *Fred - Dag Hammarskjöld, Sverige (postumt) ...
... och han tog henne under sina vingar och tränade henne i konsten att hålla offentliga tal. Han uppmuntrade henne och sade till ... där hon träffade en gästande doktor och började studera medicin. Hon läste även dussintals böcker, bland andra verk av de ... slår allting jag någonsin sett i konsten att ljuga."[127] ...
Frans G. Bengtsson: Essän Konsten att stava, publicerad i Silversköldarna, Norstedts förlag, Stockholm 1931 ... var (medicin) stavades även innan utan h hvarannan varannan hvarandra varandra hverandre = hinanden ...